Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Laboratorium Edukacji Przyszłości” - Etap II/2019Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. zm.)
 
 
na: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Laboratorium Edukacji Przyszłości” - Etap II/2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 
 
 
Nr referencyjny   EZP 106/19
 
 
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

1. Zamawiający
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, woj. pomorskie,
NIP 586-231-23-26
www.gdynia.pl,
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji
tel. 58  761 77 00
fax:  58 761 77 03
email: wydz.edukacji@gdynia.pl
Godziny urzędowania 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
 
2. Postępowanie
2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. zm.)
2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Laboratorium Edukacji Przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 
3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Laboratorium Edukacji Przyszłości” - Etap II/2019.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru umowy stanowiących Załącznik nr 5 do ogłoszenia.
3.3. Zamówienie zostało podzielone na 8 części:
Część 1 Coaching  w edukacji
Część 2 Praca metodą projektu
Część 3 Przywództwo edukacyjne
Część 4 TIK w edukacji (matematyka)
Część 5 TIK w edukacji (informatyka)
Część 6 TIK w edukacji (języki obce)
Część 7 TIK w edukacji (nauki przyrodnicze)
Część 8 TIK w edukacji (szkolenie dla kadry zarządzającej)
 
3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
3.5. Kody CPV:
            80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
            55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
            55510000-8 - Usługi bufetowe
                
4. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2020 r.
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji przedmiotowego zamówienia i odpowiedzialną za przeprowadzenie szkolenia, z doświadczeniem w zrealizowaniu co najmniej dwóch kursów lub szkoleń dla nauczycieli z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w danej części zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
 
5.1.2. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.1.2.1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.1.2.2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
5.2.1. Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.1., jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia oraz wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na doświadczenia; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
5.2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 6.
 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
6.1 Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
6.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu   (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6.1.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do ogłoszenia),
6.1.3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat doświadczenia niezbędnego do wykonania zmówienia publicznego (załącznik nr 4 do ogłoszenia).
6.1.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).
6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
6.2.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.2.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.4. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6, składane są w oryginale, zaś dokument, o których mowa w ppkt 6.1.4 może być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 
7. Wykonawcy występujący wspólnie
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
 
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
8.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji poszczególnych części zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.
8.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych podwykonawców.
8.3. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres i firmy podwykonawców wskazuje w ofercie.
 
9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
10.  Sposób przygotowania oferty
10.1. Wymagania ogólne:
10.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do jednej, lub kilku części zamówienia.
10.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu.
10.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym (formularz ofertowy wraz z załącznikami wypełnić niebieskim długopisem). Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
10.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
10.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
10.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
10.2. Oferta składa się z:
10.2.1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do  Ogłoszenia);
10.2.2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia);
10.2.3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia);
10.2.4. Wykazu osób, które Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia wraz z informacją na temat doświadczenia (Załącznik nr 4 do ogłoszenia).
10.2.5. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.
10.2.6. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.
 
 
11.  Opakowanie oferty
11.1.  Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
 
 
                                                                            Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji,
                                                                            ul. Śląska 35-37,
                                                                            81-310 Gdynia,
                                                                            pok. B 102.
 
 
„Oferta dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi na: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Laboratorium Edukacji Przyszłości” - Etap II/2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Część …… Nie otwierać przed 29.11.2019 r. godz. 10.00”
 
 
11.2. Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
 
12.  Zmiana lub wycofanie oferty:
12.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
12.2.  Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

13.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
13.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Edukacji Urząd Miasta Gdyni adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37, pok. B 102.
13.2.  Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2019 r., godz. 10.00.
13.3.  Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
13.4.  Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.
13.5.  Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.6.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
 
14.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście) faksem lub drogą elektroniczną na adres
e-mail j.giez@gdynia.pl.
14.1.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
    Justyna Giez, tel. 58 761 77 23, e-mail: j.giez@gdynia.pl,
    Marta Burkiewicz, tel. 58 761 77 24, e-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
15.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty
15.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
15.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
15.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
15.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane
z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
15.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
15.6. Zamawiający poprawi w ofertach:
15.6.1. oczywiste omyłki pisarskie,
15.6.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
15.6.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu.

16.  Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
16.1.       Kryteria oceny ofert:
cena (C) – waga kryterium 60%,
aspekty społeczne (A) - waga kryterium 40%
 
16.2. Sposób oceniania ofert:
w kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 60 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
 
                        najniższa cena oferty brutto
            C=[-------------------------------------  x 60%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt
                        cena oferty ocenianej brutto
 
  
 
 w kryterium „aspekty społeczne”:
Lp.Opis kryterium doświadczenia Liczba punktów
1.Liczba osób z niepełnosprawnością zatrudnionych przy realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018, poz. 511 ze zm.)
40 (max)
 0 osób 0
1 osoba 20
2 osoby i więcej 40
gdzie, 1% = 1 pkt
 
W kryterium „aspekty społeczne”, na podstawie informacji zawartych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym Zamawiający przyzna od 0 do 40 punktów.
 
W celu potwierdzenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością przy realizacji zamówienia Wykonawca w formularzu oferty (załącznik nr 1) składa oświadczenie o zatrudnianiu takich osób na dzień składania ofert.
 
16.3.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
P= C +A
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
A - Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,, Aspekty społeczne”
 
16.4. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca określi cenę na każdą część zamówienia oddzielnie w Formularzu Ofertowym.
16.5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
16.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
16.7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  spełnianie warunków udziałów w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
16.8.  Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazali braku podstaw do wykluczenia.
16.9.  Zamawiający  odrzuca ofertę jeżeli:
1)      jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia,
2)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4)      zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych,
5)      Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym ogłoszeniu.
16.10.    Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

17.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
18.  Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy
18.1. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.
18.2. Dla każdej z części zamówienia zostanie podpisana osobna umowa. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia jednej umowy na kilka części zamówienia w przypadku wygrania przez jednego Wykonawcę kilku części postępowań.
18.3. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.
18.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
18.5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.
 
19.  Zmiany postanowień umowy
Strony dopuszczają możliwość dokonywania następujących zmian treści umowy:
19.1. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
19.2. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego lub wytycznych i zaleceń, Instytucji Zarządzającej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
19.3.  gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem działania siły wyższej lub wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
 
20.  Pozostałe postanowienia
20.1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
20.2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego  ogłoszenia na usługi społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
20.3.  Wykonawcy nie przysługuje prawo do złożenia odwołania na zasadach opisanych w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
21. Ochrona danych osobowych
21.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
21.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
21.3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Laboratorium Edukacji Przyszłości” - Etap II/2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
21.4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. zm.) [dalej ustawa PZP].
21.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
21.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
21.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
21.8. Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
­         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
­         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
­         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
­         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
­         Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
­         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
­         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
­         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 
 
Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik   nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik   nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Załącznik   nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik   nr 4 Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
Załącznik   nr 5 Wzór umowy
Załącznik   nr 6 Opis przedmiotu zamówienia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 19.11.2019
Data udostępnienia informacji: 19.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2019 09:05 Aktualizacja treści Justyna Giez
29.11.2019 13:44 Aktualizacja treści Justyna Giez
27.11.2019 08:18 Aktualizacja treści Justyna Giez
19.11.2019 11:20 Dodanie informacji Justyna Giez