Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksowa termomodernizacją 3 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni

LOGO_UE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 570209-N-2018 z dnia 2018-06-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81382   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://gdynia.pl/bip
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta Gdyni,
Wydział Budynków,
ul. 10 Lutego 24, pok. 204
Adres:
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pok 204
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksowa termomodernizacją 3 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”
Numer referencyjny: MBI.271.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”, dla następujących części zamówienia:

1.1. CZĘŚĆ I - dla budynków:
A) Budynek komunalny mieszkalny przy ul. Chwarznieńskiej 6 Roboty budowlane realizowane przez WYKONAWCĘ dla budynku komunalnego mieszkalnego przy
ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni, polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, likwidacji naświetli klatek schodowych z luksferów i zamurowanie otworów, wymianie parapetów, wymianie rur spustowych, wymianie orynnowania, wymianie okien wraz
z parapetami w mieszkaniach i w części wspólnej budynku oraz wymianie drzwi zewnętrznych, uzupełnieniu i odtworzeniu opasek przy budynku oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych. Przyłącze cieplne do budynku na potrzeby ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonane zostanie przez dostawcę ciepła tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni w ramach odrębnego zamówienia.

B) Budynek komunalny mieszkalny przy ul. Chwarznieńskiej 8 Roboty budowlane realizowane przez WYKONAWCĘ dla budynku komunalnego mieszkalnego przy
ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni, polegają m.in. dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, likwidacji naświetli klatek schodowych z luksferów i zamurowaniu otworów, wymianie parapetów, wymianie rur spustowych, wymianie orynnowania, wymianie okien wraz
z parapetami w mieszkaniach i w części wspólnej budynku oraz wymianie drzwi zewnętrznych, uzupełnieniu i odtworzeniu opasek przy budynku oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych. Przyłącze cieplne do budynku na potrzeby ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonane zostanie przez dostawcę ciepła tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni w ramach odrębnego zamówienia.

1.2. CZĘŚĆ II - dla budynku:
C) Budynek komunalny mieszkalny przy ul. Dickmana 38 Roboty budowlane realizowane przez WYKONAWCĘ dla budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Dickmana 38
w Gdyni polegają m.in. dociepleniu ścian zewnętrznych w tym ścian cokołowych i ścian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, dociepleniu stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachu i wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, dociepleniu stropu nad piwnicą oraz naprawą istniejącej opaski wokół budynku, wymianie stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w mieszkaniach i w częściach wspólnych, wymianie drzwi zewnętrznych, naprawie balkonów wraz z balustradami, montażu barierek oraz wymianie instalacji odgromowej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych.

2. W przypadku, gdy oferta obejmuje więcej niż jedną część zamówienia, NADZÓR zobowiązuje się na zasadach określonych w SIWZ, do wykonania przedmiotu zamówienia dla każdej części objętej ofertą.

3. Usłudze nadzoru inwestorskiego podlegać będzie zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowanego przez wybranych WYKONAWCÓW w zakresie prowadzonych robót budowlanych na podstawie umów które Zamawiający zawarł/ zawrze z WYKONAWCAMI w wyniku odrębnego postępowania na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 3 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”. WYKONAWCA udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera:
4.1. Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru (OPZ NADZORU), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in. wzór Umowy z WYKONAWCĄ dla poszczególnych budynków,

4.2. wzór Umowy NADZORU stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ.

5. Szczegółowy zakres obowiązków NADZORU jest określony we wzorze umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ) i OPZ NADZORU (Załącznik nr 1 do SIWZ). Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy wynikające ze specyfiki usługi.

