Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z autoprezentacji dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – t.j. z poźn. zm.)
 
na: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z autoprezentacji dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - Mechanizm ZIT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Zamawiający

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia, woj. pomorskie
NIP 586-002-28-60
www.gdynia.pl
 
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Polityki Gospodarczej
tel. 58 668 20 24
fax:  58 668 20 11
email: politykagospodarcza@gdynia.pl
Godziny urzędowania 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

2. Postępowanie

2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z autoprezentacji dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I” mających na celu nabycie umiejętności świadomego kształtowania własnego wizerunku oraz wiedzy na temat czynników wpływających na pozytywny odbiór podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty mają być przeprowadzone dla 81 uczestników projektu podzielonych na 8 grup (w tym: 7 grup 10-osobowych, 1 grupa 11-osobowa); liczba godzin zajęć na jedną grupę – 8 godzin zegarowych, w okresie od września 2017 do maja 2018.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do ogłoszenia.
3.3. Kody CPV:
      80500000-9   Usługi szkoleniowe
3.4. Zatrudnienie osób do wykonania czynności w ramach realizacji zamówienia.
3.4.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Czas zatrudnienia musi obejmować okres realizacji zamówienia tj. okres od dnia złożenia oferty do dnia 31 maja 2018 roku.
3.4.2. Powyższy warunek nie dotyczy Wykonawców oferujących osobiste wykonanie zamówienia.
 
4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego

4.1. W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
4.1.1. próbki materiału szkoleniowego o objętości 10 stron, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
 
5. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2018 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

6.1. Warunki udziału w postępowaniu
6.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.1.1.1. posiadania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
6.1.1.2. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.215.1264 - t.j.) i dodatkowo posiadającą:
1) kwalifikacje trenerskie,
2) doświadczenie w prowadzeniu warsztatów interpersonalnych, w tym dla osób należących przynajmniej do jednej z grup docelowych projektu tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, 
6.1.2. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
6.1.2.1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6.1.2.2. Z udziału w postępowaniu wyłącza się podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.1.2.3. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
6.2.1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 6.1.1., jeżeli Wykonawca wykaże, że:
6.2.1.1. posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy;
6.2.1.2. posiada dokument potwierdzający kwalifikacje trenerskie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia;
6.2.1.3. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził usługi szkoleniowe obejmujące swoim rodzajem przedmiotowe warsztaty tj. warsztaty z autoprezentacji, dla osób należących przynajmniej do jednej z grup docelowych projektu tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
6.2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia wskazane w pkt. 7.1.1.,7.1.2., 7.1.3.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

7.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia);
7.1.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia);
7.1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do ogłoszenia);
7.1.4. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji trenerskich, doświadczenia, przygotowania pedagogicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; w zakresie warunku określonego w pkt 6.1.1.2. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia;
7.1.5. Odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
7.1.6. Odpis z Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
7.2. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1, składane są w oryginale, zaś dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.5., 7.1.6., mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

8. Wykonawcy występujący wspólnie

8.1.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców. Natomiast spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.

10. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

11. Sposób przygotowania oferty

11.1. Wymagania ogólne
11.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zamówieniu.
11.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
11.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
11.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
11.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
11.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11.2. Oferta składa się z:
11.2.1. formularza oferty (wzór formularza oferty został określony w załączniku nr 1 do ogłoszenia)
11.2.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia)
11.2.3. oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia)
11.2.4. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do ogłoszenia)
11.2.5. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii
11.2.6. dokumentów o których mowa w pkt 6.1.
11.3. Opakowanie oferty
11.3.1. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Oferta dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi przygotowania i przeprowadzenia warsztatu z autoprezentacji dla uczestników projektu pn. ”System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”. Nie otwierać przed dniem 14.09.2017r."
11.3.2. Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
11.4. Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

12.1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój nr 04.
12.1.2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.09.2017r., godz. 16.00.
12.1.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2017r., godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24; sala konferencyjna.
12.1.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.1.5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej.
12.1.6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.1.7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

13.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1 ogłoszenia o zamówieniu.
13.2. W przypadku przekazywania korespondencji mailem każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
13.3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Anna Berg – stanowisko: inspektor, tel.: 58 668-20-32; od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 16.00,
13.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów ogłoszenia o zamówieniu.
13.5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści ogłoszenia kierując swoje zapytania pisemnie lub mailem na adres/adres email Zamawiającego, podany w pkt 1 ogłoszenia.
13.6. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt 13.5., niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.6., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.8. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.6.
13.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano zamówienie, oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie.

