Informacja o dialogu technicznym na dostawę oprogramowania umożliwiającego integrację wielu baz danych poprzez stworzenie cyfrowego profilu mieszkańca.

I. ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia
NIP 586-002-28-60
 
 
II. DANE KONTAKTOWE  PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO :
p. Bartłomiej Przybyciel – Pełnomocnik zamawiającego, Kierownik Projektu,
- adres poczty elektronicznej do korespondencji z Pełnomocnikiem Zamawiającego: b.przybyciel@gdynia.pl, numer telefonu: 500 222 820
 
III. PODSTAWA PRAWNA DIALOGU TECHNICZNEGO:
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  oprogramowania umożliwiającego integrację wielu baz danych (m.in. ewidencje podatku od nieruchomości, rejestr zaświadczeń dla osób nie korzystających ze świadczeń lub dodatków, otwarte dane) poprzez stworzenie cyfrowego profilu mieszkańca. Dostęp do takiego profilu powinien nastąpić poprzez stronę www jak i dedykowane aplikacje na smartfony, oraz stworzenie spersonalizowanych nośników umożliwiających identyfikacje dla firm i organizacji miejskich oraz podmiotów prywatnych.
 
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, CEL PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO :
1.  Pełnomocnik Zamawiającego ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  oprogramowania umożliwiającego integrację wielu baz danych (m.in. ewidencje podatku od nieruchomości, rejestr zaświadczeń dla osób nie korzystających ze świadczeń lub dodatków, otwarte dane) poprzez stworzenie cyfrowego profilu mieszkańca. Dostęp do takiego profilu powinien nastąpić poprzez stronę www jak i dedykowane aplikacje na smartfony, oraz stworzenie spersonalizowanych nośników umożliwiających identyfikacje dla firm i organizacji miejskich oraz podmiotów prywatnych.
2.  Celem dialogu technicznego jest doradztwo i uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 
V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO:  
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na  dostawę  oprogramowania umożliwiającego integrację wielu baz danych (m.in. ewidencje podatku od nieruchomości, rejestr zaświadczeń dla osób nie korzystających ze świadczeń lub dodatków, otwarte dane) poprzez stworzenie cyfrowego profilu mieszkańca. Dostęp do takiego profilu powinien nastąpić poprzez stronę www jak i dedykowane aplikacje na smartfony, oraz stworzenie spersonalizowanych nośników umożliwiających identyfikacje dla firm i organizacji miejskich oraz podmiotów prywatnych opublikowanym na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego w dniu  05 marca 2018 roku: www.gdynia.pl/bip > Zamówienia publiczne > usługi.
2. Warunkiem udziału w Dialogu technicznym jest złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu technicznym  stanowiącego  załącznik do niniejszej Informacji o dialogu technicznym  wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji Wnioskującego.
3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem §3 pkt.12 „Regulaminu przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  oprogramowania umożliwiającego integrację wielu baz danych (m.in. ewidencje podatku od nieruchomości, rejestr zaświadczeń dla osób nie korzystających ze świadczeń lub dodatków, otwarte dane) poprzez stworzenie cyfrowego profilu mieszkańca. Dostęp do takiego profilu powinien nastąpić poprzez stronę www jak i dedykowane aplikacje na smartfony, oraz stworzenie spersonalizowanych nośników umożliwiających identyfikacje dla firm i organizacji miejskich oraz podmiotów prywatnych. Do dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski .
4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie :
a) spotkania indywidualnego z Uczestnikami
b) spotkania grupowego z Uczestnikami wymiany korespondencji w formie elektronicznej lub pisemnej ;
w zależności od wyboru Pełnomocnika Zamawiającego.  
 
5. Termin zakończenia Dialogu Technicznego przewidywany jest na dzień 26 marca 2018 roku .
 
VI. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM ,TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA :
 
1. Podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu technicznym są zobowiązane do złożenia  wypełnionego i podpisanego Wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu technicznym stanowiącym załącznik do niniejszej Informacji o Dialogu technicznym
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu technicznym należy  doręczyć do siedziby Pełnomocnika Zamawiającego :
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia
Pokój : 119 /I piętro w terminie do dnia 14 marca 2018 roku do godz.10.00 :
·  osobiście,  do w/w siedziby Pełnomocnika Zamawiającego
·  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.przybyciel@gdynia.pl
 
Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do Dialogu technicznego podmioty, które złożą Wnioski  o dopuszczenie do udziału w Dialogu technicznym po wyznaczonym terminie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Czaja
Wprowadził informację: Małgorzata Czaja
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Czaja
Data wytworzenia informacji: 05.03.2018
Data udostępnienia informacji: 05.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.03.2018 14:26 Aktualizacja treści Małgorzata Czaja
05.03.2018 14:22 Dodanie informacji Małgorzata Czaja