Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim w 2021 r.

Ogłoszenie nr 763088-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.
Gmina Miasta Gdyni: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim w 2021 r. Częśc 1: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym w 2021 r. Część 2: publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81-382  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): gdynia.pl/bip
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.gdynia.pl/bip
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
ElektronicznieNie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim w 2021 r. Częśc 1: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym w 2021 r. Część 2: publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2021 r.
Numer referencyjny: 139/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi publikacji ogłoszeń prasowych w tytułach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Miasta Gdyni w 2021 roku. Publikacja ogłoszeń będzie następować na stronach ogłoszeniowych, stronach redakcyjnych, stronach z nekrologami oraz w dodatku do tytułu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia. Część 1 obejmująca publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym w 2021 roku. Część 2 obejmująca publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2021 roku. Przykładowe rodzaje ogłoszeń przewidywanych do publikacji: ogłoszenia ramkowe, ogłoszenia o przetargach, komunikaty, obwieszczenia, konkursy, nekrologi i kondolencje, a także całostronicowe ogłoszenia w dodatkach. Treść ogłoszeń przekazywana będzie Wykonawcy na podstawie bieżącego zlecenia, składanego drogą elektroniczną przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Każde ogłoszenie powinno zawierać herb miasta Gdyni i logo Gdyni tzw. „żagielek z podpisem Gdynia moje miasto” oraz odpowiadać wzorowi przekazanemu przez Zamawiającego. Ogłoszenia publikowane będą w wersji czarno – białej lub kolorowej w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ogłoszenia opracowywane będą przez Wykonawcę na podstawie nadesłanych przez Zamawiającego materiałów. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający przygotuje ogłoszenie samodzielnie i prześle Wykonawcy gotowy plik PDF. Każdorazowo ustalany będzie termin ukazania się ogłoszenia, które powinno być opublikowane nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia przekazania zlecenia, a w szczególnych przypadkach niezwłocznie. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia drogą elektroniczną plików PDF z danym numerem dziennika, w którym zostało opublikowane ogłoszenie Zamawiającego, w dniu publikacji danego ogłoszenia, do godziny 10:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia usług w ilości nie powodującej osiągnięcia całości wartości zamówienia. W przypadku, gdy trzecia strona redakcyjna będzie zajęta Wydawca zaproponuje inną stronę redakcyjną zmniejszając koszt publikacji proporcjonalnie do obowiązującego cennika publikacji ogłoszeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ oraz postanowieniach wzorów umów (Załącznik nr 5A i załącznik nr 5B do siwz).
II.5) Główny kod CPV: 79970000-4
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia, dla każdej części zamówienia. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy; strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2021
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla części 1: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym w 2021 roku. Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu przedmiotu zamówienia, która spełnia cechy definicji prasy zgodnie z ustawą z dnia 26.01.1984 r. Prawo prasowe. Zamawiający wymaga, aby tytuł prasowy, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia części 1 spełniał następujące wymagania: 1. lokalny zasięg ukazywania się tj. w województwie pomorskim w tym przynajmniej na terenie całego Trójmiasta (tytuł główny bądź dodatek do tego tytułu), 2. ukazywał się codziennie od poniedziałku do soboty, 3. zawierał strony tematyczne o charakterze gospodarczo – finansowym dotyczące Gdyni, Trójmiasta i województwa pomorskiego, 4. posiadał wyodrębnione tematycznie strony związane z rynkiem pracy, ukazujące się cyklicznie, 5. osiągał średnią dzienną sprzedaż w okresie od października 2019 r. do września 2020 r. w wysokości powyżej 9000 egzemplarzy. Dla części 2: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2021 roku. Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu przedmiotu zamówienia, która spełnia cechy definicji prasy zgodnie z ustawą z dnia 26.01.1984 r. Prawo prasowe. Zamawiający wymaga, aby tytuł prasowy, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia części 2 spełniał następujące wymagania: 1. krajowy zasięg ukazywania się, 2. ukazywał się codziennie od poniedziałku do soboty, 3. zawierał wyodrębnione tematycznie sekcje/strony dotyczące zagadnień gospodarczych, finansowych, przetargowych i tym podobnych, 4. posiadał wyodrębnione tematycznie strony związane z rynkiem pracy, ukazujące się cyklicznie, 5. osiągał średnią dzienną sprzedaż w okresie od października 2019 r. do września 2020 r. w wysokości powyżej 40 000 egzemplarzy.
Informacje dodatkowe Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada kompetencję / uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub handlowej określone przepisami ustawy z dnia 26.01.1984 r. Prawo prasowe, posiada wypis z rejestru Dzienników i Czasopism potwierdzający rejestrację tytułu prasowego i brak wzmianki o utracie ważności tej rejestracji, złoży oświadczenie wykonawcy, zawierające informacje o spełnieniu warunków związanych z tytułem prasowym, w jakim będzie następowała publikacja ogłoszeń (Załącznik 4A do siwz dla części 1 zamówienia i Załącznik 4B do siwz dla części 2 zamówienia).
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie i nieodpłatnie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG); 2) Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w miejscu o którym mowa w pkt 14.1 siwz.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
średnia dzienna sprzedaż w okresie od października 2019 r. do września 2020 r.
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:
1
Nazwa:
Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym w 2021 roku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym w 2021 roku. Publikowanie ogłoszeń następować będzie: 1. na stronach ogłoszeniowych – szacunkowo zakłada się publikację ogłoszeń na ok. 18 300 cm2 powierzchni ogłoszeniowej; 2. lub/i 3. na trzeciej stronie redakcyjnej, w wydaniu głównym tytułu lub w dodatku do tytułu ukazują-cym się w województwie pomorskim bądź przynajmniej na terenie całego Trójmiasta – szacunkowo zakłada się publikację ogłoszeń na ok. 13 500 cm2 powierzchni ogłoszeniowej; 4. na stronach nekrologów i kondolencji – szacunkowo zakłada się publikację nekrologów i kondolencji na ok. 2 500 cm2 powierzchni ogłoszeniowej; 5. w dodatkach do dziennika lokalnego – szacunkowo zakłada się publikację 5 takich całostronicowych kolorowych ogłoszeń. Jako jednostkę miary zlecanych ogłoszeń Zamawiający przyjął 1 cm2 i liczbę wkładek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79970000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
średnia dzienna sprzedaż w okresie od października 2019 r. do września 2020 r.
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:
2
Nazwa:
Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2021 roku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2021 roku. Publikowanie ogłoszeń następować będzie: 6. na stronach ogłoszeniowych – szacunkowo zakłada się publikację ogłoszeń na ok. 5100 cm2 powierzchni ogłoszeniowej; 7. lub/i 8. na trzeciej stronie redakcyjnej, w wydaniu głównym tytułu lub w dodatku do tytułu ukazują-cym się w województwie pomorskim bądź przynajmniej na terenie całego Trójmiasta – szacunkowo zakłada się publikację ogłoszeń na ok. 1900 cm2 powierzchni ogłoszeniowej; 9. na stronach nekrologów i kondolencji – szacunkowo zakłada się publikację nekrologów i kondolencji na ok. 800 cm2 powierzchni ogłoszeniowej; Jako jednostkę miary zlecanych ogłoszeń Zamawiający przyjął 1 cm2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79970000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
średnia dzienna sprzedaż w okresie od października 2019 r. do września 2020 r.
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 07.12.2020
Data udostępnienia informacji: 07.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2020 14:24 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski
07.12.2020 14:53 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski