Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2021-2024

Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2021-2024
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdyni – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni
Adres pocztowy: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Miejscowość: Gdynia 81-382
Państwo: Polska
E-mail: joanna.wolinska@eib.com.pl Tel.:  +48 887491451
Adresy internetowe: Główny adres: www.gdynia.pl
I.3) Komunikacja Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https:// www.eib.com.pl/#Przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: EIB S.A. Adres pocztowy: ul. Jęczmienna 21 Miejscowość: Toruń 87-100 Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Wolińska E-mail: joanna.wolinska@eib.com.pl Tel.:  +48 887491451
Adresy internetowe: Główny adres: http://www.eib.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://eib.logintrade.net/ Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego
I.5) Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2021-2024
Numer referencyjny: EZP 153/20
II.1.2) Główny kod CPV 66510000 Usługi ubezpieczeniowe
II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Część 01: Ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych od ryzyk żywiołowych, kradzieży oraz uszkodzenia.
Część 02: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
Część 03: Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
Część 04: Ubezpieczenia osobowe w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
Część 05: Ubezpieczenie JACHT-CASCO jednostek pływających Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
Część 06: Ubezpieczenie ryzyka związanego z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
Część 07: Ubezpieczenie pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg, ładowarek i pojazdów wolnobieżnych Gminy Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych od ryzyk żywiołowych, kradzieży oraz uszkodzenia. Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 66515400 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów 66515000 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
II.2.3) Miejsce świadczenia usług POLSKA Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Miasta Gdyni
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych od ryzyk żywiołowych, kradzieży oraz uszkodzenia.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Początek: 01/04/2021 Koniec: 31/03/2024 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Postępowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3) w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przez EIB SA, działającą na podstawie udzielonego przez Gminę Miasta Gdyni pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu, jako Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego II.2)
Opis II.2.1) Nazwa: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 66516000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
II.2.3) Miejsce świadczenia usług POLSKA Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Miasta Gdyni
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Początek: 01/04/2021 Koniec: 31/03/2024 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Postępowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3) w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przez EIB SA, działającą na podstawie udzielonego przez Gminę Miasta Gdyni pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu, jako Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 66516000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
II.2.3) Miejsce świadczenia usług POLSKA Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Miasta Gdyni
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Początek: 01/04/2021 Koniec: 31/03/2024 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Postępowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3) w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przez EIB SA, działającą na podstawie udzielonego przez Gminę Miasta Gdyni pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu, jako Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Ubezpieczenia osobowe w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 66512100 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
II.2.3) Miejsce świadczenia usług POLSKA Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Miasta Gdyni
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenia osobowe w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Początek: 01/04/2021 Koniec: 31/03/2024 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Postępowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3) w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przez EIB SA, działającą na podstawie udzielonego przez Gminę Miasta Gdyni pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu, jako Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Ubezpieczenie JACHT-CASCO jednostek pływających Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych Część nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 66514150 Usługi ubezpieczenia statków
II.2.3) Miejsce świadczenia usług POLSKA Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Miasta Gdyni
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie JACHT-CASCO jednostek pływających Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Początek: 01/04/2021 Koniec: 31/03/2024. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Postępowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3) w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przez EIB SA, działającą na podstawie udzielonego przez Gminę Miasta Gdyni pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu, jako Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Ubezpieczenie ryzyka związanego z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych Część nr: 6
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 66514110 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 66516100 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 66512100 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
II.2.3) Miejsce świadczenia usług POLSKA Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Miasta Gdyni
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie ryzyka związanego z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Początek: 28/05/2021 Koniec: 31/03/2024 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3) w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przez EIB SA, działającą na podstawie udzielonego przez Gminę Miasta Gdyni pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu, jako Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Ubezpieczenie pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg, ładowarek i pojazdów wolnobieżnych Gminy Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych Część nr: 7
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 66514110 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 66516100 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 66512100 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL POLSKA Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Miasta Gdyni
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg, ładowarek i pojazdów wolnobieżnych Gminy Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Początek: 28/05/2021 Koniec: 31/03/2024 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Postępowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3) w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przez EIB SA, działającą na podstawie udzielonego przez Gminę Miasta Gdyni pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu, jako Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 895) co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku określonego powyżej musi go spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie.
II. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w Wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej;
2) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1) powyżej składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru kraju siedziby Wykonawcy, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
III. Informacja na temat złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejsze warunki udziału w postępowaniu, znajduje się w Sekcji VI. Informacje uzupełniające.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej tj. dysponują narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (w tym ubezpieczeń osobowych NNW i KL w odniesieniu do części 04 zamówienia i jednostek pływających w odniesieniu do części 05 zamówienia), a w odniesieniu do Części 06 i 07 zamówienia, warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych lub ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie obsługi ubezpieczeń oraz likwidacji roszczeń jak wyżej (przedsiębiorstwo to zobowiązane jest posiadać terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji roszczeń może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.
II. Wymagane oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ w pkt. 9) Części C, odpowiadać będzie zakresowi informacji, których zamawiający może wymagać poprzez żądanie złożenia oświadczenia o dysponowaniu jednostką organizacyjną prowadzącą likwidację szkód, odstępuje się od żądania złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie. III. Jeżeli wykonawcy działają wspólnie, warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym punkcie wykonawcy mogą spełniać łącznie.
IV. Informacja na temat złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejsze warunki udziału w postępowaniu, znajduje się w Sekcji VI. Informacje uzupełniające.
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 02/02/2021 Czas lokalny: 11:30
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 02/02/2021 Czas lokalny: 12:00 Miejsce: Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w pok. 101 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert tylko i wyłączanie za pośrednictwem transmisji on - line pod adresem: https://linkd.pl/2df2 adres alternatywny: https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1o
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3) Informacje dodatkowe:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz tzw. przesłanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
II. Wymagane dokumenty zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
III. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. JEDZ powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
IV. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji w ramach Platformy zakupowej EIB: https://eib.logintrade.net/ oraz poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w SIWZ.
V. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
VI. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozumianych jako brak podstaw do wykluczenia z postępowania) dokonywana będzie według formuły „spełnia", „nie spełnia" z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych przez Wykonawcę.
VII. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium w wysokości: 10.000 PLN (Część 01),
5.000 PLN (Część 02),
1.000 PLN (Część 03),
900 PLN (Część 04),
900 PLN (Część 05),
5.000 PLN (Część 06) 
5.500 PLN (Część 07).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
VIII. Umowy ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania zostaną zawarte i wykonane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna 21.
IX. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest dostępna pod adresem: www.eib.com.pl/#Przetargi. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał oraz obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich wypełnieniu. Wzór oświadczenia ujęty jest w formularzu ofertowym.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.:  +48 224587840 Faks:  +48 224587800 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a Miejscowość: Warszawa 02-676 , Polska ; E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.:  +48 224587840 Faks:  +48 224587800 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 18/12/2020

