Wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, pionowych i ukośnych, ortofotomapy dla obszaru miasta Gdyni, a także instalacji i uruchomienia specjalistycznego oprogramowania

Wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, pionowych i ukośnych, ortofotomapy tzw. prawdziwej („true ortho”), czterech ortofotomap/fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, modelu 3D oraz mapy solarnej dla obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych a także instalacji i uruchomienia specjalistycznego oprogramowania

                   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

1.  ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81-382  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.um.gdynia.pl/profil-nabywcy-2,6437
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.um.gdynia.pl/uslugi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gdynia.pl/bip/uslugi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem poczty lub kuriera
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, pionowych i ukośnych, ortofotomapy tzw. prawdziwej („true ortho”), czterech ortofotomap/fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, modelu 3D oraz mapy solarnej dla obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych a także instalacji i uruchomienia specjalistycznego oprogramowania
Numer referencyjny: 50/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie pionowych, cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych - w paśmie RGB oraz w bliskiej podczerwieni NIR - obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych o terenowej wielkości piksela ≤ 5,0cm, 2) opracowanie ortofotomapy tzw. prawdziwej („true ortho”) obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych o terenowej wielkości piksela równej 5cm (w układach współrzędnych "2000" i 1992") w kompozycji barwnej RGB oraz w kompozycji z bliską podczerwienią CIR; 3) wykonanie czterech zestawów barwnych zdjęć ukośnych, w paśmie RGB, o terenowej wielkości piksela - w centralnej części zdjęć - nie większej niż 5 cm; zdjęcia ukośne należy wykonać wyłącznie dla obszaru wynikającego z układu współrzędnych "2000"; 4) wykonanie skaningu laserowego obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych o gęstości punktów nie mniejszej niż 25 pkt/m2 oraz opracowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT); skaning laserowy oraz opracowanie NMT i NMPT należy wykonać dla obszaru wynikającego wyłącznie z układu współrzędnych "2000". Opisaną wyżej czynność należy wykonać w wysokościowym układzie współrzędnych "Kronsztadt 86" oraz w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH. UWAGA: w przypadku wykorzystania do stworzenia ortofotomapy prawdziwej Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu pozyskanego ze skaningu laserowego koniecznym jest uwzględnienie faktu, że w takim przypadku NMPT musi obejmować także obszar leżący w obrębie opracowania ortofotomapy w układzie współrzędnych "1992" a położony poza zakresem opracowania ortofotomapy w układzie współrzędnych "2000"; 5) opracowanie w kompozycji barwnej RGB - na podstawie zdjęć ukośnych wymienionych powyżej w punkcie 3) - czterech ortofotomap / fotoplanów ukośnych; fotoplany ukośne należy opracować wyłącznie dla obszaru wynikającego z układu współrzędnych "2000"; 6) opracowaniu modelu 3D miasta wraz z nałożonymi teksturami - na podstawie zdjęć ukośnych oraz na podstawie danych ze skaningu laserowego. Model 3D należy opracować wyłącznie dla obszaru wynikającego z układu współrzędnych "2000"; 7) modernizacja i rozbudowa pozyskanej przez Zamawiającego w ramach projektu zrealizowanego w 2017 r. aplikacji www do publikacji i porównywania danych bądź dostarczenie i instalacja nowej aplikacji www do publikacji i porównywania danych; w szczególności przedmiotowa aplikacja www do publikacji i porównywania danych musi „obsługiwać” dane archiwalne pozyskane w ramach w/w projektu zrealizowanego w 2017 r. oraz musi „obsługiwać” dane pozyskane w ramach niniejszego zamówienia (szczegóły na temat tego produktu w tym wymagania dotyczące funkcjonalności aplikacji przedstawione w rozdziale 3 OPZ). 8) opracowanie mapy solarnej miasta; na tle ortofotomapy należy przedstawić potencjał solarny dachów budynków. Mapę solarną należy opracować dla obszaru wynikającego z układu współrzędnych „2000”.
II.5) Główny kod CPV: 71355100-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71354200-6
72311100-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia umożliwiające dostęp do informacji niejawnych, którym nadano klauzulę ,,tajne” oraz przetwarzania tego typu informacji zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 742), a w przypadku przedsiębiorców wykonujących działalność jednoosobowo i osobiście - poświadczenie bezpieczeństwa i zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) wykonał co najmniej dwa projekty, których częścią było wykonanie barwnych, cyfrowych zdjęć lotniczych RGB o rozdzielczości piksela terenowego nie większej niż 5cm dla zwartych obiektów miejskich o powierzchni nie mniejszej niż 200 km2 każdy;
b) opracował przynajmniej dwie ortofotomapy na podstawie zdjęć lotniczych o rozdzielczości piksela terenowego nie większej niż 5cm dla zwartych obiektów miejskich o powierzchni nie mniejszej niż 200 km2 każdy;
c) wykonał i opracował dane ze skaningu laserowego o gęstości nie mniejszej niż 20 punktów na m2 dla co najmniej dwóch zwartych obiektów miejskich o powierzchni nie mniejszej niż 200 km2 każdy;
d) opracował na podstawie danych ze skaningu laserowego Numeryczny Model Terenu NMT i Numeryczny Model Pokrycia Terenu NMPT dla co najmniej dwóch zwartych obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 200 km2 każdy;
e) wykonał i dostarczył zdjęcia ukośne wraz z opracowaniem ortofotomap/fotoplanów ukośnych dla co najmniej dwóch zwartych obiektów miejskich o powierzchni nie mniejszej niż 200 km2
f) opracował Model 3D dla co najmniej dwóch zwartych obiektów miejskich o powierzchni nie mniejszej niż 200 km2, opracował i zainstalował aplikację www do publikacji w Internecie i doporównywania danych w tym ortofotomap pionowych i ukośnych modeli 3D dla co najmniej dwóch Zamawiających.

2. Wykonawca dysponuje następującym sprzętem, narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia:
a) dwusilnikowym samolotem przeznaczonym do wykonywania cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych wyposażonym w urządzenie dGPS/INS do ciągłego pomiaru elementów orientacji zewnętrznej zdjęć i posiadającym możliwość instalacji bądź wielkoformatowej, fotogrametrycznej, cyfrowej kamery lotniczej bądź możliwość instalacji fotogrametrycznej kamery średnioformatowej; b) dedykowaną wykonywaniu zdjęć pionowych bądź wielkoformatową, fotogrametryczną, cyfrową kamerą lotniczą typu kadrowego bądź fotogrametryczną, cyfrową, średnioformatową kamerą lotniczą o rozdzielczości nie mniejszej niż 100 megapikseli. W przypadku wskazania kamery średnioformatowej jako kamery przeznaczonej do wykonania zdjęć pionowych to musi ona umożliwiać wykonywanie zdjęć lotniczych w czterech kanałach spektralnych: czerwonym (R), zielonym (G), niebieskim (B) i bliskiej podczerwieni NIR); dopuszcza się opcję dwóch synchronicznie działających kamer średnioformatowych łącznie rejestrujących obrazy w w/w czterech kanałach spektralnych;
c) zestawem kolejnych 4-ech kamer średnioformatowych, dedykowanych wykonywaniu zdjęć lotniczych ukośnych o rozdzielczości nie mniejszej niż 100 megapikseli; w/w 4 kamery muszą umożliwiać wykonywanie zdjęć lotniczych w trzech kanałach spektralnych: czerwonym (R), zielonym (G), niebieskim (B); d) systemem skaningu laserowego z rejestracją ciągłej fali (full wave);
e) specjalistycznym łożem stabilizującym jednoczesną pracę 4-ech kamer średnioformatowych - dedykowanych wykonaniu zdjęć ukośnych - oraz skanera laserowego; w przypadku zastosowania do wykonania zdjęć pionowych kamery średnioformatowej łoże stabilizujące – oprócz w/w 4-ech kamer i skanera laserowego - musi mieć także możliwość instalacji kamery do zdjęć pionowych; f) w przypadku zastosowania kamery średnioformatowej do wykonywania pionowych zdjęć lotniczych Wykonawca musi wykonać jednocześnie, w trakcie tego samego nalotu, zdjęcia pionowe, zdjęcia ukośne i skaning laserowy; w związku z powyższym Wykonawca w składanej ofercie musi w wiarygodny sposób udokumentować – poprzez wypełnienie stosownego formularza i wpisanie numerów seryjnych urządzeń (kamery pionowej, kamer ukośnych, skanera laserowego oraz łoża stabilizującego pracę kamer i skanera) - dysponowanie urządzeniami umożliwiającymi jednoczesne wykonanie zdjęć pionowych, zdjęć ukośnych i skaningu laserowego przy zintegrowaniu stosownych urządzeń z systemem GPS/INS;
g) co najmniej dwiema standardowymi stacjami fotogrametrycznymi przeznaczonymi do standardowej technologii opracowania ortofotomap ukośnych;
h) co najmniej co najmniej dwiema licencjami oprogramowania dedykowanego automatycznemu opracowaniu prawdziwej ortofotomapy (true ortho) i modeli 3D mesh.

