Przeprowadzenie kursu na testera oprogramowania - poziom zaawansowany z egzaminem ISTQB dla 2 uczestników projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)                           
 
na przeprowadzenie kursu na Testera oprogramowania  - poziom zaawansowany wraz z egzaminem ISTQB  - Advanced Level Certificate lub równoważnym  dla maksymalnie 2 uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
 
Nr referencyjny  33/19
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.

1. Zamawiający
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia, woj. pomorskie
NIP 586-231-23-26
www.gdynia.pl
Wydział prowadzący postępowanie: Wydział Polityki Gospodarczej
e- mail: politykagospodarcza@gdynia.pl
Godziny urzędowania: 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

2. Postępowanie
2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu na Testera oprogramowania - poziom zaawansowany wraz z egzaminem ISTQB  - Advanced Level Certificate lub równoważnym  dla maksymalnie 2 uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 8 do niniejszego ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia.
3.2. Kody CPV:
80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe;
80500000-9- Usługi szkoleniowe;
80533100-0- Usługi szkolenia komputerowego.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia
4.1. Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 r.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć ww. terminu.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp (t. j. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) oraz spełniają warunki i wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
5.1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
5.1.2. Potencjał organizacyjno-techniczny;
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem organizacyjno – technicznym, tj. dysponują bazą dydaktyczną i wyposażeniem (sale szkoleniowe i egzaminacyjne, stanowiska komputerowe), z uwzględnieniem wymagań BHP i przeciwpożarowych, z dostępem do pomieszczeń sanitarnych oraz sprzętem i materiałami dydaktycznymi zapewniającymi prawidłową realizację planu nauczania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
 5.1.3. Potencjał kadrowy;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi wykształcenie wyższe/zawodowe/kierunkowe i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego kursu, oraz którzy zrealizowali co najmniej 2 kursy w zakresie tematu kursu będącego przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
5.1.4. Zgodność programu kursu z opisem przedmiotu zamówienia;
Opis weryfikacji spełnienia warunku: wypełnienie Załącznika nr 6 zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia oraz załączenie podpisanego Załącznika nr 6 do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.2.1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo.
5.2.2. Z udziału w postępowaniu wyłącza się podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
5.2.3. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Pzp.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia wskazane w pkt 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania
6.1.  Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
6.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6.1.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia),
6.1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do ogłoszenia),
6.1.4. Odpis z Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
6.1.5. Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.              W przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG),
6.1.6. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji trenerskich oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do ogłoszenia,
6.1.7. Program kursu (Załącznik nr 6 do ogłoszenia),
6.1.8. W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając np. pisemne zobowiązanie (tj. w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedłoży oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw wykluczenia zgodnie z Załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.  
6.1.9. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Dla podmiotów zagranicznych wymagany jest dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.2. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.8., Wykaz osób, o którym mowa w pkt 6.1.6., i Program kursu, o którym mowa w pkt 6.1.7 składane są w oryginale, zaś dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.4., 6.1.5. mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Wykonawcy występujący wspólnie
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
8.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
8.2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców. W przypadku braku tej informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.
8.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wobec Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
8.4. Zamawiający żąda, by Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w wykonanie części zamówienia, które im zostały powierzone przez Wykonawcę.
8.5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 4, w trakcie realizacji zmówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
8.6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8.7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
8.8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8.9. Postanowienia punktu 8.7 i 8.8 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców.
8.10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wadium.

10. Sposób przygotowania oferty
10.1. Wymagania ogólne
10.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu.
10.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
10.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
10.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
10.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10.2. Oferta składa się z:
10.2.1.  formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w Załączniku nr 1 do ogłoszenia),
10.2.2.  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
10.2.3.  oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia),
10.2.4.  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do ogłoszenia)
10.2.5.  program kursu (załącznik nr 6 do ogłoszenia),
10.2.6.  odpisu z Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
10.2.7.  wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji instruktorskich oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do ogłoszenia,
10.2.8.  oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 7 do ogłoszenia) - jeśli dotyczy,
10.2.9.  pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.
10.3. Opakowanie oferty
10.3.1. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Oferta na przeprowadzenie kursu na Testera oprogramowania  - poziom zaawansowany wraz z egzaminem ISTQB  - Advanced Level Certificate lub równoważnym. Nie otwierać przed dniem 05.04.2019 r.”
10.3.2. Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
10.4. Zmiana lub wycofanie oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy opatrzyć napisem „WYCOFANE”.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą       
11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej,
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24.
11.2. Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2019 r., godz. 12:00
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2019 r., godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24; sala konferencyjna.
11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający zamieści informację z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej.
11.6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany   w pkt 1 ogłoszenia.
12.2. W przypadku przekazywania korespondencji mailem każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
12.3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Agnieszka Kania – stanowisko: podinspektor, e-mail: a.kania@gdynia.pl, od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 16.00.
12.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów ogłoszenia.
12.5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści ogłoszenia kierując swoje zapytania pisemnie lub mailem na adres/adres e-mail Zamawiającego, podany w pkt 1 ogłoszenia.
12.6. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt 12.5, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.6., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.8. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.6.
12.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano treść ogłoszenia o zamówieniu, oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie.

