Ubezpieczenie mienia , OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych na rok 2018/2019

Gmina Miasta Gdyni: Ubezpieczenie mienia , OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych na rok 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego , 81382 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.pl/bip
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gdynia.pl/bip
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
www.eib.com.pl
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego
Adres:
Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia , OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych na rok 2018/2019
Numer referencyjny: EZP 13/18
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ubezpieczenie mienia , OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych na rok 2018/2019
II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66515000-3
66515400-7
66516000-0
66512100-3
66514120-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-04-01 lub zakończenia: 2019-03-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12 2018-04-01 2019-03-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca posiada kompetencję / uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1170) co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych i osobowych (w tym szkód osobowych NNW w odniesieniu do części IV zamówienia) lub ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym szkód osobowych NNW w odniesieniu do części IV zamówienia (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 9,50
klauzule dodatkowe 0,50
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składa się za pomocą formularza na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej należy podać dane dotyczące wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-20, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr:
1
Nazwa:
Część I - ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych od ryzyk żywiołowych, kradzieży oraz uszkodzenia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych od ryzyk żywiołowych, kradzieży oraz uszkodzenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515000-3, 66515400-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena oferty brutto
9,50
klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia
0,25
klauzula zasady proporcji (klauzula LEEWAY)
0,25
6) INFORMACJE DODATKOWE:Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów wynosi 10.

Część nr:
2
Nazwa:
Część II - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66516000-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena oferty brutto
9,50
klauzula zwiększenia podlimitu sumy gwarancyjnej dla OC za czyste straty finansowe
0,25
klauzula zwiększenia podlimitu sumy gwarancyjnej dla OC zarządcy dróg publicznych (szkody rzeczowej)
0,25
6) INFORMACJE DODATKOWE:Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów wynosi 10.

Część nr:
3
Nazwa:
Część III - ubezpieczenie nadwyżkowej odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenie nadwyżkowej odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66516000-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena oferty brutto
9,50
klauzula wzrostu sumy gwarancyjnej
0,50
6) INFORMACJE DODATKOWE:Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów wynosi 10.

Część nr:
4
Nazwa:
Część IV - ubezpieczenia osobowe w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenia osobowe w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
klauzula zwiększenia ubezpieczenia w ryzyku NNW
0,30
cena oferty brutto
9,70
6) INFORMACJE DODATKOWE:Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów wynosi 10.

Część nr:
5
Nazwa:
Część V - ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych w transporcie międzynarodowym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych w transporcie międzynarodowym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66514120-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-04-01
data zakończenia: 2019-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena oferty brutto
9,70
klauzula reprezentantów
0,30
6) INFORMACJE DODATKOWE:Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów wynosi 10.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Ostatnio zmodyfikował: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 05.02.2018
Data udostępnienia informacji: 05.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2018 14:53 Informacja z otwarcia ofert Ireneusz Dankowski
23.02.2018 14:48 Aktualizacja treści Ireneusz Dankowski
21.02.2018 14:26 odpowiedzi na pytania Wykonawców Ireneusz Dankowski
14.02.2018 10:20 Aktualizacja treści Ireneusz Dankowski
06.02.2018 09:00 Wyboldowanie części tekstu - informacje poufne Ireneusz Dankowski
06.02.2018 08:55 Zmiana załącznika Ireneusz Dankowski
05.02.2018 15:08 Dodanie informacji Ireneusz Dankowski