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać przy uwzględnieniu danych technicznych obiektów oraz opisu zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz ze wszystkimi postanowieniami umowy, postanowieniami SIWZ oraz zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

II.5) Główny kod CPV:

71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Wstępnie określa się termin pełnienia NADZORU w następujących okresach:
1.1. Dla CZĘŚCI I zamówienia – budynek komunalny mieszkalny przy ul. Chwarznieńskiej 6 oraz budynek komunalny mieszkalny przy ul. Chwarznieńskiej 8:

1.1.1. Etap I: do dnia 10.12.2018r. - nadzór nad realizacją robót budowlanych w okresie od dnia zawarcia umowy do odbioru końcowego robót budowlanych. WYKONAWCA robót budowlanych będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia nie później niż w terminie do dnia 03.12.2018r., przy zachowaniu terminu pośredniego do dnia 21.09.2018r. dotyczącego wykonania robót sanitarnych oraz elektrycznych.

1.1.2. Etap II: nadzór w okresie gwarancji i rękojmi, tzn. w okresie od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych od WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO wraz z NADZOREM do dnia, w którym upłynie okres gwarancji lub rękojmi udzielonej przez WYKONAWCĘ lub do dnia odbioru usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ lub wykonawcę zastępczego, w zależności od tego, który termin później się kończy. WYKONAWCA udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane prace maksymalnie na okres 60 miesięcy, zgodnie z ofertą WYKONAWCY robót.

1.2. Dla CZĘŚCI II zamówienia – budynek komunalny mieszkalny przy ul. Dickmana 38:

1.2.1. Etap I: do dnia 26.11.2018r. - nadzór nad realizacją robót budowlanych w okresie od dnia zawarcia umowy do odbioru końcowego robót budowlanych. WYKONAWCA robót budowlanych zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia nie później niż w terminie do dnia 16.11.2018r.

1.2.2. Etap II: nadzór w okresie gwarancji i rękojmi, , tzn. w okresie od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych od WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO wraz z NADZOREM do dnia, w którym upłynie okres gwarancji lub rękojmi udzielonej przez WYKONAWCĘ lub do dnia odbioru usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ lub wykonawcę zastępczego, w zależności od tego, który termin później się kończy. WYKONAWCA udzielił gwarancji na wykonane prace na okres 48 miesięcy, niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługuje rękojmia, która wygasa po okresie 60 miesięcy.
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
1. NADZÓR powinien wykazać że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj:
1.1. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 40 000 PLN,
1.2. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 15 000 PLN,
1.3. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż
55 000 PLN,
1.4. W przypadku, gdy NADZÓR złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza kwota niż wymagana zgodnie z ppkt 1.3., Zamawiający uzna warunek za spełnionyw częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach NADZÓR zostanie wykluczony.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli NADZÓR wykaże, że:
1. posiada odpowiednią minimalną zdolność techniczną lub zawodową, tj.:

1.1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę pełnienia nadzoru nad realizacją roboty budowlanej dotyczącej budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1.1.1. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na: CZĘŚĆ I zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że wykonał:

a) co najmniej dwie usługi nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3,

b) co najmniej dwie usługi nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę lub remont budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3,
przy czym warunku 1.1.1 lit. a) i 1.1.1 lit. b) nie może spełniać ta sama usługa nadzoru.

1.1.2. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na: CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że wykonał:

a) co najmniej jedną usługę nadzoru obejmującą budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3,

b) co najmniej jedną usługę nadzoru obejmującą budowę lub przebudowę lub remont budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3,
przy czym warunku 1.1.2 lit. a) i 1.1.2 lit. b) nie może spełniać ta sama usługa nadzoru.

1.1.3. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na: CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że wykonał:

a) co najmniej trzy usługi nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3,

b) co najmniej dwie usługi nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę lub remont budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3,
przy czym warunku 1.1.3 lit. a) i 1.1.3 lit. b) nie może spełniać ta sama usługa nadzoru.

1.1.4. W przypadku, gdy NADZÓR złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba usług niż wymagana zgodnie z ppkt 1.1.3, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałej części NADZÓR zostanie wykluczony.

