Grupowe ubezpieczenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni na lata 2020-2022

                                       Grupowe ubezpieczenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
                                   i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni na lata 2020-2022

II.1.2) Główny kod CPV 66510000 Usługi ubezpieczeniowe
II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi
II.1.4) Krótki opis: Zamówienie objęte są następujące części:
Część 1. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta Gdyni i wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni oraz członków ich rodzin
Część 2. Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta Gdyni i wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni oraz członków ich rodzin W niniejszym postępowaniu poszukiwany jest Wykonawca ww. usług dla Urzędu Miasta Gdyni i 78 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni. Pracodawcy, którzy zdecydowali się przystąpić do niniejszego postępowania, zatrudniają łącznie ponad 6200 pracowników.
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część 1. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta Gdyni i wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni oraz członków ich rodzin Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 66511000 Usługi ubezpieczeń na życie
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL633 Trójmiejski Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej dotyczy całego świata z wyłączeniem ryzyk, w których wyraźnie zastrzeżono ograniczenia terytorialne.
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zakres ubezpieczenia grupowego na życie będzie obejmował typowe ryzyka występujące na polskim rynku ubezpieczeniowym dotyczące życia i zdrowia ubezpieczonego oraz członków jego rodziny. Ubezpieczenie na życie obejmuje szeroki wybór pakietów dla ubezpieczonych różniących się wysokościami świadczeń oraz wykazem ryzyk ujętych w poszczególnych pakietach.
2. Składka ubezpieczeniowa finansowana jest w pełni ze środków pracowników.
3. Wstępny harmonogram postępowania: po złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Po upływie ok. 1 miesiąca Zamawiający zaprosi zakwalifikowanych Wykonawców i przeprowadzi z nimi dialog. Następnie w ciągu 3 tygodni od zakończenia dialogu opracuje SIWZ i zaprosi Wykonawców do składania ofert.
4. Nie przewidujemy ograniczenia liczby Wykonawców zaproszonych do dialogu. Zaproszenie otrzymają wszyscy Wykonawcy, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Szczegółowy "Opis potrzeb i wymagań" znajduje się w profilu logintrade niniejszego postępowania. Warunki ubezpieczenia będą przedmiotem dialogu prowadzonego z Wykonawcami po zakwalifikowaniu do udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie przewidują nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert.
7. Zamawiający nie przewiduje podziału dialogu na etapy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Wraz z zaproszeniem do dialogu konkurencyjnego Zamawiający przedstawi zaproszonemu Wykonawcy bardziej szczegółowe informacje na temat grupy pracowniczej. Zamawiający przewiduje wymaganie wadium w wysokości 100.000 zł.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część 2. Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta Gdyni i wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni oraz członków ich rodzin Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 66512200 Usługi ubezpieczenia zdrowotnego
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL633 Trójmiejski Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wykonawca zapewni dostępność placówek medycznych na terenie RP. II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zakres ubezpieczenia grupowego zdrowotnego będzie obejmował typowe zakresy świadczeń gwarantowanych w ramach ubezpieczeń zdrowotnych dostępnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie zdrowotne zawierać będzie wykaz konsultacji lekarskich dla pracowników oraz gwarantowanych świadczeń medycznych z zakresu diagnostyki i/lub rehabilitacji.
2. Składka ubezpieczeniowa finansowana jest w pełni ze środków pracowników. W związku z konstrukcją programu oraz brakiem możliwości współfinansowania pakietów przez pracodawców, do ostatecznej treści SIWZ wprowadzone zostaną zapisy regulujące wymagany poziom partycypacji. Wymagany poziom partycypacji będzie wynikiem dialogu prowadzonego przez Zamawiającego z Wykonawcami. Jednakże ze względu na pełne finansowanie składki ze środków pracowników poziom wymagany poziom partycypacji nie powinien być wyższy niż 20% pracowników w danej jednostce organizacyjnej.
3. Wstępny harmonogram postępowania: po złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Po upływie ok. 1 miesiąca Zamawiający zaprosi zakwalifikowanych Wykonawców i przeprowadzi z nimi dialog. Następnie w ciągu 3 tygodni od zakończenia dialogu opracuje SIWZ i zaprosi Wykonawców do składania ofert.
