Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
 
Nr referencyjny EZP 100/17

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
1. Zamawiający

Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia, woj. pomorskie
NIP 586-231–23-26
www.gdynia.pl

Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Polityki Gospodarczej
tel. 58 668 20 24
fax:  58 668 20 11
email: politykagospodarcza@gdynia.pl
Godziny urzędowania: 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

2. Postępowanie

2.1. Postępowanie prowadzone jest w z zachowaniem zasad określonych w art.138o ust.2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579 j.t.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych kończących się egzaminem czeladniczym dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I” mających na celu przygotowanie uczestnika do przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Kursy mają być przeprowadzone dla dwóch uczestników projektu, w okresie  od listopada 2017 do 31 marca 2018.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 8 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do ogłoszenia.
3.3. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na dwie części zamówienia.
3.3.1. Część 1 – Kurs zawodowy złotnik - jubiler 
3.3.2. Część 2 – Kurs zawodowy florysta
3.4. Kody CPV:
80530000-8   Usługi szkolenia zawodowego
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:
Część I- od dnia 1 grudnia 2017r. do dnia 31 marca 2018r.
Część II - od dnia zawarcia umowy do dnia 28.02.2018 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1. Warunki udziału w postępowaniu
5.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.1.1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
Część I i część II:
1/ Wykonawca dysponuje doświadczeniem w prowadzeniu kursów zawodowych w liczbie co najmniej 3 kursów tożsamych przedmiotowo w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 60% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia. 
2/ Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do prowadzenia zajęć zaangażuje kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz na przestrzeni ostatnich 3 lat mającą minimum 2-letni, zgodny z zakresem tematycznym kursu, staż w zawodzie lub w prowadzeniu kursu. Do wykazu Wykonawca wskaże podstawę dysponowania daną osobą lub osobami.
5.1.2. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.1.2.1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.1.2.2. Z udziału w postępowaniu wyłącza się podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.1.2.3. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
5.2.1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 5.1.1., jeżeli Wykonawca wykaże, że:
5.2.1.1. posiada zdolność techniczną i zawodową, o której mowa w pkt 5.1.1.1.
5.2.1.2  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złoży oświadczenia wskazane w pkt 6.1.1., 6.1.2.,6.1.3.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

6.1 Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
6.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia)
6.1.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia)
6.1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do ogłoszenia)
6.1.4. Wykaz wykonanych tożsamych przedmiotowo kursów zawodowych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 60% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.
6.1.5. Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia  posiadających  odpowiednie kwalifikacje oraz na przestrzeni ostatnich 3 lat mają minimum 2-letni, zgodny z zakresem tematycznym kursu, staż w zawodzie lub w prowadzeniu kursu. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia;
6.1.6. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
6.2. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1, składane są w oryginale, zaś dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.6., mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

7. Wykonawcy występujący wspólnie

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom

8.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji poszczególnych części zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizacje tego zamówienia.
8.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych podwykonawców.
8.3. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8.4. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres i firmy podwykonawców wskazuje w ofercie.

9. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

10. Sposób przygotowania oferty

10.1. Wymagania ogólne
10.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zamówieniu.
10.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
10.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
10.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
10.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10.2. Oferta składa się z:
10.2.1. formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do ogłoszenia),
10.2.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
10.2.3. oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia),
10.2.4. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do ogłoszenia),
10.2.5. wykazu wykonanych tożsamych przedmiotowo kursów zawodowych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 60% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do ogłoszenia),
10.2.6. wykazu osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz na przestrzeni ostatnich 3 lat mających minimum 2-letni, zgodny z zakresem tematycznym kursu, staż w zawodzie lub w prowadzeniu kursu (Załącznik nr 6 do ogłoszenia),
10.2.7. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
10.2.8. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
10.2.9. dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.
10.3. Opakowanie oferty
10.3.1. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi   dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Oferta dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. ”System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”. Nie otwierać przed dniem 16.11.2017r.
10.3.2. Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
10.4. Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą       
 
11.1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój nr 04.
11.1.2. Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2017r., godz. 12.00.
11.1.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2017r., godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24; sala konferencyjna.
11.1.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.1.5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej.
11.1.6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.1.7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1 ogłoszenia o zamówieniu.
12.2. W przypadku przekazywania korespondencji mailem każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
12.3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Anna Berg – stanowisko: inspektor tel.: 58 668 20 32; od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00,
12.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów ogłoszenia o zamówieniu.
12.5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści ogłoszenia kierując swoje zapytania pisemnie lub mailem na adres/adres email Zamawiającego, podany w pkt 1 ogłoszenia.
12.6. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt 12.5, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.6., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.8. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.6.
12.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano zamówienie, oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie.

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

13.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
13.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego  stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
13.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
13.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia  i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
13.5. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
13.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13.7. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi  oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą.

14. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

14.1. Kryteria oceny ofert:
14.1.1. cena (C) - waga kryterium 60%
14.1.2. doświadczenie (D) - waga kryterium  40%
14.2. Sposób oceniania ofert:
14.2.1. w kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 10 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie zamówienia podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
C =  Cmin/Cof x 10
gdzie:
C min – oznacza najniższą cenę z zaoferowanych
C of –  oznacza cenę w badanej ofercie
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
14.2.2. w kryterium „doświadczenie”:
Wykonawca/osoba którą dysponuje Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów zawodowych w liczbie powyżej 5 kursów tożsamych przedmiotowo w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każdorazowo o wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 60% minimalnego wymiaru godzinowego kursu podanego w opisie przedmiotu zamówienia, otrzyma:
a) powyżej 5 kursów – 10 pkt
b) powyżej 3 do 5     – 5 pkt
c) 3 kursy                – 0 pkt
 
Przy ocenie punktowej doświadczenia Wykonawcy brana będzie pod uwagę łączna liczba zrealizowanych szkoleń przez wymienionego wykładowcę w wykazie osób (załącznik nr 6 do ogłoszenia) obejmujących zakres przedmiotowego szkolenia. Przyznane zostanie 5 lub 10 punktów (według skali podanej w tabeli powyżej). Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
W przypadku wskazania w Załączniku nr 6 do ogłoszenia więcej niż jednej osoby do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca do oceny ofert w kryterium doświadczenie podaje średnią ilość kursów, przeprowadzonych przez wszystkie osoby wskazane przez Wykonawcę w załączniku do oferty.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po przecinku.
14.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
P= C + D 
gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie ”
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 10 punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14.4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
b) gdy oferta narusza przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych;
e) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.      

16. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy

16.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
16.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia .
16.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.
16.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zmawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

17. Zmiany postanowień umowy

17.1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie możliwych do przewidzenia w dniu publikacji ogłoszenia jak również zmian wskazanych w § 6 projektu umowy.

18. Pozostałe postanowienia

18.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
18.2. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odwołania na zasadach opisanych w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym ogłoszeniu przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.
 
Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych tożsamych przedmiotowo kursów zawodowych
Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które wykonawca skieruje do wykonania zamówienia
Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia Wykonawcy posiadanych zasobów
Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 08.11.2017
Data udostępnienia informacji: 08.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2018 08:48 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
09.11.2017 13:01 Aktualizacja treści Monika Antkowiak