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
13.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
13.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
13.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
13.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
13.5. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
13.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13.7. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

14. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
14.1. Kryteria oceny ofert:
14.1.1. Cena (C) - waga kryterium 50%
14.1.2. Doświadczenie trenera (D) - waga kryterium 20%
14.1.3. Termin rozpoczęcia kursu zawodowego (T) – waga kryterium 30%
14.2. Sposób oceny ofert:
14.2.1. w kryterium „Cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 10 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie zamówienia podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie   z poniższym wzorem:
C=  Cmin/Cof x 10
gdzie:
Cmin – oznacza najniższą cenę z zaoferowanych
Cof – oznacza cenę w badanej ofercie
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
14.2.2. w kryterium „Doświadczenie trenera”:

Przy ocenie punktowej „Doświadczenia trenera” wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, brana będzie pod uwagę łączna liczba zrealizowanych szkoleń/kursów będących przedmiotem zamówienia przez osobę wymienioną w wykazie osób (Załącznik nr 5). Przyznane zostanie 5 lub 10 punktów (według skali podanej w tabeli powyżej). Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.

14.2.3 w kryterium „Termin rozpoczęcia kursu"

Przy ocenie punktowej „Terminu rozpoczęcia kursu” brana będzie pod uwagę zadeklarowana przez Wykonawcę w formularzu oferty (Załącznik nr 1) ilość dni roboczych od daty zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia kursu przez Wykonawcę. Przyznane zostanie 5 lub 10 punktów (według skali podanej powyżej). Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadającej wadze tego kryterium.
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + D + T
gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie trenera”
T – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Termin rozpoczęcia kursu zawodowego”
 
14.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia,
b) oferta narusza przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych,
e) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy
16.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
16.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 9 do ogłoszenia.
16.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.
16.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

17. Zmiany postanowień umowy
17.1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, oraz innych zmian dopuszczalnych z mocy prawa i niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji ogłoszenia.
17.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy         w drodze aneksu. Szczegółowe przypadki zmian określone zostały w §6 projektu umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

18. Pozostałe postanowienia
18.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
18.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmian wynikających ze zmiany umowy o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w projekcie.
18.3. Z wybranym Wykonawcą, wraz z umową na przeprowadzenie kursu będącego przedmiotem zamówienia, zostanie podpisana umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, której wzór stanowi Załącznik nr 10 do ogłoszenia.
18.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania niektórych regulacji ustawy Pzp t.j.:
a)  dział II rozdział 1. zamawiający i wykonawcy – art. 17,
b)  dział II rozdział 4. wybór najkorzystniejszej oferty – art. 82; art. 84; art. 85; art. 87 ust.1, ust.2, art. 89, art. 90, art. 93,
c) dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych.
18.5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odwołania, na zasadach opisanych w rozdziale VI ustawy Pzp.
18.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień z wolnej ręki jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania nie zostaną złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostaną odrzucone lub wszyscy wykonawcy zostaną wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwsze warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

19. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gdyni jest Pani Danuta Pietrzak, e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu na Testera oprogramowania - poziom zaawansowany wraz z egzaminem ISTQB  - Advanced Level Certificate lub równoważnym  dla maksymalnie 2 uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” prowadzonym w trybie w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej ustawa Pzp”;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2028 r.;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym ogłoszeniu przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.
 
Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia
Załącznik nr 6 – Program szkolenia
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu podmiotu trzeciego
Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 9 – Wzór umowy
Załącznik nr 10 – Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 29.03.2019
Data udostępnienia informacji: 29.03.2019