WYKONANIE ORTOFOTOMAPY DLA OBSZARU MIASTA GDYNI

Ogłoszenie nr 48806 - 2017 z dnia 2017-03-22 r.

WYKONANIE CYFROWYCH, FOTOGRAMETRYCZNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH, PIONOWYCH I UKOŚNYCH, ORTOFOTOMAPY KLASYCZNEJ I CZTERECH ORTOFOTOMAP UKOŚNYCH, SKANINGU LASEROWEGO ORAZ MODELU 3D DLA OBSZARU MIASTA GDYNI I TERENÓW PRZYLEGŁYCH, A TAKŻE DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81382   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): tak, http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435

dres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: tak
http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: nie, adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób: listownie, przez kuriera lub osobiście
Adres: kancelaria na parterze budynku Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE CYFROWYCH, FOTOGRAMETRYCZNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH, PIONOWYCH I UKOŚNYCH, ORTOFOTOMAPY KLASYCZNEJ I CZTERECH ORTOFOTOMAP UKOŚNYCH, SKANINGU LASEROWEGO ORAZ MODELU 3D DLA OBSZARU MIASTA GDYNI I TERENÓW PRZYLEGŁYCH, A TAKŻE DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA
Numer referencyjny: 17/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, pionowych i ukośnych, ortofotomapy klasycznej i czterech ortofotomap ukośnych, skaningu laserowego oraz modelu 3D dla obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych o powierzchni łącznej 205 km2 a także dostawa specjalistycznego oprogramowania. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych o terenowej wielkości piksela ≤ 5,0cm, 2. opracowanie ortofotomapy obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych o wielkości piksela terenowego 5 cm, 3. wykonanie czterech zestawów zdjęć ukośnych o wielkości piksela terenowego - w centralnej części zdjęć – nie większej niż 10 cm, 4. wykonanie skaningu laserowego obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych o gęstości punktów nie mniejszej niż 20 pkt/m2 oraz opracowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT), 5. opracowanie - na podstawie zdjęć ukośnych wymienionych w punkcie 3 - czterech ortofotomap ukośnych, 6. opracowanie modelu 3D miasta na podstawie zdjęć ukośnych oraz danych ze skaningu laserowego, 7. opracowanie fotoplanu na podstawie barwnych zdjęć archiwalnych miasta wykonanych w roku 1996 w skali około 1:5000, zdjęcia archiwalne udostępni Wykonawcy Zamawiający, 8. dostarczenie i instalacja pięciu niżej wymienionych oprogramowań klasy desktop (wymagane minimalne funkcjonalności w/w oprogramowań przedstawione są w warunkach technicznych, będących załącznikiem nr 1 do wzoru Umowy): • do zarządzania zdjęciami ukośnymi, • do internetowej publikacji ortofotomap pionowych, • do internetowej publikacji ortofotomap ukośnych, • do przeglądania modelu 3D, • do internetowej publikacji modelu 3D. 9. dostarczenie oprogramowania do analiz chmury punktów, wymagana minimalna funkcjonalność w/w oprogramowania przedstawiona jest w „warunkach technicznych” będącym załącznikiem nr 1 do wzoru Umowy, 10. przygotowanie instrukcji użytkowania programów wymienionych w punktach 8 i 9 oraz przeprowadzenie szkolenia wskazanych pracowników Urzędu Miasta w zakresie stosowania tych programów w wymiarze 24 godzin szkoleniowych.
II.5) Główny kod CPV: 71355100-2
Dodatkowe kody CPV:71354200-6, 72321000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:                                                 Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/11/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia umożliwiające dostęp do informacji niejawnych oraz przetwarzania tego typu informacji zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1167)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Wykonawca dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: a)co najmniej jedną osobę, posiadającą doświadczenie w projektowaniu nalotów fotogrametrycznych, post-processingu danych GPS/INS oraz kontroli cyfrowych zdjęć lotniczych potwierdzone udziałem w dwóch usługach, w których wykonano cyfrowe, fotogrametryczne zdjęcia lotnicze, przy czym minimum jedna z tych usług musi dotyczyć wykonania cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych o rozdzielczości nie większej niż 5cm dla obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 200 km2 , b)co najmniej trzy osoby, posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii dla zakresu 7 zgodnie z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz. 1629 ze zm.) oraz posiadające doświadczenie w wykonywaniu ortofotomapy, potwierdzone udziałem w dwóch usługach, w których wykonano ortofotomapę, przy czym minimum jedna usługa musi dotyczyć wykonania ortofotomapy o rozdzielczości nie większej niż 5 cm dla obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 200 km2. UWAGA Zamawiający nie dopuszcza łączenia poszczególnych funkcji w ramach realizacji zamówienia. Jedna osoba może pełnić wyłącznie jedną funkcję w zespole realizującym zadanie. 2.Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a)wykonał co najmniej dwa projekty, których częścią było wykonanie barwnych, cyfrowych zdjęć lotniczych RGB o rozdzielczości piksela terenowego nie większej niż 5cm dla obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 200 km2 każdy; b)opracował przynajmniej dwie ortofotomapy na podstawie zdjęć lotniczych o rozdzielczości piksela terenowego nie większej niż 5cm dla obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 200 km2 każdy; c)wykonał i opracował dane ze skaningu laserowego o gęstości nie mniejszej niż 20 punktów na m2 dla co najmniej dwóch obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 200 km2 każdy; d)wykonał i dostarczył zdjęcia ukośne wraz z opracowaniem ortofotomap ukośnych dla co najmniej jednego obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 200 km2. 3.Wykonawca dysponuje następującym sprzętem, narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia: a)dwusilnikowym samolotem przeznaczonym do wykonywania cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych wyposażonym w urządzenie dGPS/INS do ciągłego pomiaru elementów orientacji przestrzennej i posiadającym możliwość montażu wielkoformatowej, fotogrametrycznej, cyfrowej kamery lotniczej; b)wielkoformatową, fotogrametryczną, cyfrową kamerą lotniczą typu kadrowego c)systemem skaningu laserowego z rejestracją ciągłej fali (full wave); d)zestawem 4 kamer średnio formatowych dedykowanych wykonywaniu zdjęć lotniczych, w tym wyposażonych w mechanizm kompensujący ruch postępowy samolotu (w postaci odpowiednio szybkiej migawki, bądź w postaci elektronicznego systemu kompensacji rozmazania - TDI), o rozdzielczości nie mniejszej niż 35 megapikseli; e)co najmniej trzema stacjami fotogrametrycznymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.wykaz usług odpowiadających opisowi warunku, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 2.wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia odpowiednio do warunku, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 3.wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego odpowiednio do warunku, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; 4.świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia umożliwiające dostęp do informacji niejawnych oraz przetwarzania tego typu informacji zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta składa się z: 1.formularza oferty (wzór formularza oferty został określony w (załączniku nr 1 do SIWZ); 2.oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) 3.oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) 4.dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków (załącznik nr 8 do SIWZ); 5.dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. 6.pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 7.w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniany jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr
czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria; Znaczenie
cena; 60
kwalifikacje zawodowe dodatkowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia; 25
okres świadczenia rękojmi; 15
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr
czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dopuszczalnych z mocy prawa i niewymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian w umowie w przypadku zmiany podwykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz spełnienia przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jakie spełniał podwykonawca pierwotny.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31/03/2017, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Renata Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Renata Plichta
Data wytworzenia informacji: 22.03.2017
Data udostępnienia informacji: 22.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2017 11:50 Aktualizacja treści Renata Plichta
22.03.2017 11:48 Aktualizacja treści Renata Plichta
22.03.2017 11:46 Aktualizacja treści Renata Plichta
22.03.2017 11:40 Dodanie informacji Renata Plichta