Usługa druku i kolportażu biuletynu RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miast Gdyni w 2017 roku.

Gdynia, 10.01.2017
MMR.271.3.2017
EZP 2/17
BZP ogłoszenie nr 5451 - 2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługa druku i kolportażu biuletynu RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miast Gdyni w 2017 roku.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego , 81382 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.pl/bip

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.gdynia.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku i kolportażu biuletynu RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2017 roku.
Numer referencyjny: EZP 2/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi druku i kolportażu biuletynu Ratusz-Informacje Rady i Prezydenta Gdyni w roku 2017. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

1) Druk „Ratusza" w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 4 sztuki w roku 2017 Cztery arkusze formatu A3 plus jeden arkusz A4 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, 1 strona A3 i strony nr 5 oraz nr 18 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym)
2) Druk „Ratusza" w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 6 sztuk w roku 2017 Cztery arkusze formatu A3 plus jeden arkusz A4 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, 1 strona A3 i strony nr 5, nr 7, nr 18 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym)
3)Druk „Ratusza" w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 4 sztuk w roku 2017 Cztery arkusze formatu A3 plus jeden arkusz A4 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, 1 strona A3 i strony nr 5, nr 7, nr 9, nr 10, nr 18 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym)
4) Druk „Ratusza" w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 2 sztuki w roku 2017 Cztery arkusze formatu A3 plus jeden arkusz A4 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, 1 strona A3 i strony nr 5, nr 7, nr 9, nr 10, nr 13, nr 18 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym)
5) Druk „Ratusza" w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 4 sztuki w roku 2017 Cztery arkusze formatu A3 plus jeden arkusz A4 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, 1 strona A3 i strony nr 5, nr 7, nr 13, nr 18 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym)
6) Druk „Ratusza" w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 5 sztuki w roku 2017 Cztery arkusze formatu A3 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, strona tytułowa A4, nr 5, nr 16 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym)
7) Druk „Ratusza" w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 5 sztuk w roku 2017 Cztery arkusze formatu A3 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, strona tytułowa A4 i strony nr 1, nr 5, nr 7, nr 16 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym)
8) Druk „Ratusza" w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 5 sztuk w roku 2017 Cztery arkusze formatu A3 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, strona tytułowa A4 i strony nr 5, nr 7, nr 9 i nr 16 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym)
9) Druk „Ratusza" w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 4 sztuki w roku 2017 Cztery arkusze formatu A3 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, strona tytułowa A4 i strony nr 5, 7, 9, 13 i nr 16 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym)
10) Druk „Ratusza" w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 1 sztuka w roku 2017 Pięć arkuszy formatu A3 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, 1 strona A3 i strony nr 5, nr 7 i 20 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym)
11) Druk „Ratusza" w nakładzie 40 tys.egzemplarz 1 sztuka w roku 2017 Pięć arkuszy formatu A3 (zadrukowane dwustronnie, kolor 4/4, złożone do formatu A4) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym)
12) Druk kalendarza okolicznościowego w grudniu 2016, dołączonego do „Ratusza" w nakładzie 32 tys. egzemplarzy x 1 wydanie w 2017 roku Minimum 3 propozycje kalendarza na rok 2017 - do 15 listopada 2017 r. zaprezentuje Wykonawca usługi. Minimalne wymagania: kolorowy kalendarz formatu A3 na sztywnym papierze 300 gram/m2, jednostronnie powlekany, lakier UV punktowy do 50% powierzchni, kalendarium jednodzielne
13) Kartka pocztowa w nakładzie 30 tys. sztuk wydana 1 raz w 2017 roku - załącznik do „Ratusza Kolorowa kartka pocztowa formatu A4 na sztywnym papierze 300 gram/m2, jednostronnie powlekana, lakier punktowy na 100% powierzchni
14) Druk planu lekcji w nakładzie 28 tys. egzemplarzy Format: A4 Zadruk: 4+4 Surowiec: Karton 200 g
Zastrzeżenia: objętość wydań RATUSZA może być zróżnicowana, dopuszcza się następujące warianty objętości, wskazane w załączniku nr 10 do SIWZ.

Kolportaż całego nakładu biuletynu do wskazanych punktów w mieście maximum 190 (wg przekazanej przez Referat Relacji z Mediami listy adresowej) odbywa się w piątek każdego tygodnia, do godz. 8.00 w budynku Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 i do godz. 16.00 w pozostałych punktach kolportażowych. W wyjątkowych przypadkach kolportaż może odbywać się w inne dni uzgodnione z Referatem Relacji z Mediami.

II.5) Główny kod CPV: 79824000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 5% wartości zamówienia
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej (opisane w ppkt 7.2 SIWZ) przez Zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.: wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na druku biuletynów, katalogów, ulotek materiałów szkoleniowych, prasowych lub reklamowych o wartości netto minimum 60 tys. zł każda. 2) dysponuje urządzeniami technicznymi: maszyna offsetowa cztero-agregatowa - 1 szt., dostępna u Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2A do SIWZ), 2. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp- jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: • wydruku na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (Uwaga! Obowiązkowo druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym na maszynie drukującej offsetowej) obu zaproponowanych przez Zamawiającego numerów „Ratusza" o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 i załącznikowi nr 6 (w postaci plików PDF przygotowanych do druku). Parametry wydruku: załącznik nr 5 - cztery arkusze formatu A3 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, 1 strona A3 i strony nr 5, nr 8, nr 9 i nr 16 A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe); załącznik nr 6 - cztery arkusze formatu A3 plus jeden arkusz A4 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, 1 strona A3 i strony nr 5 oraz nr 18 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym). Nakład - 5 egzemplarzy z każdego załącznika. •Dostarczenia do wglądu płyt offsetowych, na których zostały wydrukowane dwa zaproponowane przez zamawiającego numery „Ratusza" o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 i załącznikowi nr 6. Płyty należy dostarczyć do 18.01.2017 r. godziny 9:30 na adres: Referat Relacji z Mediami Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, II piętro, pokój 201.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta wykonawcy składa się z: 1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) oraz formularza cenowego o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1a; 2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ) 3. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2a do SIWZ) 4. Dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków; 5. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. 6. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 7. Dokumentów o których mowa w pkt 5.1. (próbki wydruków biuletynu „Ratusz" stanowiące załącznik nr 5 i załącznik nr 6 do SIWZ) Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: 1) wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 7.2.1.1 SIWZ, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 2) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia odpowiednio do warunku określonego w pkt 7.2.1.2 SIWZ, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG); 4) Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w miejscu o którym mowa w pkt 14.1 siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60
ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza" 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w pkt 20.2 SIWZ. Wykonawca może podczas wykonywania Umowy zaproponować Zamawiającemu zmianę w realizacji Umowy, jaką Wykonawca uzna za pożądaną w celu polepszenia jakości, sprawności lub bezpieczeństwa, obniżenia kosztów lub w inny sposób korzystną dla Zamawiającego. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w okolicznościach określonych w art. 142 us 5 ustawy prawo zamówień publicznych: 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawowych 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadkach określonych w ust 20.2 - jeżeli nastąpi wzrost ponoszonych przez Wykonawcę kosztów możliwy jest wzrost kosztów wynagrodzenia o kwotę równą udokumentowanym kosztom wykonawcy. W przypadku wystąpienia zmian obniżających koszty wykonawcy - wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone o oszczędność wynikającą ze zmniejszenia kosztów. Wymieniony powyżej katalog obejmuje zmiany, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/01/2017, godzina: 9:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:
1. SIWZ
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
3. Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług
7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz urządzeń technicznych
8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Plik PDF: Ratusz nr 1
9. Załącznik nr 6 do SIWZ - Plik PDF: Ratusz nr 2
10. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
11. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
12. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy
13. Załącznik nr 10 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

14. Informacja z otwarcia ofert (18.01.2017 r.)
15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.01.2017 r.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 10.01.2017
Data udostępnienia informacji: 10.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.01.2017 16:41 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski
18.01.2017 14:41 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski
10.01.2017 16:04 Korekta Paweł Jałoszewski
10.01.2017 15:25 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski