Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn: „Budowa ulicy Zapotocznej w Gdyni wraz z budową mostu drogowego w ciągu ul. Zapotocznej oraz umocnieniem 60 mb koryta rzeki Kaczej”.

Polska-Gdynia: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

2017/S 214-444816

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Tel.: +48 586688300
E-mail: m.grocholewska@gdynia.pl
Faks: +48 586688302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip/uslugi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej  dla inwestycji pn: Budowa ulicy Zapotocznej w Gdyni wraz z budową mostu drogowego w ciągu ul. Zapotocznej oraz umocnieniem 60 mb koryta rzeki Kaczej.
Numer referencyjny: 97/17
II.1.2) Główny kod CPV
71240000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: Budowa ulicy Zapotocznej w Gdyni wraz z budową mostu drogowego w ciągu ul. Zapotocznej oraz umocnieniem koryta rzeki Kaczej w rejonie mostu na długości 60 mb
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Zapotocznej w Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego oraz z budową mostu drogowego w ciągu ul. Zapotocznej a także umocnienie koryta rzeki Kaczej w rejonie mostu na długości 60 mb
2) Zadanie 2 – wykonanie prac geodezyjnych polegających na:
a) wznowieniu granic w zakresie projektowanego pasa drogowego,
b) podziale działek niezbędnych pod inwestycję dla 10 działek
3) Zadanie 3 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich
i uzyskanie protokołów weryfikacji projektów elektroenergetycznych
4) Zadanie 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: „Budowa ulicy Zapotocznej w Gdyni wraz z budową mostu drogowego w ciągu ul. Zapotocznej oraz umocnieniem koryta rzeki Kaczej w rejonie mostu na długości 60 mb”
1) Zadanie 1 – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:
a) aktualna mapa do celów projektowych,
b) badania geologiczne gruntu ustalające geotechniczne warunki posadowienia wraz z opinią geotechniczną określającą kategorię geotechniczną obiektów budowlanych i warunki gruntowe, zatwierdzoną dokumentację geologiczno inżynierską (w przypadku konieczności jej wykonania)
c) wielobranżowa dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień, uzyskaniem wszystkich niezbędnych wymaganych prawem pozwoleń i decyzji, postanowień, opinii oraz odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego (niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), w tym uzgodniony projekt budowlany, projekt architektoniczny zagospodarowania terenu oraz projekty wykonawcze
d) projekt zieleni i nasadzeń rekompensacyjnych uzgodniony z Ogrodnikiem Miasta oraz Zarządem Dróg i Zieleni
e) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
f) Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
g) kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,
h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
i) przedmiary robót,
j) wersja elektroniczna zgodna z wersją papierową przedmiotu zamówienia,
k) przekopy próbne.
2) Zadanie 2 – wykonanie prac geodezyjnych polegających na:
a) wznowieniu granic w zakresie projektowanego pasa drogowego obejmującego:
— odszukanie, wznowienie i trwałą stabilizację punktów granicznych,
— okazanie położenia punktów granicznych i przebiegu granic nieruchomości stronom zainteresowanym
— sporządzenie protokołu wznowienia granic nieruchomości,
— złożenie operatu ze wznowienia granic nieruchomości do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Gdyni.
b) wykonaniu projektu podziału geodezyjnego działek niezbędnych pod inwestycję obejmującego:
— uzyskanie odpisów z Ksiąg Wieczystych,
— opracowanie operatu technicznego wraz z mapami projektu podziału działek, zawierającego wykaz zmian gruntowych oraz wykaz synchronizacyjny
— złożenie Zamawiającemu po 6 egz. map potwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta w Gdyni (ODGiK),
— okazanie i stabilizację nowych znaków granicznych oraz złożeniu operatu podziałowego do ODGiK celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów – po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.
3) Zadanie 3 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i uzyskanie protokołów weryfikacji projektów elektroenergetycznych
4) Zadanie 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych przez wykonywanie zamiennych i dodatkowych dokumentacji projektowych w zakresie i terminach niezbędnych dla realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem zamówienia oraz sporządzenie dokumentacji projektowych wynikających z wad ww. dokumentacji.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wykonania zamówienia / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 392
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie Zadania 4 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w okresie od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót do dnia odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1) co najmniej 2 usługi polegające na sporządzeniu projektu budowlanego dotyczącego budowy lub przebudowy dróg z infrastrukturą techniczną o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 PLN każda, dla których w tym okresie zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę lub decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego dotyczącego budowy drogowego obiektu inżynieryjny (most drogowy) wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 PLN każda, dla której w tym okresie została wydana decyzja pozwolenie na budowę.
2. dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadające, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, tj. co najmniej 1 osobą w specjalności:
1) inżynieryjnej drogowej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie projektu budowlanego dotyczącego budowy lub przebudowy dróg z infrastrukturą techniczną,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie projektu budowlanego dotyczącego budowy lub przebudowy dróg z infrastrukturą techniczną,
3) inżynieryjnej mostowej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie minimum jednego projektu budowlanego dotyczącego budowy drogowego obiektu inżynierskiego (most drogowy)
4) architektonicznej,
5) inżynieryjnej hydrotechnicznej,
6) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
7) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
3. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1) wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonego w SIWZ., wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/12/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/02/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/12/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, w pok. 101.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
3.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ, dotyczący:
3.1.1.1. wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)).
3.1.1.2. podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)).
3.1.2. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
4.1. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
4.2. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4.3. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4.4. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)
4.5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 ustawy Pzp,
4.6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp,
4.7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
4.8. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
4.9. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej
Szczegółowe informacje dotyczące pkt. 4.1-4.9 znajdują się w pkt. 9.2. SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-672
Polska
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra Sokołowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 06.11.2017
Data udostępnienia informacji: 08.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2017 14:07 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska
08.11.2017 13:13 Dodanie informacji Aleksandra Sokołowska