1.2. skieruje do wykonywania zamówienia, osoby wpisane na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:

1.2.1. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na: CZĘŚĆ I zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że skieruje do realizacji zamówienia:

a) co najmniej 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej dla:

i) przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3,

ii) przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3,

b) co najmniej 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3,

c) co najmniej 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3. Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

1.2.2. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na: CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że skieruje do realizacji zamówenia:

a) co najmniej 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej dla:

i) przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3,

ii) przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m2,

1.2.3. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na: CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że skieruje do realizacji zamówienia:

a) co najmniej 2 osoby spełniające warunek określony w ppkt 1.2.1 lit a);
b) co najmniej 1 osobę spełniającą warunek określony w ppkt 1.2.1 lit b);
c) co najmniej 1 osobę spełniającą warunek określony w ppkt 1.2.1 lit c);

Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności oraz części zamówienia, a także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

1.2.4. W przypadku, gdy NADZÓR złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba osób o odpowiednich kwalifikacjach niż wymagana zgodnie z ppkt 1.2.3, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałej części NADZÓR zostanie wykluczony.

1.2.5. Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014 poz. 1278). Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 t.j.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 15 stycznia 2016r. (Dz.U. z 2016 poz. 65 j.t.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że NADZÓR nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że NADZÓR zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp;

2. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że NADZÓR nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca NADZORU zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp;

3. oświadczenie NADZORU, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ;

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie i nieodpłatnie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);

5. Jeżeli NADZÓR ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony (lub wystawione), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5.2. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca NADZORU ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca NADZORU ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. - 5.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy NADZORU, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy NADZORU lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy NADZORU, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca NADZORU przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt od 1 do 4, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz usług odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III.1.3) pkt 1.1 , wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kategorii, kubatury, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;

2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w pkt. III.1.3) pkt 1.2, skierowanych przez NADZÓR do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za nadzór nad wykonywanymi przez wykonawcę robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ;

3. dokument potwierdzający, że NADZÓR jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. III.1.2) pkt 1.1. lub III.1.2) pkt 1.2. lub III.1.2) pkt 1.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta składa się z:
1.1. Formularza Oferty (wzór formularza oferty został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ);
1.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);
1.3. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ);
1.4. zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile NADZÓR polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków;
1.5. dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy NADZORU, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy NADZÓR wskazał w Formularzu oferty. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać NADZÓR do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.
1.6. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy NADZORU lub Wykonawca NADZORU występujący w imieniu Wykonawców NADZORU wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
1.7. dowodu wniesienia wadium;

2. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy NADZORU składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą NADZORU nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

3. Na potwierdzenie, czy NADZÓR będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt. III.1.2) oraz III.1.3), w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę NADZORU z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów (zobowiązania o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 5 do SIWZ).

4. Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę NADZORU warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca NADZORU w wyznaczonym terminie od otrzymania wezwania: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od NADZORU wniesienia wadium w wysokości:

1.1. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia w wysokości 1 400,00 PLN (słownie: tysiąc czterysta 00/100 zł);

1.2. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ II zamówienia w wysokości 400,00 PLN (słownie: czterysta 00/100 zł);

1.3. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia w wysokości 1 800,00 PLN (słownie: tysiąc osiemset 00/100 zł);

2. Wykonawcy NADZORU zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 3 budynków komunalnych mieszkalnych zlokalizowanych w Gdyni

4. Za wniesione wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 02.07.2018r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być w formie i treści umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego.

7. W przypadku wnoszenia przez NADZÓR wadium w formie określonej w pkt od 2 lit. b) do 2 lit. e) zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji do Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. Nr 130, przed terminem składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian w okolicznościach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz wskazanych w art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy PZP przy przestrzeganiu postanowień ust.2.

