Usługa konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdyni oraz Lokalnych Systemów Monitoringu

Ogłoszenie nr 611262-N-2018 z dnia 2018-08-31 r.          

Gmina Miasta Gdyni: Usługa konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej
Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdyni oraz Lokalnych Systemów Monitoringu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe            
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)    

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY           
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający   
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli   
przeprowadzenie postępowania            
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie        
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających    
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej            
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:              
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka
Piłsudskiego , 81382 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl,
faks .    
Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.pl         
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):        
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):   

I.4) KOMUNIKACJA:      
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak        
https://www.gdynia.pl/bip
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.gdynia.pl/bip
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:          
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:     
Nie
Inny sposób:    
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w               
inny sposób:     
Tak
Inny sposób:    
Oferty należy składać pisemnie              
Adres:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludości. kancelaria ogólna na
parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne 
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)              

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa konserwacji i utrzymania w stałej
sprawności eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdyni oraz Lokalnych Systemów
Monitoringu
Numer referencyjny: EZP nr 108/18      
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi              
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych         
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części            
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Część 1 1. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1.1. kontroli poprawności funkcjonowania systemu raz w miesiącu.
1.2. wykonania co sześć miesięcy okresowego przeglądu systemu, obejmującego:
1.2.1. przegląd stanu technicznego całego systemu, 1.2.2. wykonanie zaleceń eksploatacyjnych dla podsystemów: RADIO, INFORMATYCZNEGO, UPS,
1.2.3. kontrolę poprawności działania: zainstalowanego oprogramowania, wizowania anten, zasilania awaryjnego (
UPS, agregat), systemu dostępu do GCO,
1.2.4. czyszczenie i konserwację urządzeń.
1.3. przeglądu i konserwacji klimatyzatorów raz na sześć miesięcy,
1.4. utrzymania w stanie estetycznym szafek telewizyjnych i energetycznych,
1.5. serwisu sieci transmisji sygnałów wizyjnych, sterujących oraz sieci zasilającej,
1.6. dokonywania zmian w konfiguracji urządzeń i oprogramowaniu zlecanych przez Zamawiającego,
1.7. mycia obudów kamer cztery razy w roku kalendarzowym, w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
1.8. usuwania drobnych usterek urządzeń nie wymagających napraw serwisowych stwierdzonych w trakcie przeglądów oraz zgłaszanych przez Zamawiającego,
1.9. demontażu (po uzgodnieniu z Zamawiającym) uszkodzonych urządzeń,
1.10. wysyłania i odbioru urządzeń z naprawy (koszty transportu po stronie Wykonawcy),
1.11. montażu i uruchomienia urządzeń w systemie,
1.12. ponoszenia kosztów związanych z dostępem do wszelkich urządzeń systemu,
1.13. dysponowania w celu usprawnienia realizacji zamówienia zestawem urządzeń zawierającym:
1.13.1. kamery - szt.3 (w tym jedna kamera Full HD),
1.13.2. kamera stacjonarna – szt.1,
1.13.3. kodery Video - szt. 2 ,
1.13.4. terminal radiowy TS - szt.2,
1.13.5. terminal radiowy BS – szt.1
1.13.6. zestawem komputerowym obsługującym stanowisko operatora systemu – szt.1
Wyżej wymienione urządzenia muszą współpracować z systemem oraz posiadać parametry techniczne nie
gorsze niż sprzęt użyty w systemie.
1.14. Demontażu i montażu urządzeń monitoringu związanych z remontem obiektów na których umiejscowione są urządzenia.
1.15. Wykonania na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu umowy w obecności przedstawiciela Zamawiającego
sprawdzenia zgodności systemu z aktualną specyfikacją sprzętową.
2. Warunki realizacji napraw serwisowych:
2.1. naprawy serwisowe urządzeń będą wykonywane na koszt Zamawiającego w zakładach serwisowych wskazanych przez Zamawiającego.
2.2. napraw szkód objętych polisą ubezpieczeniową będą regulowane cesją odszkodowania z Zamawiającego na Wykonawcę.
3. Sposób realizacji zamówienia:
3.1. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia i usuwał awarie systemu w dnirobocze w godz. 7.00-16.00:
3.2. Zgłoszenie awarii systemu do Wykonawcy odbywać będzie się pisemnie z wykorzystaniem fax. nr ….., lub poczty elektronicznej email:……………
3.3. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w dni robocze w czasie nieprzekraczającym ….. godz. Liczą od momentu zgłoszenia awarii przez zamawiającego.
3.4. Usunięcia awarii wymagającej naprawy serwisowej Wykonawca dokona w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości odbioru urządzenia z zakładu serwisowego. 
3.5. Wykonawca będzie zobowiązany do podejmowania czynności naprawczych w dni wolne od pracy w sytuacjach szczególnych po uzgodnieniu z Zamawiającym.
3.6. W okresie obowiązywania umowy prace konserwacyjne, usuwanie awarii, naprawy i konfiguracje systemu mogą być wykonywane wyłącznie przez Wykonawcę bądź przez upoważnione przez niego osoby ( podwykonawcy).
3.7.Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi
wykonane przez podwykonawców.
3.8. Postanowienia ust. 3.4 nie obowiązują w przypadku:
3.8.1. awarii urządzeń znajdujących się na gwarancji, w tym przypadku naprawy dokonuje gwarant,
3.8.2. awarii spowodowanej robotami budowlanymi, w tym przypadku naprawę wykonuje sprawca lub jego
podwykonawca, pod nadzorem Wykonawcy. Odbioru prac naprawczych dokonuje Wykonawca i
przedstawiciel Zamawiającego.
3.9. Wykonanie jakichkolwiek prac związanych z przedmiotem umowy wymaga sporządzenia protokółu wykonania usługi. 3.10. zgłoszenia awarii i terminów mycia kamer i szafek w imieniu Zamawiającego będą dokonywane przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni.

