Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 2 budynków przy ul. Kalksztajnów 3 i 11 w ramach proj. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiOgłoszenie nr 574494-N-2019 z dnia 2019-08-09 r. 

Gmina Miasta Gdyni: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 2 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak
Nazwa projektu lub programu 
"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni "
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81-382  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks . 
Adres strony internetowej (URL): https://gdynia.pl/bip 
Adres profilu nabywcy: https://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):


Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budynków, ul. 10 Lutego 24, pok. 204, 81-364 Gdynia 
Adres: 
ul. 10 Lutego 24 pok. 204, 81-364 Gdynia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 2 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni” 
Numer referencyjny: MBI.271.26.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:
 
Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.

1.1. CZĘŚĆ I - Usługa dla budynku przy ul. Kalksztajnów 3 będzie polegać na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenia stropu piwnic metodą natryskową za pomocą wełny mineralnej, docieplenia stropodachu za pomocą styropianu laminowanego papą, wymiany parapetów, wymiany rur spustowych, wymiany orynnowania, wymiany okien w mieszkaniach i w części wspólnej budynku oraz wymianę drzwi zewnętrznych, rozbiórki istniejących indywidualnych pieców na opał stały oraz demontażu instalacji grzewczych wraz z robotami towarzyszącymi oraz budowę węzła cieplnego na bazie wymienników płytowych z automatyką pogodową, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., montaż grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, zaworów podpionowych, izolacja przewodów c.o., regulacja instalacji, oraz instalacji c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym.Przyłącze cieplne do budynku na potrzeby ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonane zostanie przez dostawcę ciepła tj. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni w ramach odrębnego zamówienia.

1.2.CZĘŚĆ II - Usługa dla budynku przy ul. Kalksztajnów 11 będzie polegać na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie: : docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenia podłogi nieogrzewanego poddasza, docieplenie dachu nad częścią mieszkalną, przełożenie i uzupełnienie dachówek w niezbędnym zakresie wynikającym z docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropu piwnic pod mieszkaniami metodą natryskową, wymiany rur spustowych, wymiany orynnowania, wymiany okien w mieszkaniach i w części wspólnej budynku, wymiany drzwi zewnętrznych, rozbiórki istniejących indywidualnych pieców na opał stały oraz demontażu instalacji grzewczych wraz z robotami towarzyszącymi, wymiany instalacji centralnego ogrzewania i wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wykonania pompy ciepła na zewnątrz budynku, zbiornika wody i zbiornika buforowego w pomieszczeniu kotłowni oraz robót budowlanych towarzyszących.

1.3 Usłudze nadzoru inwestorskiego podlegać będzie zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowanego przez wybranych WYKONAWCÓW, wyłonionych w wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, obejmujących wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie umów, które Zamawiający zawarł/zawrze z WYKONAWCĄ/CAMI w wyniku ww. postępowania.

1.4   Roboty budowlane polegają na m.in. dociepleniu ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych budynku, dociepleniu ścian zewnętrznych nieogrzewanych piwnic, dociepleniu stropu piwnic pod mieszkaniami metodą natryskową za pomocą wełny mineralnej, dociepleniu stropodachu, dociepleniu podłogi nieogrzewanego poddasza, wymianie stolarki okiennej w mieszkaniach i części wspólnej oraz wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianie rur spustowych oraz orynnowania, budowie węzła cieplnego na bazie wymienników płytowych z automatyką pogodową, wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o., montażu grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, zaworów podpionowych i podzielników kosztów ogrzewania, izolacji przewodów c.o., regulacji instalacji, montażu pompy ciepła, montażu bloku c.w.u w węźle cieplnym oraz centralnej instalacji c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym.  Szczegółowy zakres prac został opisany w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i audytach energetycznych. Wykonanie robót budowlanych odbywać się będzie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie oraz prawie powszechnie obowiązującym. 
WYKONAWCA udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

1.5 Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera:

1.5.1 Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru (OPZ NADZORU), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.

1.5.1.1 Opis przedmiotu zamówienia budowlany (OPZ BUDOWLANY) dla poszczególnych budynków wraz z załącznikami: a) Audyty energetyczne, b)Dokumentacja projektowa, c)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

1.5.1.2 wzór Umowy z WYKONAWCĄ dla poszczególnych budynków 1.5.2 wzór Umowy NADZORU stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ.

