Druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni

Ogłoszenie nr 617572-N-2019 z dnia 2019-11-04 r.
Gmina Miasta Gdyni: Druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni 2019-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
 I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000,
ul. al. Marszałka Piłsudskiego, 81-382  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel., e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks.
Adres strony internetowej (URL): https://gdynia.pl/bip
Adres profilu nabywcy: https://www.gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-2019-roku,533284
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni
Numer referencyjny: EZP nr 123/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni.Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.
Część 1 obejmująca druk plakatów, zaproszeń, folderów, ulotek,
Część 2 obejmująca druk broszur wraz z naklejkami, pocztówką i płytą DVD,
Część 3 obejmująca druk: plakatów, zaproszeń/kartek, ulotek, broszur, naklejek i książek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 79810000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79811000-2
79821000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości 60% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone, o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy; strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
 
 
 
2020-12-23
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 23 grudnia 2020 roku. Zamawiający będzie sukcesywnie zlecał druk poszczególnych wymienionych w zał. nr 7 opisie przedmiotu zamówienia materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni od dnia podpisania umowy do końca czasu trwania umowy.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.: wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na druku materiałów promocyjno-informacyjnych takich jak: plakaty, ulotki, zaproszenia, broszury, o wartości nie mniejszej niż: dla części 1, z których każda była o wartości nie mniejszej niż 5.000 zł brutto, dla części 2, z których każda była o wartości nie mniejszej niż 6.000 zł brutto, dla części 3, z których każda była o wartości nie mniejszej niż 5.000 zł brutto. W sytuacji, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, do spełnienia ww warunku udziału w postępowaniu wystarczające będzie wykazanie się przez Wykonawcę realizacją 2 usług, z których każda była o wartości nie mniejszej niż 8.000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie i nieodpłatnie, nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 2.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pktIII.4) ppkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4) ppkt 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji, gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt III.4) ppkt 1 potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt III.1.3., wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta składa się z:
1. formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ)
2. formularza cenowego o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1A, 1B, 1C;
3. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2A do SIWZ);
4. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2B do SIWZ);
5. dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków (Załącznik nr 5);
6. dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności; w szczególności mogą udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu – jeżeli dotyczy;
7. dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski;
8. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
9.1. zaproszenia o formacie 340 x 120 mm (po złożeniu 170 x 120 mm), wydrukowanego na papierze kredowym o gramaturze nie mniejszej niż 300 g/m², z folią matową położoną dwustronnie, docięte do żądanego formatu, zbigowane i złożone na pół – dla Wykonawców składających ofertę dotyczącą którejkolwiek części zamówienia lub kilku części łącznie – o treści projektu stanowiącego Załącznik nr 8 (plik produkcyjny),
9.2. dowolnej publikacji o objętości nie mniejszej niż 20 kart plus okładka, wnętrze drukowane na papierze offsetowym o gramaturze nie mniejszej niż 120 g/m², w pełnym kolorze, zawierającej tekst oraz w nie mniej niż 30% fotografie, rysunki lub inne elementy graficzne, w oprawie zeszytowej szytej dwiema zszywkami - dla Wykonawców składających ofertę dotyczącą którejkolwiek części zamówienia lub kilku części łącznie.W celu potwierdzenia, że Wykonawca zrealizował publikację, o której mowa w pkt. 9.2., Zamawiający wymaga dołączenia do publikacji oświadczenia Wykonawcy, że realizował dany materiał. Oświadczenie powinno zawierać wskazanie podmiotu, na zamówienie którego dany materiał był realizowany. Zamawiający wymaga, żeby dołączony dokument jednoznacznie wskazywał, że dotyczy konkretnej publikacji. Jeśli w stopce wydawnictwa wskazano, że wykonawca realizował jego druk, Wykonawca nie jest zobowiązany do załączania wymienionego powyżej oświadczenia.
10. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
jakość wykonania dostarczonych materiałów
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i niewymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w pkt 2. 2. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w okolicznościach określonych w art. 142 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych:
2.1. zmiany ustawowej stawki podatku VAT od towarów i usług,
2.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawowych,
2.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
3. W przypadkach określonych w punktach 2.1. – 2.3., jeżeli nastąpi wzrost ponoszonych przez Wykonawcę kosztów, możliwy jest wzrost kosztów wynagrodzenia o kwotę równą udokumentowanym kosztom Wykonawcy. W przypadku wystąpienia zmian obniżających koszty Wykonawcy – wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone o oszczędność wynikającą ze zmniejszenia kosztów.
4. Wymieniony powyżej katalog obejmuje zmiany, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Strony dopuszczają możliwość przewidzianych w SIWZ zmian w umowie polegających na zmniejszeniu łącznych nakładów wskazanych w opisie zamówienia każdej z części do 10% w stosunku do łącznych nakładów wskazanych w opisie zamówienia każdej z części.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-13, godzina: 13:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr:
1
Nazwa:
Część nr 1 obejmująca druk plakatów, zaproszeń, folderów, ulotek
 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis części 1. przedmiotu zamówienia
1-8. plakat 8 różnych wersji, drukowanych oddzielnie, w różnym czasie – z czego 1 plakat w roku 2019, 7 plakatów w roku 2020 nakład każdego wzoru: 280 sztuk format po obcięciu: 420 x 594 mm, A2 druk: offsetowy, 4/0 CMYK papier kredowy, matowy, gramatura: 150 g/m² uszlachetnianie: lakier dyspersyjny 1/0 cięcie do formatu, pakowanie
9. zaproszenie pojedyncze (DL) Drukowane w roku 2020 nakład: 400 sztuk format po obcięciu: 210 x 99 mm (DL) papier kredowy, matowy, gramatura: 350 g/m² druk: offsetowy, 4/4 CMYK uszlachetnianie: folia matowa 1/1 cięcie do formatu, pakowanie
10. zaproszenie pojedyncze (DL) Drukowane w roku 2020 nakład: 400 sztuk format po obcięciu: 210 x 99 mm (DL) papier kredowy, matowy, gramatura: 350 g/m² druk: offsetowy, 4/4 CMYK uszlachetnianie: folia matowa 1/1 cięcie do formatu, pakowanie
11. zaproszenie pojedyncze (DL) Drukowane w roku 2020 nakład: 250 sztuk format po obcięciu: 210 x 99 mm (DL) papier kredowy, matowy, gramatura: 350 g/m² druk: offsetowy, 4/4 CMYK uszlachetnianie: folia matowa 1/1 cięcie do formatu, pakowanie
12. zaproszenie podwójne (2DL/DL) Drukowane w roku 2020 nakład: 250 sztuk format 420 x 99 mm (format po złożeniu: 210 x 99) papier kredowy, matowy, gramatura: 350 g/m² druk: offsetowy, 4/4 CMYK uszlachetnianie: folia matowa 1/1 cięcie do formatu, bigowanie, łamanie, pakowanie
13. ulotka (3xA5/A5) Drukowana w roku 2020 nakład: 2.000 sztuk format: po obcięciu i złożeniu 148 x 210 mm (przed złożeniem 444 x 210 mm – 3xA5/A5) papier kredowy, matowy, gramatura: 150 g/m² druk: offsetowy, 4/4 CMYK uszlachetnianie: lakier dyspersyjny 1/1 cięcie do formatu, dwukrotne łamanie, pakowanie
14. zaproszenie pojedyncze (DL) Drukowane w roku 2020 nakład: zaproszenie 2.500 sztuk zaproszenie: format po obcięciu: 210 x 99 mm (DL) papier kredowy, matowy, gramatura: 350 g/m² druk: offsetowy, 4/4 CMYK uszlachetnianie: lakier kładziony punktowo 1/0, folia matowa 1/1 cięcie do formatu, pakowanie
15. ulotka Gdynia pamięta Drukowana w roku 2020 nakład: 1.000 sztuk format: po obcięciu 360 x 300 mm (po złożeniu 120 x 300 mm) papier offsetowy, gramatura: 300 g/m² druk: offsetowy, 4/4 CMYK uszlachetnianie: lakier dyspersyjny 1/1 cięcie do formatu, bigowanie, dwukrotne łamanie, pakowanie
 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79810000-5, 79811000-2, 79821000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
jakość wykonania dostarczonych materiałów
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 23 grudnia 2020 roku. Zamawiający będzie sukcesywnie zlecał druk poszczególnych wymienionych w zał. nr 7 opisie przedmiotu zamówienia materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni od dnia podpisania umowy do końca czasu trwania umowy.

Część nr:
2
Nazwa:
Część 2 obejmująca druk broszur wraz z naklejkami, pocztówką i płytą DVD
 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis części 2. przedmiotu zamówienia Drukowane w roku 2019 (pkt 1-2)
1. Broszura wersja nr 1 format (po obcięciu) 41 cm x 28,5 cm, złożona na pół (format po złożeniu 20,5 cm x 28,5 cm) nakład: 3.000 egzemplarzy objętość: wnętrze - 3 kartki formatu 41 cm x 28,5 cm, złożone na pół (format po złożeniu 20,5 cm x 28,5 cm) plus okładka w formacie jak wyżej druk: offsetowy, 4/4 CMYK (wnętrze plus okładka) uszlachetnianie: wnętrze – lakier dyspersyjny matowy 1/1; okładka – folia błyszcząca 1/0 papier: wnętrze - 90 g/m² ALTO; okładka – 300 g/m² kredowy, matowy szycie dwiema zszywkami metalowymi, cięcie do formatu, łamanie, pakowanie We wnętrzu broszury: - pocztówka format (po obcięciu) 15 cm x 10 cm druk: offsetowy, 4/1 uszlachetnianie: lakier błyszczący papier: 250 g/m² kreda matowa pocztówka przymocowana do 4 str. wnętrza broszury „na gluta” - arkusz z naklejkami format (po obcięciu) 31 cm x 21,5 cm, złożony na pół (format po złożeniu 15,5 cm x 21,5 cm) druk: 4/0 papier: samoprzylepny biały uszlachetnianie: cięcie do formatu, nacinanie, kolekcjonowanie, zszywanie wraz z broszurą (arkusz z naklejkami w środku broszury) na arkuszu: na jednej połowie 2 naklejki jedna pod drugą, format każdego wykrojnika 15 cm x 10 cm, nacinane na drugiej połowie 29 naklejek, średnica wykrojnika 1,5 cm, nacinane
2. Broszura wersja nr 2 format (po obcięciu) 41 cm x 28,5 cm, złożona na pół (format po złożeniu 20,5 cm x 28,5 cm) nakład: 100 egzemplarzy objętość: wnętrze - 2 kartki formatu 41 cm x 28,5 cm, złożone na pół (format po złożeniu 20,5 cm x 28,5 cm) plus okładka w formacie jak wyżej druk: offsetowy, 4/4 CMYK (wnętrze plus okładka) uszlachetnianie: wnętrze – lakier dyspersyjny matowy 1/1; okładka – folia błyszcząca 1/0 papier: wnętrze - 90 g/m² ALTO; okładka – 300 g/m² kredowy, matowy szycie dwiema zszywkami metalowymi, cięcie do formatu, łamanie, pakowanie We wnętrzu broszury: płyta DVD o pojemności 4,7 GB na płycie tłoczony „Przewodnik dla nauczyciela” (na podstawie dostarczonych materiałów) uszlachetnianie: po jednej stronie płyty nadruk w kolorach 4/0 płyta pakowana do koperty/opakowania z tworzywa sztucznego, przytwierdzonej/przytwierdzonego do 3 strony okładki broszury „na gluta” lub inną podobną metodą
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79810000-5, 79811000-2, 79821000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
jakość wykonania dostarczonych materiałów
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 23 grudnia 2020 roku. Zamawiający będzie sukcesywnie zlecał druk poszczególnych wymienionych w zał. nr 7 opisie przedmiotu zamówienia materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni od dnia podpisania umowy do końca czasu trwania umowy.

Część nr:
3
Nazwa:
Część 3 obejmująca druk: plakatów, zaproszeń/kartek, ulotek, broszur, naklejek i książek.
