Nadzór inwestorski nad nadbudową i przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń bud. użyteczności pub. dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką przy ul.Opata Hackiego 33 w Gdyni

LOGO UE

Polska-Gdynia: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 025-053898

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

 
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasta GdyniAl.
Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Budynków - pok. 204
ul. 10 Lutego 24
Gdynia81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
 Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne
 

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Nadzór inwestorski nad nadbudową i przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń bud. użyteczności pub. dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką przy ul.Opata Hackiego 33 w Gdyni

Numer referencyjny: MBI.271.1.2018
II.1.2) Główny kod CPV
71247000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi nadbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni w ramach projektu ”Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”.
Niniejsze postępowanie dotyczy części projektu ”Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego będzie wykonywana jako zamówienie publiczne o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 Euro.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi nadbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni w ramach projektu ”Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”.

2. Roboty budowlane polegają m.in. nadbudowie budynku - tj. częściowa zabudowa otwartego w poziomie piętra tarasu, przebudowie pomieszczeń budynku wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego z biblioteką, dociepleniu stropodachu i ścian zewnętrznych budynku wraz z wyprawą elewacyjną, dociepleniu ścian piwnicznych budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, przebudowie klatki schodowej oznaczonej w projekcie budowlanej jako K2 wraz z dostawą i montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, przebudowie istniejących schodów w poziomie piwnicy budynku wraz z dostawą i montażem platformy przy schodach dla osób niepełnosprawnych, odtworzeniu pierwotnego układu schodów wejściowych od strony południowej wraz z wejściem do budynku, dostawie i montażu dźwigu platformowego w konstrukcji szybu samonośnego (przystosowanego dla osób niepełnosprawnych) w obrębie trzybiegowej istniejącej klatki schodowej, wykonaniu lekkiego stropodachu celem zabudowy części tarasu w poziomie piętra budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wewnętrznej, przebudowie istniejących lub wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: wod.-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, przeciw pożarowej, elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej i c.o. Węzeł cieplny dwufunkcyjny dostarczony zostanie przez OPEC Gdynia.

3. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 68
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.08.01-22-0006/17 "Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata hackiego "
II.2.14) Informacje dodatkowe

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W przypadku złożenia przez nadzór oferty, wykonawca nadzoru powinien wykazać że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 30 000 PLN..

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć nadzór, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy nadzoru, których zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

2.1. dokument potwierdzający, że nadzór jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, odpowiednio do warunku określonego w Sekcji III.1.2) pkt.1
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli nadzór wykaże, że dysponuje odpowiednią minimalną zdolnością techniczną lub zawodową, tj.:

1.1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, powinien wykazać co najmniej 2 usługi nadzoru nad realizacją roboty budowlanej dotyczącej budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII w tym:
a) 1 usługę obejmującą budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2500 m3;
b) 1 usługę obejmującą przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2500 m3;
Przy czym warunku tego nie może spełniać ta sama usługa.

1.2. dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, t.j.:
a) Co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzone aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
b) Co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzone aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającymi co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
c) Co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzone aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
d) Co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzone aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
Osoby wskazane przez nadzór do realizacji zamówienia mogą także posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 15.1.2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 65 j.t.).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć nadzór, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy nadzoru, których zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

2.1. wykaz usług odpowiadających warunkowi określonemu w Sekcji III.1.3) pkt. 1.1, wykonanych przez nadzór w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

2.2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w Sekcji III.1.3) pkt. 1.2, skierowanych przez nadzór do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
 

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/03/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/05/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/03/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budynków.
Ul. 10 Lutego 24, pok. 204.
81-364 Gdynia
 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od nadzoru wniesienia wadium w wys.: 1000,00 PLN.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nadzoru, którzy

2.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dot.:posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, syt. ekonomicznej i finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej;

2.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

3. Wykaz ośw. lub dok., jakie ma dostarczyć nadzór w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postęp. oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania:

3.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć nadzór w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia war. udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania

3.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standard. formularza określonego w Rozp. Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez zamawiającego w zakresie części I stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, dotyczący:

3.1.1.1. wykonawcy nadzoru(w przypadku wykonawców nadzoru wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia-każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odp. do przesłanek określonych w art. 24 ust 1) oraz ust 5 pkt 1 i 8) ustawy Pzp, część IV - tylko w zakresie sekcji alfa, część VI).

3.1.1.2. podmiotów, na których zasoby wykonawca nadzoru powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8) ustawy Pzp, część IV - tylko w zakresie sekcji alfa, część VI).

3.1.2. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli nadzór w celu potwierdzenia spełniania war. udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć nadzór, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy nadzoru, których zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają war. udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

4.1. zaświadczenie właściwego urzędu skarb. potwierdzające, że nadzór nie zalega z opłacaniem podatków;

4.2. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społ. lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społ. albo inny dokument potwierdzający, że nadzór nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społ. lub zdrow.;

4.3. oświadczenie nadzoru, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

4.4. oświadczenie nadzoru o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administ. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społ. lub zdrow.;

4.5. informacja z Krajowego Rej. Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 ustawy Pzp;

4.6. informacja z Krajowego Rej. Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp;

4.7. oświadczenie nadzoru o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

4.8. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inf.o działalności gospodarczej;

5. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w term. 3 dni od zamieszcz. przez zamawiającego na str. internet.
Szczegółowe inf. dot. pkt. 4.1-4.8 i 5 znajdują się w pkt. 7.2. SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa 02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w 180 ust 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

5.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa 02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio  

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/02/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 06.02.2018
Data udostępnienia informacji: 06.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2018 14:25 Dodanie informacji z otwarcia ofert Edyta Bielawiec
06.02.2018 14:43 Aktualizacja treści Edyta Bielawiec
06.02.2018 14:07 Aktualizacja treści Edyta Bielawiec
06.02.2018 13:57 Dodanie informacji Edyta Bielawiec