Zorganizowanie staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych w Gdyni (usługa społeczna)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie
mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017r, poz. 1579)
 

na: zorganizowanie staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych w Gdyni w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – etap II/2018. 

Nr referencyjny   EZP 81/18
 
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.      Zamawiający
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, woj. pomorskie,
NIP 586-231-23-26
www.gdynia.pl,
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji
tel. 58  761 77 00
fax:  58 761 77 03
email: wydz.edukacji@gdynia.pl
Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
2.      Postępowanie
2.1.      Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579).
2.2.      Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Postępowanie prowadzone jest
w języku polskim.
2.3.      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4.      Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
3.      Przedmiot zamówienia
3.1.      Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych w Gdyni w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - etap II/2018.
3.2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru umowy stanowiących Załącznik nr 5 do ogłoszenia.
3.3.      Zamówienie zostało podzielone na 10 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.
Nr części
Nazwa
Część 1 staż w zawodzie technik hotelarstwa dla 7 uczniów
Część 2 staż w zawodzie technik obsługi turystycznej dla 4 uczniów
Część 3 staż w zawodzie technik ekonomista dla 4 uczniów
Część 4 staż w zawodzie technik informatyk dla 8 uczniów
Część 5 praktyka w zawodzie elektryk dla 4 uczniów
Część 6 staż w zawodzie technik pojazdów samochodowych dla 8 uczniów
Część 7 staż w zawodzie technik mechanik lotniczy dla 2 uczniów
Część 8 staż w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali dla 5 uczniów
Część 9 staż w zawodzie technik spedytor dla 6 uczniów
Część 10 staż w zawodzie technik transportu kolejowego dla 3 uczniów
 
Wykonawca w ofercie wskazuje, jakiej liczby stażystów lub praktykantów dotyczy oferta. W przypadku, gdy oferta, która uzyska największą liczbę punktów nie wyczerpie w całości zakresu danej części zamówienia (tj. wskazana przez Oferenta liczba stażystów będzie mniejsza niż maksymalna określona w danej części zamówienia) wówczas Zamawiający weźmie pod uwagę drugą w kolejności ofertę, aż do wyczerpania ilości osób w danej części zamówienia.
 
3.4.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
3.5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed terminem składania ofert. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.
3.6.      Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Ogłoszeniu oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia.  
3.7.      Kody CPV:
                        80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego             
4.      Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2018r.

 
5.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1.       Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
5.1.1.      Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji staży/praktyk lub innych form wsparcia zawodowego dla uczniów.
5.1.2.      oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.1.2.1.      Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane
są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
§  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
§  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
§  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
§  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
5.1.2.2.      Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.1.2.3.      Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
5.2.            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
5.2.1. Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.1., jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku przedstawi oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3).
5.2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 6.
 
6.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
6.1        Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
6.1.1.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu   (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6.1.2.      Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2a
do ogłoszenia),
6.1.3.      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr  3
do ogłoszenia),
6.1.4.      Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
6.2.       Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6, składane są w oryginale, zaś dokument, o których mowa w ppkt 6.1.4, może być składany są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.3.       Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4.       Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
6.5.       Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących dokumentów lub uzupełnienia brakujących/zawierających błędy dokumentów, w tym pełnomocnictw.
7.      Wykonawcy występujący wspólnie
7.1.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.2.   W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie
w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
7.3.   Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
8.      Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
Zamawiający wymaga osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Realizacja staży i praktyk odbywać się będzie bezpośrednio u Wykonawcy składającego ofertę.
9.      Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10.  Sposób przygotowania oferty
10.1.       Wymagania ogólne:
10.1.1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do jednej, lub kilku części zamówienia.
10.1.2.  Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu.
10.1.3.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty
i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.1.4.  Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
10.1.5.  Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
10.1.6.  Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
10.1.7.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
10.2.       Oferta składa się z:
10.2.1.  Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do  Ogłoszenia);
10.2.2.  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia);
10.2.3.  oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2a do Ogłoszenia);
10.2.4.  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia);
10.2.5.  Załącznik nr 4 – KRYTERIUM II – DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
10.2.6.  Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.
10.2.7.  Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to
z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.
 
11.  Opakowanie oferty
11.1    Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
 
 
                                                                            Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji,
                                                                            ul. Śląska 35-37,
                                                                            81-310 Gdynia,
                                                                            pok. B 102.
 
 
„Oferta dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
na: zorganizowanie staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych
w Gdyni w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego
w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – etap II/2018. 
część …… Nie otwierać przed 05.07.2018r. godz. 10.00”
 
11.2     Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
 
12.  Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
 
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.
 