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

14.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
14.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
14.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
14.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zostać podana w rozbiciu na 1 godzinę warsztatu netto/brutto.
14.5. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
14.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14.7. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą.

15. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

15.1. Kryteria oceny ofert:
15.1.1. cena (C) - waga kryterium 50%
15.1.2. doświadczenie (D) - waga kryterium 30%
15.1.3. jakość materiałów szkoleniowych (M) – waga kryterium 20%
15.2. Sposób oceniania ofert:
15.2.1. w kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 50 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie zamówienia podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
 
C =  (Cmin/Cof x 50%) x 100, gdzie 1%=1pkt

gdzie:
Cmin – oznacza najniższą cenę z zaoferowanych
Cof – oznacza cenę w badanej ofercie
 
15.2.2. w kryterium „doświadczenie”:
Ilość szkoleń przeprowadzonych w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty przez osobę wymienioną w wykazie osób (załącznik nr 5 do ogłoszenia) obejmujących swoim rodzajem przedmiotowe warsztaty tj. warsztaty z autoprezentacji, dla osób należących przynajmniej do jednej z grup docelowych projektu tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach:
a) 4 warsztaty i więcej – 30 pkt
b) 3 warsztaty – 20 pkt
c) 2 warsztaty – 10 pkt
d) 1 warsztat – 5 pkt
Przy ocenie punktowej doświadczenia Wykonawcy brana będzie pod uwagę łączna liczba zrealizowanych szkoleń przez wymienionego wykładowcę w wykazie osób (załącznik nr 5 do ogłoszenia) obejmujących zakres przedmiotowych warsztatów obliczona według wzoru:
 
Lp= (Ls/Lm) * 30%*100

gdzie:
Lp – oznacza liczbę punktów
Ls – oznacza sumę punktów, jakie otrzymał za zrealizowane warsztaty obejmujące zakres tematyczny warsztatu wykładowca wskazany przez Wykonawcę w wykazie osób
Lm– oznacza maksymalną liczbę punktów, jaką może otrzymać jeden wykładowca 
 
15.2.3. w kryterium „jakość materiałów szkoleniowych”:
Punktację ustala się od 0 do 20. Punkty będą przyznawane wg indywidualnej oceny członków komisji przetargowej (ilość punktów łącznie od 0 do 20).
W ramach kryterium pod uwagę będą brane następujące elementy materiałów szkoleniowych:
A. Jakość materiału szkoleniowego pod względem merytorycznym
Zamawiający oceni uporządkowanie treści, kolejność przekazywanych informacji, przejrzystość komunikowanych treści i testów pod względem grupy docelowej projektu. Za materiał (prezentacja, testy) logiczny i przejrzysty, o uporządkowanej treści Wykonawca otrzyma maksymalnie 10 punktów.    
B. Jakość i atrakcyjność materiału szkoleniowego
Ocenie poddana będzie czytelność materiału szkoleniowego przygotowanego dla uczestnika szkolenia: forma prezentacji szkolenia, tekst, elementy graficzne i inne zastosowane przez Wykonawcę np. print screeny lub zdjęcia. W zależności od jakości materiału Wykonawca otrzyma od 0 do 10 punktów.
15.3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po przecinku.
15.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
 
P= C + D + M

gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium "Cena"
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium "Doświadczenie"
M – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium "Jakość materiałów szkoleniowych"
 
15.5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
b) gdy oferta narusza przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych;
e) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.       

17. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy

17.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
17.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.
17.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres siedziby Wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.
17.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

18. Zmiany postanowień umowy

18.1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie możliwych do przewidzenia w dniu publikacji ogłoszenia jak również zmian wskazanych w § 6 projektu umowy.

19. Pozostałe postanowienia

19.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
19.2. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odwołania na zasadach opisanych w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 07.09.2017
Data udostępnienia informacji: 07.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2018 08:43 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
19.09.2017 11:22 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
12.09.2017 11:20 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
07.09.2017 15:07 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
07.09.2017 15:04 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
07.09.2017 14:06 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
07.09.2017 13:46 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
07.09.2017 11:55 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
07.09.2017 10:23 Aktualizacja treści Monika Antkowiak