Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni-FAZA 1-NADZÓR INWESTORSKI

Polska-Gdynia: Nadzór nad robotami budowlanymi

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 06.01.2017 r. pod nr 2017/S 004-004937

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Horiszna
Tel.: +48 586688300
E-mail: t.horiszna@gdynia.pl
Faks: +48 586688302
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gdynia.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gdynia.pl/bip/uslugi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 230
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Horiszna
Tel.: +48 586688300
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Faks: +48 586688302
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gdynia.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych polegających na rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni - faza 1.

II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni m. in. poprzez rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Św. Mikołaja oraz budową kolektora deszczowego do rzeki Chylonki" - Faza 1. Przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych obejmuje realizację etapów I, II, częściowo III i etapu IV. Niniejsze postępowanie dotyczy części zamówienia na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych, którego Gmina zamierza udzielić w 2017 r. Ponieważ łączna szacunkowa wartość zamówienia na tę usługę przekracza równowartość kwoty 209 000 EUR, Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni m. in. poprzez rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Św. Mikołaja oraz budową kolektora deszczowego do rzeki Chylonki" - Faza 1. Przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych obejmuje realizację etapów I, II, częściowo III i etapu IV.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót będzie obejmował:

1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ,

2) opracowanie projektu wykonawczego dla budowy miejsc postojowych na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2

3) uzyskanie pozwoleń na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych w związku z niewykonaniem pełnego zakresu rzeczowego objętego decyzją ZRID i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanych pozwoleń.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonania usługi / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 74
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający będzie występował z wnioskami o dofinansowanie przedmiotu zamówienia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

a) co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej o wartości minimum 10 000 000 PLN brutto w zakresie robót drogowych z uzbrojeniem *;

b) co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej zawierającej wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 4 000 m2;

c) co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej o wartości minimum 3 000 000 PLN brutto w zakresie robót kanalizacyjnych** zawierającą wykonawstwo sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej i/lub ogólnospławnej o średnicy minimum 500 mm i długości minimum 200 m.

* Uwaga: Pojęcie „roboty drogowe z uzbrojeniem" oznacza roboty związane odpowiednio z wykonywaniem, rozbudową, przebudową oraz remontem dróg wraz z wyposażeniem technicznym (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. nr 43 poz. 430 z późn. zm.).

**Pojęcie „robota budowlana w zakresie robót kanalizacyjnych" oznacza roboty polegające odpowiednio na wykonywaniu, odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej i/lub ogólnospławnej (sieci grawitacyjne) oraz obiektów budowlanych na tych sieciach (komory, zespoły urządzeń podczyszczających, wyloty) wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia i odtworzeniem nawierzchni drogowych

2) dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:

a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną;

e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

1) wykaz usług;

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/04/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000 PLN, słownie: trzy tysiące złotych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jak też na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania:

I. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczący:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) w zakresie odpowiednim do warunków określonych w SIWZ, część VI),

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w SIWZ, część VI),

2) Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.

II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp - zgodnie z pkt 9.2 - 9.8 SIWZ.

III.Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą:

Oferta składa się z:

1) formularza oferty;

2) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), dla każdego wykonawcy i podmiotów na których zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

3) zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów,

4) dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności;

5) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.

6) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;

7) dowodu wniesienia wadium.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2017

 

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 20.02.2017 r.

 

 

SIWZ z załącznikami nr 1, 3 - 6

Załącznik nr 2 - JEDZ

Plik do elektronicznego narzędzia do wypełnienia JEDZ

Załącznik nr 7 - projekt umowy

Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa PB (ZRID)
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt drogowy
Projekt budowy kanału deszczowego, przebudowy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu oraz przebudowy kolidujących sieci
Oświetlenie uliczne oraz usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych
Sieć ciepłownicza
Sieć gazowa
Przebudowa sieci teletechnicznych
Projekt konstrukcji
Uzgodnienia
- część 1
- część 2
- część 3
- część 4
- część 5
- część 6
Geologia

Operat wodnoprawny


Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa PB (pozwolenie na budowę)
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt drogowy
Projekt budowy kanału deszczowego, przebudowy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu oraz przebudowy kolidujących sieci
Oświetlenie uliczne oraz usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych
Sieć gazowa
Przebudowa sieci teletechnicznych
Projekt konstrukcji
Uzgodnienia
- część 1
- część 2
- część 3
- część 4
- część 5
- część 6
Geologia
Załączniki nr 10a (etap I), 10b (etap II), 10c (etap III), 10d (etap IV) - dokumentacja projektowa PW:
Projekt elementów małej architektury

- etap 1
- etap 2
- etap 3
- etap 4
Projekt układu drogowego wraz ze schematem tyczenia
- etap 1
- etap 2
- etap 3
- etap 4
Projekt docelowej organizacji ruchu
- etap 2
- etap 3
- etap 4
Projekt tymczasowej organizacji ruchu
- etap 1
- etap 2
- etap 3
- etap 4
Projekt budowy kanału deszczowego, przebudowy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu oraz przebudowy kolidujących sieci
- etap 1
- etap 2
- etap 3
- etap 4
Projekt oświetlenia ulicznego i przebudowy kolidujących sieci elektroenergetycznych
- etap 1
- etap 2
- etap 3
- etap 4
Projekt sieci ciepłowniczej
- etap 2
- etap 3
- etap 4
Projekt sieci gazowej
- etap 2
- etap 3
- etap 4
Projekt przebudowy sieci teletechnicznych
- etap 1
- etap 2
- etap 3
- etap 4
Projekt konstrukcji zabezpieczających
- etap 1
- etap 2
- etap 3
- etap 4
Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem, przestrzenny układ zieleni
- etap 1
- etap 2
- etap 3
- etap 4

Uzgodnienia

Uszczegółowiony rysunek konstrukcyjny studni Df1

Zamienne uzgodnienie Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Uzupełnienie zał. 10 a, b, c, d - plany inwentaryzacji, tabela robót ziemnych


Załącznik nr 11 - Projekt kanalizacji teletechnicznej dla światłowodowej sieci szkieletowej realizowanej w ramach projektu "Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni" - CZĘŚĆ 01


Załącznik nr 12 - rysunki zamienne 1z i 2z dla kanalizacji deszczowej etap IV ul. Opata Hackiego
Załącznik nr 13 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Załącznik nr 15 - Założenia projektowe dla miejsc postojowych
Załącznik nr 16 - Wytyczne w zakresie poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Załącznik nr 17 - Wytyczne Biura Ogrodnika Miasta
Załącznik nr 18 - Umowa z OPEC Sp. z o.o.
Załącznik nr 19 - Umowa z PKP SKM
Załącznik nr 20 - Umowa z PKP PLK
Załącznik nr 21 - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji
Załącznik nr 22 - Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

 

Załączniki 1,3,4a,4b,5a,5b i 6 - wersja Word

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 09.01.2017
Data udostępnienia informacji: 09.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.02.2017 14:25 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
20.02.2017 14:25 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
09.01.2017 14:48 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
09.01.2017 14:42 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
09.01.2017 14:39 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
09.01.2017 09:58 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
09.01.2017 09:47 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
05.01.2017 12:33 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
23.11.2016 15:50 dodanie załącznika Anna Stankiewicz
23.11.2016 15:26 dodanie załącznika Anna Stankiewicz
23.11.2016 15:02 dodanie załącznika Anna Stankiewicz
23.11.2016 14:50 dodanie załącznika Anna Stankiewicz
23.11.2016 11:53 dodanie załącznika Anna Stankiewicz
23.11.2016 11:40 dodanie załącznika Anna Stankiewicz
23.11.2016 11:19 dodanie załącznika Anna Stankiewicz
22.11.2016 15:20 Dodanie informacji Anna Stankiewicz
21.11.2016 13:13 dodanie załącznika Anna Stankiewicz