Współorganizacja i promocja miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500383475-N-2019 w dniu 2.01.2019 r.
 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
 
Rodzaj zamówienia: usługi
Zamówienie nie jest podzielone na części.
 
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy współorganizacji i promocji miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu, którego firma Infor Biznes Sp. z o.o. jest pomysłodawcą i organizatorem. Infor Biznes jest wydawcą dziennika Gazeta Prawna.
Projekt Perły Samorządu składa się z: cyklu dodatków merytorycznych, kongresu adresowanego do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, agend rządowych, biznesu, nauki oraz mediów, gali wręczenia wyróżnień w prestiżowym rankingu Perły Samorządu – VI edycja.
Infor Biznes zapewnia dziennikarzy prowadzących kongres, przygotowanie programu merytorycznego kongresu, przygotowanie dodatków merytorycznych publikowanych na łamach DGP, przygotowanie materiałów promocyjnych i wystawienniczych i ich wydruk, przygotowanie scenografii podczas kongresu, obsługę przed i w trakcie wydarzenia (m.in. przygotowanie i obsługa strony internetowej wydarzenia, utworzenie formularza zgłoszeniowego rejestracja oraz obsługa gości w trakcie wydarzenia, itd.), menedżera dedykowanego projektowi, szeroką promocję na łamach tytułów DGP oraz za pośrednictwem stron internetowych wydawnictwa, pozyskanie patronów honorowych i instytucjonalnych.
 
Kod CPV: 79950000-8
 
Całkowita wartość zamówienia bez VAT: 219 510 PLN
 
Uzasadnienie wyboru trybu: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki w przypadku, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z ugruntowanym poglądem wyrażonym w orzecznictwie oraz doktrynie, skorzystanie z możliwości udzielenia zamówienia z powołaniem się na przesłankę określoną pod lit. a jest dopuszczalne wtedy, gdy istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do realizacji zamówienia.
Zamówienie dotyczy współorganizacji i promocji miasta w trakcie realizacji projektu Perły Samorządu, którego firma Infor Biznes Sp zo.o. jest pomysłodawcą i organizatorem. Ponadto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Infor Biznes dokonała zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej znaku towarowego Perły Samorządu i uzyskali świadectwo ochronne na ten znak. Tym samym firma posiada monopol patentowy na korzystanie z tego znaku.
W ramach projektu Infor Biznes zapewni miastu szereg świadczeń promujących miasto w związku z projektem między innymi: opracowanie i publikację dodatków do Gazety Prawnej, emisję banerów reklamowych w serwisach gazetaprawna.pl, dziennik.pl oraz forsal.pl oraz zrealizuje kongres Perły Samorządu wraz z galą wręczenia wyróżnień w Gdyni przy udziale przedstawicieli miasta w wydarzeniu. Infor Biznes jest wydawcą Dziennika Gazeta Prawna oraz posiada wyłączne prawo do dysponowania i sprzedaży powierzchni reklamowej w Dzienniku Gazecie Prawnej, jak również jest wydawcą serwisów gazetaprawna.pl, dziennik.pl, infor.pl i forsal.pl oraz posiada wyłączne prawo do dysponowania i sprzedaży powierzchni reklamowej w wymienionych serwisach. Z uwagi na powyższe okoliczności wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę ze względów technicznych jest rzeczywiście niemożliwe.
Powyższe zamówienie nie narusza zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji.
 
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia: Infor
Biznes Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/71, 01-042 Warszawa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 02.01.2019
Data udostępnienia informacji: 02.01.2019