Ubezpieczenie mienia, OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2019-2021

Ogłoszenie o zamówieniu :
Ubezpieczenie mienia, OC i NNW Gminy Miasta Gdodanie załacznikayni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2019 - 2021

Usługi
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Polska
Osoba do kontaktów: Punkt kontaktowy: EIB SA Centrala w Toruniu - Daria Wojniusz
Tel.: +48 782060408
E-mail: daria.wojniusz@eib.com.pl
Faks: +48 566693409
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://
eib.logintrade.net/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
EIB S.A.
ul. Jęczmienna 21
87-100 Toruń
Polska
Osoba do kontaktów: Daria Wojniusz
Tel.: +48 782060408
E-mail: daria.wojniusz@eib.com.pl
Faks: +48 566693409
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eib.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://eib.logintrade.net/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Przedmiot
Wielkość lub zakres zamówienia
Nazwa:
Ubezpieczenie mienia, OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych na
lata 2019-2021
Numer referencyjny: EZP nr 12/19
Główny kod CPV
66510000
Rodzaj zamówienia
Usługi
Krótki opis:
Zamówienie dzieli się na sześć części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń:
Część 01 - ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych od
ryzyk żywiołowych, kradzieży oraz uszkodzenia.
Część 02 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i
pomocniczych.
Część 03 - ubezpieczenie nadwyżkowej odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek
organizacyjnych i pomocniczych.
Część 04 - ubezpieczenia osobowe w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
Część 05 - ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych w
transporcie międzynarodowym
Część 06 - ubezpieczenie JACHT-CASCO jednostek pływających Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek
organizacyjnych i pomocniczych
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
1 ) Opis
Nazwa:
ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych od ryzyk
żywiołowych, kradzieży oraz uszkodzenia
Część nr: 1
Dodatkowy kod lub kody CPV
66515000
66515400
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Opis zamówienia:
Część 01 - ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych od
ryzyk żywiołowych, kradzieży oraz uszkodzenia
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Informacje dodatkowe
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium w odniesieniu do Części 01zamówienia
w wysokości 16.000 zł
2) Opis
Nazwa:
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i
pomocniczych
Część nr: 2
Dodatkowy kod lub kody CPV
66516000
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Opis zamówienia:
Część 02 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i
pomocniczych
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Informacje dodatkowe
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium w odniesieniu do Części 02
zamówienia w wysokości 5.500 zł
3 ) Opis
Nazwa:
ubezpieczenie nadwyżkowej odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych
i pomocniczych
Część nr: 3
Dodatkowy kod lub kody CPV
66516000
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Opis zamówienia:
Część 03 - ubezpieczenie nadwyżkowej odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek
organizacyjnych i pomocniczych
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Informacje dodatkowe
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium w odniesieniu do Części 03
zamówienia w wysokości 1.000 zł
4 ) Opis
Nazwa:
ubezpieczenia osobowe w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia
Część nr: 4
Dodatkowy kod lub kody CPV
66512100
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Opis zamówienia:
Część 04 - ubezpieczenia osobowe w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Informacje dodatkowe
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium w odniesieniu do Części 04
zamówienia w wysokości 250 zł
5 ) Opis
Nazwa:
ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych w transporcie
międzynarodowym
Część nr: 5
Dodatkowy kod lub kody CPV
66514120
66515400
66515000
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Opis zamówienia:
Część 05 - ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych w
transporcie międzynarodowym
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Informacje dodatkowe
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium w odniesieniu do Części 05
zamówienia w wysokości 150 zł
6 ) Opis
Nazwa:
ubezpieczenie JACHT-CASCO jednostek pływających Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i
pomocniczych
Część nr: 6
Dodatkowy kod lub kody CPV
66514150
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Opis zamówienia:
Część 06 - ubezpieczenie JACHT-CASCO jednostek pływających Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek
organizacyjnych i pomocniczych
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Informacje dodatkowe
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium w odniesieniu do Części 06
zamówienia w wysokości 500 zł

 Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Warunki udziału
1.       Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
I.   O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy
z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 999
ze zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. W przypadku Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku określonego powyżej musi go
spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie.
II.  Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
(a)   Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów
zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w
wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie
organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w
wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy
prawnej.
(b)   Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie
faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego
potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania
wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
III.    Informacja na temat złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejsze warunki
udziału w postępowaniu, znajduje się w Sekcji VI. Informacje uzupełniające.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tzn. minimalnym poziomem
wymaganych standardów jest dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi
na potrzeby realizacji zamówienia. Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca (dotyczy części 01, 02,
03, 05 i 06 zamówienia): (a) posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na
terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych
(w tym ubezpieczeń jednostek pływających w odniesieniu o części 06 zamówienia) lub (b) ma zawartą umowę
z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z
ubezpieczeń majątkowych (w tym ubezpieczeń jednostek pływających w odniesieniu o części 06 zamówienia i
przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP).
Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem
(zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.
Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca (dotyczy części 04 zamówienia): (a) posiada w ramach
wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód
w zakresie oceny i likwidacji szkód osobowych NNW lub (b) ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem
świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń osobowych
NNW (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na
obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub
rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.
II.   Wymagane oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ w pkt. 9) Części C, odpowiadać
będzie zakresowi informacji, których zamawiający może wymagać poprzez żądanie złożenia oświadczenia
o dysponowaniu jednostką organizacyjną prowadzącą likwidację szkód, odstępuje się od żądania złożenia
odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
III.    Jeżeli wykonawcy działają wspólnie, warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym punkcie
wykonawcy mogą spełniać łącznie.
IV.   Informacja na temat złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejsze warunki
udziału w postępowaniu, znajduje się w Sekcji VI. Informacje uzupełniające.

Procedura
Opis
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/03/2019
Czas lokalny: 10:30
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Warunki otwarcia ofert
Data: 04/03/2019
Czas lokalny: 11:00

Informacje uzupełniające
 Informacje dodatkowe:
I.   O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14 - 23
ustawy PZP oraz przesłanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP tzn. w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.).
II.   Wymagane dokumenty zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
Do oferty Wykonawca powinien dołączyć aktualne na dzień składania ofert w postępowaniu oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (dalej JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ
składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. JEDZ powinien potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.    Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji w ramach Platformy zakupowej
EIB: https://eib.logintrade.net/ oraz poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się
w SIWZ.
IV.   Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
V.   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozumianych jako brak podstaw do wykluczenia z
postępowania) dokonywana będzie według formuły „spełnia", „nie spełnia" z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych przez Wykonawcę.
VI.    Umowy ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania zostaną zawarte i wykonane przy
udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna 21.
VII.    Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez Platformę
zakupową EIB. Wykonawca uzyskuje dostęp do Platformy zakupowej EIB poprzez rejestrację konta lub
zalogowanie, jeżeli posiada wcześniej zarejestrowane konto. Rejestracja Wykonawcy na platformie odbywa
się poprzez wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza dostępnego pod adresem: https://eib.logintrade.net/
rejestracja/
VIII.     Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej RODO) jest dostępna pod adresem www.eib.com.pl.
 
 
 
 
Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:
 https://eib.logintrade.net/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Ostatnio zmodyfikował: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 22.01.2019
Data udostępnienia informacji: 22.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2019 13:11 ogłoszenie wyników postepowania Ireneusz Dankowski
04.03.2019 13:33 Informacja z otwarcia ofert Ireneusz Dankowski
21.02.2019 15:05 dodanie załącznika Ireneusz Dankowski
22.01.2019 10:23 Dodanie informacji Ireneusz Dankowski