Przeprowadzenie szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 – t.j. z poźn. zm.)
 
na: przeprowadzenie szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm ZIT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
1. Zamawiający

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia, woj. pomorskie
NIP 586-002-28-60
www.gdynia.pl

Wydział prowadzący postępowanie: Wydział Polityki Gospodarczej
tel. 58 668 20 24
fax: 58 668 20 11
email: politykagospodarcza@gdynia.pl
Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
 
2. Postępowanie

2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 
3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wstępnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I” kierowanych przez Zamawiającego do odbycia stażu zawodowego. Szkoleniem objętych zostanie 31 uczestników, w okresie od października 2017 do sierpnia 2018.
3.2. Szkolenie ma na celu zapewnienie uczestnikom:
1) zaznajomienia się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
2) poznania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.
3.3. Szkolenie wstępne przeprowadzone zostanie w formie instruktażu według ramowych programów instruktaży opracowanych na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i obejmie:
1) instruktaż ogólny, zapewniający uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym  zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
2) instruktaż stanowiskowy, zapewniający uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.
3.4. Program szkolenia zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujące przepisy BHP na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku stażu oraz wewnętrzne regulaminy pracy obowiązujące we wskazanym przez Zamawiającego zakładzie pracy.
3.5. Szkolenia odbywać się będą w grupach maksymalnie 3-osobowych w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24. Zamawiający na czas szkoleń nieodpłatnie użyczy salę wykładową.
3.6. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ustali terminarz szkoleń w poszczególnych grupach szkoleniowych.
3.7. W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie uczestnicy projektu wskazani przez Zamawiającego, co potwierdzone zostanie listą obecności wraz z ich własnoręcznymi podpisami oraz protokołem odbioru usługi.
3.8. Z chwilą rozpoczęcia szkolenia każdy uczestnik otrzyma na własność materiały dydaktyczne w postaci prezentacji bądź skryptu. Materiały dydaktyczne będą nieużywane, adekwatne do treści warsztatu. Odbiór materiałów dydaktycznych zostanie potwierdzony podpisem przez każdego uczestnika szkolenia.
3.9. Szkolenia będą prowadzone w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 800 do 1600 , w ciągu 3 godzin (60 minut) z ujęciem dwóch przerw 10-minutowych. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od programu szkolenia wstępnego dostosowanego do rodzaju i warunków pracy wykonywanych przez Uczestnika projektu w trakcie odbywania stażu.
3.10. Podczas szkolenia powinny być stosowane środki dydaktyczne, w szczególności filmy instruktażowe, tablice, środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
3.11. Odbycie przez uczestnika szkolenia wstępnego musi być potwierdzone kartą szkolenia wstępnego zgodną z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 – z późń.zm.) podpisaną własnoręcznie przez uczestnika szkolenia. 
3.12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie kart szkolenia wstępnego wraz z pełną dokumentacją szkolenia. 
3.13. Kody CPV:
        80510000-2   Usługi szkolenia specjalistycznego
3.14. Zatrudnienie osób do wykonania czynności w ramach realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Czas zatrudnienia musi obejmować okres realizacji zamówienia tj. okres od dnia złożenia oferty do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
Powyższy warunek nie dotyczy Wykonawców oferujących osobiste wykonanie zamówienia.
 
4. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2018 r.
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.1. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek posiadania kompetencji lub uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienie do prowadzenia działalności szkoleniowej, tj. posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
5.1.2. zdolności technicznej i zawodowej,
Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą wymagania kwalifikacyjne określone w § 4 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704 z późń. zm), tj. a) posiadającą wyższe wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy; b) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 – letni staż zawodowy lub c) średnie wykształcenie i co najmniej 6 – letni staż zawodowy
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1.ustawy Prawo zamówień publicznych
5.1.3. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
5.2.1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 5.1, jeżeli Wykonawca:
5.2.1.1. Przedstawi dokument potwierdzający, że Wykonawca wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy;
5.2.1.2. Przedstawi wykaz, iż posiada co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji przedmiotowego zamówienia, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do ogłoszenia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
5.2.1.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia wskazane w pkt 6.
 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

6.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
6.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia);
6.1.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia);
6.1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do ogłoszenia);
6.1.4. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; w zakresie warunku określonego w pkt 5.1.2. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia;
6.1.5. Odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
6.1.6. Odpis z Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
6.2.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.2.2. jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1, składane są w oryginale, zaś dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.5., 6.1.6., mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 
7. Wykonawcy występujący wspólnie

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
 
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
 
9. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.
 
