Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 5 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni

LOGO_UE

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

 
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 074-164640
Dyrektywa 2014/24/UE
 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)          Nazwa i adresy

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl 
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl

I.2)          Wspólne zamówienie

I.3)          Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Budynków - pok. 204
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)          Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)          Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne
 

Sekcja II: Przedmiot

II.1)        Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)     Nazwa:
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksowa termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni
Numer referencyjny: MBI.271.8.2018
II.1.2)     Główny kod CPV
71247000
II.1.3)     Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)     Krótki opis:
Przedmiotem zam. jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót bud. dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 5 budynków użyteczności pub. w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.
1.CZĘŚĆ I obejmuje:
A) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 ul. Cylkowskiego 5
B) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 ul. Jana z Kolna 5
2.CZĘŚĆ II obejmuje:
D) nadzór nad robotami bud. dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 ul. Leopolda Staffa 10
3.CZĘŚĆ III obejmuje:
C) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 ul. Chabrowej 43
E) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 ul. Cechowa 22
II.1.5)     Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)     Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)        Opis

II.2.1)     Nazwa:
CZĘŚĆ I
Część nr: 1
II.2.2)     Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000
II.2.3)     Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
 
II.2.4)     Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia dla CZĘŚCI I obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją iw okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” dla budynków:
A) Szkoła Podstawowa Nr 34 w Gdyni ul. Cylkowskiego 5,
Roboty budowlane realizowane przez WYKONAWCĘ dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 w Gdyni, polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachów bądź stropodachów, ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, wymianie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, przygotowanie pomieszczenia pod montaż węzła c.o., wymianie instalacji c.o. wraz z grzejnikami na płytowe, automatycznym sterowaniem pracą instalacji grzewczej w całym obiekcie, wymianie instalacji c.w.u. z opomiarowaniem i cyrkulacji, wymianie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej wraz z instalacją, wykonaniu instalacji elektrycznych w tym zmiana rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych.

B) Szkoła Podstawowa Nr 21 w Gdyni ul. Jana z Kolna 5,
Roboty budowlane realizowane przez WYKONAWCĘ dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 w Gdyni, polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachów bądź stropodachów, ścian fundamentowych, stropów nad piwnicami, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, wymianie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, automatycznym sterowaniem pracą instalacji grzewczej w całym obiekcie, wymianie instalacji c.w.u. z opomiarowaniem i cyrkulacji, wymianie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej wraz z instalacją, wykonaniu instalacji elektrycznychw tym zmiana rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych.

1.1. WYKONAWCA udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

2. Usłudze nadzoru inwestorskiego podlegać będzie zakres rzeczowy przedmiotu zam. realizowanego przez wybranych WYKONAWCÓW, wyłonionych w wyniku odrębnych postępowań w przetargach nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, obejmujących wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gdyni. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie umów które Zamawiający zawsze z WYKONAWCĄ/CAMI w wyniku ww. postępowań.

3. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera:
3.1 Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru (OPZ NADZORU), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:
3.1.1 Opis przedmiotu zamówienia budowlany (OPZ BUDOWLANY) dla poszczególnych budynków wraz z załącznikami:
a) Dokumentacja projektowa;
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
c) Audyty energetyczne i efektywności energetycznej.
3.1.2 wzór Umowy z WYKONAWCĄ dla poszczególnych budynków,
3.2 wzór Umowy NADZORU stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.
II.2.5)     Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)     Szacunkowa wartość
II.2.7)     Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)   Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.01.01-22-0010/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”
II.2.14) Informacje dodatkowe
 

II.2)        Opis

II.2.1)     Nazwa:
CZĘŚĆ II
Część nr: 2
II.2.2)     Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000
II.2.3)     Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
II.2.4)     Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia dla CZĘŚCI II obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją iw okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” dla budynku:
D) Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 (istniejącej do 31.08.2017r. jako Zespół Szkół Nr 10) w Gdyni ul. Leopolda Staffa 10,
Roboty budowlane realizowane przez WYKONAWCĘ dla budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Gdyni, polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachów bądź stropodachów, ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, wymianie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, montażu dwufunkcyjnego (indywidualnego) węzła cieplnego wraz z automatyką, przygotowanie pomieszczenia pod montaż węzła c.o., wymianie instalacji c.o. wraz z grzejnikami na płytowe, automatycznym sterowaniem pracą instalacji grzewczej w całym obiekcie, wymianie instalacji c.w.u. z opomiarowaniemi cyrkulacji, wymianie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej wraz z instalacją, wykonaniu instalacji elektrycznych w tym zmiana rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych.

1.1. WYKONAWCA udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

2. Usłudze nadzoru inwestorskiego podlegać będzie zakres rzeczowy przedmiotu zam. realizowanego przez wybranego WYKONAWCĘ, wyłonionego w wyniku odrębnych postępowań w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, obejmujących wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Gdyni. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie umowy którą Zamawiający zawsze z WYKONAWCĄ w wyniku ww. postępowania.

3. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera:
3.1 Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru (OPZ NADZORU), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:
3.1.1 Opis przedmiotu zamówienia budowlany (OPZ BUDOWLANY) dla poszczególnych budynków wraz z załącznikami:
a) Dokumentacja projektowa;
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
c) Audyty energetyczne i efektywności energetycznej.
3.1.2 wzór Umowy z WYKONAWCĄ dla poszczególnych budynków,
3.2 wzór Umowy NADZORU stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.
II.2.5)     Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)     Szacunkowa wartość
II.2.7)     Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)   Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.01.01-22-0010/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”
II.2.14) Informacje dodatkowe
 

II.2)        Opis

II.2.1)     Nazwa:
CZĘŚĆ III
Część nr: 3
II.2.2)     Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000
II.2.3)     Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
II.2.4)     Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia dla CZĘŚCI III obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” dla budynków:
C) Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gdyni ul. Chabrowa 43,
Roboty budowlane realizowane przez WYKONAWCĘ dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gdyni, polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachów bądź stropodachów, ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, wymianie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, wymianie instalacji c.o. wraz z grzejnikami na płytowe, automatycznym sterowaniem pracą instalacji grzewczej w całym obiekcie, wymianie instalacji c.w.u. z opomiarowaniem i cyrkulacji, wymianie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej wraz z instalacją, wykonaniu instalacji elektrycznych w tym zmiana rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych.

E) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdyni ul. Cechowa 22.
Roboty budowlane realizowane przez WYKONAWCĘ dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni, polegają m.in. na dociepleniu, ścian zewnętrznych w tym ścian fundamentowych i cokołowych, dociepleniu dachów bądź stropodachów, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, częściowej wymianie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, przebudowie i remoncie instalacji c.o. z wykonaniem rozdzielacza systemu grzewczego wraz z automatycznym sterowaniem pracą instalacji grzewczej w całym obiekcie, remoncie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wody ciepłej wraz z montażem automatyki, wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej wraz z instalacją, wykonaniu instalacji elektrycznych w tym zmiana rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych.

1.1. WYKONAWCA udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

2. Usłudze nadzoru inwestorskiego podlegać będzie zakres rzeczowy przedmiotu zam. realizowanego przez wybranych WYKONAWCÓW, wyłonionych w wyniku odrębnych postępowań w przetargach nieograniczonych o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, obejmujących wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gdyni. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie umów które Zamawiający zawsze z WYKONAWCAMI w wyniku ww. postępowań.

3. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera:
3.1 Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru (OPZ NADZORU), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:
3.1.1 Opis przedmiotu zamówienia budowlany (OPZ BUDOWLANY) dla poszczególnych budynków wraz z załącznikami:
a) Dokumentacja projektowa;
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
c) Audyty energetyczne i efektywności energetycznej.
3.1.2 wzór Umowy z WYKONAWCĄ dla poszczególnych budynków,
3.2 wzór Umowy NADZORU stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.
II.2.5)     Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)     Szacunkowa wartość
II.2.7)     Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)   Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.01.01-22-0010/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”
II.2.14) Informacje dodatkowe
 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)      Warunki udziału

III.1.1)   Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)   Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ust. 7.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, NADZÓR powinien wykazać że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:
1.1 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na: CZĘŚĆ I zamówienia lub CZĘŚĆ II zamówienia lub CZĘŚĆIII zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 100 000 PLN,

1.2 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na: CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia lub CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ III zamówienia lub CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 200 000 PLN,

1.3 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na: CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 300 000 PLN.

2. W przypadku, gdy NADZÓR złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza kwota niż wymagana zgodnie z pkt 1.2 lub 1.3, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach NADZÓR zostanie wykluczony.

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć NADZÓR, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawców NADZORU, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

3.1 dokument potwierdzający, że NADZÓR jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, zgodnie z pkt 1.1 lub 1.2 lub 1.3.

Szczegółowe informacje dotyczące pkt 1 i 2 znajdują się w pkt 7.3.2 SIWZ natomiast pkt 3 znajdują się w pkt 8.2.3 SIWZ.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać na stronie Zamawiającego http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435.
III.1.3)   Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ust. 7.1 SIWZ, jeżeli NADZÓR wykaże że dysponuje odpowiednią min. zdolnością tech. lub zawodową - odpowiednio dla danej części zamówienia lub w odniesieniu do sumy poszczególnych części zamówienia o jakie ubiega się NADZÓR tj.:
1.1 wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę pełnienia nadzoru nad realizacją roboty bud. dot. budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z zał. do ustawy Prawo bud., powinien wykazać że wykonał usługi nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynków o określonych parametrach wskazanych w ppkt. 7.3.1.1.1 lub 7.3.1.1.2 lub 7.3.1.1.3 lub 7.3.1.1.4 lub 7.3.1.1.5 SIWZ;

1.2 dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zam., wpisanymi na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaśw. z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata dośw. w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji tech. w budownictwie posiadającymi upr. bud. do kierowania robotami bud. w specjalnościach i o określonym dośw. wskazanych w ppkt 7.3.1.2.1 lub 7.3.1.2.2 lub 7.3.1.2.3 lub 7.3.1.2.4 lub 7.3.1.2.5 SIWZ.

