Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową trzech placówek oświatowych zlokalizowanych w Gdyni

LOGO_UE
 
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
 
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 234-486327
Dyrektywa 2014/24/UE
 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)         Nazwa i adresy

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

I.2)         Wspólne zamówienie

I.3)         Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Gdyni-Wydział Budynków - pok. 204
10 Lutego 24
Gdynia
81-324
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

I.4)         Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)         Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne
 

Sekcja II: Przedmiot

II.1)        Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)     Nazwa:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową trzech placówek oświatowych zlokalizowanych w Gdyni.
Numer referencyjny: MBI.271.28.2017

II.1.2)     Główny kod CPV

71247000

II.1.3)     Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)     Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dotyczących trzech zadań, w podziale na dwie części opisane poniżej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.
1.1. CZĘŚĆ I przedmiotowego zamówienia obejmuje:
1.1.1. rozbudowę i przebudowę placówki oświatowej przy ul. Morskiej 186 w Gdyni – Zespół Szkół Ekologiczno- Transportowych – Zadanie nr 2
1.1.2. rozbudowę i przebudowę placówki oświatowej przy ul. Morskiej 75 i 77 w Gdyni – Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych – Zadanie nr 4
1.2. CZĘŚĆ II obejmuje:
1.2.1. rozbudowę i przebudowę placówki oświatowej przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni - Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych (ZSAE), z zadaszeniem dziedzińca i zamknięciem ścianą przeszkloną z drzwiami wejściowymi – Zadanie nr 5

II.1.5)     Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)     Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
 

II.2)        Opis

II.2.1)     Nazwa:

CZĘŚĆ I.
Część nr: 1

II.2.2)     Dodatkowy kod lub kody CPV

71247000

II.2.3)     Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633

II.2.4)     Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dotyczących:
1. rozbudowy i przebudowy placówki oświatowej przy ul. Morskiej 186 w Gdyni – Zespół Szkół Ekologiczno- Transportowych wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego – Zadanie nr 2
2. rozbudowy i przebudowy placówki oświatowej przy ul. Morskiej 75 i 77 w Gdyni – Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego – Zadanie nr 4

II.2.5)     Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)     Szacunkowa wartość

II.2.7)     Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)   Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01 „Rozwoju szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”

II.2.14)   Informacje dodatkowe

II.2)        Opis

II.2.1)     Nazwa:

CZĘŚĆ II.
Część nr: 2

II.2.2)     Dodatkowy kod lub kody CPV

71247000

II.2.3)     Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633

II.2.4)     Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dotyczących.
Rozbudowy i przebudowy placówki oświatowej przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni - Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych (ZSAE), z zadaszeniem dziedzińca i zamknięciem ścianą przeszkloną z drzwiami wejściowymi, wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego – Zadanie nr 5.

II.2.5)     Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)     Szacunkowa wartość

II.2.7)     Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 01/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)   Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01 „Rozwoju szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”

II.2.14)   Informacje dodatkowe

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)      Warunki udziału

III.1.1)   Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)   Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Nadzór wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, tj.:
1.1. W przypadku złożenia przez Nadzór oferty na Część I lub Część II zamówienia, wykonawca Nadzoru powinien wykazać że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 30 000 PLN
1.2. W przypadku złożenia przez Nadzór oferty na Część I oraz Część II zamówienia, wykonawca Nadzoru powinien wykazać że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 60 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Nadzór, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy Nadzoru, których zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
2.1. dokument potwierdzający, że Nadzór jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, odpowiednio do warunku określonego w Sekcji III.1.2) pkt. 1.1. lub Sekcji III.1.2) pkt. 1.2.

III.1.3)   Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Nadzór wykaże, że dysponuje odpowiednią min. zdolnością tech. lub zawodową, tj:
1.1. posiada doświadczenie w realizacji zam. odpowiadających przedmiotowi zam., tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
1.1.1. w przypadku złożenia przez Nadzór oferty na Część I zamówienia, Nadzór powinien wykazać co najmniej 2 usługi nadzoru nad realizacją roboty bud. dot. budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII w tym:
a) 1 usługę obejmującą budowę lub rozbudowę budynku o pow. użytkowej nie mniejszej niż 170m2
b) 1 usługę obejmującą przebudowę budynku o pow. użytkowej nie mniejszej niż 1500m2
Przy czym warunku tego nie może spełniać ta sama usługa.
1.1.2. w przypadku złożenia przez Nadzór oferty na Część II zam., Nadzór powinien wykazać co najmniej 2 usługi nadzoru nad realizacją roboty bud. dot. budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII w tym:
a) 1 usługę obejmującą budowę lub rozbudowę budynku o pow. użytkowej nie mniejszej niż 200m2
b) 1 usługę obejmującą przebudowę budynku o pow. użytkowej nie mniejszej niż 800m2
Przy czym warunku tego nie może spełniać ta sama usługa.
1.1.3. w przypadku złożenia przez Nadzór oferty na Część I oraz Część II zam., Nadzór powinien wykazać co najmniej 2 usługi nadzoru nad realizacją roboty bud. dot. budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII w tym
a) 1 usługę obejmującą budowę lub rozbudowę budynku o pow. użytkowej nie mniejszej niż 200m2
b) 1 usługę obejmującą przebudowę budynku o pow. użytkowej nie mniejszej niż 1500m2
Przy czym warunku tego nie może spełniać ta sama usługa.

1.2. dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj:
1.2.1. w przypadku złożenia przez Nadzór oferty na Część I lub Część II zam., Nadzór powinien wykazać że dysponuje osobami wpisane na listę ISZ potwierdzone aktual. zaświadczeniem oraz co najmniej 3 lata dośw. w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji tech w budownictwie, które skieruje do realizacji zam., tj:
a) co najmniej 1 osobą z upr. bud. do kierowania robotami bud. bez ograniczeń w spec konstrukcyjno – budowlanej
b) co najmniej 1 osobą z upr. bud. do kierowania robotami bud. bez ograniczeń w spec instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
c) co najmniej 1 osobą z upr. bud. do kierowania robotami bud. bez ograniczeń w spec instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget.
d) co najmniej 1 osobą z upr. bud. do kierowania robotami bud. bez ograniczeń w spec telekom.
Szczegółowe inf. dot. pkt. 1.2.1.a),b),c) i d) znajdują się w ppkt. 6.3.1.2.1. a), b), c) i d) SIWZ.
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej spec także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
1.2.2. w przypadku złożenia przez Nadzór oferty na Część I oraz Część II zam., Nadzór powinien wykazać że dysponuje co najmniej liczbą osób o odpowiednich kwalifikacjach równą liczbie części o jakich udzielenie ubiega się wykonawca Nadzoru. To oznacza, że przy złożeniu oferty na 2 części należy wykazać co najmniej:
a) 2 różne osoby określone w ppkt 1.2.1 lit a);
b) 2 różne osoby określone w ppkt 1.2.1 lit b);
c) 2 różne osoby określone w ppkt 1.2.1 lit c);
d) 2 różne osoby określone w ppkt 1.2.1 lit d);
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej spec także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
1.2.3. Osoby wskazane przez Nadzór do realizacji zam. mogą także posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. Dz. U. z 2016 poz. 65 j.t.
1.2.4. Wykonawcy Nadzoru z uprawnieniami wydanymi poza obszarem RP będą oceniani przez Zamawiającego wg. tego samego systemu oceny, jak pozostali Wykonawcy Nadzoru.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Nadzór, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy Nadzoru, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
2.1. wykaz usług odpowiadających warunkowi określonemu w Sekcji III 1.3) pkt 1.1, wykonanych przez Nadzór w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

2.2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w Sekcji III 1.3) pkt 1.2, skierowanych przez Nadzór do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)   Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)      Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)   Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)   Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

III.2.3)   Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)       Opis

IV.1.1)    Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)    Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)    Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)    Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)    Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)       Informacje administracyjne

IV.2.1)    Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)    Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 16/01/2018
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)    Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)    Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)    Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 16/03/2018

IV.2.7)    Warunki otwarcia ofert

Data: 16/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budynków, ul. 10 Lutego 24, pok. 204, 81-364 Gdynia.
 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)       Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)       Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)       Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający żąda od Nadzoru wniesienia wadium w wysokości:
1.1. na Część I: 1 500,00 PLN
1.2. na Część II: 800,00 PLN
1.3. w przypadku Nadzoru składającego ofertę na więcej niż jedną część zamówienia tj: na Część I oraz Część II: 2 300,00 PLN

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy Nadzoru, którzy:
2.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. syt. ekonom. i finansowej; zdolności tech. lub zawodowej
2.2 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24ust. 1 ustawy Pzp jak też na podstawie art.24ust5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Nadzór w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania
3.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Nadzór w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokumenty dołączane do oferty):
3.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, dotyczący:
3.1.1.1. wykonawcy Nadzoru(w przypadku wyk. Nadzoru wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu(część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24ust 1 oraz ust5 pkt 1 i 8) ustawy Pzp, część IV –tylko w zakresie sekcji alfa, część VI)
3.1.1.2. podmiotów, na których zasoby wyk.Nadzoru powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu(odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych wart. 24ust 1 oraz ust5 pkt 1 i 8)ustawy Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI)
3.1.2 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Nadzór w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp

4. Oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązany będzie złożyć NADZÓR, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wyk.Nadzoru, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dok. potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26ust. 2f ustawy Pzp
4.1 zaświadczenie właściwego US potwierdzające, że Nadzór nie zalega z opłacaniem podatków
4.2 zaświadczenie ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający,że Nadzór nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4.3 ośw. Nadzoru że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
4.4 ośw. Nadzoru o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
4.5 inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 ustawy Pzp
4.6 inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp
4.7 ośw. Nadzoru o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
4.8 odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5. ośw. Nadzoru o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego inf. z otwarcia na str. internetowej.
Szczegółowe inf. dot. pkt.4.1 - 4.8 i pkt 5 znajdują się w ust. 7.2 SIWZ.

VI.4)       Procedury odwoławcze

VI.4.1)    Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)    Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)    Składanie odwołań

VI.4.4)    Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)       Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/12/2017

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 06.12.2017
Data udostępnienia informacji: 06.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2018 14:02 Dodanie informacji Agnieszka Labuda-Papierowska
12.01.2018 11:32 Zmiana załącznika Edyta Bielawiec
06.12.2017 19:19 Dodanie informacji Edyta Bielawiec