10. Sposób przygotowania oferty

10.1. Wymagania ogólne
10.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zamówieniu.
10.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
10.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
10.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
10.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10.2. Oferta składa się z:
10.2.1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w Załączniku nr 1 do ogłoszenia);
10.2.2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia);
10.2.3. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia);
10.2.4. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do ogłoszenia);
10.2.5. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do ogłoszenia)
10.2.6. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
10.2.7. Dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.
10.3. Opakowanie oferty
10.3.1. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: Oferta dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”. Nie otwierać przed dniem 04.10.2017r. 
10.3.2. Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
10.4. Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy opatrzyć napisem „WYCOFANE”.
 
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój nr 04.
11.2. Termin składania ofert upływa w dniu 06.10.2017r., godz. 16.00.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2017r., godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24; sala konferencyjna.
11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej.
11.6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
 
12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1 ogłoszenia o zamówieniu.
12.2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Anna Berg – stanowisko: inspektor tel.: 58 668 20 32; od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00,
12.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów ogłoszenia o zamówieniu.
12.4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści ogłoszenia kierując swoje zapytania pisemnie lub mailem na adres/adres email Zamawiającego, podany w pkt 1 ogłoszenia.
12.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
12.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed terminem składania ofert. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.
 
13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

13.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
13.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
13.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
13.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zostać podana w kwotach netto/brutto.
13.5. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
13.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13.7. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi  oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą.
 
14. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

14.1. Kryteria oceny ofert:
14.1.1. Cena (C ) - waga kryterium 60%
14.1.2. Doświadczenie personelu (D) - waga kryterium 40%
14.2. Sposób oceniania ofert:
14.2.1. W kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 10 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie zamówienia podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cmin/Cof) x 10
gdzie:
C min – oznacza najniższą cenę z zaoferowanych
C of – oznacza cenę w badanej ofercie
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
14.2.2. W kryterium „doświadczenie personelu”:Przy ocenie punktowej doświadczenia Wykonawcy brana będzie pod uwagę łączna liczba zrealizowanych szkoleń przez wymienionego wykładowcę w wykazie osób (Załącznik nr 5 do ogłoszenia) obejmujących zakres przedmiotowego szkolenia. Przyznane zostanie 5 lub 10 punktów (według skali podanej w tabeli powyżej). Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
W przypadku wskazania w Załączniku nr 5 do ogłoszenia więcej niż jednej osoby do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca do oceny ofert w kryterium doświadczenie podaje średnią ilość kursów, przeprowadzonych przez wszystkie osoby wskazane przez Wykonawcę w załączniku do oferty.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po przecinku.
14.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
P= C + D  
gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie personelu”
 
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 10 punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14.4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziałów w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
14.5. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazali braku podstaw do wykluczenia.
14.6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
b) gdy oferta narusza przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych;
e) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
16. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy

16.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
16.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do ogłoszenia .
16.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.
16.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

17. Zmiany postanowień umowy

Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie możliwych do przewidzenia w dniu publikacji ogłoszenia jak również zmian wskazanych w § 6 projektu umowy.
 
18. Pozostałe postanowienia

18.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
18.2. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odwołania na zasadach opisanych w rozdziale VI ustawy Pzp.
 

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym ogłoszeniu przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.
 
Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które wykonawca skieruje do wykonania zamówienia  
Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 29.09.2017
Data udostępnienia informacji: 29.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2018 08:46 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
29.03.2018 08:45 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
12.10.2017 11:56 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
29.09.2017 14:38 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
29.09.2017 14:37 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
29.09.2017 14:35 Aktualizacja treści Monika Antkowiak