1.6 Zamówienie zostało podzielone na dwie części opisane w Rozdziale 5 SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na więcej niż jedną część zamówienia.

1.7 Szczegółowy zakres obowiązków NADZORU jest określony we wzorze umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ) i OPZ NADZORU (Załącznik nr 1 do SIWZ). Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy wynikające ze specyfiki usługi.

1.8 Przedmiot zamówienia należy wykonać przy uwzględnieniu danych technicznych obiektów oraz opisu zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz ze wszystkimi postanowieniami umowy, postanowieniami SIWZ.

1.9 Wskazane jest, aby NADZÓR uzyskał informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie NADZÓR. 

II.5) Główny kod CPV:
 71247000-1 
Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
 Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20 

II.9) Informacje dodatkowe:
 Wstępnie określa się termin pełnienia NADZORU nad realizacją robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru do dnia 20.12.2019r. jednakże nie wcześniej niż do dnia rozliczenia końcowego zadań z WYKONAWCĄ robót, a w okresie gwarancji i rękojmi – zgodnie z okresem udzielonej gwarancji przez WYKONAWCĘ oraz Kodeksem Cywilnym.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli NADZÓR wykaże, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i finansową tj.

1. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia, NADZÓR powinien wykazać, że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 7 000 PLN,

2. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać, że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 9 000 PLN.

3. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać, że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 16 000 PLN.

4. W przypadku, gdy NADZÓR złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części, o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza kwota niż wymagana zgodnie z pkt III.1.2) ppkt 3, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach NADZÓR zostanie wykluczony. 
Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli NADZÓR wykaże, że dysponuje odpowiednią minimalną zdolność techniczną lub zawodową, tj.:

1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę pełnienia nadzoru nad realizacją roboty budowlanej dotyczącej budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1.1. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że wykonał co najmniej jedną usługę nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 450 m3.
1.2. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać, że wykonał co najmniej jedną usługę nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 450 m3.
1.3. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że wykonał co najmniej dwie usługi nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 450 m3.
1.4. W przypadku, gdy NADZÓR złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części, o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba usług niż wymagana zgodnie z pkt III.1.3) ppkt 1.3 Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałej części NADZÓR zostanie wykluczony.

2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, wpisanymi na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:

2.1 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na: CZĘŚĆ I zamówienia lub CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.:

a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej dla przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 450 m3, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) co najmniej 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku kubaturze nie mniejszej niż 450 m3, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

2.2 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że skieruje do realizacji zamówienia:

a) co najmniej 2 osoby spełniającą warunek określony w pkt III.1.3) ppkt 2.1 lit a);

b) co najmniej 1 osobę spełniającą warunek określony w pkt III.1.3) ppkt 2.1. lit b);

Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności oraz części zamówienia, a także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

2.4. W przypadku, gdy NADZÓR złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba osób o odpowiednich kwalifikacjach niż wymagana zgodnie z pkt III.1.3) ppkt 2.2., Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałej części NADZÓR zostanie wykluczony.

2.5. Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 2002 t.j. z późn. zm) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019 poz. 831 t.j.). Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 t.j.) z późń. zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz.U. z 2018 poz. 2272 j.t. z późn. zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
 
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 


1.zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że NADZÓR nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że NADZÓR zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp;

2. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że NADZÓR nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca NADZORU zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp;

3.oświadczenie NADZORU, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 t.j.) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ;

4.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie i nieodpłatnie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);

5. Jeżeli NADZÓR ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4) ppkt 1 oraz III.4) ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony (lub wystawione), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.2.zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4) ppkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca NADZORU ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca NADZORU ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4) ppkt.5.1 - 5.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy NADZORU, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy NADZORU lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy NADZORU, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca NADZORU przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt od III.4) ppkt od 1 do 4, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 


1.wykaz usług odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III 1.3) ppkt.1 , wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kategorii, kubatury, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;

2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III 1.3) ppkt.2, skierowanych przez NADZÓR do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za nadzór nad wykonywanymi przez wykonawcę robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ;

3.dokument potwierdzający, że NADZÓR jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego ZGODNIE z pkt III.1.2) ppkt 1,2,3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta składa się z:

1.1. Formularza ofertowego (wzór formularza ofertowego został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ);

1.2 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);

1.3 oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ);

1.4 zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów – jeżeli NADZÓR, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów ( Załącznik nr 5 do SIWZ);

1.5. dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności; w szczególności mogą udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu – jeżeli dotyczy.