4. Nie przewidujemy ograniczenia liczby Wykonawców zaproszonych do dialogu. Zaproszenie otrzymają wszyscy Wykonawcy, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Szczegółowy "Opis potrzeb i wymagań" znajduje się w profilu logintrade niniejszego postępowania. Warunki ubezpieczenia będą przedmiotem dialogu prowadzonego z Wykonawcami po zakwalifikowaniu do udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie przewidują nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert.
7. Zamawiający nie przewiduje podziału dialogu na etapy.
8. Podmioty świadczące usługi medyczne powinny mieć lokalizację swoich punktów w promieniu 50 km od granic terytorialnych gminy Gdynia. W odległości większej niż 50 km, usługi medyczne również mogą być świadczone, natomiast ich świadczenie będzie się odbywać sporadycznie, ze względu na miejsce zamieszkania pobytu pracowników w Gdyni oraz lokalizacjach znajdujących się w promieniu 50 km od Gdyni.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Wraz z zaproszeniem do dialogu konkurencyjnego Zamawiający przedstawi zaproszonemu Wykonawcy bardziej szczegółowe informacje na temat grupy pracowniczej. Zamawiający przewiduje wymaganie wadium w wysokości 30.000 zł.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019 poz. 381 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. dla części 1. co najmniej w grupie 1 i 5 Działu I Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dla części 2. co najmniej w grupie 1 i 5 Działu I lub w grupie 1 i 2 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek musi spełniać każdy z Wykonawców.
II. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej;
2) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1) powyżej składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru kraju siedziby Wykonawcy, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
III. Informacja na temat złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejsze warunki udziału w postępowaniu, znajduje się w Sekcji VI.
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury Dialog konkurencyjny
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 18/11/2020 Czas lokalny: 12:00
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3) Informacje dodatkowe:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP oraz tzw. przesłanek fakultatywnych z art.24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy PZP.
II. Wymagane dokumenty zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dołączyć aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. JEDZ powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji w ramach Platformy zakupowej EIB: https://eib.logintrade.net/
IV. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozumianych jako brak podstaw do wykluczenia z postępowania) dokonywana będzie według formuły „spełnia", „nie spełnia" z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych przez Wykonawcę.
V. Umowy ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania zostaną zawarte i wykonane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna 21.
VI. Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez Platformę zakupową EIB. Wykonawca uzyskuje dostęp do Platformy zakupowej EIB poprzez rejestrację konta lub zalogowanie, jeżeli posiada wcześniej zarejestrowane konto. Rejestracja Wykonawcy na platformie odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza dostępnego pod adresem: https://eib.logintrade.net/ rejestracja/
VII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest dostępna pod adresem www.eib.com.pl.
VIII. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o poniższe kryteria oceny (zgodnie z art. 60c ust.1a ustawy PZP nie podaje wag kryteriów):
a) Kryterium 1 - ceny,
b) Kryterium 2 - klauzul fakultatywnych.
IX. Minimalny okres, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni od upływu terminu na składanie ofert w postępowaniu.
X. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na Platformie informacji z otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykonawca składa na Platformie bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg wzoru zamieszczonego na platformie).
XI. Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach podmiotów trzecich. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić przy składaniu oferty, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się Wykonawca składa JEDZ jak załącznik do wniosku o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.


Załączniki 7 i 8 są dostępne pod adresem :  https://eib.logintrade.net/rejestracja/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 07.10.2020
Data udostępnienia informacji: 07.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.06.2021 15:32 informacja z otwarcia ofert Hanna Smyczyńska
07.10.2020 15:02 Aktualizacja treści Hanna Smyczyńska
07.10.2020 15:01 Aktualizacja treści Hanna Smyczyńska
02.10.2020 13:49 Aktualizacja treści Hanna Smyczyńska
02.10.2020 13:46 Korekta Michał Kowalski
02.10.2020 13:45 Dodanie informacji Hanna Smyczyńska