3. Wykonawca dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, t.j.: a) jedną osobą, posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów fotogrametrycznych, post-processingu danych GPS/INS oraz kontroli cyfrowych zdjęć lotniczych potwierdzone udziałem w dwóch usługach, w których wykonano cyfrowe, fotogrametryczne zdjęcia lotnicze, przy czym minimum jedna z tych usług musi dotyczyć wykonania cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych o rozdzielczości nie większej niż 5cm dla obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 200 km2,
b) co najmniej trzema osobami, posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii dla zakresu 7 zgodnie z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020r poz. 276 ze zm.) oraz posiadające doświadczenie w wykonywaniu ortofotomapy, potwierdzone udziałem w dwóch usługach, w których wykonano ortofotomapę, przy czym minimum jedna usługa musi dotyczyć wykonania ortofotomapy o rozdzielczości nie większej niż 5cm dla obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 200 km2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie i nieodpłatnie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
2) wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 4) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia umożliwiające dostęp do informacji niejawnych, którym nadano klauzulę ,,tajne” oraz przetwarzania tego typu informacji zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 742), a w przypadku przedsiębiorców wykonujących działalność jednoosobowo i osobiście - poświadczenie bezpieczeństwa i zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) formularz oferty (wzór formularza oferty został określony w załączniku nr 1 do SIWZ);
2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ);
3) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);
4) dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków;
5) dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności; w szczególności mogą udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu – jeżeli dotyczy;
6) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski;
7) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
8) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniany jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w miejscu o którym mowa w pkt 12.1 siwz.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

4. PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena: 60,00
okres świadczenia rękojmi: 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy w przypadku zmiany podwykonawcy. Warunkiem jest zgoda Zamawiającego oraz spełnienie przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jakie spełniał podwykonawca pierwotny. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w pkt 19.2.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2020r. Godz. 11ºº w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia w pok. 335. Otwarcie jest jawne Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert tylko i wyłączanie za pośrednictwem transmisji on - line pod adresem: https://link.do/jGOdm adres alternatywny: https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1oyAfdTMTWp0Wg/live

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 27.03.2020
Data udostępnienia informacji: 27.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.04.2020 14:39 Aktualizacja treści Paulina Grześ
03.04.2020 15:24 Zmiana kolejnosci załączników Paulina Grześ
03.04.2020 15:02 Aktualizacja treści Paulina Grześ
03.04.2020 13:47 Aktualizacja treści Paulina Grześ
27.03.2020 14:14 Dodanie informacji Paulina Grześ