1.6 dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy NADZORU, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy NADZÓR wskazał w Formularzu oferty. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać NADZÓR do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.

1.7 pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy NADZORU lub Wykonawca NADZORU występujący w imieniu Wykonawców NADZORU wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;

1.8 dowodu wniesienia wadium;

2. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy NADZORU składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą NADZORU nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

3. Na potwierdzenie, czy NADZÓR będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt. III.1.2) oraz pkt III.1.3), w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę NADZORU z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów (zobowiązania o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 5 do SIWZ). 4. Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę NADZORU warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca NADZORU w wyznaczonym terminie od otrzymania wezwania: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 

Informacja na temat wadium 
1. Zamawiający żąda od NADZORU wniesienia wadium w wysokości:

1.1 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście 00/100 zł);

1.2 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ II zamówienia w wysokości 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 zł);

1.3 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia w wysokości 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt 00/100 zł);

2. Jeżeli wadium nie zabezpieczy wszystkich części, na które Wykonawca NADZORU składał ofertę, to Zamawiający uzna, że wadium zostało złożone o mniejszej wartości niż wymagane tj. kwota wpłaty jest mniejsza niż kwota wymagana zgodnie z pkt IV.1.2) ppkt 1.3, Zamawiający uzna wniesienie wadium w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą tj. w kolejności od 1 do 2.

3. Wykonawcy NADZORU zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego Konto bankowe: 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu MBI.271.26.2019 – NADZÓR - Kompleksowa termomodernizacja 2 budynków komunalnych przy ul. Kalksztajnów 3 lub ul. Kalksztajnów 11 lub ul. Kalksztajnów 3 i ul. Kalksztajnów 11
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2019 poz. 310 z późń. zm.).

4. Za wniesione wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 26.08.2019 r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być w formie i treści umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego.

8. W przypadku wnoszenia przez NADZÓR wadium w formie określonej w pkt. IV.1.2) ppkt 3 lit. b) do lit.e ) zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji do Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. Nr 130, przed terminem składania ofert.

9. Wadium musi obejmować okres związania ofertą

10. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 


IV.2.2) Kryteria 

KRYTERIA ZNACZENIE
CENA 60
DOŚWIADCZENIE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJi ZAMÓWIENIA 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy , wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności w okolicznościach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz wskazanych w art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy PZP przy przestrzeganiu postanowień pkt. IV.5) ppkt 2;

2.ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty NADZORU w następującym zakresie :

2.1 zmiany przedstawicieli NADZORU wskazanych w ofercie nadzoru do realizacji zamówienia na uzasadniony wniosek nadzoru, pod warunkiem wyrażenia zgody ZAMAWIAJACEGO na taką zmianę oraz zastąpienie osób nadzoru pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych i doświadczeniu nie gorszych niż kwalifikacje osób zastępowanych osób oraz, że zmiana ta wynika z okoliczności, których NADZÓR nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
2.2. odstąpienia na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia za pełnienie nadzoru pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których ZAMAWIAJĄCY nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót powodowałoby dla ZAMAWIAJĄCEGO niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
2.3. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby NADZÓR powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny podwykonawca lub NADZÓR samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
2.4. zmiany zakresu usług powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek NADZORU pod warunkiem wyrażenia zgody przez ZAMAWIAJACEGO na taką zmianę,
2.5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego NADZOROWI w przypadku :

a) ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto NADZORU zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do Umowy. Kwota wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018.2177 t.j.),
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez NADZÓR na zasadach określonych w umowie.


