Przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakr. bloku progr. kat. C,C+E,C1,C1+E) wraz z egz. państwowym dla uczestnika projektu pn.„System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT–etap I”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018. 1986)
 
na: przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E) wraz z egzaminem państwowym dla uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
 
Nr referencyjny  150/18
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


1. Zamawiający
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia, woj. pomorskie
NIP 586-231-23-26
www.gdynia.pl
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Polityki Gospodarczej
e-mail: politykagospodarcza@gdynia.pl
Godziny urzędowania: 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy)

2. Postępowanie
2.1. Postępowanie prowadzone jest w z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E) wraz z egzaminem państwowym dla 1-go uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I” zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu i umowie z Wykonawcą;
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do ogłoszenia.
3.3. Kody CPV:
80530000-8  - Usługi szkolenia zawodowego
80411200-0  - Usługi szkół nauki jazdy
3.4. Organizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z:
3.4.1. Przeprowadzeniem kursu dla wskazanego przez Zamawiającego uczestnika zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu i umowie z Wykonawcą;
3.4.2. Zapewnieniem odpowiednich warunków do przeprowadzenia kursu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wraz z materiałami/narzędziami niezbędnymi do jego przeprowadzenia;
3.4.3. Prowadzeniem dokumentacji kursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami określonymi przez Zamawiającego (prowadzenie list obecności, dziennika zajęć);
3.4.4. Zgłoszeniem uczestnika do egzaminu państwowego (zewnętrznego) – Wykonawca dokonuje opłaty za egzamin zewnętrzny uczestnika (egzamin państwowy na świadectwo kwalifikacji zawodowej przed komisją powołaną przez Wojewodę).    
3.4.5. Oznakowaniem miejsca kursu zgodnie z wymaganiami określonymi dla źródła finansowania projektu;
3.4.6. Zapewnieniem uczestnikowi odpowiednich materiałów szkoleniowych, oznakowanych zgodnie z wymaganiami określonymi dla źródła finansowania projektów. Materiały szkoleniowe powinny zawierać podsumowanie treści szkolenia i odwołanie do źródeł wiedzy, na której zostało ono oparte. W materiałach tych znajduje się przywołanie autora i źródła treści. Jeden komplet wydrukowanych materiałów szkoleniowych zostanie przekazany Zamawiającemu jako dokumentacja kursu;

4. Termin wykonania zamówienia
4.1. Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2019 r.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć ww. terminu.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) oraz spełniają warunki i wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
5.1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
5.1.1.1. uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu szkoleń kierowców potwierdzone aktualnym wpisem do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez Starostwo powiatowe właściwe ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,
5.1.1.2. aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy,
5.1.1.3. i/lub inne wymagane prawem dokumenty.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
5.1.2. Potencjał kadrowy;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającymi:
5.1.2.1. kwalifikacje - uprawnienia instruktora nauki jazdy zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U.2017.978 z późn. zm.), ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.1260 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz.U.2016.280 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (t.j. Dz.U.2018.661),
5.1.2.2. doświadczenie – 2-letnie doświadczenie w zawodzie instruktora nauki jazdy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.3.1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.3.2. Z udziału w postępowaniu wyłącza się podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.3.3. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia wskazane w pkt 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
6.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
6.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6.1.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia),
6.1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do ogłoszenia),
6.1.4. Odpis z Rejestru Instytucji Szkoleniowych i/lub inny wymagany prawem dokument,
6.1.5. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
6.1.6. Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG),
6.1.7. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji instruktorskich oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do ogłoszenia;
6.1.8. W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając np. pisemne zobowiązanie (tj. w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedłoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia zgodnie z Załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.
6.1.9. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Dla podmiotów zagranicznych wymagany jest dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.2. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. i 6.1.8. oraz Wykaz osób, o którym mowa w pkt 6.1.7., składane są w oryginale, zaś dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6. . mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Wykonawcy występujący wspólnie
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.

9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wadium.

10. Sposób przygotowania oferty
10.1. Wymagania ogólne
10.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu.
10.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
10.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
10.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
10.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10.2. Oferta składa się z:
10.2.1. formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w Załączniku nr 1 do ogłoszenia),
10.2.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
10.2.3. oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia),
10.2.4. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do ogłoszenia),
10.2.5. odpisu z Rejestru Instytucji Szkoleniowych i/lub innego wymaganego prawem dokumentu,
10.2.6. odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
10.2.7. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji instruktorskich oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do ogłoszenia,
10.2.8. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii,
10.2.9. dokumentów wskazanych w pkt 6.1.8. (Załącznik nr 6 do ogłoszenia) - jeżeli dotyczy Wykonawcy;
10.3. Opakowanie oferty
10.3.1. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Oferta na przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E). Nie otwierać przed dniem 18.12.2018r.”
10.3.2. Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
10.4. Zmiana lub wycofanie oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy opatrzyć napisem „WYCOFANE”.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24.
11.2. Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2018r. godz. 12.00.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2018r., godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24; sala konferencyjna.
11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej.
11.6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1 ogłoszenia.
12.2. W przypadku przekazywania korespondencji mailem każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
12.3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Monika Antkowiak – stanowisko: inspektor, e-mail: m.antkowiak@gdynia.pl ; od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 16.00.
12.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów ogłoszenia.
12.5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści ogłoszenia kierując swoje zapytania pisemnie lub mailem na adres/adres email Zamawiającego, podany w pkt 1 ogłoszenia.
12.6. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt 12.5., niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.6., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.8. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.6.
12.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano treść ogłoszenia o zamówieniu, oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie.

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
13.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
13.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
13.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
13.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
13.5. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
13.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13.7. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

14. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
14.1. Kryteria oceny ofert:
14.1.1. Cena (C) - waga kryterium: 50%
14.1.2. Termin rozpoczęcia kursu (T) - waga kryterium: 25%
14.1.3. Zdawalność (Z) - waga kryterium: 25%
14.2. Sposób oceniania ofert:
14.2.1. w kryterium „Cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (10 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie zamówienia podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cmin/Cof x 10
gdzie:
Cmin – oznacza najniższą cenę z zaoferowanych
Cof –  oznacza cenę w badanej ofercie
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
14.2.2. w kryterium „Termin rozpoczęcia kursu”:

Przy ocenie punktowej „Terminu rozpoczęcia kursu” brana będzie pod uwagę zadeklarowana przez Wykonawcę w formularzu oferty ilość dni roboczych od daty zawarcia umowy do rozpoczęcia kursu przez Wykonawcę. Przyznane zostanie 5 lub 10 punktów (według skali podanej powyżej). Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadającej wadze tego kryterium.
14.2.3. w kryterium „Zdawalność”:
Ocena będzie dokonywana na podstawie wykazanej w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) ilości osób przeszkolonych przez Wykonawcę, które otrzymały pozytywny wynik egzaminu, w stosunku do ilości osób przeszkolonych przez Wykonawcę, które przystąpiły do egzaminu w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Punktacja jest następująca:

Przy ocenie punktowej kryterium „Zdawalności” brana będzie pod uwagę zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty procentowy wskaźnik zdawalności. Przyznane zostanie 5 lub 10 punktów (według skali podanej powyżej). Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P= C + T + Z
gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
T – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Termin rozpoczęcia kursu”
Z– oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Zdawalność”
14.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
b) oferta narusza przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych;
e) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy
16.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
16.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 8 do ogłoszenia.
16.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.
16.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

17. Zmiany postanowień umowy
17.1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie możliwych do przewidzenia w dniu publikacji ogłoszenia.
17.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy w drodze aneksu. Szczegółowe przypadki zmian określone zostały w §6 projektu umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

18. Pozostałe postanowienia
18.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
18.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmian wynikających ze zmiany umowy o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w projekcie.
18.3. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odwołania na zasadach opisanych w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
18.4. Z wybranym Wykonawcą, wraz z umową na przeprowadzenie kursu będącego przedmiotem zamówienia, zostanie podpisana umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, której wzór stanowi Załącznik nr 9 do ogłoszenia.

19. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
• administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gdyni jest Pani Danuta Pietrzak, e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54;
• dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E) wraz z egzaminem państwowym dla uczestnika projektu „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” prowadzonym w trybie w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
• odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 
• dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, do dnia 31 grudnia 2028 r.;
• obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
• w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
• Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym ogłoszeniu przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.
 
Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które wykonawca skieruje do wykonania zamówienia
Załącznik nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 8 – Wzór umowy
Załącznik nr 9 – Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 10.12.2018
Data udostępnienia informacji: 10.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.12.2018 12:20 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
10.12.2018 12:19 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
10.12.2018 12:18 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
10.12.2018 12:17 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
10.12.2018 12:15 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
10.12.2018 12:14 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
10.12.2018 12:13 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
10.12.2018 12:08 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
10.12.2018 12:06 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
10.12.2018 12:03 Dodanie informacji Monika Antkowiak