 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1-13. plakat (A2) 13 różnych wersji, drukowane oddzielnie, w różnym czasie 3 plakaty drukowane 2019 roku, 10 plakatów w 2020 roku nakład każdego wzoru: 300 sztuk format po obcięciu: 420 x 594 mm (A2) druk: offsetowy, 4/0 CMYK papier kredowy, matowy gramatura: 150 g/m² uszlachetnianie: lakier dyspersyjny 1/0 cięcie do formatu, pakowanie
14. książka (książeczka Gdynieczka) Ławeczka z widokiem na szczęście drukowane w 2019 roku nakład: 2.000 sztuk objętość: wnętrze 32 stron, okładka 4 strony format po obcięciu i złożeniu: 210 x 210 mm papier: wnętrze oraz okładka multioffset niepowlekany gramatura; wnętrze 200 g/m², okładka 250 g/m² druk: offsetowy, 4/4 CMYK uszlachetnianie: lakier dyspersyjny matowy na okładce 1/1 oprawa: zeszytowa, 2 x zszywka metalowa cięcie do formatu, pakowanie opatrzona numerem ISBN
15. książka (książeczka Gdynieczka) Legenda o rybkach drukowane w 2019 roku nakład: 500 sztuk objętość: wnętrze 20 stron, okładka 4 strony format po obcięciu i złożeniu: 210 x 210 mm papier: wnętrze oraz okładka multioffset niepowlekany gramatura; wnętrze 200 g/m², okładka 250 g/m² druk: offsetowy, 4/4 CMYK uszlachetnianie: lakier dyspersyjny matowy na okładce 1/1 oprawa: zeszytowa, 2 x zszywka metalowa cięcie do formatu, pakowanie opatrzona numerem ISBN
16. książka (książeczka Gdynieczka) nowa 2020 drukowane w 2020 roku nakład: 2.000 sztuk objętość: wnętrze 32 stron, okładka 4 strony format po obcięciu i złożeniu: 210 x 210 mm papier: wnętrze oraz okładka multioffset niepowlekany gramatura; wnętrze 200 g/m², okładka 250 g/m² druk: offsetowy, 4/4 CMYK uszlachetnianie: lakier dyspersyjny matowy na okładce 1/1 oprawa: zeszytowa, 2 x zszywka metalowa cięcie do formatu, pakowanie opatrzona numerem ISBN
17. książka (książeczka Gdynieczka) Koniki Gdyńskie drukowane w 2020 roku nakład: 500 sztuk objętość: wnętrze 36 stron, okładka 4 strony format po obcięciu i złożeniu: 210 x 210 mm papier: wnętrze oraz okładka multioffset niepowlekany gramatura; wnętrze 200 g/m², okładka 250 g/m² druk: offsetowy, 4/4 CMYK uszlachetnianie: lakier dyspersyjny matowy na okładce 1/1 oprawa: zeszytowa, 2 x zszywka metalowa cięcie do formatu, pakowanie opatrzona numerem ISBN
18. naklejka partner karty Gdynia rodzinna nakład: 200 sztuk format po obcięciu: 150 x 110 mm nośnik: folia samoprzylepna biała, odporna na warunki atmosferyczne druk: solwentowy z laminatem, 4/0 CMYK podłoże naklejki nacinane jednokrotnie cięcie do formatu, pakowanie
19. ulotka Gdynia Rodzinna drukowane w 2019 roku nakład: 5000 sztuk format po złożeniu: 140 x 140 mm (przed złożeniem 560 x 140 mm) składnie wg przedstawionego wzoru - zdjęcie papier kredowy matowy gramatura: 150 g/m² druk: offsetowy, 4/4 CMYK cięcie do formatu, bigowanie, trzykrotne łamanie, pakowanie
20. Broszura A5 drukowane w 2020 roku nakład: 300 sztuk format po obcięciu i złożeniu: 148 x 210 mm (A5) objętość: wnętrze 4 stron, okładka 4 strony, papier: wnętrze oraz okładka - multioffset niepowlekany, gramatura: wnętrze - 120 g/m², okładka – 120 g/m² druk: wnętrze - offsetowy, 4/4 CMYK, okładka – offsetowy, 4/4 CMYK oprawa: zeszytowa, 2 x zszywka metalowa cięcie do formatu, pakowanie
21-23. Zaproszenie/kartka DL 3 różne wersje, drukowane oddzielnie, w różnym czasie drukowane 2020 roku nakład każdego wzoru: 500 sztuk format po obcięciu: 210 x 99 mm (DL) papier kredowy, matowy, gramatura: 350 g/m² druk: offsetowy, 4/4 CMYK uszlachetnianie: lakier kładziony punktowo 1/0 cięcie do formatu, pakowanie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79810000-5, 79811000-2, 79821000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
jakość wykonania dostarczonych materiałów
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 23 grudnia 2020 roku. Zamawiający będzie sukcesywnie zlecał druk poszczególnych wymienionych w zał. nr 7 opisie przedmiotu zamówienia materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni od dnia podpisania umowy do końca czasu trwania umowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 04.11.2019
Data udostępnienia informacji: 04.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.11.2019 09:51 Aktualizacja treści Joanna Michalska
26.11.2019 09:50 Aktualizacja treści Joanna Michalska
15.11.2019 13:52 Aktualizacja treści Joanna Michalska
15.11.2019 13:44 Aktualizacja treści Joanna Michalska
13.11.2019 14:56 Aktualizacja treści Joanna Michalska
04.11.2019 11:18 Aktualizacja treści Joanna Michalska
04.11.2019 11:11 Aktualizacja treści Joanna Michalska
04.11.2019 10:58 Dodanie informacji Joanna Michalska