13.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
13.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Edukacji Urząd Miasta Gdyni adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37, pok. B 102.
13.2. 

Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2018r., godz. 10.00.

13.3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2018r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37 w pok. B 103.

13.4.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.5.  Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.
13.6.  Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.7.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
 
14.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie
(za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście) faksem  lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1 Ogłoszenia.
14.1.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Justyna Giez – stanowisko: główny specjalista, tel. 58 761 77 23, od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00, e-mail: j.giez@gdynia.pl.
Marta Burkiewicz – stanowisko: główny specjalista tel.: 58 761 77 24, od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00, e-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl.
Aleksandra Ziembińska – Gumiela – stanowisko: inspektor, tel. 58 761 77 08 od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00, e-mail: a. ziembinska-gumiela@gdynia.pl.
15.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty
15.1.   Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
15.2.   Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego  stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
15.3.   W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
15.4.   Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane
z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
15.5.   Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
15.6.   Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych 
w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi  oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą.
16.  Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
16.1.       Kryteria oceny ofert:
cena (C) – waga kryterium 60%,
doświadczenie  (D) – waga kryterium 40%
16.2.       Sposób oceniania ofert:
              w kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 60 pkt  otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę jednostkową brutto na jednego uczestnika dla części, na którą składana jest oferta przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
                        najniższa cena oferty brutto
            C=[-------------------------------------  x 60%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt
                        cena oferty ocenianej brutto
 
Ocena kryterium ceny odbywać się będzie w odniesieniu do poszczególnych części zmówienia, na podstawie oferowanych cen jednostkowych brutto. Obliczenia będą zaokrąglane do 2 miejsca po przecinku.
 
w kryterium „doświadczenie personelu”:
 
Lp.
Opis kryterium doświadczenia
Liczba punktów
1.
Doświadczenie w realizacji staży lub praktyk w latach:
a)      Powyżej 3 lat
b)      Od 1 roku do 2 lat
c)      Poniżej 1 roku
40 (max)
40
30
20
 
 
16.3.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
P= C +D
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
D - Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie”.
 
16.4.   Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca określi cenę jednostkową na jednego ucznia, na każdą część zamówienia oddzielnie w Formularzu Ofertowym.
16.5.   Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych. Wykonawca w ofercie wskazuje, jakiej liczby stażystów lub praktykantów dotyczy oferta. W przypadku, gdy oferta, która uzyska największą liczbę punktów nie wyczerpie w całości zakresu danej części zamówienia (tj. wskazana przez Oferenta liczba stażystów będzie mniejsza niż maksymalna określona w danej części zamówienia) wówczas Zamawiający weźmie pod uwagę drugą w kolejności ofertę, aż do wyczerpania ilości osób w danej części zamówienia.
16.6.   W przypadku jeżeli jeden wykonawca przedstawi najkorzystniejszą ofertę w więcej niż jednej części zamówienia, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
w części o najniżej liczbie.
16.7.   Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
16.8.   Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
16.9.   Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  spełnianie warunków udziałów w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym.
16.10.    Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazali braku podstaw do wykluczenia.
16.11.    Zamawiający  odrzuca ofertę jeżeli:
1)   jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
2)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4)   zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych;
5)   Wykonawca nie wykaże że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
17.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 18.  Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy
18.1.   O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
18.2.   Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy,
który stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.
18.3.   Dla każdej z części zamówienia zostanie podpisana osobna umowa. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia jednej umowy na kilka części zamówienia
w przypadku wygrania przez jednego Wykonawcę kilku części postępowań.
18.4.   Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę (firmę), siedzibę
i adres wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.
18.5.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
18.6.   W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.
19.  Zmiany postanowień umowy
 Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie
z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w ogłoszeniu na usługi społeczne.
 
20.  Pozostałe postanowienia
20.1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego  ogłoszenia na usługi społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
20.2.       Wykonawcy nie przysługuje prawo do złożenia odwołania na zasadach opisanych
w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
21.  Ochrona danych osobowych
21.1.        Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
21.2.        W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
21.3.        Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych
w Gdyni w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego
w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” prowadzonym z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579).
21.4.        Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) [dalej ustawa PZP].
21.5.        Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
21.6.        Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
21.7.        W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
21.8.        Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
Ø      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
Ø      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
Ø      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
Ø      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
 
21.9.        Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
§      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
§      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
§      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 26.06.2018
Data udostępnienia informacji: 26.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.08.2018 08:53 Dodanie informacji Marta Burkiewicz