Przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B dla 2 uczniów Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni

 
 
 
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
 
 
na: przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B dla 2 uczniów Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni w ramach realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
 
 
Nr referencyjny   EZP 61/19
 
 
 
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 

1. Zamawiający
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, woj. pomorskie,
NIP 586-231-23-26
www.gdynia.pl,
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji
tel. 58  761 77 00
fax:  58 761 77 03
email: wydz.edukacji@gdynia.pl
Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

2. Postępowanie
2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Postępowanie prowadzone jest
w języku polskim.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B dla 2 uczniów Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni w ramach realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru umowy stanowiących Załącznik nr 5 do ogłoszenia.
3.3. Kody CPV:
                        80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy
                       
4. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
5.1.1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek posiadania kompetencji lub uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.
5.1.2. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą prowadziły szkolenie, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie w przeprowadzaniu kursu w zakresie prawa jazdy kat. B. oraz zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia.
5.1.3. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.1.3.1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.1.3.2.  Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
5.2.1. Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.1., jeżeli Wykonawca przestawi Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia oraz dokument potwierdzający, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
5.2.2. Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.2., jeżeli Wykonawca przedstawi Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia oraz wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia oraz zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
5.2.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 6.
 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
6.1 Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
6.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu   (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6.1.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3
do ogłoszenia)
6.1.3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz doświadczenia w przeprowadzaniu kursów na prawo jazdy kat. B (załącznik nr 4 do ogłoszenia).
6.1.4. Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, uprawniający do wykonywania przedmiotowej działalności.
6.1.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
6.2.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
6.2.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.5. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.2.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6, składane są w oryginale, zaś dokumenty, o których mowa w ppkt 6.1.4, 6.1.5 mogą być składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
6.6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących dokumentów lub uzupełnienia brakujących/zawierających błędy dokumentów, w tym pełnomocnictw.

7. Wykonawcy występujący wspólnie
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.2.   W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
8.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.
8.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych podwykonawców.
8.3. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres i firmy podwykonawców wskazuje w ofercie.

9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.  Sposób przygotowania oferty
10.1.  Wymagania ogólne:
10.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu.
10.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym (formularz ofertowy wraz z załącznikami wypełnić niebieskim długopisem). Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
10.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
10.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
10.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
10.2. Oferta składa się z:
10.2.1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do  Ogłoszenia);
10.2.2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia);
10.2.3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia);
10.2.4. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 4 do Ogłoszenia).
10.2.5. Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, uprawniający do wykonywania przedmiotowej działalności.
10.2.6. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

11.  Opakowanie oferty
11.1 Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
 
 
                                                                            Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji,
                                                                            ul. Śląska 35-37,
                                                                            81-310 Gdynia,
                                                                            pok. B 102.
 
 
„Oferta dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
na: przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B dla 2 uczniów Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni w ramach realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Nie otwierać przed 31.05.2019 r. godz. 10.00”
11.2     Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
 
12.  Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.
 
13.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
13.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Edukacji Urząd Miasta Gdyni adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37, pok. B 102.
13.2.  Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2019 r., godz. 10.00.
13.3.  Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
13.4.  Zamawiający zamieści informację z otwarcia ofert na stronie internetowej wraz z kwotą, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.5.  Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.6.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
 
14.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie
(za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście) faksem  lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1 Ogłoszenia.
14.1.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Justyna Giez – stanowisko: główny specjalista, tel. 58 761 77 23; od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00,
Marta Burkiewicz – stanowisko: główny specjalista tel.: 58 761 77 24; od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00,

15.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty
15.1.   Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
15.2.   Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego  stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
15.3.   W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
15.4.   Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane
z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
15.5.   Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
15.6.   Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych 
w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi  oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą.

16.  Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
16.1.       Kryteria oceny ofert dla wszystkich części  zamówienia:
cena (C) – waga kryterium 100%,
 
Sposób oceniania ofert:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 100 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia dla części,
na którą składana jest oferta podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
 
                  najniższa cena oferty brutto
      C=[-------------------------------------  x 100
                  cena oferty ocenianej brutto
 
Ocena kryterium ceny odbywać się będzie w odniesieniu do poszczególnych części zmówienia, na podstawie oferowanych cen brutto. Obliczenia będą zaokrąglane do 2 miejsca po przecinku.
 
16.2.  Zamawiający  odrzuca ofertę jeżeli:
1)      jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
2)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4)      zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych;
5)      Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych
w niniejszym ogłoszeniu
16.3.  Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

17.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
18.  Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy
18.1. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.
18.2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.
18.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
18.4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.
 
19.  Zmiany postanowień umowy
Strony dopuszczają możliwość dokonywania następujących zmian treści umowy:
19.1.  gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
19.2.  gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego lub wytycznych i zaleceń, Instytucji Zarządzającej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
19.3.  gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem działania siły wyższej lub wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
 
20.  Pozostałe postanowienia
20.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
20.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego  ogłoszenia na usługi społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
20.3. Wykonawcy nie przysługuje prawo do złożenia odwołania na zasadach opisanych w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
21.  Ochrona danych osobowych
21.1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
21.2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
21.3.  Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B dla 2 uczniów Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni w ramach realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
21.4.  Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) [dalej ustawa PZP].
21.5.  Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
21.6.  Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
21.7.  W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
21.8.  Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
­         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
­         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
­         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
­         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
­         Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
­         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
­         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
­         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 
Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik   nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik   nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Załącznik   nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik   nr 4 Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
Załącznik   nr 5 Wzór umowy
Załącznik   nr 6 Opis przedmiotu zamówienia
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 09.05.2019
Data udostępnienia informacji: 09.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2019 07:30 Aktualizacja treści Justyna Giez
31.05.2019 12:55 Aktualizacja treści Justyna Giez
10.05.2019 09:50 Dodanie informacji Justyna Giez