Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową dwóch placówek oświatowych zlokalizowanych w Gdyni

LOGO_UE

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

 
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 074-164644
Dyrektywa 2014/24/UE
 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)          Nazwa i adresy

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl

I.2)          Wspólne zamówienie

I.3)          Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Budynków - pok. 204
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)          Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)          Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne
 

Sekcja II: Przedmiot

II.1)        Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)     Nazwa:
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową dwóch placówek oświatowych zlokalizowanych w Gdyni
Numer referencyjny: MBI.271.15.2018
II.1.2)     Główny kod CPV
71247000
II.1.3)     Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)     Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dotyczących dwóch zadań, w podziale na dwie części opisane poniżej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.
1.1 CZĘŚĆ I obejmuje:
1.1.1 rozbudowę i przebudowę placówki oświatowej przy ul. Morskiej 79 w Gdyni – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego – Zadanie nr 1
1.2 CZĘŚĆ II obejmuje:
1.2.1 rozbudowę i przebudowę placówki oświatowej przy ul. Sambora 48 w Gdyni - Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego – Zadanie nr 3.
II.1.5)     Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)     Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)        Opis

II.2.1)     Nazwa:
CZĘŚĆ I
Część nr: 1
II.2.2)     Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000
II.2.3)     Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
II.2.4)     Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia dla CZĘŚCI I obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” dla placówki oświatowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 ul. Morska 79 w Gdyni.

2. Roboty budowlane podlegające nadzorowi, realizowane przez WYKONAWCĘ dla budynku CKZiU Nr 1 będą realizowane na podstawie pozwolenia na budowę, zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez WYKONAWCĘ i zatwierdzoną dokumentacją projektową, wcześniej uzgodnioną z Zamawiającym, której rezultatem będzie rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej wraz ze wszystkimi robotami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego oraz przekazanie inwestycji do eksploatacji.
Roboty budowlane obejmują m.in:
a) Przebudowa budynku głównego: dobudowa do budynku głównego dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie istniejącego obiektu dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie przebudowanego obiektu do obowiązujących przepisów p.poż, przebudowę instalacji teletechnicznej, elektrycznej i sanitarnej w zakresie wynikającym z planowanego zakresu przebudowy obiektu

b) Budowa nowych warsztatów: Budowa nowego obiektu, jako budynku czterokondygnacyjnego, mieszczącego pracownie zawodowe wraz z zapleczem, przystosowanego konstrukcyjnie do przenoszenia obciążeń od maszyn i innego wyposażenia, oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne, węzły sanitarne dla osób niepełnosprawnych, wyposażonego w dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych, połączonego funkcjonalnie z istniejącym budynkiem warsztatów, z instalacjami wewnętrznymi i osprzętem

c) Przebudowa budynku istniejących warsztatów: przystosowanie istniejącego obiektu dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie przebudowanego obiektu do obowiązujących przepisów p.poż, przebudowa pomieszczeń tj. warsztaty, pracownie zgodnie z docelowym programem funkcjonalnym, oraz przebudowa z uwagi na połączenie z budynkiem nowych warsztatów,

d) Instalacje uzbrojenia zewnętrznego oraz zagospodarowanie terenu wraz z drogą pożarową, placem manewrowym do nauki jazdy.

3. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI I zawiera:
3.1 Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru (OPZ NADZORU), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in. wzór Umowy z WYKONAWCĄ,

3.2 wzór Umowy NADZORU stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.
II.2.5)     Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)     Szacunkowa wartość
II.2.7)     Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)   Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01 „Rozwoju szkolnictwa zawodowego w Gdyni –budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”
II.2.14) Informacje dodatkowe
Wstępnie określa się termin pełnienia NADZORU nad realizacją robót budowlanych do dnia 10.07.2020r. oraz w okresie 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi rozpoczynającej swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych od WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO wraz z NADZOREM do dnia w którym upłynie okres gwarancji lub rękojmi udzielonej przez WYK. lub do dnia odbioru usunięcia wad i usterek.
 

II.2)        Opis

II.2.1)     Nazwa:
CZĘŚĆ II
Część nr: 2
II.2.2)     Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000
II.2.3)     Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
II.2.4)     Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia dla CZĘŚCI II obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” dla placówki oświatowej Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, ul. Sambora 48 w Gdyni.