1.2.1 Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności oraz części zam., a także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

1.2.2 Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą Prawo bud. (Dz.U.2017 poz. 1332t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014 poz. 1278). Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, upr. bud. lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia sam. funkcji tech. w bud., nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017poz. 1332 t.j.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 15 stycznia 2016r. (Dz.U. z 2016 poz. 65 j.t.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ.

2. W przypadku, gdy NADZÓR złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba usług niż wymagana zgodnie z ppkt 7.3.1.1.3 lub 7.3.1.1.4lub 7.3.1.1.5 SIWZ lub wynika mniejsza liczba osób o odpowiednich kwalifikacjach niż wymagana zgodnie zppkt 7.3.1.2.3 lub 7.3.1.2.4 lub 7.3.1.2.5 SIWZ, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach NADZÓR zostanie wykluczony.

3. Ośw. i dok., jakie zobowiązany będzie złożyć NADZÓR, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wyk. NADZORU, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych ośw. lub dok. potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
3.1. wykaz usług odpowiadający warunkowi w Sekcji III.1.3) pkt 1.1

3.2. wykaz osób odpowiadający warunkowi w Sekcji III.1.3) pkt 1.2

Szczegółowe informacje dotyczące pkt 1 i 2 znajdują się w pkt 7.3.1 SIWZ natomiast pkt 3 znajdują się w pkt 8.2.1 oraz 8.2.2 SIWZ.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać na stronie Zamawiającego http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435.
III.1.5)   Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)      Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)   Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)   Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.
III.2.3)   Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
               

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1)       Opis

IV.1.1)    Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)    Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)    Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)    Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)    Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)       Informacje administracyjne

IV.2.1)    Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)    Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/05/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)    Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)    Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)    Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/07/2018
IV.2.7)    Warunki otwarcia ofert
Data: 23/05/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budynków, ul. 10 Lutego 24 w pok. 202, 81-364 Gdynia
 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)       Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)       Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)       Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od NADZORU wniesienia wadium w wysokości:
1.1 w przypadku oferty na jedną część w wys.2 500,00 PLN
1.2 w przypadku oferty na dwie części w wys.5 000,00 PLN
1.3 w przypadku oferty na trzy części w wys.7 500,00 PLN,

2. O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wyk. NADZORU, którzy:
2.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonom. i finansowej; zdolności tech. Lub zawodowej;
2.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp, jak też na podstawieart.24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

3. Wykaz oświadczeń lub dok. jakie ma dostarczyć NADZÓR w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania
3.1. dokumenty dołączane do oferty:
3.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016r.ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi zał. nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, dotyczący:
3.1.1.1. Wyk.NADZORU (w przypadku Wyk. NADZORU wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. – każdego z nich)w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art.24 ust1 oraz ust.5 pkt1 i 8) ustawy Pzp, część IV –tylko w zakresie sekcji alfa, część VI).

3.1.1.2. podmiotów, na których zasoby Wyk. NADZORU powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonychwart.24 ust.1 oraz ust.5 pkt 1 i 8) ustawy Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI).
3.1.2. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wyk. NADZORU w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych wart.22a ustawy Pzp. Wymagania co do treści dokumentów zawiera ust. 7.4 SIWZ.

4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć NADZÓR, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub Wyk. NADZORU, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dok. potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art.26 ust. 2f ustawy Pzp:
4.1. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że NADZÓR nie zalega z opłacaniem podatków
4.2. zaświadczenie ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że NADZÓR nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4.3. ośw. NADZORU, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
4.4. ośw. NADZORU o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ost. Decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
4.5. inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13-14 ustawy Pzp dla każdej z osób dla której inf. jest składana
4.6. inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.21 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy
4.7. ośw. NADZORU o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
4.8. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego inf. z otwarcia ofert na str. internetowej.

Szczegółowe informacje dot. pkt. 1 zawiera ROZDZIAŁ12 SIWZ, pkt 4.1-4.8 i pkt 5 zawiera ust. 8.2 SIWZ.

VI.4)       Procedury odwoławcze

VI.4.1)    Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)    Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)    Składanie odwołań
VI.4.4)    Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)       Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/04/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 17.04.2018
Data udostępnienia informacji: 17.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2018 15:03 Dodanie informacji z otwarcia ofert Edyta Bielawiec
17.04.2018 16:01 Dodanie informacji Edyta Bielawiec
17.04.2018 15:56 wersja robocza Edyta Bielawiec
17.04.2018 15:46 wersja robocza Edyta Bielawiec