Opracowanie dok. projektowo-kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoruautorskiego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Sochaczewskiej w Gdyni

Polska-Gdynia: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
2017/S 145-299671
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdynial. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Gdynia 81-382PolskaTel.: +48 586688300E-mail: m.grocholewska@gdynia.pl Faks: +48 586688302Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:

Opracowanie dok. projektowo-kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Sochaczewskiej w Gdyni.

Numer referencyjny: 56/17
II.1.2)
Główny kod CPV
71240000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Sochaczewskiej w Gdyni”
Zadanie 1 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Zadanie 2 wykonanie prac geodezyjnych
Zadanie 3 wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i uzyskanie protokołów weryfikacjiprojektów elektroenergetycznych
Zadanie 4 sprawowanie nadzoru autorskiego.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
71244000
71246000
71247000
71245000
71248000
71320000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Sochaczewskiej wGdyni”
Zadanie 1 – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:
a) aktualna mapa do celów projektowych, z pomiarami w terenie oraz sprawdzeniem i weryfikacją rzędnychsytuacyjno-wysokościowych; mapa musi być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegooraz uzgodniona z Marynarką Wojenną,
b) badania geologiczne gruntu ustalające geotechniczne warunki posadowienia wraz z opinią geotechnicznąokreślającą kategorię geotechniczną obiektów budowlanych i warunki gruntowe,
c) wielobranżowa dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień, uzyskaniem wszystkich niezbędnychwymaganych prawem pozwoleń i decyzji, postanowień, opinii oraz odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanegoniezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, w tym uzgodniony projekt budowlany, (projektarchitektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu) oraz projekty wykonawcze w zakresie:
istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórekobiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania,
rozwiązań geometrycznych dla odtworzenia układu drogowego, profili podłużnych, przekroi poprzecznych iprzekroi konstrukcyjnych nawierzchni,
budowy sieci kanalizacji deszczowej,
budowy i przebudowy sieci oświetlenia drogowego jeżeli będzie to wynikać z negatywnej analizy prawidłowegooświetlenia pasa drogowego wykonanej zgodnie z warunkami technicznymi ZDiZ,
przebudowy, zabezpieczenia lub usunięcia kolidującej infrastruktury technicznej (naziemnej i podziemnej)zgodnie z warunkami od gestorów sieci,
inwentaryzacji ilościowej i jakościowej rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz elementów kolidujących zinwestycją,
budowy/rozbudowy lub przebudowy elementów małej architektury,
inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, nasadzeń rekompensacyjnych,
odwodnienia i umocnienia wykopów,
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.
d) kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
f) przedmiary robót,
g) wersja elektroniczna zgodna z wersją papierową przedmiotu zamówienia,
h) przekopy próbne.
Zadanie 2 – wykonanie prac geodezyjnych polegających na:
a) wznowieniu granic w zakresie projektowanego pasa drogowego obejmującego:
odszukanie, wznowienie i trwałą stabilizację punktów granicznych,
okazanie położenia punktów granicznych i przebiegu granic nieruchomości stronom zainteresowanym,
sporządzenie protokołu wznowienia granic nieruchomości,
złożenie operatu ze wznowienia granic nieruchomości do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejUrzedu Miasta Gdyni.
b) Wykonanie projektu podziału geodezyjnego działek niezbędnych pod inwestycję obejmującego:
uzyskanie odpisów z Ksiąg Wieczystych,
opracowanie operatu technicznego wraz z mapami projektu podziału działek, zawierającego wykaz zmiangruntowych oraz wykaz synchronizacyjny
złożenie Zamawiającemu po 6 egz. map potwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej iKartograficznej Urzędu Miasta w Gdyni (ODGiK),
okazanie i stabilizację nowych znaków granicznych oraz złożeniu operatu podziałowego do ODGiK celemwprowadzenia zmian w ewidencji gruntów – po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia nabudowę.
Zadanie 3 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i uzyskanie protokołów weryfikacjiprojektów elektroenergetycznych
Zadanie 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych przez wykonywaniezamiennych i dodatkowych dokumentacji projektowych w zakresie i terminach niezbędnych dla realizacji robótbudowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem zamówienia oraz sporządzeniedokumentacji projektowych wynikających z wad ww. dokumentacji.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wykonania zamówienia / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga:20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 357
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
W zakresie Zadania 4 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiegow trakcie realizacji inwestycji w okresie od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcyrobót do dnia odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: – co najmniej 1 usługępolegającą na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego budowy lub przebudowy siecikanalizacji deszczowej o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 zł każda, dla których w tym okresie zostaływydane decyzje o pozwoleniu na budowę lub decyzje „ZRID”,
— co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącegobudowy lub przebudowy dróg z infrastrukturą techniczną o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 PLN każda,dla których w tym okresie zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę lub decyzje „ZRID”.
2. dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj.:
1) co najmniej 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane doprojektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwieminimum jednego projektu budowlanego lub wykonawczego dotyczącego budowy/przebudowy dróg zinfrastrukturą techniczną,
2) co najmniej 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane doprojektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwieminimum jednego projektu budowlanego lub wykonawczego budowy/przebudowy dróg z infrastrukturątechniczną albo minimum jednego projektu budowlanego lub wykonawczego budowy/przebudowy siecikanalizacji deszczowej,
3) co najmniej 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane doprojektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
4) co najmniej 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane doprojektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych ielektroenergetycznych,
5) co najmniej 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane wspecjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych,
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jednaosoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
3. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżejoceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lubdokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nichpodstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1) wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonego w SIWZ., wykonanych w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostaływykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnychdo wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/09/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 11/09/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, w pok 105A.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, oraz nie podlegają wykluczeniu zpostępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełniawarunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełniawarunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
3.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ, dotyczący:
3.1.1.1. wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdegoz nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (częśćII, III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawyPzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)).
3.1.1.2. podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunkówudziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się doudostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanekokreślonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, częśćVI (JEDZ)).
3.1.2. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadachokreślonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału wpostępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżejoceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lubdokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nichpodstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
4.1. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniempodatków,
4.2. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego alboinny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne,
4.3. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne,
4.4. oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)
4.5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 ustawy Pzp,
4.6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp,
4.7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienie publiczne,
4.8. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
4.9. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni odzamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej
Szczegółowe informacje dotyczące pkt. 4.1-4.9 znajdują się w pkt. 7.2. SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-672PolskaTel.: +48 224587701
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisachDziału VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszonew sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisachprzysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danegozamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo wterminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołaniewnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa 02-676Polska
Tel.: +48 224587701
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Adam Szymula
Ostatnio zmodyfikował: Adam Szymula
Data wytworzenia informacji: 01.08.2017
Data udostępnienia informacji: 01.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2017 15:40 Aktualizacja treści Adam Szymula
01.08.2017 15:38 Aktualizacja treści Adam Szymula