Załączniki poufne:
1a - 1g
5a - 5e
7
8
dostępne są pod adresem : https:// www.eib.com.pl/#Przetargi

W załączeniu odpowiedzi na pytania Wykonawców, załącznik nr 2 do odpowiedzi jest załącznikiem poufnym i jest dostępny pod adresem jak wyżej.

W załączeniu zmiana treści SIWZ wraz załącznikami 2 i 3, pozostałe załączniki są poufne i dostępne pod adresem jak wyżej.

W załaczeniu informacja z otwarcia ofert w dniu 16/02/2021r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 23.12.2020
Data udostępnienia informacji: 23.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2021 12:26 unieważnienie części 5 -Jachty Hanna Smyczyńska
16.02.2021 14:34 Informacja z otwarcia ofert Hanna Smyczyńska
05.02.2021 13:46 zmiana treści SIWZ + załączniki Hanna Smyczyńska
04.02.2021 18:34 Odpowiedzi na pytania Wykonawców Hanna Smyczyńska
27.01.2021 15:11 Zmiana treści SIWZ Hanna Smyczyńska
25.01.2021 15:10 Korekta Hanna Smyczyńska
25.01.2021 14:17 Zmiana treści SIWZ Hanna Smyczyńska
23.12.2020 10:39 Dodanie informacji Hanna Smyczyńska