Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakr. bloku programowego kat.C,C+E,C1,C1+E) dla uczestnika projektu „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT–etap I”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579- j.t.)
 
na: przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E) dla uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
 
 
Nr referencyjny   10/18
 
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Zamawiający
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia, woj. pomorskie
NIP 586-002-28-60
www.gdynia.pl
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Polityki Gospodarczej
tel. 58 668 20 24
fax: 58 668 20 11
email: politykagospodarcza@gdynia.pl
Godziny urzędowania: 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

2. Postępowanie
2.1. Postępowanie prowadzone jest w z zachowaniem zasad określonych w art.138o ust.2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 – t.j.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E) dla uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”. 
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do ogłoszenia.
3.3. Kody CPV:
80411200-0 – Usługi szkół nauki jazdy      
80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
3.4. Zatrudnienie osób do wykonania czynności w ramach realizacji zamówienia.
3.4.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Czas zatrudnienia musi obejmować okres realizacji zamówienia tj. okres od dnia złożenia oferty do dnia 30 kwietnia 2018 roku.
3.4.2. Powyższy warunek nie dotyczy Wykonawców oferujących osobiste wykonanie zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2018 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1. Warunki udziału w postępowaniu
5.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.1.1. posiadania uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu szkoleń kierowców potwierdzone aktualnym wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.1.1.2. posiadania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwy z uwagi na siedzibę podmiotu,
5.1.1.3. posiadania 2 letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń zgodnych z zakresem zamówienia.
5.1.1.4. dysponowania kadrą zdolną do wykonania zamówienia i do realizacji usługi wyznaczy osobę/osoby, która posiada:
1) uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2017.978 - t.j.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2016.208)
2) 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń zgodnych z zakresem zamówienia.
5.2. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.2.1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo.
5.2.2. Z udziału w postępowaniu wyłącza się podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.2.3. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
6.1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 5.1 jeżeli Wykonawca wykaże, że:
6.1.1.1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu szkoleń kierowców potwierdzone aktualnym wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.1.1.2. dysponuje kadrą zdolną do wykonania zamówienia i do realizacji usługi wyznaczy osobę/osoby posiadająca uprawnienia, o których mowa w pkt 5.1.1.4.
6.1.1.3. posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia wskazane w pkt 7.1.1.,7.1.2., 7.1.3.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
7.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia);
7.1.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia);
7.1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do ogłoszenia);
7.1.4. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich doświadczenia oraz kwalifikacji. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia;
7.1.5. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
7.1.6. Odpis z rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek szkolenia kierowców; 
7.1.7. Odpis z Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
7.2. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1, składane są w oryginale, zaś dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.5., 7.1.6.,7.1.7., mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

8. Wykonawcy występujący wspólnie
8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego  z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.

10. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wadium.

11. Sposób przygotowania oferty
11.1. Wymagania ogólne
11.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu.
11.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
11.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
11.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
11.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
11.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11.2. Oferta składa się z:
11.2.1. formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do ogłoszenia);
11.2.2. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
11.2.3. dokumentów o których mowa w pkt 7.1.
11.3. Opakowanie oferty
11.3.1. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: Oferta dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E) dla uczestnika projektu pn. ”System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”. Nie otwierać przed dniem 12.02.2018r.
11.3.2. Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
11.4. Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój nr 04.
12.2. Termin składania ofert upływa w dniu 13.02.2018r., godz. 9.00.
12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2018r., godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24; sala konferencyjna.
12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej.
12.6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
13.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1 zamówienia.
13.2. W przypadku przekazywania korespondencji mailem każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
13.3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Anna Berg – stanowisko: inspektor tel.: 58 668 20 32; od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,
13.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów zamówienia.
13.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt 13.5, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.6., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.7. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.6.
13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano zamówienie, oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie.

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
14.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
14.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
14.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
14.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
14.5. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
14.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14.7. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi  oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą.

15. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
15.1. Kryteria oceny ofert:
15.1.1. cena (C) - waga kryterium 50%
15.1.2. doświadczenie (D) - waga kryterium 25%
15.1.3. zdawalność (Z) – waga kryterium 25%
15.2. Sposób oceniania ofert:
15.2.1. w kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 10 pkt  otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie zamówienia podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
C =  Cmin/Cof x 10
gdzie:
C min – oznacza najniższą cenę z zaoferowanych
C of –  oznacza cenę w badanej ofercie
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
15.2.2. w kryterium „doświadczenie”:
Ocena będzie dokonywana na podstawie wykazanej w formularzu ofertowym ilości osób przeszkolonych w zakresie prawa jazdy kat. C w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert:
a) przeszkolonych 50 osób i więcej – 10 pkt
b) przeszkolonych od 25 do 50 osób – 5 pkt
c) przeszkolonych poniżej 25 osób – 0 pkt            
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
15.2.3. w kryterium „zdawalność”:
Ocena będzie dokonywana na podstawie wykazanej w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) ilości osób przeszkolonych przez Wykonawcę, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym, w stosunku do ilości osób przeszkolonych przez Wykonawcę, które przystąpiły do egzaminu w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Punktacja jest następująca:
a) zdawalność zrealizowanych kursów wynosi 80% i więcej – 10 pkt
b) zdawalność zrealizowanych kursów wynosi od 60% do 80% - 5 pkt
c) Wykonawca nie jest w stanie określić zdawalności zrealizowanych kursów bądź zdawalność jest mniejsza niż 60% - 0 pkt
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P= C+D+Z
gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie”
Z – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Zdawalność”
15.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
b) oferta narusza przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych;
e) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.     

17. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy
17.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
17.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.
17.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej zamawiającego.
17.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

18. Zmiany postanowień umowy
18.1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie możliwych do przewidzenia w dniu publikacji ogłoszenia.

19. Pozostałe postanowienia
19.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
19.2. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odwołanie na zasadach opisanych w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym ogłoszeniu przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które wykonawca skieruje do wykonania zamówienia
Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 01.02.2018
Data udostępnienia informacji: 01.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2018 08:35 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
06.02.2018 13:12 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
06.02.2018 13:11 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
05.02.2018 15:18 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
01.02.2018 14:17 Dodanie informacji Monika Antkowiak
01.02.2018 14:16 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
01.02.2018 14:13 Aktualizacja treści Monika Antkowiak