2. Roboty budowlane realizowane przez WYKONAWCĘ dla budynku ZSChiE będą realizowane na podstawie na podstawie pozwolenia na budowę, zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną dokumentacją projektową, wcześniej uzgodnioną z Zamawiającym, której rezultatem będzie rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej wraz ze wszystkimi robotami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego oraz przekazanie inwestycji do eksploatacji.
Roboty budowlane obejmują m.in:
a) budowę dodatkowego skrzydła budynku, mieszczącego 6 pracowni zawodowych wraz z zapleczem oraz pomieszczeniami pomocniczymi i technicznymi, sanitariatami, dźwigiem osobowym dla osób niepełnosprawnych obsługujących wszystkie kondygnacje nowego i istniejącego skrzydła budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi i osprzętem

b) przystosowanie istniejącego obiektu dla osób niepełnosprawnych

c) dostosowanie rozbudowanego i przebudowanego obiektu do obowiązujących przepisów p.poż

d) przebudowę istniejących instalacji w budynku głównym w zakresie wynikającym z planowanego zakresu rozbudowy i przebudowy obiektu

e) wykonanie docelowego ukształtowania terenu i infrastruktury towarzyszącej.

3. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI II zawiera:
3.1 Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru (OPZ NADZORU), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in. wzór Umowy z WYKONAWCĄ,

3.2 wzór Umowy NADZORU stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.
II.2.5)     Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)     Szacunkowa wartość
II.2.7)     Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 03/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)   Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01 „Rozwoju szkolnictwa zawodowego w Gdyni –budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”
II.2.14) Informacje dodatkowe
Wstępnie określa się termin pełnienia NADZORU nad realizacją robót budowlanych do dnia 03.09.2019r. oraz w okresie 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi rozpoczynającej swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych od WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO wraz z NADZOREM do dnia w którym upłynie okres gwarancji lub rękojmi udzielonej przez WYK. lub do dnia odbioru usunięcia wad i usterek.
 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)      Warunki udziału

III.1.1)   Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)   Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ust. 7.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, NADZÓR powinien wykazać że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:
1.1 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 100 000 PLN,
1.2 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 70 000 PLN,
1.3 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 170 000 PLN,

2. W przypadku, gdy NADZÓR złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza kwota niż wymagana zgodnie z pkt 1.3, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach NADZÓR zostanie wykluczony.

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć NADZÓR, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawców NADZORU, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

3.1 dokument potwierdzający, że NADZÓR jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, zgodnie z pkt 1.1 lub 1.2 lub 1.3.

Szczegółowe informacje dotyczące pkt 1 i 2 znajdują się w pkt 7.3.2 SIWZ natomiast pkt 3 znajdują się w pkt 8.2.3 SIWZ.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać na stronie Zamawiającego http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
III.1.3)   Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ust. 7.1 SIWZ, jeżeli NADZÓR wykaże że dysponuje odpowiednią min. zdolnością tech. lub zawodową - odpowiednio dla danej części zamówienia lub w odniesieniu do sumy poszczególnych części zamówienia o jakie ubiega się NADZÓR tj.:
1.1 wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę pełnienia nadzoru nad realizacją roboty bud. dot. budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z zał. do ustawy Prawo bud., powinien wykazać że wykonał usługi nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynków o określonych parametrach wskazanych w ppkt. 7.3.1.1.1 lub 7.3.1.1.2 lub 7.3.1.1.3 SIWZ;

1.2 dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zam., wpisanymi na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaśw. z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata dośw. w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji tech. w budownictwie posiadającymi upr. bud. do kierowania robotami bud. w specjalnościach i o określonym dośw. wskazanych w ppkt 7.3.1.2.1 lub 7.3.1.2.2 lub 7.3.1.2.3 SIWZ.
1.2.1 Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności oraz części zam., a także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

1.2.2 Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą Prawo bud. (Dz.U.2017 poz.1332t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014 poz. 1278). Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, upr. bud. lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia sam. funkcji tech.w bud., nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz.U.2017poz. 1332 t.j.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 15 stycznia 2016r. (Dz.U. z 2016poz. 65 j.t.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ.

2. W przypadku, gdy NADZÓR złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba usług niż wymagana zgodnie z ppkt 7.3.1.1.3 SIWZ lub wynika mniejsza liczba osób o odpowiednich kwalifikacjach niż wymagana zgodnie z ppkt 7.3.1.2.3 SIWZ, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałej części NADZÓR zostanie wykluczony.

3. Ośw. i dok., jakie zobowiązany będzie złożyć NADZÓR, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wyk. NADZORU, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych ośw. lub dok. potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
3.1. wykaz usług odpowiadający warunkowi w Sekcji III.1.3) pkt 1.1

3.2. wykaz osób odpowiadający warunkowi w Sekcji III.1.3) pkt 1.2

Szczegółowe informacje dotyczące pkt 1 i 2 znajdują się w pkt 7.3.1 SIWZ natomiast pkt 3 znajdują się w pkt 8.2.1 oraz 8.2.2 SIWZ.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać na stronie Zamawiającego http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
III.1.5)   Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)      Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)   Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)   Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.
III.2.3)   Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
               

Sekcja IV: Procedura

IV.1)       Opis

IV.1.1)    Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)    Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)    Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)    Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)    Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)       Informacje administracyjne

IV.2.1)    Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)    Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/05/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)    Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)    Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)    Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/07/2018
IV.2.7)    Warunki otwarcia ofert
Data: 24/05/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budynków, ul. 10 Lutego 24 w pok. 202, 81-364 Gdynia
 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)       Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)       Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)       Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od NADZORU wniesienia wadium w wysokości:
1.1 w przypadku oferty na CZĘŚĆ I w wysokości 4 500,00 PLN;
1.2 w przypadku oferty na CZĘŚĆ II w wysokości 2 500,00 PLN;
1.3 w przypadku oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II w wysokości 7 000,00 PLN;

2. O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wyk. NADZORU, którzy:
2.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonom. i finansowej; zdolności tech. Lub zawodowej;
2.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp, jak też na podstawieart.24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

3. Wykaz oświadczeń lub dok. jakie ma dostarczyć NADZÓR w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania
3.1.dokumenty dołączane do oferty:
3.1.1.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia5.1.2016r.ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi zał. nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl,dotyczący:
3.1.1.1.Wyk.NADZORU (w przypadku Wyk. NADZORU wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.-każdego z nich)w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art.24 ust1 oraz ust.5 pkt1 i 8) ustawy Pzp, część IV –tylko w zakresie sekcji alfa, część VI).

3.1.1.2.podmiotów, na których zasoby Wyk. NADZORU powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych wart.24 ust.1 oraz ust.5 pkt 1 i 8)ustawy Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI).

3.1.2.Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wyk. NADZORU w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonychwart.22a ustawy Pzp. Wymagania co do treści dokumentów zawiera ust. 7.4 SIWZ.

4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć NADZÓR, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub Wyk. NADZORU, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dok. potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art.26 ust. 2f ustawy Pzp:
4.1. zaśw. właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że NADZÓR nie zalega z opłacaniem podatków
4.2. zaśw. ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że NADZÓR nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4.3. ośw. NADZORU, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
4.4. ośw. NADZORU o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ost. Decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
4.5. inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13-14 ustawy Pzp dla każdej zosób dla której inf. jest składana
4.6. inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.21 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy
4.7. ośw. NADZORU o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
4.8. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

5. Ośw. o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego inf. z otwarcia ofert na str. internetowej.

Szczegółowe informacje dot. pkt. 1 zawiera ROZDZIAŁ12 SIWZ, pkt 4.1-4.8 i pkt 5 zawiera ust. 8.2 SIWZ.

VI.4)       Procedury odwoławcze

VI.4.1)    Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)    Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)    Składanie odwołań
VI.4.4)    Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)       Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/04/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 17.04.2018
Data udostępnienia informacji: 17.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2018 13:48 Dodanie informacji z otwarcia ofert Edyta Bielawiec
10.05.2018 15:50 Zmiana załącznika Edyta Bielawiec
17.04.2018 19:03 Dodanie informacji Edyta Bielawiec
17.04.2018 19:00 Dodanie informacji Edyta Bielawiec
17.04.2018 18:44 wersja robocza Edyta Bielawiec