Wspólorganizacja i promocja miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu w 2020 roku.

Ogłoszenie i zamiarze zawarcia umowy
 
Współorganizacja i promocja miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu w 2020 r.
nr referencyjny: EZP 129/19
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 550249916-N-2019 w dniu 20.11.2019 r.
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
 
Rodzaj zamówienia: usługi
 
Zamówienie nie jest podzielone na części.
 
Opis przedmiotu zamówienia: Pomysłodawcą i organizatorem projektu Perły Samorządu jest Infor Biznes Sp. z o.o. wydawca Dziennika Gazeta Prawna. Projekt Perły Samorządu składa się z: cyklu dodatków merytorycznych, kongresu adresowanego do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, agend rządowych, biznesu, nauki oraz mediów, gali wręczenia wyróżnień w prestiżowym rankingu Perły Samorządu – VII edycja.
Infor Biznes zapewnia dziennikarzy prowadzących kongres, przygotowanie programu merytorycznego kongresu, przygotowanie dodatków merytorycznych publikowanych na łamach DGP, przygotowanie materiałów promocyjnych              i wystawienniczych i ich wydruk, przygotowanie scenografii podczas kongresu, obsługę przed i w trakcie wydarzenia m.in.: przygotowanie i obsługę strony internetowej wydarzenia, utworzenie formularza zgłoszeniowego, rejestrację oraz obsługę gości w trakcie wydarzenia,  menedżera dedykowanego projektowi, szeroką promocję na łamach tytułów DGP oraz za pośrednictwem stron internetowych wydawnictwa, pozyskanie patronów honorowych i instytucjonalnych. Przy założeniu udziału Miasta w charakterze współorganizatora wydarzenia program wydarzenia oraz zawartość merytoryczna dodatków uzgadniana jest z Miastem.
Ponadto realizowane będą działania promocyjne na rzecz Miasta, w tym  między innymi:
-przyznanie miastu tytułu współorganizatora,
-zamieszczenie logo Miasta w reklamach promujących wydarzenie  na łamach   Dziennika Gazeta Prawna – 25 emisji (format ½ strony),
-pięć  dodatków merytorycznych oraz jeden podsumowujący wydarzenie (każdy o obj. 4 strony) o treści uzgodnionej z miastem wraz z zapowiedzią dodatku na pierwszej stronie DGP z logotypem Gdyni,
-zamieszczenie reklamy Miasta (1/2 strony)  w każdym z pięciu dodatków merytorycznych,
-zamieszczenie bannerów promujących wydarzenie na stronach serwisów:www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl, www.dziennik.pl, www.samorzad.infor.pl, www.serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad w okresie styczeń-maj 2020,
- promocja wydarzenia za pośrednictwem  za pośrednictwem mediów społecznościowych Infor Biznes,
- strona internetowa dedykowana wydarzeniu,
-udział przedstawicieli miasta w kongresie,
-stoisko promocyjne Miasta podczas kongresu,
-insert materiałów promocyjnych do toreb rozdawanych uczestnikom kongresu,
-ekspozycja elementów identyfikacji graficznej Miasta podczas kongresu.
 
Kod CPV: 79950000-8
 
Całkowita wartość zamówienia bez VAT: 219 512 PLN
 
Uzasadnienie wyboru trybu:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki w przypadku, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z ugruntowanym poglądem wyrażonym w orzecznictwie oraz doktrynie, skorzystanie z możliwości udzielenia zamówienia z powołaniem się na przesłankę określoną pod lit. a jest dopuszczalne wtedy, gdy istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do realizacji zamówienia.
Zamówienie dotyczy współorganizacji i promocji miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu, którego firma Infor Biznes Sp zo.o. jest pomysłodawcą i organizatorem. Ponadto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Infor Biznes dokonała zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej znaku towarowego Perły Samorządu i uzyskała świadectwo ochronne na ten znak. Tym samym firma posiada monopol patentowy na korzystanie z tego znaku.       W ramach projektu Infor Biznes zapewni miastu szereg świadczeń promujących miasto w związku z projektem między innymi: opracowanie i publikację dodatków do Gazety Prawnej, emisję banerów reklamowych w serwisach gazetaprawna.pl, dziennik.pl oraz forsal.pl, a także zrealizuje kongres Perły Samorządu wraz z galą wręczenia wyróżnień w Gdyni przy udziale przedstawicieli miasta w wydarzeniu. Infor Biznes jest wydawcą Dziennika Gazeta Prawna oraz posiada wyłączne prawo do dysponowania i sprzedaży powierzchni reklamowej w Dzienniku Gazecie Prawnej, jak również jest wydawcą serwisów gazetaprawna.pl, dziennik.pl, infor.pl i forsal.pl oraz posiada wyłączne prawo do dysponowania i sprzedaży powierzchni reklamowej w wymienionych serwisach. Z uwagi na powyższe okoliczności wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę ze względów technicznych jest rzeczywiście niemożliwe.
Powyższe zamówienie nie narusza zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji.
 
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia: Infor Biznes Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/71, 01-042 Warszawa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 20.11.2019
Data udostępnienia informacji: 20.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2020 10:47 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska
03.02.2020 10:43 Aktualizacja treści Ewa Niedziałkowska
20.11.2019 09:35 Korekta Ewa Niedziałkowska