2.6. wszelkich innych zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

4. W przypadkach określonych w pkt IV)5 ppkt 2.5. - jeżeli nastąpi wzrost ponoszonych przez NADZÓR kosztów, możliwy jest wzrost kosztów wynagrodzenia o kwotę równą udokumentowanym kosztom NADZORU. W przypadku wystąpienia zmian obniżających koszty NADZORU – wynagrodzenie NADZORU może zostać obniżone o oszczędność wynikającą ze zmniejszenia kosztów.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w pkt. IV.5) ppkt 2.6., spowodowały wzrost kosztów wykonania zamówienia o więcej niż 10% w okresie realizacji umowy. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która pozostała do zapłacenia przez Zamawiającego i nie może przekroczyć łącznie 5% wartości wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia.

6. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, występuje do drugiej strony z uzasadnionym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia pod rygorem uznania, iż zmiana przepisów nie miała wpływu na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

7. Wzrost kosztów usług wykonywanych przez podwykonawców będzie brany pod uwagę tylko w zakresie, w jakim zostały one zgłoszone Zamawiającemu.

8. Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia zmiana kosztów wynikających ze zmiany obciążeń publicznoprawnych osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji przedmiotu zamówienia.

9. Zamawiający nie będzie uwzględniał zmiany przepisów prawnych, które zostały opublikowane przed terminem składania ofert nawet, jeśli weszły w życie po podpisaniu umowy.

10.W trakcie udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji, NADZÓR zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania o:

a)zmianie siedziby lub nazwy firmy,
b)zmianie osób reprezentujących,
c)ogłoszeniu upadłości,
d) ogłoszeniu likwidacji,
e)zawieszeniu działalności,
f)wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy NADZÓR. 


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym 
(jeżeli dotyczy)
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 


Data: 2019-08-26, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 


IV.6.3) Termin związania ofertą:
 do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 


1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [zwanych dalej „dane osobowe”], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 626 26 26.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8 Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:
1

Nazwa:

Budynek komunalny mieszkalny przy ul. Kalksztajnów 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.

1.1 Zakres robót budowlanych dla Części I dla budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kalksztajnów 3 obejmuje wykonanie robót w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenia stropu piwnic metodą natryskową za pomocą wełny mineralnej, docieplenia stropodachu za pomocą styropianu laminowanego papą, wymiany parapetów, wymiany rur spustowych, wymiany orynnowania, wymiany okien w mieszkaniach i w części wspólnej budynku oraz wymianę drzwi zewnętrznych, rozbiórki istniejących indywidualnych pieców na opał stały oraz demontażu instalacji grzewczych wraz z robotami towarzyszącymi oraz budowę węzła cieplnego na bazie wymienników płytowych z automatyką pogodową, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., montaż grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, zaworów podpionowych, izolacja przewodów c.o., regulacja instalacji, oraz instalacji c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym. Przyłącze cieplne do budynku na potrzeby ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonane zostanie przez dostawcę ciepła tj. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni w ramach odrębnego zamówienia. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
 71247000-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-20

5) Kryteria oceny ofert: 

KRYTERIUM ZNACZENIE
CENA 60
DOŚWIADCZENIE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 406) INFORMACJE DODATKOWE:Wstępnie określa się termin pełnienia NADZORU nad realizacją robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru do dnia 20.12.2019 r. jednakże nie wcześniej niż do dnia rozliczenia końcowego zadań z WYKONAWCĄ robót, a w okresie gwarancji i rękojmi – zgodnie z okresem udzielonej gwarancji przez WYKONAWCĘ oraz Kodeksem Cywilnym. 

Część nr:
2

Nazwa:

Budynek komunalny mieszkalny przy ul. Kalksztajnów 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.

1.1 Zakres robót budowlanych dla Części II dla budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kalksztajnów 11 obejmuje wykonanie robót w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenia podłogi nieogrzewanego poddasza, docieplenie dachu nad częścią miaszkalną, przełożenie i uzupełnienie dachówek w niezbędnym zakresie wynikającym z docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropu piwnic pod mieszkaniami metodą natryskową, wymiany rur spustowych, wymiany orynnowania, wymiany okien w mieszkaniach i w części wspólnej budynku, wymiany drzwi zewnętrznych, rozbiórki istniejących indywidualnych pieców na opał stały oraz demontażu instalacji grzewczych wraz z robotami towarzyszącymi, wymiany instalacji centralnego ogrzewania i wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wykonania pompy ciepła na zewnątrz budynku, zbiornika wody i zbiornika buforowego w pomieszczeniu kotłowni oraz robót budowlanych towarzyszących.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 
71247000-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-20

