Wykonania usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

                                                  ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Urząd Miasta Gdyni zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne do 30.000 EURO na usługę wykonania usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

1.       Zamawiający
1.1.    Skarb Państwa i Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni, NIP 586-231-23-26
1.2.    Wydział prowadzący postępowanie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
tel. (58) 668 85 53
fax (58) 668 85 02
e-mail przetargipn@gdynia.pl
1.3.    Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
 
2.       Przedmiot zamówienia
2.1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen nieruchomości (sporządzanie operatów szacunkowych) dla celów wykonywania zadań własnych gminy i zleconych powiatu w zakresie gospodarowania nieruchomościami.
2.2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2.3.    Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.
2.3.1. Część I obejmuje wykonanie usług: wyceny nieruchomości z tytułu ustalenia opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej (przewidywana ilość usług - 90),
2.3.2. Część II obejmuje wykonanie usług: wyceny nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności (gruntowej, osobistej, przesyłu) oraz ustalenia wartości tej służebności  (przewidywana ilość usług - 70),
2.4.    Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych na dowolnie wybrane części zamówienia.
2.5.    W przypadku, gdy wykonawca złoży najkorzystniejsze oferty w obu częściach, to rozstrzygnięcie postępowania będzie na korzyść części oferty oznaczonej POZYCJĄ WYBORU NR 1, za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 2.6 i 2.7.  
2.6.    W przypadku, gdy wykonawca złoży oferty na dwie części, a w jednej z nich jego oferta będzie jedyną, to rozstrzygnięcie postępowania będzie na korzyść tej oferty, bez względu na oznaczenie pozycji wyboru w ofercie.
2.7.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozstrzygnięcia postępowania w dwóch częściach na rzecz tego samego wykonawcy w przypadku, gdy jego oferty będą jedynymi ofertami złożonymi w tych częściach postępowania.
2.8.    W przypadku, gdy wykonawca nie oznaczy w ofercie POZYCJI WYBORU, przyjmuje się za oznaczoną pozycją nr 1 część postępowania o niższym numerze.
2.9.    Wykonawca udzieli na wykonaną usługę 12 miesięczną gwarancję.
2.10.Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, a w szczególności z :
2.10.1.   Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65 t.j. z późn. zm.);
2.10.2.   Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U z 2004 r. nr 207, poz. 2109);
2.10.3.   Standardami Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 
3.       Uprawnienia i doświadczenie
Osoba realizująca przedmiot zamówienia musi posiadać uprawnienia o których mowa w art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65 t.j. z późn. zm.).
 
4.       Oferta powinna zawierać:
4.1.    poprawnie wypełniony formularz, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
4.2.    cenę podaną w ofercie (brutto), należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.
        
5.       Osoby upoważnione do kontaktu:
5.1.    W sprawach merytorycznych:
Anna Mazurkiewicz, tel. 58 668 85 15,  
w godz. 800-1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
5.2.    W sprawach proceduralnych:
Paulina Grześ nr pok. 439, tel. 58 668 88 73
w godz. 800-1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
 
6.       Termin i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć do dnia 06.07.2020r., do godziny 11:00 na adres e-mail: przetargipn@gdynia.pl  z adresu mailowego, na który zostało wysłane zapytanie ofertowe.
 
7.       Ocena ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie oceny oferty wyliczonej za pomocą następującego wzoru:

                  cena oferty najniższej  
C1 =  ------------------------------------- x 10  ,
                  cena oferty badanej  
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę oferty.
 
 
8.       Postanowienia końcowe
8.1.    W przypadku zmiany przepisów wymienionych w pkt 2.10, Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania prac do aktualnych przepisów.
8.2.    Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych.
 
UWAGA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie ze wszystkimi załącznikami i podpisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 01.07.2020
Data udostępnienia informacji: 01.07.2020