Informacja o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 67. ust. 1 pkt 12 - Powierzenie wykonywania niektórych zadań własnych Gminy Miasta Gdynia

Zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 – t.j.) Gmina Miasta Gdyni niniejszym informuje o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 67. ust. 1 pkt 12
 
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
 
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia 81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Cieśliński
Tel.: +48 586688275
E-mail: wydz.nadzoru_wlascicielskiego@gdynia.pl
Faks: +48 586688276
Kod NUTS: PL633
 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437
                         
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
                         
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
 
Sekcja II: Przedmiot
                         
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
                         
II.1.1) Nazwa:
Powierzenie wykonywania niektórych zadań własnych Gminy Miasta Gdynia
Numer referencyjny: MN.271.2.2018
                         
II.1.2) Główny kod CPV
79340000
                         
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
                         
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest powierzenie zadań własnych Gminy Miasta Gdyni polegających na:
1.       promowaniu i rozwoju miejskich produktów turystycznych, w tym:
       1)      Gdyński Szlak Modernizmu,
       2)      Szlak Legendy Morskiej Gdyni,
       3)      Szlak Kulinarny Centrum Gdyni.
2.       organizacji otwartych imprez miejskich o charakterze społeczno-kulturalnym, w tym:
Organizacja Gdyńskich Mikołajek.
3.       organizacji i promocji wydarzenia pod nazwą Forum Gospodarki Morskiej,
4.       przygotowywaniu i zarządzaniu portalami społecznościowymi lub mediami internetowymi związanymi z promowaniem obszarów miejskich, w tym:
Prowadzenie strony internetowej Śródmieścia Morskiego http://srodmiesciemorskie.pl w wersji polskiej i http://sea-city.pl w wersji angielskiej.
5.       promowaniu zespołu Hali Targowej w Gdyni jako obiektu dziedzictwa kulturowego.
                         
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
                         
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 383 463.41 PLN
                         
II.2) Opis
                         
II.2.1) Nazwa:
                         
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79950000
79342200
                         
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
                         
II.2.4) Opis zamówienia:
        I.      Promowanie i rozwój miejskich produktów turystycznych, w tym:
1.       Gdyński Szlak Modernizmu
                   1)      Weekend Architektury,
                   2)      konkurs Gdyński Modernizm w obiektywie,
                   3)      spacery tematyczne z przewodnikiem połączone z prelekcją,
                   4)      spotkania, warsztaty, prelekcje o gdyńskim modernizmie,
                   5)      cykl spacerów letnich Wakacje z modernizmem,
                   6)      działania w zakresie e-marketingu (prowadzenie strony szlaku, utrzymanie domeny, utrzymanie na serwerze, media społecznościowe) oraz działania PR.
2.       Szlak Legendy Morskiej Gdyni
                   1)      Kurier Morski – opracowanie i druk,
                   2)      konkurs Legenda morska w obiektywie,
                   3)      cykl spacerów letnich Wakacje Morskie Gdyni,
                   4)      mini festiwal filmów morskich,
                   5)      warsztaty dla młodzieży - kreatywna edukacja morska,
                   6)      projekty nowych pamiątek,
                   7)      wsparcie wydarzeń morskich,
                   8)      działania w zakresie e-marketingu (prowadzenie strony, utrzymanie na serwerze, media społecznościowe),media relations, archiwum relacji morskich.
3.       Szlak Kulinarny Centrum Gdyni
                   1)      weekend kulinarny,
                   2)      kulinarna świętojańska,
                   3)      strona internetowa / facebook,
                   4)      dziecięca akademia kulinarna.
      II.      Organizacja otwartych imprez miejskich o charakterze społeczno-kulturalnym, w tym:
Organizacja Gdyńskich Mikołajek.
1.       zaaranżowanie muszli koncertowej na scenę muzyczną, łącznie z jej dekoracją i oświetleniem,
2.       nagłośnienie,
3.       upominki dla dzieci oraz gorąca czekolada,
4.       zgłoszenie imprezy masowej oraz koszty z tym związane,
5.       materiały promocyjne,
6.       licencja ZAIKS,
7.       ubezpieczenie imprezy,
8.       transport płotków zabezpieczających, sprzątanie po imprezie,
9.       organizacja części artystycznej imprezy, w tym występy artystyczne, mikołaj, konferansjer.
    III.      Organizacja i promocja wydarzenia pod nazwą Forum Gospodarki Morskiej,
1.       wynagrodzenie oraz nocleg prelegentów, liderów oraz gościa specjalnego,
2.       zakup biletów dla prelegentów oraz organizacja transportu podczas Forum,
3.       organizacja cateringu,
4.       dekoracja sal oraz wynajem mebli konferencyjnych,
5.       organizacja wydarzeń towarzyszących,
6.       organizacja i prowadzenie recepcji dla uczestników forum,
7.       aktualizacja aplikacji mobilnej Forum,
8.       aktualizacja strony internetowej wraz z moderacją treści i tłumaczeniem tekstów,
9.       opracowanie, druk, oraz dystrybucja zaproszeń i folderu Forum oraz produkcja zaproszeń wideo,
10.   opracowanie, oraz wykonanie materiałów konferencyjnych, upominku reklamowego,
11.   obsługa techniczna,
12.   wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz relacji wideo,
13.   Działania PR oraz promocja (wymiana powłok w nośnikach roll-up, druk i ekspozycja reklam outdoor, produkcja spotu video, publikacja reklamy w tygodnikach o zasięgu ogólnopolskim, publikacja reklam w serwisach Facebook oraz Google AdWords, publikacja reklamy banerowej w internetowych serwisach branżowych,
    IV.      Przygotowywanie i zarządzania portalami społecznościowymi lub mediami internetowymi związanymi z promowaniem obszarów miejskich,
Prowadzenie strony internetowej Śródmieścia Morskiego http://srodmiesciemorskie.pl w wersji polskiej i http://sea-city.pl w wersji angielskiej, w tym:
1.       utrzymanie na serwerze stron tj. http://srodmiesciemorskie.pl i http://sea-city.pl, aktualizacja treści w zakładce Aktualności oraz Media o Sea City wraz z tłumaczeniem treści na język angielski oraz zamieszczaniem nowych zdjęć i wizualizacji na wyżej wymienionych stronach,
2.       prowadzenie oraz promocję profilu Śródmieście Morskie na portalu społecznościowym Facebook pod adresem http://facebook.com/srdmiesciemorskiegdynia,
3.       utrzymanie bieżących kontaktów z partnerami.
      V.      Promowanie zespołu Hali Targowej w Gdyni jako obiektu dziedzictwa kulturowego.
1.       działania bieżące,
2.       działania cykliczne/wizerunkowe.
                         
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
                         
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
                         
II.2.14) Informacje dodatkowe
 
Sekcja IV: Procedura
                         
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
 
Wyjaśnienie:
 
Powierzenie przez gminę wykonywania zadań własnych swojej jednostce organizacyjnej nie wymaga trybu konkurencyjnego. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 – t.j.) gmina może powierzyć osobie prawnej zadania własne w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1.       gmina sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej,
2.       ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez gminę,
3.       w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
 
W związku w tym, że Spółka spełnia łącznie wszystkie przesłanki wymienione powyżej, Gmina Miasta Gdyni przekazuje obowiązek realizacji zadań własnych Spółce, jako podmiotowi wyposażonemu w potencjał umożliwiający realizację tak powierzonego obowiązku. Powierzenie obowiązku realizacji wskazanych zadań własnych Spółce zapewni możliwość ścisłej kontroli przez Miasto Gdynia parametrów: jakości(poprzez wskazane kryteria jakościowe) oraz efektywności (poprzez zdefiniowane kryteria efektywnościowe)realizowanych zadań.
                         
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej
                         
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
                         
IV.2) Informacje administracyjne
                         
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
 
Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
                         
Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
                         
Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 24
Gdynia 81-372
Polska
Kod NUTS: PL633
Adres internetowy: http://arg.gdynia.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
                         
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 383 463.41 PLN
 
Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021r.

Ogłoszenie o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 – t.j.), zostało opublikowane w dniu 29.01.2018r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 018-037916.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Cieśliński
Wprowadził informację: Justyna Policht-Burakowska
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Policht-Burakowska
Data wytworzenia informacji: 30.01.2018
Data udostępnienia informacji: 30.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.01.2018 12:35 Dodanie informacji Justyna Policht-Burakowska