5) Kryteria oceny ofert: 


KRYTERIUM ZNACZENIE
CENA 60
DOŚWIADCZENIE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wstępnie określa się termin pełnienia NADZORU nad realizacją robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru do dnia 20.12.2019r. jednakże nie wcześniej niż do dnia rozliczenia końcowego zadań z WYKONAWCĄ robót, a w okresie gwarancji i rękojmi – zgodnie z okresem udzielonej gwarancji przez WYKONAWCĘ oraz Kodeksem Cywilnym. 

Ogłoszenie nr 540176949-N-2019 z dnia 23-08-2019 r.

Gdynia:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 574494-N-2019
Data: 09/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasta Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81-382  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://gdynia.pl/bip
Adres profilu nabywcy: https://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.3)
W ogłoszeniu jest: Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”. 1.1. CZĘŚĆ I - Usługa dla budynku przy ul. Kalksztajnów 3 będzie polegać na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenia stropu piwnic metodą natryskową za pomocą wełny mineralnej, docieplenia stropodachu za pomocą styropianu laminowanego papą, wymiany parapetów, wymiany rur spustowych, wymiany orynnowania, wymiany okien w mieszkaniach i w części wspólnej budynku oraz wymianę drzwi zewnętrznych, rozbiórki istniejących indywidualnych pieców na opał stały oraz demontażu instalacji grzewczych wraz z robotami towarzyszącymi oraz budowę węzła cieplnego na bazie wymienników płytowych z automatyką pogodową, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., montaż grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, zaworów podpionowych, izolacja przewodów c.o., regulacja instalacji, oraz instalacji c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym.Przyłącze cieplne do budynku na potrzeby ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonane zostanie przez dostawcę ciepła tj. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni w ramach odrębnego zamówienia. 1.2.CZĘŚĆ II - Usługa dla budynku przy ul. Kalksztajnów 11 będzie polegać na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie: : docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenia podłogi nieogrzewanego poddasza, docieplenie dachu nad częścią mieszkalną, przełożenie i uzupełnienie dachówek w niezbędnym zakresie wynikającym z docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropu piwnic pod mieszkaniami metodą natryskową, wymiany rur spustowych, wymiany orynnowania, wymiany okien w mieszkaniach i w części wspólnej budynku, wymiany drzwi zewnętrznych, rozbiórki istniejących indywidualnych pieców na opał stały oraz demontażu instalacji grzewczych wraz z robotami towarzyszącymi, wymiany instalacji centralnego ogrzewania i wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wykonania pompy ciepła na zewnątrz budynku, zbiornika wody i zbiornika buforowego w pomieszczeniu kotłowni oraz robót budowlanych towarzyszących. 1.3 Usłudze nadzoru inwestorskiego podlegać będzie zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowanego przez wybranych WYKONAWCÓW, wyłonionych w wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, obejmujących wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie umów, które Zamawiający zawarł/zawrze z WYKONAWCĄ/CAMI w wyniku ww. postępowania. 1.4 Roboty budowlane polegają na m.in. dociepleniu ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych budynku, dociepleniu ścian zewnętrznych nieogrzewanych piwnic, dociepleniu stropu piwnic pod mieszkaniami metodą natryskową za pomocą wełny mineralnej, dociepleniu stropodachu, dociepleniu podłogi nieogrzewanego poddasza, wymianie stolarki okiennej w mieszkaniach i części wspólnej oraz wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianie rur spustowych oraz orynnowania, budowie węzła cieplnego na bazie wymienników płytowych z automatyką pogodową, wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o., montażu grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, zaworów podpionowych i podzielników kosztów ogrzewania, izolacji przewodów c.o., regulacji instalacji, montażu pompy ciepła, montażu bloku c.w.u w węźle cieplnym oraz centralnej instalacji c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym. Szczegółowy zakres prac został opisany w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i audytach energetycznych. Wykonanie robót budowlanych odbywać się będzie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie oraz prawie powszechnie obowiązującym. WYKONAWCA udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 1.5 Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera: 1.5.1 Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru (OPZ NADZORU), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in. 1.5.1.1 Opis przedmiotu zamówienia budowlany (OPZ BUDOWLANY) dla poszczególnych budynków wraz z załącznikami: a) Audyty energetyczne, b)Dokumentacja projektowa, c)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 1.5.1.2 wzór Umowy z WYKONAWCĄ dla poszczególnych budynków 1.5.2 wzór Umowy NADZORU stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ. 