Wykonanie materiałów promujących miasto Gdynię

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego , 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://www.gdynia.pl/bip/
Adres profilu nabywcy: https://www.gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-2019-roku,533284
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
https://www.gdynia.pl/bip/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
https://www.gdynia.pl/bip/
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie materiałów promujących miasto Gdynię
Numer referencyjny: EZP 17/19
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promujących miasto Gdynię Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia. Część I obejmująca wykonanie: 3000 toreb papierowych, 2000 toreb z wigofilu, 1000 worków bawełnianych Część II obejmująca wykonanie: 200 Lazy Bag, 1000 wiatraków usb, 200 Hub-ów, 2500 kubków, 5000 balonów. Część III obejmująca wykonanie: 10000 długopisów, 10000 notesów
II.5) Główny kod CPV: 22462000-6
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia, dla każdej części zamówienia. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy; strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie 16 dni od daty podpisania umowy nie później niż 2019-04-19
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: -zdolności technicznej lub zawodowej, opisanej w pkt 5.2. przez Zamawiającego. -Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp oraz we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: a. w stosunku do którego otwarto likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1). -Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 5.1. jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu: a) Dla części I: materiałów promocyjno-reklamowych z nadrukiem o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda, b) Dla części II: materiałów promocyjno-reklamowych z nadrukiem o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda. c) Dla części III: materiałów promocyjno-reklamowych z nadrukiem o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda. -W sytuacji gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, do spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu wystarczające będzie wykazanie się przez Wykonawcę realizacją 2 zamówień o których mowa w punkcie 5.2.1, z których każde było o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 5.2.1 wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - oryginał.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) -Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) oraz formularza cenowego o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1a, 1b, 1c. Należy wypełnić formularz stosowanie do części zamówienia, której dotyczy oferta. -oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2A do SIWZ) -oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2B do SIWZ) -Dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków(Załącznik nr 4 do SIWZ); -Dowodu wniesienia wadium -Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. -Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii. - dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodniają naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienieszkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu – jeżeli dotyczy. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniany jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak
Informacja na temat wadium
-Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część I: 500 zł słownie : pięćset złotych Część II: 1000 zł słownie : jeden tysiąc Część III: 1000 zł słownie : jeden tysiąc -W przypadku składania oferty na kilka części, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części. -Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. Nr 42 z 2007 r., poz. 275 z późniejszymi zmianami). -Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 z dopiskiem ,,Wadium w postępowaniu na „wykonanie materiałów promocyjnych miasta Gdyni” . Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w formie umożliwiającej jego wyegzekwowanie należy złożyć w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. nr 130, przed terminem składania ofert. Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 19.02.2019. r. godz. 23:59. znajdzie się na rachunku Zamawiającego. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 10.3.2 – 10.3.5 zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. nr 130, przed terminem składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Cena 60%, Termin 40%
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-20, godzina: 10:00,
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert (od ostatecznego terminu składania ofert)
Część nr: 1 Wykonanie materiałów promujących miasto Gdynię
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3000 toreb papierowych, 2000 toreb z wigofilu, 1000 worków bawełnianych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
3) Czas trwania lub termin wykonania: 16 dni od daty podpisania umowy nie później niż 2019-04-19
4) Kryteria oceny ofert: Cena 60%, Termin 40%

Część nr: 2 Wykonanie materiałów promujących miasto Gdynię
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:200 Lazy Bag, 1000 wiatraków usb, 200 Hub-ów, 2500 kubków, 5000 balonów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
3) Czas trwania lub termin wykonania: 16 dni od daty podpisania umowy nie później niż 2019-04-19
4) Kryteria oceny ofert: Cena 60%, Termin 40%

Część nr: 3 Wykonanie materiałów promujących miasto Gdynię
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:10000 długopisów, 10000 notesów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
3) Czas trwania lub termin wykonania: 16 dni od daty podpisania umowy nie później niż 2019-04-19
4) Kryteria oceny ofert: Cena 60%, Termin 40%

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Kinga Borusewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Borusewicz
Data wytworzenia informacji: 11.02.2019
Data udostępnienia informacji: 11.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.03.2019 12:28 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
20.02.2019 15:12 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
12.02.2019 12:05 Dodanie informacji Kinga Borusewicz
12.02.2019 12:03 Korekta Kinga Borusewicz
12.02.2019 11:47 Korekta Kinga Borusewicz
12.02.2019 11:24 Korekta Kinga Borusewicz
12.02.2019 11:01 Korekta Kinga Borusewicz
11.02.2019 15:58 Korekta Kinga Borusewicz