Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński

Polska-Gdynia: Nadzór nad robotami budowlanymi
2018/S 200-454882
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia 81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Horiszna
Tel.: +48 586688300
E-mail: t.horiszna@gdynia.pl
Faks: +48 586688302
Kod NUTS: PL633 Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gdynia.pl/bip/uslugi,6435
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 

Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński

 
II.1.2)Główny kod CPV71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia Usługi
II.1.4)Krótki opis: 
Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński”. Postępowanie obejmuje część zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych, planowanego do udzielenia przez Gminę. Łączna szacunkowa wartość usług nadzoru nad robotami budowlanymi przekracza równowartość kwoty 221 000 EUR, zatem dla tego postępowania Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu art. 24 aa ustawy Pzp. W przypadku zastosowania art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gdynia
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński”. Przedmiot zamówienia nie obejmuje pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego nad częściami robót budowlanych, współfinansowanymi przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Opata Hackiego 14, 81-823 Gdynia (zwane dalej „OPEC GDYNIA”), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia (zwane dalej „PEWIK GDYNIA”) i Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w zakresie działalności Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Gdańsku (zwana dalej „PSG GDAŃSK”), tj.:
a) nad zakresem obejmującym przebudowę i demontaż sieci ciepłowniczej w zakresie określonym w dokumentacji projektowej „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni odcinek witomiński – Sieć ciepłownicza” (odcinki oznaczone w dokumentacji projektowej i koncepcji wariant 2 symbolem: „Przebudowa S.C.-1” wraz z przebudową komory KC21 i „Przebudowa S.C.-1.1” oraz usunięcie drzew kolidujących z przebudową sieci) – nadzór inwestorski zapewnia OPEC GDYNIA;
b) nad zakresem obejmującym przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, realizowaną w ramach rozbudowy ul. Chwarznieńskiej (określoną w dokumentacji „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni odcinek witomiński – Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa”, z wyłączeniem przebudowy i demontażu odcinków sieci wodociągowych będących w posiadaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”) – nadzór inwestorski zapewnia PEWIK GDYNIA;
c) nad zakresem obejmującym przebudowę wraz z demontażem sieci gazowej realizowanej w ramach rozbudowy ul. Chwarznieńskiej (oznaczonej w projekcie „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni odcinek witomiński – Sieć gazowa” symbolem: „Przebudowa G1, G4, G5, G6, G7” – nadzór inwestorski zapewnia PSG GDAŃSK.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót będzie obejmował:
1) wykonanie robót budowlanych dla części A przedmiotu zamówienia, obejmującej rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej – odcinek witomiński, zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego z uwzględnieniem wprowadzonych przez Wykonawcę zmian do tej dokumentacji projektowej, o których mowa w SIWZ, oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ.
2) wykonanie robót budowlanych dla części B przedmiotu zamówienia, obejmującej budowę parkingu przy ul. Chwarznieńskiej 4, zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ
3) opracowanie przez osoby uprawnione zamiennej dokumentacji projektowej dla części A przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w SIWZ.
4) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją części A i części B przedmiotu zamówienia w całym wykonywanym zakresie rzeczowym od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót oraz nad częścią robót na sieci gazowej, nie wchodzących w zakres części A przedmiotu zamówienia, realizowanych we własnym zakresie przez PSG GDAŃSK, zgodnie z SIWZ.
5) odpowiednio uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru branżowych robót budowlanych / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 85
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Wstępnie określa się termin pełnienia nadzoru nad realizacją robót nie dłużej niż w okresie 106 tygodni i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót na okres nie dłuższy niż 61 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej opisane w pkt 8.2 SIWZ przez Zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wskazanych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, żespełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dołączane do oferty):
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dot.:
a) Wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego znich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II,III w zakresie odpowiednim do przesłanek z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV tylko wzakresie sekcji α, część VI),
b) Podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunkówudziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się doudostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonychwart. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie sekcji α, część VI).
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów na których zasoby wykonawcapowołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przezkażdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Zasady przesyłania JEDZ w postaci elektronicznej zostały opisane w rozdziale 9 SIWZ.
2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełnianiawarunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100.
2) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej o wartości minimum 25 000 000,00 PLN brutto w zakresie robót drogowych z uzbrojeniem*;
b) dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej zawierającej wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 20 000 m2 w każdej robocie.
Uwaga: każda wykazana usługa może potwierdzać spełnianie kilku warunków jednocześnie.
* Uwaga: Pojęcie „roboty drogowe z uzbrojeniem” oznacza roboty wykonywane na drogach publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222), związane odpowiednio z wykonywaniem, rozbudową, przebudową lub remontem dróg wraz z wyposażeniem technicznym (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. 2016 poz. 124).
2) dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającymi uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:
a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru robót branży drogowej oraz funkcję koordynatora inspektorów nadzoru, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru robót branży sanitarnej, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjnej, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru robót branży elektrycznej, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru robót branży teletechnicznej, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
f) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w zakresie budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru robót branży hydrotechnicznej, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
 
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. (Dz.U. 2016 poz. 65) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu w przypadkach, o których mowa wart. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1) wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt III.1.3) ogłoszenia, podpunkt 1), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4a do SIWZ;
2) wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III.1.3) ogłoszenia, podpunkt 2), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4b do SIWZ.
 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
Warunki realizacji umowy zostały podane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaObowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:  Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe: 
I. Oferta składa się z:
1) formularza oferty (wzór wg zał. nr 1 do SIWZ);
2) JEDZ dla każdego Wykonawcy i podmiotów na których zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ), składany w formie elektronicznej w sposób określony w rozdz.9 SIWZ,
3) zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (zał. nr 3 do SIWZ),
4) dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności;
5) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ.W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski,
6) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
7) dowodu wniesienia wadium.
II.Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp – wg pkt 9.2 – 9.10 SIWZ: dokumenty wymienione w pkt III.1.3) ogłoszenia oraz:
1) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, o którym mowa w par. 5 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej "Rozporządzenie"),
2) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w par. 5 pkt 3) Rozporządzenia,
3) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 5) Rozporządzenia,
4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 i 21 ustawy Pzp,o której mowa w par. 5 pkt 1) Rozporządzenia,
5) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 6) Rozporządzenia,
6) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 9) Rozporządzenia,
7) odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w par. 5 pkt 4) Rozporządzenia.
III. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na str. internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
IV. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w par. 7 Rozporządzenia.
V. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wskazane w pkt II.1) - II.7) powyżej (wg pkt od 9.2.3 do 9.2.10 SIWZ).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa 02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańPrezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa 02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:12/10/2018

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 17.10.2018
Data udostępnienia informacji: 17.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.11.2018 13:58 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
16.11.2018 11:34 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
15.11.2018 17:21 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
17.10.2018 15:09 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
17.10.2018 15:08 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
17.10.2018 14:34 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
17.10.2018 14:26 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
17.10.2018 14:24 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
15.10.2018 15:23 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik