Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych - "Zdolni z Pomorza - Gdynia" - matematyka, chemia, kompetencje społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie
mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)
 
 
na: Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – etap II.
 
 
Nr referencyjny   EZP 107/17
 
 
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.    Zamawiający

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, woj. pomorskie,
NIP 586-002-28-60
www.gdynia.pl,
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji
tel. 58  761 77 00
fax:  58 761 77 03
email: wydz.edukacji@gdynia.pl
Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)


2.    Postępowanie

2.1.         Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad  określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)
2.2.         Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – etap II.
2.3.         Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4.         Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 

3.    Przedmiot zamówienia

3.1.         Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA” ”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – etap II.
3.2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do ogłoszenia.
3.3.         Zamówienie zostało podzielone na 9 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.
3.3.1.   Część 1 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – matematyka, poziom edukacyjny – szkoła ponadgimnazjalna, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
46 (grudzień 2017 – czerwiec 2018) – GRUPA I.
3.3.2.   Część 2 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot - matematyka, poziom edukacyjny – szkoła ponadgimnazjalna, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
46 (grudzień 2017 – czerwiec 2018)  – GRUPA II.
3.3.3.   Część 3 przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot - matematyka, poziom edukacyjny – gimnazjum, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 40 (grudzień 2017 – czerwiec 2018)  – GRUPA III.
3.3.4.   Część 4 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot - matematyka, poziom edukacyjny – gimnazjum, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 40 (grudzień 2017 – czerwiec 2018)  – GRUPA IV.
3.3.5.   Część 5 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – Chemia, poziom edukacyjny – gimnazjum, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 40 (grudzień 2017 – czerwiec 2018)  – GRUPA V.
3.3.6.   Część 6 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – Kompetencje społeczne, poziom edukacyjny – gimnazjum, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 27 (grudzień 2017 – czerwiec 2018)  – GRUPA VI.
3.3.7.   Część 7 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – Kompetencje społeczne, poziom edukacyjny – gimnazjum, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 27 (grudzień 2017 – czerwiec 2018)  – GRUPA VII.
3.3.8.   Część 8 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – Kompetencje społeczne, poziom edukacyjny – szkoła ponadgimnazjalna, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 27 (grudzień 2017 – czerwiec 2018)  – GRUPA VIII.
3.3.9.   Część 9 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – Kompetencje społeczne, poziom edukacyjny – szkoła ponadgimnazjalna, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 27 (grudzień 2017 – czerwiec 2018)  – GRUPA XIX.
 
3.4.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, z zastrzeżeniem, że każda osoba którą dysponuje do realizacji zamówienia, będzie wykonywała nie więcej niż dwie części zamówienia na poziomie gimnazjum, oraz nie więcej niż dwie części zamówienia
na poziomie ponagdimnazjalnym (łącznie 4 części zamówienia)
3.5.    Kody CPV:
         80000000–4   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
         80200000-6   Usługi szkolnictwa średniego
         80310000-0   Usługi edukacji młodzieży
         80521000-2   Usługi opracowywania programów szkoleniowych
 
3.6.    Zatrudnienie osób do wykonania czynności w ramach realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wskazane przez Wykonawcę, który prowadzi działalność gospodarczą, były przez niego zatrudnione
na podstawie  umowy o pracę. Czas zatrudnienia musi obejmować co najmniej okres realizacji zamówienia tj. okres od dnia złożenia oferty do dnia 30 czerwca 2018 r.
Powyższy warunek nie dotyczy Wykonawców oferujących osobiste wykonanie zamówienia.
 

4.    Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2018 r.
 

5.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny       spełniania tych warunków

 
5.1.     Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
5.1.1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;
         Wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą:
         a) wykształcenie wyższe:  co najmniej tytuł nauczyciela mianowanego  (dot. nauczycieli)    o wykształceniu w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej   części zamówienia;
         lub co najmniej tytuł doktora (dot. wykładowców)w dziedzinie zgodnej z przedmiotem        nauczania wskazanym w danej części zamówienia;
         b) co najmniej 5 lat stażu pracy dydaktycznej w szkole gimnazjalnej/ ponadgimnazjalnej    w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia, lub co najmniej 3 lata stażu pracy dydaktycznej na uczelni wyższej w kierunku zgodnym   z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia;
         c) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie        uzdolnionych (np. prowadzenie zajęć dodatkowych, przygotowywanie do udziału
         w       konkursach,   turniejach naukowych  lub olimpiadach przedmiotowych,          organizacja          konkursów).
 
         Wyżej wymieniona osoba wskazana przez Wykonawcę, może uczestniczyć w realizacji       maksymalnie dwóch części zamówienia na poziomie gimnazjum, oraz dwóch części zamówienia na poziomie ponagdimnazjalnym (łącznie 4 części zamówienia).
 
 
5.1.2.  oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.1.2.1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane
są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.1.2.2.  Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.1.2.3. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
5.2.     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
5.2.1. Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.1., jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku przedstawi Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, wraz z  informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
5.2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia wskazane w pkt 6.1.1., 6.1.2., 6.1.5.
 

6.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

 
6.1 Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
6.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6.1.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2a
do ogłoszenia),
6.1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3
do ogłoszenia),
6.1.4. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami; w zakresie warunku określonego
w pkt 5.1.1. wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
6.1.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga
się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
6.2. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6, składane są w oryginale,
zaś dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.5, mogą być składane w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
6.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
6.5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących dokumentów lub uzupełnienia brakujących / zawierających błędy dokumentów, w tym pełnomocnictw.
7.      Wykonawcy występujący wspólnie
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie
w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
 

8.      Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
 

9.      Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 

10.    Sposób przygotowania oferty

 

10.1.  Wymagania ogólne:
            10.1.1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza         składanie ofert w odniesieniu do jednej,  lub kilku części zamówienia, z zastrzeżeniem, że       każda osoba którą dysponuje do realizacji zamówienia, będzie wykonywała nie więcej niż          dwie części zamówienia na poziomie gimnazjum, oraz nie więcej niż dwie części      zamówienia na poziomie ponagdimnazjalnym (łącznie 4 części zamówienia).
10.1.2.  Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu.
10.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty
i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
10.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
10.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
10.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
10.2.  Oferta składa się z:
10.2.1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku
nr 1 do ogłoszenia);
10.3.2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia);
10.3.3. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2a
do Ogłoszenia)
10.3.4. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3
do ogłoszenia);
10.3.5. Wykazu osób, które wykonawca skieruje do wykonania zamówienia
wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (Załącznik nr 4 do ogłoszenia).
10.3.6. Wypełnionego Oświadczenia Wykonawcy (stanowiącego załącznik nr 2 do Wzoru Umowy) poświadczonego przez Pracodawcę Wykonawcy – dot. osób nie będących przedsiębiorcami.
 
 
 
10.3.  Opakowanie oferty:
10.3.1. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
 
„Oferta dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA”– który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – etap II.
część …… Nie otwierać przed 24.11.2017 r. godz. 10.15”
 
10.3.2. Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
 
11.    Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie,
w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane
to oświadczenie, należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.
12.    Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
 
12.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Edukacji Urząd Miasta Gdyni adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska
35-37, pok. B 102.
12.2.  Termin składania ofert upływa w dniu 24.11.2017 r. , godz. 10.00.
12.3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2017 r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37 w pok. B/103. 
12.4.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.5.  Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.
12.6.  Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
13.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów       oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1 Ogłoszenia.
 
13.1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Marta Burkiewicz – stanowisko: główny specjalista tel.: 58 761 77 24; od poniedziałku
do piątku w godz. od 08:00 do 15:00,
Justyna Giez – stanowisko: inspektor, tel. 58 761 77 23; od poniedziałku do piątku
w godz. od 08:00 do 16:00.
 

14.          Opis sposobu obliczenia ceny oferty

14.1.     Cenę oferty należy podać w wartości brutto.
14.2.     Jeden nauczyciel (wskazany w wykazie załączonym do oferty – zał. Nr 4
do ogłoszenia) może prowadzić zajęcia dla maksymalnie dwóch grup uczniów
na poziomie gimnazjum, oraz maksymalnie dwóch grup uczniów na poziomie ponagdimnazjalnym (łącznie 4 grup).
14.3.     Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
14.4.     W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie
w złotych polskich.
14.5.     Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane
z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
14.6.     Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14.7.            Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych  
w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi  oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą.
 

15. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

15.1. Kryteria oceny ofert:
15.1.1.cena (C)- waga kryterium 60%,
15.1.2.doświadczenie (D) – waga kryterium 40%.
 
15.2. Sposób oceniania ofert:
15.2.1. w kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 60 pkt  otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia dla części,
na którą składana jest oferta podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
                   najniższa cena oferty brutto
            C=[-------------------------------------  x 60%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt
                        cena oferty ocenianej brutto
 
Ocena kryterium ceny odbywać się będzie w odniesieniu do poszczególnych części zmówienia, na podstawie oferowanych cen brutto. Obliczenia będą zaokrąglane
do 2 miejsca po przecinku.
15.2.2. W kryterium „doświadczenie”:
 
Lp.
Opis kryterium doświadczenia
Liczba punktów
1.
Doświadczenie w pracy z uczniem uzdolnionym z gimnazjum
lub szkoły ponadgimnazjalnej, obejmujące jedną bądź kilka poniższych aktywności:
 
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów uzdolnionych,
- prowadzenie cyklicznych kółek naukowych,
- przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów na poziomie minimum wojewódzkim,
 
a)     5 i więcej lat pracy z uczniem uzdolnionym -  40 (max.)
b)     4 lata pracy z uczniem uzdolnionym           -  20
c)      3 lata pracy z uczniem uzdolnionym           - 10
d)     Poniżej 3 lat pracy z uczniem uzdolnionym   - 0

 
15.2.3.. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
                   P= C +D
                   Gdzie:
                   P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
                   C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
                   D - Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie”.
 
15.3. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca określi cenę
na każdą część oddzielnie w Formularzu Oferty.
15.4. W przypadku, jeżeli jeden wykonawca przedstawi najkorzystniejszą ofertę
w więcej niż jednej części zamówienia, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w części o najniższej liczbie.
15.5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych,
f) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

16.          Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 

17.          Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy

17.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
17.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy,
który stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.
17.3. Dla każdej z części zamówienia zostanie podpisana osobna umowa. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia jednej umowy na cztery części zamówienia w przypadku wygrania przez jednego Wykonawcę czterech części postępowań.
17.4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.
17.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
17.6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.
17.7. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną dostosowane dla takiej osoby.

18.          Zmiany postanowień umowy

Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne.
 

19.    Pozostałe postanowienia

19.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego  Ogłoszenia
o zamówieniu na usługi społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
19.2.  Wykonawcy nie przysługuje prawo do złożenia odwołania na zasadach opisanych
 w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
19.3. W przypadku Wykonawcy będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą i jednocześnie zapewniającym inną osobę do prowadzenia zajęć
niż osobiście przez samego Wykonawcę, osoba ta musi posiadać kwalifikacje zgodne 
z wymogami w niniejszym ogłoszeniu oraz posiadać aktualną umowę o pracę zawartą
z Wykonawcą. Zamawiający w stosunku do ww. Wykonawcy:
a) wymaga przedstawienia Oświadczenia o zawarciu umowy o pracę z osobą prowadzącą zajęcia. Umowa z tą osobą, nie może być krótsza niż do 30.06.2018 r. Wykonawca
ma prawo do nieujawnienia wynagrodzenia ww. osoby prowadzącej zajęcia.
b) informuje, że osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontroli ww. zatrudnienia  osoby prowadzącej zajęcia będzie osoba wskazana w umowie.
19.4. Zamawiający informuje, że osoby prowadzące zajęcia, wskazane w ofercie Wykonawcy,
w przypadku wyboru oferty, w której osoby te zostały wymienione, zobowiązane będą
do złożenia deklaracji udziału w Projekcie oraz formularza zawierającego dane do podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS). Udział w projekcie wiąże się
z koniecznością zaakceptowania Zasad udziału nauczycieli w projekcie „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, opublikowanych na stronie internetowej www.zdolnizpomorza.pl.
 
 
 
Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 -     Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 –     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2a –   Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3 -     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 -     Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania
                           Zamówienia – wykaz osób
Załącznik nr 5 -     Wzór umowy
Załącznik nr 6 -     Opis przedmiotu zamówienia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.11.2017
Data udostępnienia informacji: 20.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.12.2017 12:33 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
20.11.2017 11:21 Zmiana załącznika Marta Burkiewicz
20.11.2017 10:08 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
20.11.2017 10:06 Dodanie informacji Marta Burkiewicz