2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty NADZORU w następującym zakresie :

2.1. zmiany przedstawicieli NADZORU wskazanych w ofercie nadzoru do realizacji zamówienia na uzasadniony wniosek nadzoru , pod warunkiem wyrażenia zgody ZAMAWIAJACEGO na taką zmianę oraz zastąpienie osób nadzoru pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych i doświadczeniu nie gorszych niż kwalifikacje osób zastępowanych osób reprezentujących NADZÓR na uzasadniony wniosek NADZORU i pod warunkiem wyrażenia zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO na taką zmianę i, że zmiana ta wynika z okoliczności których NADZÓR nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona

2.2. odstąpienia na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia za pełnienie nadzoru pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których ZAMAWIAJĄCY nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót powodowałoby dla ZAMAWIAJĄCEGO niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,

2.3. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby NADZÓR powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny podwykonawca lub NADZÓR samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

2.4. zmiany zakresu usług powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek NADZORU pod warunkiem wyrażenia zgody przez ZAMAWIAJACEGO na taką zmianę,

2.5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego NADZOROWI w przypadku :

2.5.1. ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto NADZORU zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do Umowy. Kwota wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian,

2.5.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017.847 z późn.zm.),

2.5.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez NADZÓR na zasadach określonych w umowie.

2.5.4. wszelkich innych zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

4. W przypadkach określonych w pkt 2.5 - jeżeli nastąpi wzrost ponoszonych przez NADZÓR kosztów, możliwy jest wzrost kosztów wynagrodzenia o kwotę równą udokumentowanym kosztom NADZORU. W przypadku wystąpienia zmian obniżających koszty NADZORU – wynagrodzenie NADZORU może zostać obniżone o oszczędność wynikającą ze zmniejszenia kosztów.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w pkt 2.6, spowodowały wzrost kosztów wykonania zamówienia o więcej niż 10% w okresie realizacji umowy. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która pozostała do zapłacenia przez Zamawiającego i nie może przekroczyć łącznie 5% wartości wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia.

6. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, występuje do drugiej strony z uzasadnionym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia pod rygorem uznania, iż zmiana przepisów nie miała wpływu na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

7. Wzrost kosztów usług wykonywanych przez podwykonawców będzie brany pod uwagę tylko w zakresie, w jakim zostały one zgłoszone Zamawiającemu.

8. Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia zmiana kosztów wynikających ze zmiany obciążeń publicznoprawnych osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji przedmiotu zamówienia.

9. Zamawiający nie będzie uwzględniał zmiany przepisów prawnych, które zostały opublikowane przed terminem składania ofert nawet, jeśli weszły w życie po podpisaniu umowy.

10. W trakcie udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji, NADZÓR zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania o:
10.1. zmianie siedziby lub nazwy firmy,
10.2. zmianie osób reprezentujących,
10.3. ogłoszeniu upadłości,
10.4. ogłoszeniu likwidacji,
10.5. zawieszeniu działalności,
10.6. wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy NADZÓR.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> jęz. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) [dalej ustawa PZP].

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia
i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają: ­
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; ­
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ; ­
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ­
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy
RODO;

9. Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
­- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ­
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ­
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1

Nazwa: CZĘŚĆ I - dla budynków komunalnych, mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Chwarznieńskiej 6 oraz Chwarznieńskiej 8

 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”, dla budynków:

A) Budynek komunalny mieszkalny przy ul. Chwarznieńskiej 6 Roboty budowlane realizowane przez WYKONAWCĘ dla budynku komunalnego mieszkalnego przy
ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni, polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, likwidacji naświetli klatek schodowych z luksferów i zamurowanie otworów, wymianie parapetów, wymianie rur spustowych, wymianie orynnowania, wymianie okien wraz
z parapetami w mieszkaniach i w części wspólnej budynku oraz wymianie drzwi zewnętrznych, uzupełnieniu i odtworzeniu opasek przy budynku oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych. Przyłącze cieplne do budynku na potrzeby ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonane zostanie przez dostawcę ciepła tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni w ramach odrębnego zamówienia.

