Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym w 2018 roku.

Ogłoszenie nr 632833-N-2017 z dnia 2017-12-14 r.

Gmina Miasta Gdyni: Usługa publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym w 2018 roku. Część 1: publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym. Część 2: publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81382   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.gdynia.pl/bip
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
ElektronicznieNie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym w 2018 roku. Część 1: publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym. Część 2: publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim.
Numer referencyjny: EZP 120/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi publikacji ogłoszeń prasowych w tytułach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Miasta Gdyni w 2018 roku. Publikacja ogłoszeń będzie następować na stronach ogłoszeniowych, stronach z nekrologami, w dodatku do tytułu lub trzeciej stronie redakcyjnej tytułu oraz 2 i 4-stronnicowych wkładkach. UWAGI DO CZĘŚCI 1 i 2: 1. Przykładowe rodzaje ogłoszeń przewidywanych do publikacji: ogłoszenia ramkowe, ogłoszenia o przetargach, komunikaty, obwieszczenia, konkursy, nekrologi i kondolencje oraz 4-stronicowe wkładki, a także całostronicowe ogłoszenia w dodatkach. 2. Treść ogłoszeń przekazywana będzie Wykonawcy na podstawie bieżącego zlecenia, składanego drogą elektroniczną przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Każde ogłoszenie powinno zawierać herb miasta Gdyni i logo Gdyni tzw. „żagielek z podpisem Gdynia moje miasto” oraz odpowiadać wzorowi przekazanemu przez Zamawiającego. 3. Ogłoszenia publikowane będą w wersji czarno – białej lub kolorowej w zależności od potrzeb Zamawiającego. 4. Wkładki opracowywane będą przez Wykonawcę na podstawie nadesłanych przez Zamawiającego materiałów. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający przygotuje wkładkę samodzielnie i prześle Wykonawcy gotowy plik PDF. 5. Każdorazowo ustalany będzie termin ukazania się ogłoszenia, które powinno być opublikowane nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia przekazania zlecenia, a w szczególnych przypadkach niezwłocznie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania drogą elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego plików PDF z danym numerem dziennika, w którym zostało opublikowane ogłoszenie Zamawiającego, w dniu publikacji danego ogłoszenia, do godziny 10:00. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia usług w ilości nie powodującej osiągnięcia całości wartości zamówienia. 8.W przypadku gdy trzecia strona redakcyjna będzie zajęta Wydawca zaproponuje inną stronę redakcyjną zmniejszając koszt publikacji proporcjonalnie do obowiązującego cennika publikacji ogłoszeń.

II.5) Główny kod CPV: 79970000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 2A do SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2B do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oświadczenie wykonawcy zawierające informacje o spełnieniu warunków związanych z tytułem prasowym w jakim będzie następowała publikacja ogłoszeń (załącznik nr 4a i 4b do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
średnia dzienna sprzedaż w okresie od października 2016 r. do sierpnia 2017 r.
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ. Wykonawca może podczas wykonywania Umowy zaproponować Zamawiającemu zmianę w realizacji Umowy, jaką Wykonawca uzna za pożądaną w celu polepszenia jakości i sprawności lubw inny sposób korzystną dla Zamawiającego. Wymieniony powyżej katalog obejmuje zmiany, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-22, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1
Nazwa: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym w 2018 roku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający wymaga aby tytuł prasowy, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia części 1 spełniał następujące wymagania: 1. lokalny zasięg ukazywania się tj. w województwie pomorskim w tym przynajmniej na terenie całego Trójmiasta (tytuł główny bądź dodatek do tego tytułu), 2. ukazywał się codziennie od poniedziałku do soboty, 3. zawierał strony tematyczne o charakterze gospodarczo – finansowym dotyczące Gdyni, Trójmiasta i województwa pomorskiego, 4. posiadał dodatek cykliczny związany z rynkiem pracy (zwany dalej „dodatek Praca”). 5. osiągał średnią dzienną sprzedaż w okresie od października 2016 r. do sierpnia 2017 r. w wysokości powyżej 15 tysięcy egzemplarzy.Publikowanie ogłoszeń następować będzie: 1. na stronach ogłoszeniowych – szacunkowo zakłada się publikację ogłoszeń na ok. 22 tys. cm2 powierzchni ogłoszeniowej; 2. lub/i 3. na trzeciej stronie redakcyjnej, w wydaniu głównym tytułu lub w dodatku do tytułu ukazują-cym się w województwie pomorskim bądź przynajmniej na terenie całego Trójmiasta – szacunkowo zakłada się publikację ogłoszeń na ok. 9 tys. cm2 powierzchni ogłoszeniowej; 4. na stronach nekrologów i kondolencji – szacunkowo zakłada się publikację nekrologów i kondolencji na ok. 2,5 tys. cm2 powierzchni ogłoszeniowej; 5. na 4 - stronicowych wkładkach – szacunkowo zakłada się publikację 1 takiej wkładki; 6. w dodatkach do dziennika lokalnego – szacunkowo zakłada się publikację 10 takich całostronicowych kolorowych ogłoszeń. Jako jednostkę miary zlecanych ogłoszeń Zamawiający przyjął 1 cm2 i liczbę wkładek. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia usług w ilości nie powodującej osiągnięcia całości wartości zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79970000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
średnia dzienna sprzedaż w okresie od października 2016 r. do sierpnia 2017 r. 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2
Nazwa: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2018 roku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2018 roku. Zamawiający wymaga aby tytuł prasowy, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia części 2 spełniał następujące wymagania: 1. krajowy zasięg ukazywania się, 2. ukazywał się codziennie od poniedziałku do soboty, 3. zawierał wyodrębnione tematycznie sekcje/strony dotyczące zagadnień gospodarczych, finansowych, przetargowych i tym podobnych, 4. posiadał dodatek cykliczny związany z rynkiem pracy (zwany dalej „dodatek Praca”), 5. osiągał średnią dzienną sprzedaż w okresie od października 2016 r. do sierpnia 2017 r. w wysokości powyżej 50 tysięcy egzemplarzy. Publikowanie ogłoszeń następować będzie: 1. na stronach ogłoszeniowych – szacunkowo zakłada się publikację ogłoszeń czarno – białych lub kolorowych na ok. 8,7 tys. cm2 powierzchni ogłoszeniowej; 2. lub/i 3. na trzeciej stronie redakcyjnej, w wydaniu głównym tytułu – szacunkowo zakłada się publikację ogłoszeń na ok. 2 tys. cm2 powierzchni ogłoszeniowej; 4. na stronach nekrologów i kondolencji – szacunkowo zakłada się publikację nekrologów i kondolencji na ok. 800 cm2 powierzchni ogłoszeniowej; 5. w dodatkach do dziennika ogólnopolskiego – szacunkowo zakłada się publikację 3 takich całostronicowych kolorowych ogłoszeń. Jako jednostkę miary zlecanych ogłoszeń Zamawiający przyjął 1 cm2 i liczbę wkładek. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia usług w ilości nie powodującej osiągnięcia całości wartości zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79970000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
średnia dzienna sprzedaż w okresie od października 2016 r. do sierpnia 2017 r.
40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 14.12.2017
Data udostępnienia informacji: 14.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2017 14:05 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski
21.12.2017 12:25 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski
19.12.2017 13:32 Korekta Paweł Jałoszewski
19.12.2017 13:28 Zmiana załącznika Paweł Jałoszewski
14.12.2017 13:36 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski
14.12.2017 12:34 Publikacja w BIP Paweł Jałoszewski
14.12.2017 12:33 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski