Wykonanie materiałów promujących miasto Gdynię

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-Lutego   24, 81-364 Gdynia

Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2020 , godz. 10.30 .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7
do SIWZ oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamówienie zostało podzielone na VIII części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.
Część I obejmująca : 2000 toreb z polipropylenu, 500 worków bawełnianych, 50 worków eko, 100 toreb bawełnianych;
Część II obejmująca 1200 par skarpetek;
 Część III obejmująca 500 maskotek;
Część IV obejmująca 2540 kubków wzór A;
Część V obejmująca 500 słuchawek, 5000 etui, 30 kubków wzór B, 500 poduszek, 1500 temperówek, 1000 długopisów wzór A, 1000 długopisów wzór B, 5 leżaków, 6000 smyczy, 3000 odblasków, 10000 ołówków, 2000 zestawów kredek;
Część VI obejmująca 300 toreb na biodro;
Część VII obejmująca 2000 znaczków PIN;
Część VIII obejmująca 3000 toreb papierowych A4;
Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych na dowolnie wybraną liczbę z VIII części zamówienia.

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda próbek wszystkich zamawianych produktów (z nadrukiem lub bez) z danej części, której tyczy się oferta w liczbie 1 sztuka:
Część I: torba z polipropylenu, worek bawełniany, worek eko, torba bawełniana;
Część II para skarpetek;
Część III maskotka;
Część IV kubek wzór A;
Część V 1 para słuchawek, etui, kubek wzór B, poduszka, temperówka, długopis wzór A, długopis wzór B, leżak, smycz, odblask, ołówek, 1 zestaw kredek;
Część VI torba na biodro;
Część VII znaczek PIN;
Część VIII torba papierowa A4;

Termin wykonania zamówienia:
Część VII:  do dnia 21 sierpnia 2020 roku
Pozostałe części: do dnia 07 kwietnia 2020 roku

Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ),
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2a do SIWZ),
Dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp– jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w miejscu o którym mowa w pkt 14.1 SIWZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Kinga Borusewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Borusewicz
Data wytworzenia informacji: 05.02.2020
Data udostępnienia informacji: 05.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2020 14:10 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
11.02.2020 15:54 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
11.02.2020 15:51 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
11.02.2020 13:01 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
07.02.2020 14:28 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
07.02.2020 14:18 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
06.02.2020 15:23 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
06.02.2020 15:19 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
06.02.2020 14:58 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
06.02.2020 11:52 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
05.02.2020 14:23 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
05.02.2020 14:22 Dodanie informacji Kinga Borusewicz