1.6 Zamówienie zostało podzielone na dwie części opisane w Rozdziale 5 SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na więcej niż jedną część zamówienia. 1.7 Szczegółowy zakres obowiązków NADZORU jest określony we wzorze umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ) i OPZ NADZORU (Załącznik nr 1 do SIWZ). Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy wynikające ze specyfiki usługi. 1.8 Przedmiot zamówienia należy wykonać przy uwzględnieniu danych technicznych obiektów oraz opisu zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz ze wszystkimi postanowieniami umowy, postanowieniami SIWZ. 1.9 4.9 Wskazane jest, aby NADZÓR uzyskał informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie NADZÓR.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”. 1.1. CZĘŚĆ I - Usługa dla budynku przy ul. Kalksztajnów 3 będzie polegać na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenia stropu piwnic metodą natryskową za pomocą wełny mineralnej, docieplenia stropodachu za pomocą styropianu laminowanego papą, wymiany parapetów, wymiany rur spustowych, wymiany orynnowania, wymiany okien w mieszkaniach i w części wspólnej budynku oraz wymianę drzwi zewnętrznych, rozbiórki istniejących indywidualnych pieców na opał stały oraz demontażu instalacji grzewczych wraz z robotami towarzyszącymi oraz budowę węzła cieplnego na bazie wymienników płytowych z automatyką pogodową, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., montaż grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, zaworów podpionowych, izolacja przewodów c.o., regulacja instalacji, oraz instalacji c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym.Przyłącze cieplne do budynku na potrzeby ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonane zostanie przez dostawcę ciepła tj. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni w ramach odrębnego zamówienia. 1.2 Usłudze nadzoru inwestorskiego podlegać będzie zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowanego przez wybranych WYKONAWCÓW, wyłonionych w wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, obejmujących wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie umów, które Zamawiający zawarł/zawrze z WYKONAWCĄ/CAMI w wyniku ww. postępowania. 1.3 Roboty budowlane polegają na m.in. dociepleniu ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych budynku, dociepleniu ścian zewnętrznych nieogrzewanych piwnic, dociepleniu stropu piwnic pod mieszkaniami metodą natryskową za pomocą wełny mineralnej, dociepleniu stropodachu, dociepleniu podłogi nieogrzewanego poddasza, wymianie stolarki okiennej w mieszkaniach i części wspólnej oraz wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianie rur spustowych oraz orynnowania, budowie węzła cieplnego na bazie wymienników płytowych z automatyką pogodową, wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o., montażu grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, zaworów podpionowych i podzielników kosztów ogrzewania, izolacji przewodów c.o., regulacji instalacji, montażu pompy ciepła, montażu bloku c.w.u w węźle cieplnym oraz centralnej instalacji c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym. Szczegółowy zakres prac został opisany w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i audytach energetycznych. Wykonanie robót budowlanych odbywać się będzie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie oraz prawie powszechnie obowiązującym. WYKONAWCA udzielił na wykonaną robotę budowlaną 60 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 1.4 Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera: 1.4.1 Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru (OPZ NADZORU), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in. 1.4.1.1 Opis przedmiotu zamówienia budowlany (OPZ BUDOWLANY) dla poszczególnych budynków wraz z załącznikami: a) Audyty energetyczne, b)Dokumentacja projektowa, c)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 1.4.1.2 wzór Umowy z WYKONAWCĄ dla poszczególnych budynków 1.4.2 wzór Umowy NADZORU stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ. 1.5 Szczegółowy zakres obowiązków NADZORU jest określony we wzorze umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ) i OPZ NADZORU (Załącznik nr 1 do SIWZ). Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy wynikające ze specyfiki usługi. 1.6 Przedmiot zamówienia należy wykonać przy uwzględnieniu danych technicznych obiektów oraz opisu zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz ze wszystkimi postanowieniami umowy, postanowieniami SIWZ. 1.7 Wskazane jest, aby NADZÓR uzyskał informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie NADZÓR.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.2)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli NADZÓR wykaże, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i finansową tj. 1. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia, NADZÓR powinien wykazać, że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 7 000 PLN, 2. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać, że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 9 000 PLN. 3. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać, że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 16 000 PLN. 4. W przypadku, gdy NADZÓR złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części, o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza kwota niż wymagana zgodnie z pkt III.1.2) ppkt 3, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach NADZÓR zostanie wykluczony.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli NADZÓR wykaże, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i finansową tj. 1. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia, NADZÓR powinien wykazać, że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 7 000 PLN.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli NADZÓR wykaże, że dysponuje odpowiednią minimalną zdolność techniczną lub zawodową, tj.: 1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę pełnienia nadzoru nad realizacją roboty budowlanej dotyczącej budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 1.1. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że wykonał co najmniej jedną usługę nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 450 m3. 1.2. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać, że wykonał co najmniej jedną usługę nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 450 m3. 1.3. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że wykonał co najmniej dwie usługi nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 450 m3. 1.4. W przypadku, gdy NADZÓR złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części, o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba usług niż wymagana zgodnie z pkt III.1.3) ppkt 1.3 Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałej części NADZÓR zostanie wykluczony. 2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, wpisanymi na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: 2.1 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na: CZĘŚĆ I zamówienia lub CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.: a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej dla przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 450 m3, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, b) co najmniej 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku kubaturze nie mniejszej niż 450 m3, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach. 2.2 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że skieruje do realizacji zamówienia: a) co najmniej 2 osoby spełniającą warunek określony w pkt III.1.3) ppkt 2.1 lit a); b) co najmniej 1 osobę spełniającą warunek określony w pkt III.1.3) ppkt 2.1. lit b); Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności oraz części zamówienia, a także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach. 2.4. W przypadku, gdy NADZÓR złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba osób o odpowiednich kwalifikacjach niż wymagana zgodnie z pkt III.1.3) ppkt 2.2., Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałej części NADZÓR zostanie wykluczony. 2.5. Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 2002 t.j. z późn. zm) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019 poz. 831 t.j.). Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 t.j.) z późń. zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz.U. z 2018 poz. 2272 j.t. z późn. zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli NADZÓR wykaże, że dysponuje odpowiednią minimalną zdolność techniczną lub zawodową, tj.: 1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę pełnienia nadzoru nad realizacją roboty budowlanej dotyczącej budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 1.1. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że wykonał co najmniej jedną usługę nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 450 m3. 2.dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, wpisanymi na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: 2.1 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na: CZĘŚĆ I zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.: a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej dla przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 450 m3, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, b) co najmniej 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku kubaturze nie mniejszej niż 450 m3, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach. 2.2. Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 2002 t.j. z późn. zm) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019 poz. 831 t.j.). Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 t.j.) z późń. zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz.U. z 2018 poz. 2272 j.t. z późn. zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1)
W ogłoszeniu jest: 1.wykaz usług odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III 1.3) ppkt.1 , wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kategorii, kubatury, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III 1.3) ppkt.2, skierowanych przez NADZÓR do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za nadzór nad wykonywanymi przez wykonawcę robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ; 3.dokument potwierdzający, że NADZÓR jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego ZGODNIE z pkt III.1.2) ppkt 1,2,3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku

W ogłoszeniu powinno być: 1.wykaz usług odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III 1.3) ppkt.1 , wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kategorii, kubatury, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III 1.3) ppkt.2, skierowanych przez NADZÓR do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za nadzór nad wykonywanymi przez wykonawcę robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ; 3.dokument potwierdzający, że NADZÓR jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego ZGODNIE z pkt III.1.2) ppkt 1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający żąda od NADZORU wniesienia wadium w wysokości: 1.1 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście 00/100 zł); 1.2 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ II zamówienia w wysokości 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 zł); 1.3 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia w wysokości 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt 00/100 zł); 2 Jeżeli wadium nie zabezpieczy wszystkich części, na które Wykonawca NADZORU składał ofertę, to Zamawiający uzna, że wadium zostało złożone o mniejszej wartości niż wymagane tj. kwota wpłaty jest mniejsza niż kwota wymagana zgodnie z pkt IV.1.2) ppkt 1.3, Zamawiający uzna wniesienie wadium w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą tj. w kolejności od 1 do 2. 3. Wykonawcy NADZORU zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego Konto bankowe: 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu MBI.271.26.2019 – NADZÓR - Kompleksowa termomodernizacja 2 budynków komunalnych przy ul. Kalksztajnów 3 lub ul. Kalksztajnów 11 lub ul. Kalksztajnów 3 i ul. Kalksztajnów 11 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2019 poz. 310 z późń. zm.). 4. Za wniesione wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 26.08.2019 r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być w formie i treści umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego. 8. W przypadku wnoszenia przez NADZÓR wadium w formie określonej w pkt. IV.1.2) ppkt 3 lit. b) do lit.e ) zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji do Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. Nr 130, przed terminem składania ofert. 9. Wadium musi obejmować okres związania ofertą 10. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda od NADZORU wniesienia wadium w wysokości: 1.1 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście 00/100 zł); 2. Wykonawcy NADZORU zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego Konto bankowe: 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu MBI.271.26.2019 – NADZÓR - Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kalksztajnów 3 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2019 poz. 310 z późń. zm.). 3. Za wniesione wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 03.09.2019 r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być w formie i treści umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego. 7. W przypadku wnoszenia przez NADZÓR wadium w formie określonej w pkt. IV.1.2) ppkt 2 lit. b) do lit.e) zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji do Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. Nr 130, przed terminem składania ofert. 8. Wadium musi obejmować okres związania ofertą 9. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-26, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-03, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I
Punkt: Część nr: 2
W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Budynek komunalny mieszkalny przy ul. Kalksztajnów 11 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”. 1.1 Zakres robót budowlanych dla Części II dla budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kalksztajnów 11 obejmuje wykonanie robót w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenia podłogi nieogrzewanego poddasza, docieplenie dachu nad częścią miaszkalną, przełożenie i uzupełnienie dachówek w niezbędnym zakresie wynikającym z docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropu piwnic pod mieszkaniami metodą natryskową, wymiany rur spustowych, wymiany orynnowania, wymiany okien w mieszkaniach i w części wspólnej budynku, wymiany drzwi zewnętrznych, rozbiórki istniejących indywidualnych pieców na opał stały oraz demontażu instalacji grzewczych wraz z robotami towarzyszącymi, wymiany instalacji centralnego ogrzewania i wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wykonania pompy ciepła na zewnątrz budynku, zbiornika wody i zbiornika buforowego w pomieszczeniu kotłowni oraz robót budowlanych towarzyszących. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2019-12-20 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:Wstępnie określa się termin pełnienia NADZORU nad realizacją robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru do dnia 20.12.2019r. jednakże nie wcześniej niż do dnia rozliczenia końcowego zadań z WYKONAWCĄ robót, a w okresie gwarancji i rękojmi – zgodnie z okresem udzielonej gwarancji przez WYKONAWCĘ oraz Kodeksem Cywilnym.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający unieważnił CZĘŚĆ II zamówienia

Link do ogłoszenia nr 540176949-N-2019 z dnia 23-08-2019 r. o zmianie ogłoszenia, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/bfa2ada3-ec5e-456c-8449-bebb609c8c6a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Kania
Data wytworzenia informacji: 09.08.2019
Data udostępnienia informacji: 09.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.09.2019 15:17 Dodanie informacji Katarzyna Kania
23.08.2019 14:19 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
09.08.2019 13:33 edytowanie tekstu Agnieszka Labuda-Papierowska
09.08.2019 13:09 Dodanie informacji Agnieszka Labuda-Papierowska
09.08.2019 12:12 edytowanie tekstu Agnieszka Labuda-Papierowska
09.08.2019 11:49 edytowanie tekstu Agnieszka Labuda-Papierowska
09.08.2019 10:40 edytowanie tekstu Agnieszka Labuda-Papierowska
09.08.2019 10:28 edytowanie tekstu Agnieszka Labuda-Papierowska
08.08.2019 15:27 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska