Wykonanie materiałów promujących miasto Gdynię

Wykonanie materiałów promujących miasto Gdynia

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81382   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.gdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
http://www.gdynia.pl/bip/zamowienia

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuw w sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji, Referat Promocji i PR Urząd Miasta Gdyni adres: Kancelaria Urzędu Miasta Gdyni ul. 10-Lutego 24 Adres: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, Referat Promocji i PR Urząd Miasta Gdyni adres: Kancelaria Urzędu Miasta Gdyni ul. 10-Lutego 24

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie materiałów promujących miasto Gdynia
Numer referencyjny: EZP 12/18

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promujących miasto Gdynię Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na IX części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia. Część I obejmująca wykonanie i dostawę: kubków Część II obejmująca wykonanie i dostawę: toreb, worków szkolnych i kocy Część III obejmująca wykonanie i dostawę: apaszek i poszetek Część IV obejmująca wykonanie i dostawę: koszulek Część V obejmująca wykonanie i dostawę: smyczy, naklejek, urządzeń do baniek, parasoli, notesów, kredek, kubków, opasek odblaskowych, okularów przeciwsłonecznych, frisbee oraz leżaków Część VI obejmująca wykonanie i dostawę znaczków PINs oraz przypinek z agrafką Część VII obejmująca wykonanie znakowania i dostawę: czyściki do komórki Część VIII obejmująca wykonanie i dostawę: długopisów Część IX obejmująca wykonanie i dostawę: teczek ofertowych oraz pudełek

II.5) Główny kod CPV: 22462000-6

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp mogą zostać udzielone Wykonawcy wybranemu w toku niniejszego postępowania przetargowego, a ich wartość nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: Cześcć II-IX do 2018-03-08 oraz Część I do 2018-04-10

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej, opisanej w pkt 7.2. przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp (tj. w stosunku do którego otwarto likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 7.1. jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu i dostawie materiałów promocyjno-reklamowych z nadrukiem o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto każda. W sytuacji gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, do spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu wystarczające będzie wykazanie się przez Wykonawcę realizacją 2 dostaw, z których każda była o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 7.2.1 wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - oryginał. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oferta składa się z: Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) oraz formularza cenowego o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e 1f, 1g, 1h, 1i. Należy wypełnić formularz stosowanie do części zamówienia, której dotyczy oferta. załączonych do oferty próbek stanowiących integralną część oferty o których mowa w pkt 5.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2A do SIWZ) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2B do SIWZ) Dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków(Załącznik nr 4 do SIWZ); Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria,Znaczenie
Termin Część II-IX 40,00
Cena Część II-IX 60,00
Jakość Część I 50,00
Cena Część I 50,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony):Tak

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-09, godzina: 10:30,

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Oferta winna być sporządzona w języku polskim Dokumenty sporządzone w języku obcym są składne wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1
Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Kubki 2450
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2018-04-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium,Znaczenie
Cena 50,00
Jakość 50,00

Część nr: 2
Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjn
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:1. Torba papierowa 2000 2. Torba z polipropylenu 2000 3. Torba z poliestru 1 400 4. Torba z poliestru 2 300 5. Torba z bawełny 200 6. Worek szkolny 200 7. Kocyk 3500
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2018-03-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium, Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

Część nr: 3
Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:1. Apaszka 220 2. Poszetka 205
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2018-03-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium, Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

Część nr: 4
Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia :1. Koszulka Polo 320 2. T-shirt męski 550 3. T-shirt damski 450
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2018-03-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium, Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

Część nr: 5
Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:1. Smycz 5000 2. Naklejki odblaskowe na samochód 10000 3. Urządzenie do robienia baniek mydlanych z płynem 1000 4. Parasol 100 5. Notes 3000 6. Naklejka 100 7. Komplet 12 kredek w pudełku 400 8. Kubek 2 100 9. Leżak 18 10. Opaska Odblaskowa 500 11. Okulary przeciwsłoneczne 200 12. Frisbee 300
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2018-03-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium, Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

Część nr: 6
Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia :1. Znaczki typu PIN’s 2000 2. Przypinki z agrafką 500
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2018-03-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium, Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

Część nr: 7
Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia :1. Czyścik 3000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2018-03-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium, Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

Część nr: 8
Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia :1. Długopis 1 1500 2. Długopis 2 1500 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2018-03-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium, Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

Część nr: 9
Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia :1. Teczka ofertowa 1000 2. Pudełka 435
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2018-03-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium, Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Kinga Borusewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Borusewicz
Data wytworzenia informacji: 06.02.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2018 09:08 Aktualizacja treści Kinga Borusewicz
09.02.2018 14:54 Dodanie informacji Kinga Borusewicz
07.02.2018 15:37 Korekta Kinga Borusewicz
07.02.2018 13:45 Korekta Kinga Borusewicz
07.02.2018 13:40 Zmiana załącznika Kinga Borusewicz
06.02.2018 15:23 Korekta Ewa Niedziałkowska
06.02.2018 14:52 Aktualizacja treści Ewa Niedziałkowska
02.02.2018 13:30 Korekta Kinga Borusewicz
02.02.2018 08:30 Korekta Kinga Borusewicz
31.01.2018 14:52 projekt Kinga Borusewicz