B) Budynek komunalny mieszkalny przy ul. Chwarznieńskiej 8 Roboty budowlane realizowane przez WYKONAWCĘ dla budynku komunalnego mieszkalnego przy
ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni, polegają m.in. dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, likwidacji naświetli klatek schodowych z luksferów i zamurowaniu otworów, wymianie parapetów, wymianie rur spustowych, wymianie orynnowania, wymianie okien wraz
z parapetami w mieszkaniach i w części wspólnej budynku oraz wymianie drzwi zewnętrznych, uzupełnieniu i odtworzeniu opasek przy budynku oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych. Przyłącze cieplne do budynku na potrzeby ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonane zostanie przez dostawcę ciepła tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni w ramach odrębnego zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-10

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Wstępnie określa się termin pełnienia NADZORU w następujących okresach:
1.1. Dla CZĘŚCI I zamówienia – budynek komunalny mieszkalny przy ul. Chwarznieńskiej 6 oraz budynek komunalny mieszkalny przy ul. Chwarznieńskiej 8:
1.1.1. Etap I: do dnia 10.12.2018r. - nadzór nad realizacją robót budowlanych w okresie od dnia zawarcia umowy do odbioru końcowego robót budowlanych. WYKONAWCA robót budowlanych będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia nie później niż w terminie do dnia 03.12.2018r., przy zachowaniu terminu pośredniego do dnia 21.09.2018r. dotyczącego wykonania robót sanitarnych oraz elektrycznych.
1.1.2. Etap II: nadzór w okresie gwarancji i rękojmi, tzn. w okresie od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych od WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO wraz
z NADZOREM do dnia, w którym upłynie okres gwarancji lub rękojmi udzielonej przez WYKONAWCĘ lub do dnia odbioru usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ lub wykonawcę zastępczego, w zależności od tego, który termin później się kończy. WYKONAWCA udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane prace maksymalnie na okres 60 miesięcy, zgodnie z ofertą WYKONAWCY robót.
 

Część nr: 2

Nazwa: CZĘŚĆ II - dla budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Dickmana 38

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”, dla budynku:

C) Budynek komunalny mieszkalny przy ul. Dickmana 38 Roboty budowlane realizowane przez WYKONAWCĘ dla budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Dickmana 38
w Gdyni polegają m.in. dociepleniu ścian zewnętrznych w tym ścian cokołowych i ścian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, dociepleniu stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachu i wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, dociepleniu stropu nad piwnicą oraz naprawą istniejącej opaski wokół budynku, wymianie stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w mieszkaniach i w częściach wspólnych, wymianie drzwi zewnętrznych, naprawie balkonów wraz
z balustradami, montażu barierek oraz wymianie instalacji odgromowej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-26

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Wstępnie określa się termin pełnienia NADZORU w następujących okresach:
1.1. Dla CZĘŚCI II zamówienia – budynek komunalny mieszkalny przy ul. Dickmana 38:
1.1.1. Etap I: do dnia 26.11.2018r. - nadzór nad realizacją robót budowlanych w okresie od dnia zawarcia umowy do odbioru końcowego robót budowlanych. WYKONAWCA robót budowlanych zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia nie później niż w terminie do dnia 16.11.2018r.
1.1.2. Etap II: nadzór w okresie gwarancji i rękojmi, , tzn. w okresie od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych od WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO wraz
z NADZOREM do dnia, w którym upłynie okres gwarancji lub rękojmi udzielonej przez WYKONAWCĘ lub do dnia odbioru usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ lub wykonawcę zastępczego, w zależności od tego, który termin później się kończy. WYKONAWCA udzielił gwarancji na wykonane prace na okres 48 miesięcy, niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługuje rękojmia, która wygasa po okresie 60 miesięcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 15.06.2018
Data udostępnienia informacji: 15.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2018 16:59 Dodanie informacji z otwarcia ofert Edyta Bielawiec
15.06.2018 14:48 Dodanie informacji Edyta Bielawiec
15.06.2018 14:12 wersja robocza Edyta Bielawiec
15.06.2018 13:50 wersja robocza Edyta Bielawiec
15.06.2018 13:41 wersja robocza Edyta Bielawiec