druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni

Ogłoszenie opublikowane pod nr 520980-N-2020 w dniu 2020-03-06 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych
Gmina Miasta Gdyni: druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni,  al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 , 81-382  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks 58 620 97 98
Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.pl/bip
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gdynia.pl/bip
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej
Adres:
Kancelaria Ogólna Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 -Lutego 24, 81-364 Gdynia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni
Numer referencyjny: 35/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: druk i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni w tym: folderów, ulotek, plakatów, książek, teczek do listu
II.5) Główny kod CPV: 79810000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79811000-2
79821000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością, zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  10   lub dniach:
II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień objętych prawem opcji wskazanych jako „zamówienia objęte prawem opcji” w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis zamówienia podstawowego oraz opis zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień objętych prawem opcji w tym:folderów, plakatów, książki. Zamówienie materiałów w ramach opcji ma charakter fakultatywny co oznacza, że w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zamówienia. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia dla Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą ceny wskazane w formularzu cenowym. Realizacja zamówień objętych prawem opcji będzie odbywała się na takich samych zasadach jak realizacja zamówienia podstawowego.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej. Zamawiający uzna warunki za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na drukowaniu folderów, ulotek, albumów, plakatów, o wartości nie mniejszej niż 30 tysięcy złotych brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. W przypadku gdy rejestr jest bezpłatny i dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu ( dotyczy np.rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług, które Wykonawca wykonał w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub sa wykonywane należycie.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu oceny ofert oraz potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą wymienionych poniżej materiałów drukowanych w następujących trzech kategoriach: publikacja o objętości nie mniejszej niż 150 kart (300 stron) plus okładka z zastosowaniem folii aksamitnej lub matowej położonej jednostronnie, środki publikacji na papierze kredowym nie cieńszym niż 115 g okładka karton nie cieńszy niż 250 g, publikacja wydrukowana w pełnym kolorze oraz zawierająca oprócz tekstu w nie mniej niż w 30 % jej objętości fotografie, rysunki lub inne elementy graficzne, w oprawie szyto-klejonej- kategoria 1, ulotka o formacie nie mniejszym niż 480 x 330 mm, na papierze nie cieńszym niż kreda mat 130 g składana na nie mniej niż osiem części, wydrukowana w pełnym kolorze oraz zawierająca oprócz tekstu w nie mniej niż w 40 % jej powierzchni fotografie, rysunki lub inne elementy graficzne - kategoria 2, teczka do listu w jednolitym ciemnym kolorze (odcienie czarnego, granatu, zielonego), zabezpieczona jednostronnie folią, ze skrzydełkami plus nacięcia na wizytówkę, z tłoczeniem logotypu o znacznym skomplikowaniu to jest składającego się z co najmniej 5 elementów w tym przynajmniej jeden nie większy niż 4 mm2 –kategoria 3. Materiały drukowane składane są w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny przedmiotu zamówienia w kryterium oceny ofert „jakość” dlatego Zamawiający wymaga, złożenia materiałów drukowanych w trzech opisanych powyżej kategoriach wraz z ofertą.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4000 zł słownie: czterech tysięcy złotych. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena, jakość materiałów drukowanych dostarczonych wraz z ofertą, termin druku dostawy materiałów
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
0,60
jakość materiałow drukowanych dostarczonych wraz z ofertą
0,30
termin druku i dostawy materiałów
0,10
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski
IV.4.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.3) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie


MMP.271. 25.2020                                                                                                                                                             Gdynia, 16.03.2020 r.
 
 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, do kwoty 214 000 Euro, na druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni
nr EZP 35/20
 
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni (art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych –tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami).
 
W dniu 16.03.2020  r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Gdyni, ul. 10 –Lutego 24, Gdynia,  odbyło się publiczne otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni
 
Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający  przeznaczył  kwotę 180 000 zł brutto w tym na realizację zamówienia objętego prawem opcji 60 000 zł brutto.
 
Do dnia 16.03.2020  r. do godziny 11.00 wpłynęły następujące oferty:
 
1. APS Adam Palicki Sp. K. ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk   - cena oferty 127 902,50  zł w tym  cena oferty w ramach opcji 44 850,50  zł
 
2. Zakład Poligraficzny Normex, Iwona Morawczyńska ,   ul. Geodetów 8, 80-298 Gdańsk –cena oferty 132 275 zł w tym cena oferty w ramach opcji  45 980 zł
 
3. UNIDRUK, ul. Bronowicka 117, 30-121 Kraków  –cena oferty 120 960  zł  w tym cena oferty ramach opcji 39 355  zł
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 06.03.2020
Data udostępnienia informacji: 06.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2020 11:32 Zmiana załącznika Ewa Niedziałkowska
16.03.2020 13:07 Korekta Ewa Niedziałkowska
16.03.2020 13:04 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska
06.03.2020 13:59 Korekta Ewa Niedziałkowska