Świadczenie usługi Powiatowego Doradcy – Konsultanta oraz przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów, nauczycieli i rodzicówGmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie
mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579)
 
 
na: świadczenie usługi Powiatowego Doradcy – Konsultanta oraz przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów, nauczycieli i rodziców biorących udział w realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
Nr referencyjny   EZP 62/18
 
 
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

1. Zamawiający
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, woj. pomorskie,
NIP 586-231-23-26
www.gdynia.pl,
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji
tel. 58  761 77 00
fax:  58 761 77 03
email: wydz.edukacji@gdynia.pl
Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

2.Postępowanie
2.1.Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579).
2.2.Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Postępowanie prowadzone jest
w języku polskim.
2.3.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4.Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3.Przedmiot zamówienia
3.1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Powiatowego Doradcy – Konsultanta oraz przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów, nauczycieli i rodziców biorących udział w realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
3.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do ogłoszenia.
3.3. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.
Część 1: Świadczenie usługi Powiatowego Doradcy – Konsultanta
Część 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego
Część 3: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego
3.4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.5.Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
3.6.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
3.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed terminem składania ofert. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.
3.8. O udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie umowy.
3.9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Ogłoszeniu oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia.  
3.10.  Zatrudnienie osób do wykonania czynności w ramach realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wskazane przez Wykonawcę, który prowadzi działalność gospodarczą, były przez niego zatrudnione na podstawie  umowy o pracę. Czas zatrudnienia musi obejmować co najmniej okres realizacji zamówienia tj. okres od dnia złożenia oferty do dnia 31 grudzień 2018r.Powyższy warunek nie dotyczy Wykonawców oferujących osobiste wykonanie zamówienia.
 
3.11.  Kody CPV:
                        80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: maj 2018r.  – grudzień 2018r.
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
5.1.1. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą: wykształcenie wyższe, 2 lata doświadczenia zawodowego jako doradca zawodowy
5.1.2. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.1.2.1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństw lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
5.1.2.2.Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.1.2.3. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
5.2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
5.2.1. Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.1., jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku przedstawi wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, wraz z  informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
5.2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 6.
 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
6.1Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
6.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu   (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6.1.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2a
do ogłoszenia)
6.1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr  3 do ogłoszenia),
6.1.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
6.1.5. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do ogłoszenia).
6.2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
6.2.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.2.2.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2.1.  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3.Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6, składane są w oryginale, zaś dokumenty, o których mowa w ppkt 6.1.4, mogą być składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.4.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.5.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
6.6.Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących dokumentów lub uzupełnienia brakujących/zawierających błędy dokumentów, w tym pełnomocnictw.
7.Wykonawcy występujący wspólnie
7.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.2.W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
7.3.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
8.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
9.Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10.Sposób przygotowania oferty
10.1. Wymagania ogólne:
10.1.1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do jednej, lub kilku części zamówienia.
10.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu.
10.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym (formularz ofertowy wraz z załącznikami wypełnić niebieskim długopisem). Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty
i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
10.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
10.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
10.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10.2.Oferta składa się z:
10.2.1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do  Ogłoszenia);
10.2.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia);
10.2.3. oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2a do Ogłoszenia);
10.2.4. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia);
10.2.5. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do Ogłoszenia).
10.2.6. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.
10.2.7. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to
z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.
 
11.  Opakowanie oferty
11.1 Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego
 
11.2     Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
 
12.  Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.
 
13.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
13.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Edukacji Urząd Miasta Gdyni adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37, pok. B 102.
13.2.  Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2018r., godz. 10.00.
13.3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2017r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37 w pok. B 103.
13.4.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.5.  Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.
13.6.  Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.7.  Zamawiający może zwrócić się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.
13.8.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
 
14.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście) faksem  lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1 Ogłoszenia.
 
14.1.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Justyna Giez – stanowisko: główny specjalista, tel. 58 761 77 23; od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00,
Marta Burkiewicz – stanowisko: główny specjalista tel.: 58 761 77 24; od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00,

15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
15.1.Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
15.2.Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego  stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
15.3.W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
15.4.Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
15.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
15.6.   Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi  oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą.

16.  Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
16.1.       Kryteria oceny ofert:
cena (C) – waga kryterium 60%,
doświadczenie (D) – waga kryterium 40%
16.2. Sposób oceniania ofert:
w kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 60 pkt  otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia dla części,
na którą składana jest oferta podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
                        najniższa cena oferty brutto
            C=[-------------------------------------  x 60%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt
                        cena oferty ocenianej brutto
 
Ocena kryterium ceny odbywać się będzie w odniesieniu do poszczególnych części zmówienia, na podstawie oferowanych cen brutto. Obliczenia będą zaokrąglane do 2 miejsca po przecinku.
 
w kryterium „doświadczenie”:
 
Doświadczenie jako doradca zawodowy w pracy z dziećmi
i młodzieżą ponadgimnazjalną w latach
 
a) 6 i więcej lat pracy  40(max)
b) 5 lata pracy            30
c) 4 lata pracy            20
d) 3 lata                    10

 
16.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
P= C +D
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
D - Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie”.
 
16.4.Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca określi cenę na każdą część zamówienia oddzielnie w Formularzu Ofertowym.
16.5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
16.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
16.6.1.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
16.6.2.Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  spełnianie warunków udziałów w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
16.7. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazali braku podstaw do wykluczenia.
16.8.  Zamawiający  odrzuca ofertę jeżeli:
1)   jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
2)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4)   zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych;
5)   Wykonawca nie wykaże że spełnia warunki udziału w postępowaniu.

17.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
18.  Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy
18.1.O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
18.2.Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy,
który stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.
18.3.Dla każdej z części zamówienia zostanie podpisana osobna umowa. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia jednej umowy na kilka części zamówienia w przypadku wygrania przez jednego Wykonawcę kilku części postępowań.
18.4.Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę (firmę), siedzibę
i adres wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.
18.5.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
18.6.W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.
 
19.  Zmiany postanowień umowy
 
Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w ogłoszeniu na usługi społeczne.
 
20.  Pozostałe postanowienia
20.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego  ogłoszenia na usługi społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
20.2 Wykonawcy nie przysługuje prawo do złożenia odwołania na zasadach opisanych w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik   nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik   nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Załącznik   nr 2a Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik   nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik   nr 4 Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wykaz osób
Załącznik   nr 5 Wzór umowy
Załącznik   nr 6 Opis przedmiotu zamówienia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 19.04.2018
Data udostępnienia informacji: 19.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.05.2018 09:18 Aktualizacja treści Justyna Giez
23.04.2018 08:43 Aktualizacja treści Justyna Giez
23.04.2018 08:41 Dodanie informacji Justyna Giez