Przeprowadzenie kursów na pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej osób i mienia dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,1579- j.t.)
 
na: przeprowadzenie kursów na pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej osób i mienia dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
 
 
Nr referencyjny   9/18

 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Zamawiający
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia, woj. pomorskie
NIP 586-002-28-60
www.gdynia.pl
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Polityki Gospodarczej
tel. 58 668 20 24
fax: 58 668 20 11
email: politykagospodarcza@gdynia.pl
Godziny urzędowania: 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

2. Postępowanie
2.1. Postępowanie prowadzone jest w z zachowaniem zasad określonych w art.138o ust.2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 – t.j.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 kursów na pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej osób i mienia dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I”. Kursy mają być przeprowadzone dla 10 Uczestników projektu podzielonych na dwie grupy po 5 osób.   
W przypadku nie uzyskania zgody, ze strony Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie zmian w projekcie w zakresie realizacji kursu Zamawiający skieruje na kurs jedną grupę 10 osobową.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do ogłoszenia.
3.3. Kody CPV:
80530000-8  Usługi szkolenia zawodowego
3.4. Zatrudnienie osób do wykonania czynności w ramach realizacji zamówienia.
3.4.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. Czas zatrudnienia musi obejmować okres realizacji zamówienia tj. okres od dnia złożenia oferty do dnia 30 września 2018 roku.
3.4.2. Powyższy warunek nie dotyczy Wykonawców oferujących osobiste wykonanie zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2018 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1. Warunki udziału w postępowaniu
5.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.1.1. posiadania na podstawie art.168 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U.2017.59 z późn.zm.), wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego właściwego z uwagi na siedzibę Wykonawcy,
5.1.1.2. posiadania aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy;
5.1.1.3. posiadania doświadczenia w prowadzeniu kursów na pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej osób i mienia, tj. wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 3 kursy na pracownika kwalifikowanego ochrony osób i mienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie;
5.2. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.2.1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.2.2. Z udziału w postępowaniu wyłącza się podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.2.3. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
6.1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 5.1 jeżeli Wykonawca wykaże, że:
6.1.1.1. posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego właściwego z uwagi na siedzibę Wykonawcy,
6.1.1.2. posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy;
6.1.1.3. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 3 kursy na pracownika kwalifikowanego ochrony osób i mienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie;   
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia wskazane w pkt 7.1.1.,7.1.2., 7.1.3.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
7.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7.1.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia),
7.1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do ogłoszenia),
7.1.4. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji trenerskich oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia;
7.1.5. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
7.1.6. Odpis z ewidencji niepublicznych placówek oświatowych;
7.1.7. Odpis z Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
7.2. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1, składane są w oryginale, zaś dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.5., 7.1.6.,7.1.7., mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

8. Wykonawcy występujący wspólnie
8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.

10. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wadium.

11. Sposób przygotowania oferty
11.1. Wymagania ogólne
11.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu.
11.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
11.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
11.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
11.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
11.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11.2. Oferta składa się z:
11.2.1. formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do ogłoszenia);
11.2.2. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
11.2.3. dokumentów o których mowa w pkt 7.1.
11.3. Opakowanie oferty
11.3.1. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Oferta dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi przeprowadzenia kursów na kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia dla uczestników projektu pn. ”System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”. Nie otwierać przed dniem 14.02.2018r.
11.3.2. Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
11.4. Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy opatrzyć napisem „WYCOFANE”.

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
12.1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój nr 04.
12.1.2. Termin składania ofert upływa w dniu 13.02.2018r. godz.16.00.
12.1.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2018r., godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24; sala konferencyjna.
12.1.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.1.5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej.
12.1.6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.1.7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
13.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1 zamówienia.
13.2. W przypadku przekazywania korespondencji mailem każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
13.3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Anna Berg – stanowisko: inspektor, tel.: 58 668 20 32; od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 16.00,
13.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów zamówienia.
13.5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści ogłoszenia kierując swoje zapytania pisemnie lub mailem na adres/adres email Zamawiającego, podany w pkt 1 zamówienia.
13.6. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt 13.5, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.6., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.8. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.6.
13.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano zamówienie, oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie.

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
14.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
14.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
14.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
14.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
14.5. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
14.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14.7. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą.

15. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
15.1. Kryteria oceny ofert:
15.1.1. cena (C ) - waga kryterium 60%
15.1.2. doświadczenie (D) - waga kryterium 40%
15.2. Sposób oceniania ofert:
15.2.1. w kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 10 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie zamówienia podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

C = Cmin/Cof x 10
gdzie:
C min – oznacza najniższą cenę z zaoferowanych
C of –  oznacza cenę w badanej ofercie
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
15.2.2. w kryterium „doświadczenie”:

 
 
Przy ocenie punktowej doświadczenia Wykonawcy brana będzie pod uwagę łączna liczba zrealizowanych kursów na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia przez Przyznane zostanie 5 lub 10 punktów (według skali podanej w tabeli powyżej). Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
 
P= C + D
gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie”
 
15.5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
b) oferta narusza przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych;
e) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy
17.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
17.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.
17.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej zamawiającego.
17.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

18. Zmiany postanowień umowy
18.1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie możliwych do przewidzenia w dniu publikacji ogłoszenia.

19. Pozostałe postanowienia
19.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
19.2. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odwołanie na zasadach opisanych w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym ogłoszeniu przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.
 
Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które wykonawca skieruje do wykonania zamówienia
Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 01.02.2018
Data udostępnienia informacji: 01.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2018 08:36 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
08.02.2018 15:35 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
08.02.2018 15:32 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
08.02.2018 15:13 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
08.02.2018 14:53 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
01.02.2018 10:06 Dodanie informacji Monika Antkowiak
01.02.2018 10:04 Aktualizacja treści Monika Antkowiak