Współorganizacja i promocja miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu w 2021r.

Ogłoszenie opubublikowano w BZP pod nr 550537898-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.
 
Współorganizacja i promocja miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu w 2021 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81-382  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks Adres strony internetowej (url): www.gdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  współorganizacja i promocja miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu        w 2021 r
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
 
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania  i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Dziennik Gazeta Prawna jest organizatorem wielu branżowych konferencji i debat integrujących środowiska związane ze światem gospodarki, administracji, finansów, biznesu i prawa. Projekt Perły Samorządu składa się z: cyklu dodatków merytorycznych w okresie styczeń-maj 2021, dwudniowego kongresu, w maju 2021 roku, dla około 250 uczestników, adresowanego do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, agend rządowych, biznesu, nauki oraz mediów, gali wręczenia wyróżnień w prestiżowym rankingu Perły Samorządu – IX edycja, gali wręczenia wyróżnień w rankingu Skarbnik Samorządu 2020 –IV edycja, gali wręczenia wyróżnień w konkursie Medialna Perła Samorządu –II edycja oraz zamkniętej debaty w siedzibie redakcji Dziennika Gazety Prawnej w marcu 2021 roku. Infor Biznes zapewnia kompleksową organizację i realizację wydarzenia między innymi: dziennikarzy prowadzących kongres, przygotowanie programu merytorycznego kongresu, przygotowanie dodatków merytorycznych publikowanych na łamach DGP, przygotowanie materiałów promocyjnych i wystawienniczych i ich wydruk, przygotowanie scenografii podczas kongresu, obsługę przed i w trakcie wydarzenia m.in.: przygotowanie i obsługę strony internetowej wydarzenia, utworzenie formularza zgłoszeniowego, rejestrację oraz obsługę gości w trakcie wydarzenia, menedżera dedykowanego projektowi, szeroką promocję na łamach tytułów DGP oraz za pośrednictwem stron internetowych wydawnictwa, pozyskanie patronów honorowych i instytucjonalnych. Przy założeniu udziału Miasta w charakterze współorganizatora wydarzenia program wydarzenia oraz zawartość merytoryczna dodatków uzgadniana jest z Miastem. Kongers poprzedzony będzie szeroko zakrojoną akcją promocyjną w tytułach prasowych oraz serwisach internetowych Grupy Infor. Na rzecz miasta w charakterze współorganizatora wydarzenia realizowane będą działania promocyjne w tym między innymi: -przyznanie miastu tytułu współorganizatora, -zamieszczenie logo Miasta w reklamach promujących wydarzenie na łamach Dziennika Gazeta Prawna , -publikacja pięciu dodatków merytorycznych oraz jednego podsumowującego wydarzenie (każdy o obj. 4 strony) o treści uzgodnionej z miastem wraz z zapowiedzią dodatku na pierwszej stronie DGP z logotypem Miasta, -zamieszczenie reklamy Miasta (objętość 1/2 strony) w każdym z pięciu dodatków merytorycznych, - zamieszczenie logo Miasta na bannerach promujących wydarzenie na stronach www Grupy Infor, -udział przedstawicieli miasta w kongresie, -udział przedstawiciela miasta w debacie redakcyjnej poprzedzającej kongres, -stoisko promocyjne Miasta podczas kongresu, -insert materiałów promocyjnych do toreb rozdawanych uczestnikom kongresu, -ekspozycja elementów identyfikacji graficznej Miasta podczas kongresu.
II.5) Główny Kod CPV: 79950000-8
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia:
Wartość bez VAT: 219512
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 1a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki            w przypadku, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z ugruntowanym poglądem wyrażonym w orzecznictwie oraz doktrynie, skorzystanie z możliwości udzielenia zamówienia z powołaniem się na przesłankę określoną pod lit. a jest dopuszczalne wtedy, gdy istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do realizacji zamówienia. Zamówienie dotyczy współorganizacji i promocji miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu 2021, którego firma Infor Biznes Sp z o.o. jest pomysłodawcą i organizatorem. Ponadto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Infor Biznes dokonała zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej znaku towarowego Perły Samorządu i uzyskała świadectwo ochronne na ten znak. Tym samym firma posiada monopol patentowy na korzystanie z tego znaku. W ramach projektu Infor Biznes zapewni miastu szereg świadczeń promujących miasto w związku z projektem między innymi: opracowanie i publikację dodatków do Gazety Prawnej, emisję reklam miasta w dodatkach do Gazety Prawnej, emisję banerów reklamowych w serwisach gazetaprawna.pl, dziennik.pl oraz forsal.pl, a także zrealizuje kongres Perły Samorządu wraz z galą wręczenia wyróżnień w Gdyni przy udziale przedstawicieli miasta w wydarzeniu. Infor Biznes jest wydawcą Dziennika Gazeta Prawna oraz posiada wyłączne prawo do dysponowania i sprzedaży powierzchni reklamowej w Dzienniku Gazecie Prawnej, jak również jest wydawcą serwisów gazetaprawna.pl, dziennik.pl, infor.pl i forsal.pl oraz posiada wyłączne prawo do dysponowania i sprzedaży powierzchni reklamowej    w wymienionych serwisach. Z uwagi na powyższe okoliczności wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę ze względów technicznych jest rzeczywiście niemożliwe. Powyższe zamówienie nie narusza zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji.
 
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Infor Biznes Sp. z o.o.,  ,  ul. Okopowa 58/71,  01-042,  Warszawa,  kraj/woj. wielkopolskie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 09.12.2020
Data udostępnienia informacji: 09.12.2020