Realizacja usług cateringowych dla uczestników kursów i szkoleń w projekcie pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
Gmina Miasta Gdyni informuje o przedłużeniu terminu składnia ofert na realizację ww. usług do dnia 19 września 2017r.


Gmina Miasta Gdyni zamierza udzielić zamówienia publicznego do 30 000 EUR na realizację usług cateringowych
w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie; Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT.
 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zawarte są w punkcie 3 i 4 zapytania ofertowego – do pobrania poniżej

2. Termin wykonania zamówienia: 20.09.2017r. – 31.07.2018r.

3. Płatność za usługę będzie odbywała się przelewem na postawie zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu wykonania usługi oraz prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT, w terminie 14 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu.

Zmiana stawki VAT nie powoduje zwiększenia wartości umowy.

4. Kryterium oceny ofert:
- Cena brutto 1 zestawu cateringowego tj. ciepły posiłek oraz przerwa kawowa  - 75%
- Doświadczenie w realizacji  usług cateringowych w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie) – 15%
- Klauzula społeczna – 10%
 
5. Przygotowaną ofertę, należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: <Oferta na usługi cateringowe w projekcie „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I” – Wydział Polityki Gospodarczej>, w następujący sposób:
- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00,
- osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
- listownie lub pocztą kurierską na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia,
w terminie do dnia 13.09.2017r. - przedłużonym do dnia 19.09.2017r. W przypadku ofert wysłanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
 


     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 05.09.2017
Data udostępnienia informacji: 05.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2018 08:47 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
25.09.2017 11:47 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
14.09.2017 14:05 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
14.09.2017 14:04 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
11.09.2017 10:34 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
05.09.2017 15:24 Aktualizacja treści Monika Antkowiak