Pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego w ramach projektu pn. „Laboratorium Edukacji Przyszłości”

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie
mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
 
 
na: Pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego w ramach projektu pn. „Laboratorium Edukacji Przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza EdukacjaRozwój na lata 2014-2020.
 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 


1.    Zamawiający
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, woj. pomorskie,
NIP 586-231-23-26
www.gdynia.pl,
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji
tel. 58  761 77 00
fax:  58 761 77 03
email: wydz.edukacji@gdynia.pl
Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

2.    Postępowanie
2.1.         Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad  określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.)
2.2.         Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Laboratorium Edukacji Przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
2.3.         Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4.         Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 
3.    Przedmiot zamówienia
3.1.         Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego w ramach projektu pn. „Laboratorium Edukacji Przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
3.2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiących Załącznik nr 5 do ogłoszenia.
3.4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.5.    Kody CPV:
         80000000–4   Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
         75000000-6 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego,
         79421000 – 1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych.
 
3.6.    Zatrudnienie osób do wykonania czynności w ramach realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wskazane
przez Wykonawcę, który prowadzi działalność gospodarczą, były przez niego zatrudnione
na podstawie  umowy o pracę. Czas zatrudnienia musi obejmować co najmniej okres realizacji zamówienia tj. okres od dnia złożenia oferty do dnia 31 października 2020 r.
Powyższy warunek nie dotyczy Wykonawców oferujących osobiste wykonanie zamówienia.

4.    Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2020 r.

5.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków
 
5.1.     Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
5.1.1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;
         Wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą:
         a) wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym:  co najmniej tytuł nauczyciela mianowanego  lub dyplomowanego,
b) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku doradcy metodycznego/konsultanta metodycznego lub edukatora,
c) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym
z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
5.1.2.  oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.1.2.1.  Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.1.2.2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
5.2.     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
5.2.1. Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.1., jeżeli Wykonawca przedstawi Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia oraz Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, wraz z  informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
5.2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia wskazane w pkt 6.1.1., 6.1.4.
 
6.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
6.1 Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
6.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6.1.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3
do ogłoszenia),
6.1.3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; w zakresie warunku określonego w pkt 5.1.1. wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
6.1.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie, nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG) – nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej;
6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
6.2.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4. składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.2.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa
w pkt 6.2.1.  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym –
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio
3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6, składane są w oryginale,
zaś dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.4, mogą być składane w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
6.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
6.6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących dokumentów lub uzupełnienia brakujących / zawierających błędy dokumentów, w tym pełnomocnictw.

7.      Wykonawcy występujący wspólnie
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie
w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
 
8.      Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
 
9.      Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.    Sposób przygotowania oferty
 
10.1.  Wymagania ogólne:
            10.1.1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza    składania ofert częściowych.
10.1.2.  Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu.
10.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty
i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
10.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
10.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
10.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
10.2.  Oferta składa się z:
10.2.1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku
nr 1 do ogłoszenia);
10.3.2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia);
10.3.3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3
do ogłoszenia);
10.3.5. Wykazu osób, które wykonawca skieruje do wykonania zamówienia
wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (Załącznik nr 4 do ogłoszenia).
10.3.6. Wypełnionego Oświadczenia Wykonawcy (stanowiącego załącznik nr 2 do Wzoru Umowy) poświadczonego przez Pracodawcę Wykonawcy – dot. osób nie będących przedsiębiorcami.
 
10.3.  Opakowanie oferty:
10.3.1. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
 
„Oferta dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego w ramach projektu
pn. „Laboratorium Edukacji Przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Nie otwierać przed 10.04.2019 r. godz. 10.15”
 
10.3.2. Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
 
11.    Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie,
w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane
to oświadczenie, należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

12.    Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
 
12.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Edukacji Urząd Miasta Gdyni adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska
35-37, pok. B 102.
12.2.  Termin składania ofert upływa w dniu 10.04.2019 r. , godz. 10.00.
12.3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2019 r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37 w pok. B/103. 
12.4.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.5.  Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.
12.6.  Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

13.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów       oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1 Ogłoszenia.
 
13.1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Marta Burkiewicz – stanowisko: główny specjalista tel.: 58 761 77 24; od poniedziałku
do piątku w godz. od 07:30 do 15:30,
Justyna Giez – stanowisko: główny specjalista, tel. 58 761 77 23; od poniedziałku
do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.
 
14.          Opis sposobu obliczenia ceny oferty
14.1.     Cenę oferty należy podać w wartości brutto.
14.2.     Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
14.3.     W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie
w złotych polskich.
14.4.     Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane
z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
14.5.     Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14.6.            Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych  
w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi  oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą.
 
15. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
15.1. Kryteria oceny ofert:
15.1.1. cena (C)- waga kryterium 60%,
15.1.2. zarządzanie projektami (ZP) – waga kryterium 20%,
15.1.3. organizacja doskonalenia zawodowego (OD) - waga kryterium 10%,
15.1.4. przywództwo edukacyjne (PE) - waga kryterium 10%.
 
15.2. Sposób oceniania ofert:
15.2.1. w kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 10 pkt  otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto (miesięczną) za wykonanie zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
               cena oferty najniższej
C =  ------------------------------------- x 10 
                cena oferty badanej
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
 
15.2.2. Kryterium oceny ofert zarządzanie projektami (ZP)
Kryterium oceny oferty dotyczy osoby realizującej zamówienie lub skierowanej
do realizacji zamówienia. Pod pojęciem zarządzanie projektami (ZP) Zamawiający rozumie posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania, koordynowania lub zarządzania projektami edukacyjnymi.  Posiadane doświadczenie należy wskazać
w latach w załączniku nr 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.
 
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
- do 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania, koordynowania
lub zarządzania projektami edukacyjnymi  – 0 pkt,
- od 6 do 10 lat doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania, koordynowania
lub zarządzania projektami edukacyjnymi  – 5 pkt,
- powyżej 11 lat doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania, koordynowania
lub zarządzania projektami edukacyjnymi  – 10 pkt.
 
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
 
15.2.3. W kryterium organizacja doskonalenia zawodowego (OD):
Kryterium oceny oferty dotyczy osoby realizującej zamówienie lub skierowanej
do realizacji zamówienia. Pod pojęciem organizacja doskonalenia zawodowego (OD) Zamawiający rozumie posiadanie doświadczenia w zakresie organizacji różnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli np. organizacja konferencji, warsztatów, seminariów i szkoleń dla nauczycieli.  Posiadane doświadczenie należy wskazać
w załączniku nr 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - poprzez określenie liczby godzin zorganizowanych form doskonalenia zawodowego
 
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
- poniżej 99 godzin zorganizowanych form doskonalenia zawodowego – 0 pkt,
- od 100 do 199 godzin zorganizowanych form doskonalenia zawodowego – 5 pkt,
- powyżej 200 godzin zorganizowanych form doskonalenia zawodowego – 10 pkt.
 
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
 
15.2.3. W kryterium przywództwo edukacyjne (PE):
Kryterium oceny oferty dotyczy osoby realizującej zamówienie lub skierowanej
do realizacji zamówienia. Pod pojęciem przywództwo edukacyjne (PE) Zamawiający rozumie posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych dotyczących wiedzy
z zakresu przywództwa edukacyjnego np. udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, seminariach związanych z pojęciem przywództwa edukacyjnego.  Posiadane kwalifikacje należy wskazać w załączniku nr 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - poprzez określenie liczby form doskonalenia zawodowego związanego z przywództwem edukacyjnym, w którym osoba realizująca zamówienie lub skierowana do realizacji zamówienia brała udział.
 
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
- udział w formach doskonalenia zawodowego z zakresu przywództwa edukacyjnego –
do 2 form doskonalenia zawodowego - 0 pkt,
- udział w formach doskonalenia zawodowego z zakresu przywództwa edukacyjnego –
od 3 do 6 form doskonalenia zawodowego - 5 pkt,
– udział w formach doskonalenia zawodowego z zakresu przywództwa edukacyjnego –
powyżej 7 form doskonalenia zawodowego – 10 pkt.
 
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
 
15.2.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
                   P= C + ZP + OD + PE
                   Gdzie:
                   P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
                   C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
                   ZP - Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Zarządzanie projektami”
OD – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Organizacja doskonalenia zawodowego”
PE - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Przywództwo edukacyjne”
 
 
15.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych,
f) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 
16.          Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
17.          Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy
17.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
17.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy,
który stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.
17.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.
17.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
17.5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.
17.6. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną dostosowane dla takiej osoby.

18.          Zmiany postanowień umowy
Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne.
 
19.    Pozostałe postanowienia
19.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego  Ogłoszenia
o zamówieniu na usługi społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
19.2.  Wykonawcy nie przysługuje prawo do złożenia odwołania na zasadach opisanych
 w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
19.3. W przypadku Wykonawcy będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą i jednocześnie zapewniającym inną osobę do realizacji zamówienia
niż osobiście przez samego Wykonawcę, osoba ta musi posiadać kwalifikacje zgodne 
z wymogami w niniejszym ogłoszeniu oraz posiadać aktualną umowę o pracę zawartą
z Wykonawcą. Zamawiający w stosunku do ww. Wykonawcy:
a) wymaga przedstawienia Oświadczenia o zawarciu umowy o pracę z osobą skierowaną do realizacji zamówienia. Umowa z tą osobą, nie może być krótsza niż do 31.10.2020 r. Wykonawca ma prawo do nieujawnienia wynagrodzenia ww. osoby.
b) informuje, że osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontroli ww. zatrudnienia  osoby skierowanej do realizacji zamówienia będzie osoba wskazana w umowie.
 
20.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować
się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3. Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego w ramach projektu pn. „Laboratorium Edukacji Przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) [dalej ustawa PZP].
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
­         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
­         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
­         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
­         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
­         Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
­         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
­         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
­         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
 
Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 -     Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 –     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2a –   Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3 -     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 -     Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania
         Zamówienia – wykaz osób
Załącznik nr 5 -     Wzór umowy
Załącznik nr 6 -     Opis przedmiotu zamówienia
 
 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 
Dotyczy: Pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego w ramach projektu
pn. „Laboratorium Edukacji Przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 
 
            Zamawiający informuje, iż dokonano zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne: Pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego w ramach projektu
pn. „Laboratorium Edukacji Przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 
            Zamawiający informuje, iż w treści ogłoszenia omyłkowo wskazano termin składania ofert
do dnia 10.04.2019 r.
 
            Zamawiający wyjaśnia, iż termin składania ofert upływa w dniu 10.05.2019 r. W związku
z powyższym oferty można składać do dnia 10.05.2019 r., godz. 10.00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 02.05.2019
Data udostępnienia informacji: 02.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2019 13:43 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
13.05.2019 16:04 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
06.05.2019 09:54 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
06.05.2019 08:05 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
02.05.2019 12:55 Dodanie informacji Justyna Giez