Część 2 I. Wykonawca
zobowiązany będzie do:
1) kontroli poprawności funkcjonowania systemów raz w miesiącu.
2) wykonania co sześć miesięcy okresowego przeglądu systemów, obejmującego: • przegląd stanu
technicznego całego systemu, • kontrolę poprawności działania: zainstalowanego oprogramowania, •
czyszczenie i konserwację urządzeń.
3) utrzymania w stanie estetycznym szafek (teletechnicznych) i pomieszczeń systemu,
4) serwisu sieci transmisji sygnałów wizyjnych, sterujących oraz sieci zasilającej,
5) dokonywania zmian w konfiguracji urządzeń i oprogramowaniu zlecanych przez Zamawiającego,
6) mycia obudów kamer cztery razy w roku kalendarzowym, w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
7) usuwania drobnych usterek urządzeń nie wymagających napraw serwisowych stwierdzonych w trakcie przeglądów oraz zgłaszanych przez Zamawiającego,
8) demontażu (po uzgodnieniu z Zamawiającym) uszkodzonych urządzeń i oszacowania kosztów
naprawy,
9) wysyłania i odbioru urządzeń z naprawy (koszty transportu po stronie Wykonawcy),
10) montażu i uruchomienia urządzeń w systemie,
11) demontażu i montażu urządzeń monitoringu związanych z remontem obiektów na których umiejscowione są urządzenia.
12) wykonania na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu umowy w obecności przedstawiciela Zamawiającego sprawdzenia zgodności systemu z aktualną specyfikacją sprzętową. II. Warunki realizacji napraw
serwisowych:
1) naprawy serwisowe urządzeń będą wykonywane na koszt Zamawiającego w
zakładach serwisowych wskazanych przez Zamawiającego.
2) naprawy szkód objętych polisą ubezpieczeniową będą regulowane cesją odszkodowania z Zamawiającego na Wykonawcę.

III. Sposób realizacji zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń awarii
systemu w dni robocze w godz. 7.00 – 16.00. 2) Zgłoszenie awarii przez Zamawiającego odbywać
będzie się pisemnie z wykorzystaniem fax. nr ….., lub poczty elektronicznej email:…………… 3)
Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w dni robocze w czasie nieprzekraczającym ….. godz.
licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 4) Usunięcia awarii wymagającej
naprawy serwisowej Wykonawca dokona w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych licząc od daty
powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości odbioru urządzenia z zakładu serwisowego. 5)
Wykonawca będzie zobowiązany do podejmowania czynności naprawczych w dni wolne od pracy w
sytuacjach szczególnych po uzgodnieniu z Zamawiającym. 6) W okresie obowiązywania umowy prace konserwacyjne, usuwanie awarii, naprawy i konfiguracje systemu mogą być wykonywane
wyłącznie przez Wykonawcę bądź przez upoważnione przez niego osoby( podwykonawcy). 7)
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi
wykonane przez podwykonawców. 8) Postanowienia ust. 4 nie obowiązują w przypadku: a) awarii
urządzeń znajdujących się na gwarancji, w tym przypadku naprawy dokonuje gwarant, b) awarii
spowodowanej robotami budowlanymi, w tym przypadku naprawę wykonuje sprawca lub jego
podwykonawca, pod nadzorem Wykonawcy. Odbioru prac naprawczych dokonuje Wykonawca i
przedstawiciel Zamawiającego. 9) Wykonanie jakichkolwiek prac związanych z przedmiotem umowy
wymaga sporządzenia protokółu wykonania usługi .    
II.5) Główny kod CPV: 50300000-8         
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV             
50343000-1
50931100-1
50931200-2
50961200-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:          
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w   
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie      
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24
data rozpoczęcia: 2018-10-01 lub zakończenia: 2020-09-30         
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
24 2018-10-01 2020-09-30           
II.9) Informacje dodatkowe:    
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM       

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o  
ile wynika to z odrębnych przepisów    
Określenie warunków: Część 1 i 2: Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub
czynności określone przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst
jednolity Dz.U.2017 poz. 2213, z 2018 r. poz. 138, 650).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna     
Określenie warunków: Część 1 lub całość: Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż
400 000 zł. Część 2: Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100 000
zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa        
Określenie warunków: Część 1: 1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających
przedmiotowi zamówienia, tj.: wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej 1 usługi polegające na konserwacji lub utrzymaniu w stałej sprawności eksploatacyjnej
monitoringu wizyjnego miast obejmującego co najmniej 20 punktów kamerowych zrealizowanych
za pomocą szerokopasmowej sieci radiowej przez okres 12 miesięcy. 2. dysponuje osobami, które
skieruje do realizacji zamówienia, t.j.: 2.1. co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje do obsługi
systemu zarządzania BVMS firmy BOSCH potwierdzone certyfikatem wydanym przez producenta.
2.2. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia SEP w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV. 2.3. co najmniej 1 osobą posiadającą
kwalifikacje do obsługi urządzeń Firmy Enterasys lub firmy CISCO potwierdzone certyfikatem
wydanym przez producenta Część 2: 1. wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji lub utrzymaniu w stałej sprawności
eksploatacyjnej lokalnego ( dzielnicowego, miejskiego, zakładowego) monitoringu wizyjnego
obejmującego co najmniej 15 punktów kamerowych przez okres 12 miesięcy 2. dysponuje
osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, t.j.: 2.1. co najmniej 1 osobą posiadającą
posiadającą uprawnienia SEP w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV        
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:              
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA             
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)            
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji   
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest
dostępny publicznie i nieodpłatnie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru
przedsiębiorców KRS, CEIDG); 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 2.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.9
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.2. Jeżeli w
kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem
lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.        

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP               

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. koncesję, MSWiA na świadczenie usług w zakresie technicznej ochrony mienia o którym mowa
w pkt 6.3.1.1. ( 6.4.1.1). 2. wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt
6.3.1.2, ( 6.4.1.2) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 3.
wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego odpowiednio do
warunku określonego w pkt 6.3.1.3, ( 6.4.1.3) wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
4. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego w pkt. 6.3.1.4.1 ( 6.4.1.4.1)      

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:          

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ   WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU              POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP    

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do SIWZ),
2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do
SIWZ) 3. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2a do
SIWZ) 4. Dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania
spełnienia warunków; 5. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie
jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których
adres internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do siwz. W przypadku wskazania bazy
danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich
pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. 6.
Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca
występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do
tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 7.
Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na
stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w miejscu o którym mowa w pkt
12.1 siwz.           

