OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO na: zorganizowanie staży i praktyk zawodowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie
mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)
 
 
 
na: zorganizowanie staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych
w Gdyni w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego
w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
1. Zamawiający
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, woj. pomorskie,
NIP 586-002-28-60
www.gdynia.pl,
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji
tel. 58  761 77 00
fax:  58 761 77 03
email: wydz.edukacji@gdynia.pl
Godziny urzędowania 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
2. Postępowanie
2.1.   Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad  określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 , ze zm.)
2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego
w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.3.   Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4.   Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
3.Przedmiot zamówienia
3.1.   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych w Gdyni w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014 – 2020.
3.2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiący Załącznik nr 5 do ogłoszenia.
3.3. Zamówienie zostało podzielone na 14 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.
Część 1 obejmująca: staż w zawodzie technik hotelarstwa dla 2 uczniów
Część 2 obejmująca: staż w zawodzie technik ekonomista dla 27 uczniów
Część 3 obejmująca: staż w zawodzie technik elektronik dla 3 uczniów
Część 4 obejmująca: staż w zawodzie technik elektryk dla 2 uczniów
Część 5 obejmująca: staż w zawodzie technik informatyk dla 14 uczniów
Część 6 obejmująca: staż w zawodzie technik mechatronik dla 6 uczniów
Część 7 obejmująca: praktykę w zawodzie elektryk dla 5 uczniów
Część 8 obejmująca: praktykę w zawodzie monter kadłubów okrętowych dla 1 ucznia
Część 9 obejmująca: staż w zawodzie technik mechanik dla 3 uczniów
Część 10 obejmująca: staż w zawodzie technik mechanik pojazdów samochodowych dla 12 uczniów
Część 11 obejmująca: staż w zawodzie technik budownictwa okrętowego dla 10 uczniów
Część 12 obejmująca: staż w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali dla 7 uczniów
Część 13 obejmująca: staż w zawodzie technik logistyk dla 30 uczniów
Część 14 obejmująca: staż w zawodzie technik spedytor dla 10 uczniów
3.4.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3.4     Kody CPV:
        80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
4.   Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31 sierpnia 2017r.
5.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1 Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
5.1.1 zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji staży/praktyk lub innych form wsparcia zawodowego.
5.1.2 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.1.2.1  Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane
są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.1.2.2 Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.1.2.3 Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
5.2.1Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.1., jeżeli Wykonawca
na potwierdzenie spełniania warunku przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu (Załącznik nr 3).
5.2.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia wskazane w pkt 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4.
 
6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
6.1     Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
6.1.1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu   (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6.1.2.  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2a
do ogłoszenia)
6.1.3.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr  3 do ogłoszenia),
6.1.4.  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
6.2   Wszystkie oświadczenia, o których mowa w ppkt 6, składane są w oryginale, zaś dokumenty,
o których mowa w ppkt 6.1.4, mogą być składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.3   Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
6.5   Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących dokumentów lub uzupełnienia brakujących/ zawierających błędy dokumentów,
w tym pełnomocnictw.
7.   Wykonawcy występujący wspólnie
7.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
7.3.   Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
8.   Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
9.   Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Marta Burkiewicz – stanowisko: główny specjalista tel.: 58 761 77 24; od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00, e-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Justyna Giez – stanowisko: inspektor, tel. 58 761 77 23; od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30,e-mail: j.giez@gdynia.pl
Aleksandra Ziembińska-Gumiela - stanowisko: inspektor, tel. 58 761 77 08 od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00,e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl
11.Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
Kryteria oceny ofert:
cena (C) – waga kryterium 60%,
doświadczenie (D) – waga kryterium 40%
12.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Edukacji Urząd Miasta Gdyni adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37, pok. C 100.
Termin składania ofert upływa w dniu 10.07.2017r., godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2017r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37 w pok.B 103.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 29.06.2017
Data udostępnienia informacji: 29.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.07.2017 14:07 Aktualizacja treści Justyna Giez
05.07.2017 10:06 Aktualizacja treści Justyna Giez
30.06.2017 11:25 Aktualizacja treści Justyna Giez
30.06.2017 11:23 Aktualizacja treści Justyna Giez
29.06.2017 13:45 Aktualizacja treści Justyna Giez
29.06.2017 13:37 Aktualizacja treści Justyna Giez