Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 120 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągnietych zobowiązań

Polska-Gdynia: Usługi udzielania kredytu
2017/S 184-377052
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdynial. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Gdynia 81-382 Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Helbin Tel.: +48 586688288
E-mail: wydz.budzetu@gdynia.pl Faks: +48 586688276
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 120 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Numer referencyjny: KB.271.2.2017
II.1.2)
Główny kod CPV
66113000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 120 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanieplanowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasta Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 52/52 81-382 Gdynia woj.pomorskie.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 120 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe okresy karencji w spłacie kredytu / Waga: 2 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 98 %
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 126
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki jeżeli Wykonawca wykaże, że:
posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku PrawoBankowe (Dz.U. z 2015 r., poz.128 z poźń. zmianami)

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art.36 lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej zgodnie z przepisami w/w ustawy.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski o której mowa w pkt. 1.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100 000 PLN, (słownie – sto tysięcyzłotych).
2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może byćwnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tymżeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.3. gwarancjach bankowych;
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowyZamawiającego: PKO Bank Polski SA PL 61 1440 1026 0000 0000 0040 6228
z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na udzielenie kredytu długoterminowego do 120 mln zł”.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne

IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/11/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/12/2017
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 02/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni adres: Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w pok.101.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Alicja Helbin – stanowisko: z-ca skarbnika miasta tel.: 58 668 8275; od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00do 16:00,
Irena Samsonowicz – stanowisko: inspektor, tel. 58 668 8283; od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do16:00.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnienia do wykonywania działalności oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
I. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełniawarunki udziału w postępowaniu:
1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczy:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego znich)w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, IIIw zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, część IVtylko w zakresie sekcji α.
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziałuw postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się doudostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonychwart. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie sekcji α.
2. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca w celupotwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżejoceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lubdokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich
podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: zgodnie z pkt od 7.2.2 do 7.2.10 oraz 7.3 i 7.4 do SIWZ
dokumenty wymienione w pkt III.1.1) ogłoszenia oraz: zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczeniab Społecznego albo inny dokument, oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnegowyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentówpotwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 i 21 ustawy Pzp, oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczegozakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniempodatków i opłat lokalnych, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wterminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej. Zamawiający wymaga,abyw sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana zanajkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brakpodstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z pkt od 7.2.2 do 7.2.10 SIWZ).
III. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą (oprócz wymienionych w pkt I) formularz oferty, formularz cenowy,dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo wskazujące, żeosoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia, dowody o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587840 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga dosądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone ww.przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku zamówienia naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2)Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia-jeżeli korzystano ze środków o których mowa w art.180 ust.5 ustawy Pzp, albo wterminie 15 dni w pozostałych przypadkach.
3)Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5)Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 PolskaTel.: +48 224587840 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2017

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 26.09.2017
Data udostępnienia informacji: 26.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2017 14:11 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
23.10.2017 10:38 Aktualizacja treści Barbara Iwaniak
06.10.2017 12:44 Korekta Barbara Iwaniak
06.10.2017 12:40 Aktualizacja treści Barbara Iwaniak
03.10.2017 14:36 Aktualizacja treści Barbara Iwaniak
26.09.2017 12:10 Aktualizacja treści Barbara Iwaniak