SEKCJA IV: PROCEDURA              
IV.1) OPIS          
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony   
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie
Informacja na temat wadium   
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:      
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:      
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:         
Nie        
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej       
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców     
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców           
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:   
Umowa ramowa będzie zawarta:           
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:            
Informacje dodatkowe:              
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:            
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące   
dynamicznego systemu zakupów:         
Informacje dodatkowe:              
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:       
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do  
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:       
IV.1.8) Aukcja elektroniczna     
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie     
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:         
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):      
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:        
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:    
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:         
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT   
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:     
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie         
cena 60,00         
czas reakcji serwisu 40,00           
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne        
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:              
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji     
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:             
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:      
Informacje dodatkowe:              
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego          
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:              
IV.4) Licytacja elektroniczna      
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:       
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:               
Czas trwania:    
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:             
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:     
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:              
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art.
144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających
przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano
w pkt.2. 2. Wykonawca może podczas wykonywania Umowy zaproponować Zamawiającemu zmianę
w realizacji Umowy, jaką Wykonawca uzna za pożądaną w celu polepszenia jakości, sprawności lub
bezpieczeństwa, obniżenia kosztów konserwacji lub eksploatacji monitoringów wizyjnych lub w inny
sposób korzystną dla Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w
okolicznościach określonych w art. 142 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych: 3.1 zmiany
ustawowej stawki podatku VAT od towarów i usług, 3.2 zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawowych 3.3 zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 4. W przypadkach określonych w ust 3 - jeżeli nastąpi wzrost
ponoszonych przez Wykonawcę kosztów możliwy jest wzrost kosztów wynagrodzenia o kwotę równą
udokumentowanym kosztom wykonawcy. W przypadku wystąpienia zmian obniżających koszty
wykonawcy – wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone o oszczędność wynikającą ze
zmniejszenia kosztów. 5. Wymieniony powyżej katalog obejmuje zmiany, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę, nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym       
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-11, godzina: 09:00,           
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):       
Wskazać powody:          
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2018r. o godz. 9.30 w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Gdyni - adres: ul. Władysława IV 12/14, 81-353 Gdynia
(wejście od ul. Wójta Radtkego) w Sali Zarządzania Kryzysowego (II piętro).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH             
Część
nr:
1 Nazwa:            
Usługa konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej Systemu               Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdyni   
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wykonawca
zobowiązany będzie do: 1.1. kontroli poprawności funkcjonowania systemu raz w miesiącu. 1.2.
wykonania co sześć miesięcy okresowego przeglądu systemu, obejmującego: 1.2.1. przegląd stanu
technicznego całego systemu, 1.2.2. wykonanie zaleceń eksploatacyjnych dla podsystemów: RADIO,
INFORMATYCZNEGO, UPS, 1.2.3. kontrolę poprawności działania: zainstalowanego oprogramowania,
wizowania anten, zasilania awaryjnego ( UPS, agregat), systemu dostępu do GCO, 1.2.4. czyszczenie i
konserwację urządzeń. 1.3. przeglądu i konserwacji klimatyzatorów raz na sześć miesięcy, 1.4.
utrzymania w stanie estetycznym szafek telewizyjnych i energetycznych, 1.5. serwisu sieci transmisji
sygnałów wizyjnych, sterujących oraz sieci zasilającej, 1.6. dokonywania zmian w konfiguracji urządzeń
i oprogramowaniu zlecanych przez Zamawiającego, 1.7. mycia obudów kamer cztery razy w roku
kalendarzowym, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, 1.8. usuwania drobnych usterek
urządzeń nie wymagających napraw serwisowych stwierdzonych w trakcie przeglądów oraz zgłaszanych
przez Zamawiającego, 1.9. demontażu (po uzgodnieniu z Zamawiającym) uszkodzonych urządzeń, 1.10.
wysyłania i odbioru urządzeń z naprawy (koszty transportu po stronie Wykonawcy), 1.11. montażu i
uruchomienia urządzeń w systemie, 1.12. ponoszenia kosztów związanych z dostępem do wszelkich
urządzeń systemu, 1.13. dysponowania w celu usprawnienia realizacji zamówienia zestawem urządzeń
zawierającym: 1.13.1. kamery - szt.3 (w tym jedna kamera Full HD), 1.13.2. kamera stacjonarna – szt. 1,
1.13.3. kodery Video - szt. 2 , 1.13.4. terminal radiowy TS - szt.2, 1.13.5. terminal radiowy BS – szt.1
1.13.6. zestawem komputerowym obsługującym stanowisko operatora systemu – szt.1 Wyżej
wymienione urządzenia muszą współpracować z systemem oraz posiadać parametry techniczne nie
gorsze niż sprzęt użyty w systemie. 1.14. Demontażu i montażu urządzeń monitoringu związanych z
remontem obiektów na których umiejscowione są urządzenia. 1.15. Wykonania na 30 dni
kalendarzowych przed upływem terminu umowy w obecności przedstawiciela Zamawiającego sprawdzenia zgodności systemu z aktualną specyfikacją sprzętową. 2. Warunki realizacji napraw
serwisowych: 2.1. naprawy serwisowe urządzeń będą wykonywane na koszt Zamawiającego w zakładach
serwisowych wskazanych przez Zamawiającego. 2.2. napraw szkód objętych polisą ubezpieczeniową
będą regulowane cesją odszkodowania z Zamawiającego na Wykonawcę. 3. Sposób realizacji
zamówienia: 3.1. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia i usuwał awarie systemu w dni robocze w
godz. 7.00-16.00: 3.2. Zgłoszenie awarii systemu do Wykonawcy odbywać będzie się pisemnie z
wykorzystaniem fax. nr ….., lub poczty elektronicznej email:…………… 3.3. Wykonawca przystąpi do
usunięcia awarii w dni robocze w czasie nieprzekraczającym ….. godz. Liczą od momentu zgłoszenia
awarii przez zamawiającego. 3.4. Usunięcia awarii wymagającej naprawy serwisowej Wykonawca
dokona w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych licząc od daty powiadomienia przez
Zamawiającego o gotowości odbioru urządzenia z zakładu serwisowego. 3.5. Wykonawca będzie
zobowiązany do podejmowania czynności naprawczych w dni wolne od pracy w sytuacjach szczególnych
po uzgodnieniu z Zamawiającym. 3.6. W okresie obowiązywania umowy prace konserwacyjne, usuwanie
awarii, naprawy i konfiguracje systemu mogą być wykonywane wyłącznie przez Wykonawcę bądź przez
upoważnione przez niego osoby ( podwykonawcy). 3.7. Wykonawca będzie ponosił pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców.
3.8. Postanowienia ust. 3.4 nie obowiązują w przypadku: 3.8.1. awarii urządzeń znajdujących się na
gwarancji, w tym przypadku naprawy dokonuje gwarant, 3.8.2. awarii spowodowanej robotami
budowlanymi, w tym przypadku naprawę wykonuje sprawca lub jego podwykonawca, pod nadzorem
Wykonawcy. Odbioru prac naprawczych dokonuje Wykonawca i przedstawiciel Zamawiającego. 3.9.
Wykonanie jakichkolwiek prac związanych z przedmiotem umowy wymaga sporządzenia protokółu
wykonania usługi. 3.10. zgłoszenia awarii i terminów mycia kamer i szafek w imieniu Zamawiającego
będą dokonywane przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu
Miasta Gdyni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50300000-8, 50343000-1, 50931100-1, 50931200-2,
50961200-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:          
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24

5) Kryteria oceny ofert:               
Kryterium Znaczenie    
cena 60,00         
czas reakcji serwisu 40,00           
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
nr:
2 Nazwa:            
Usługa konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej Lokalnych
Systemów Monitoringu              
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Wykonawca
zobowiązany będzie do: 1) kontroli poprawności funkcjonowania systemów raz w miesiącu. 2)
wykonania co sześć miesięcy okresowego przeglądu systemów, obejmującego: • przegląd stanu
technicznego całego systemu, • kontrolę poprawności działania: zainstalowanego oprogramowania, •
czyszczenie i konserwację urządzeń. 3) utrzymania w stanie estetycznym szafek (teletechnicznych) i
pomieszczeń systemu, 4) serwisu sieci transmisji sygnałów wizyjnych, sterujących oraz sieci zasilającej,
5) dokonywania zmian w konfiguracji urządzeń i oprogramowaniu zlecanych przez Zamawiającego, 6)
mycia obudów kamer cztery razy w roku kalendarzowym, w terminach wskazanych przez
Zamawiającego, 7) usuwania drobnych usterek urządzeń nie wymagających napraw serwisowych
stwierdzonych w trakcie przeglądów oraz zgłaszanych przez Zamawiającego, 8) demontażu (po
uzgodnieniu z Zamawiającym) uszkodzonych urządzeń i oszacowania kosztów naprawy, 9) wysyłania i
odbioru urządzeń z naprawy (koszty transportu po stronie Wykonawcy), 10) montażu i uruchomienia
urządzeń w systemie, 11) demontażu i montażu urządzeń monitoringu związanych z remontem obiektów
na których umiejscowione są urządzenia. 12) wykonania na 30 dni kalendarzowych przed upływem
terminu umowy w obecności przedstawiciela Zamawiającego sprawdzenia zgodności systemu z aktualną
specyfikacją sprzętową. II. Warunki realizacji napraw serwisowych: 1) naprawy serwisowe urządzeń będą
wykonywane na koszt Zamawiającego w zakładach serwisowych wskazanych przez Zamawiającego. 2)
naprawy szkód objętych polisą ubezpieczeniową będą regulowane cesją odszkodowania z
Zamawiającego na Wykonawcę. III. Sposób realizacji zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń awarii systemu w dni robocze w godz. 7.00 – 16.00. 2) Zgłoszenie awarii przez
Zamawiającego odbywać będzie się pisemnie z wykorzystaniem fax. nr ….., lub poczty elektronicznej
email:…………… 3) Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w dni robocze w czasie
nieprzekraczającym ….. godz. licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 4) Usunięcia
awarii wymagającej naprawy serwisowej Wykonawca dokona w czasie nie przekraczającym 5 dni
roboczych licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości odbioru urządzenia z zakładu
serwisowego. 5) Wykonawca będzie zobowiązany do podejmowania czynności naprawczych w dni wolne
od pracy w sytuacjach szczególnych po uzgodnieniu z Zamawiającym. 6) W okresie obowiązywania
umowy prace konserwacyjne, usuwanie awarii, naprawy i konfiguracje systemu mogą być wykonywane
wyłącznie przez Wykonawcę bądź przez upoważnione przez niego osoby( podwykonawcy). 7)
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi
wykonane przez podwykonawców. 8) Postanowienia ust. 4 nie obowiązują w przypadku: a) awarii
urządzeń znajdujących się na gwarancji, w tym przypadku naprawy dokonuje gwarant, b) awarii
spowodowanej robotami budowlanymi, w tym przypadku naprawę wykonuje sprawca lub jego
podwykonawca, pod nadzorem Wykonawcy. Odbioru prac naprawczych dokonuje Wykonawca i
przedstawiciel Zamawiającego. 9) Wykonanie jakichkolwiek prac związanych z przedmiotem umowy
wymaga sporządzenia protokółu wykonania usługi .    
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50300000-8, 50343000-1, 50931100-1, 50931200-2,
50961200-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:          
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:              
data rozpoczęcia:           
data zakończenia:          
5) Kryteria oceny ofert:               
Kryterium Znaczenie    
cena 60,00         
czas reakcji serwisu 40,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Zacharski
Data wytworzenia informacji: 31.08.2018
Data udostępnienia informacji: 31.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.10.2018 09:45 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
11.09.2018 13:23 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
07.09.2018 12:18 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
07.09.2018 12:05 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
07.09.2018 12:04 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
07.09.2018 11:37 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
07.09.2018 11:34 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
06.09.2018 11:17 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
31.08.2018 12:42 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
31.08.2018 12:35 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
31.08.2018 12:35 Dodanie informacji Łukasz Zacharski