OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - Gdynia"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowaniemają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

na: Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nr referencyjny   EZP 38/17
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.    Zamawiający

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, woj. pomorskie,
NIP 586-002-28-60
www.gdynia.pl,
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji
tel. 58  761 77 00
fax:  58 761 77 03
email: wydz.edukacji@gdynia.pl
Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

2.    Postępowanie

2.1.         Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad  określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 , ze zm.)
2.2.         Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.3.         Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4.         Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 

3.    Przedmiot zamówienia

3.1.         Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA” ”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do ogłoszenia.
3.3.         Zamówienie zostało podzielone na 18 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.
Część 1 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – matematyka, poziom edukacyjny – szkoła ponagimnazjalna, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
51 = 5 (czerwiec 2017) + 46 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018) – GRUPA I.
Część 2 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot - matematyka, poziom edukacyjny – szkoła ponagimnazjalna, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
51 = 5 (czerwiec 2017) + 46 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018)  – GRUPA II.
Część 3 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot - matematyka, poziom edukacyjny – szkoła ponagimnazjalna, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
51 = 5 (czerwiec 2017) + 46 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018)  – GRUPA III.
Część 4 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot - matematyka, poziom edukacyjny – gimnazjum, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 44 = 4 (czerwiec 2017) + 40 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018)  – GRUPA IV.
Część 5 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot –– matematyka, poziom edukacyjny – gimnazjum, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
44 = 4 (czerwiec 2017) + 40 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018) – GRUPA V.
Część 6 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – matematyka, poziom edukacyjny – gimnazjum, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 44 = 4 (czerwiec 2017) + 40 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018)  – GRUPA VI.
Część 7 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – fizyka, poziom edukacyjny
– szkoła ponagimnazjalna, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
51 = 5 (czerwiec 2017) + 46 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018)   – GRUPA VII.
Część 8 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – fizyka, poziom edukacyjny
– szkoła ponagimnazjalna, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
51 = 5 (czerwiec 2017) + 46 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018)   – GRUPA VIII.
Część 9 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – fizyka, poziom edukacyjny
– szkoła ponagimnazjalna, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
51 = 5 (czerwiec 2017) + 46 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018)   – GRUPA IX.
Część 10 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – fizyka, poziom edukacyjny
– gimnazjum, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 44 = 4 (czerwiec 2017)
+ 40 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018) – GRUPA X.
Część 11 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – fizyka, poziom edukacyjny
– gimnazjum, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 44 = 4 (czerwiec 2017)
+ 40 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018) – GRUPA XI.
Część 12 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – fizyka, poziom edukacyjny
– gimnazjum, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 44 = 4 (czerwiec 2017)
+ 40 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018) – GRUPA XII.
Część 13 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – Informatyka, poziom edukacyjny – szkoła ponagimnazjalna, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
63 = 6 (czerwiec 2017) + 57 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018) – GRUPA XIII.
Część 14 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – Informatyka, poziom edukacyjny – szkoła ponagimnazjalna, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
63 = 6 (czerwiec 2017) + 57 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018)  – GRUPA XIV.
Część 15 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – Informatyka, poziom edukacyjny – szkoła ponagimnazjalna, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
63 = 6 (czerwiec 2017) + 57 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018) – GRUPA XV.
Część 16 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – Informatyka, poziom edukacyjny – gimnazjum, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 51 = 5 (czerwiec 2017) + 46 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018)  – GRUPA XVI.
Część 17 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – Informatyka, poziom edukacyjny – gimnazjum, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 51 = 5 (czerwiec 2017) + 46 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018)  – GRUPA XVII.
Część 18 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – Informatyka, poziom edukacyjny – gimnazjum, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 51 = 5 (czerwiec 2017) + 46 (wrzesień 2017 – czerwiec 2018)  – GRUPA XVIII.
3.4.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, z zastrzeżeniem, że każda osoba którą dysponuje do realizacji zamówienia, będzie wykonywała nie więcej niż dwie części zamówienia.
3.5.    Kody CPV:
         80000000–4   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
         80200000-6   Usługi szkolnictwa średniego
         80310000-0   Usługi edukacji młodzieży
         80521000-2   Usługi opracowywania programów szkoleniowych
 
3.6.    Zatrudnienie osób do wykonania czynności w ramach realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wskazane przez Wykonawcę, który prowadzi działalność gospodarczą, były przez niego zatrudnione na podstawie  umowy o pracę. Czas zatrudnienia musi obejmować co najmniej okres realizacji zamówienia tj. okres od dnia złożenia oferty do dnia 30 czerwca 2018 r. Powyższy warunek nie dotyczy Wykonawców oferujących osobiste wykonanie zamówienia.

4.    Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2018 r. z wyłączeniem wakacji.

5.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny       spełniania tych warunków

5.1.     Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

5.1.1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;

Wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) i dodatkowo posiadającą:
a) wykształcenie wyższe:  co najmniej tytuł nauczyciela mianowanego  (dot. nauczycieli) o wykształceniu w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia;
lub co najmniej tytuł doktora (dot. wykładowców)w dziedzinie zgodnej z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia;
b) co najmniej 5 lat stażu pracy dydaktycznej w szkole gimnazjalnej/ ponadgimnazjalnej
w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia,
lub co najmniej 3 lata stażu pracy dydaktycznej na uczelni wyższej w kierunku zgodnym
z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia;
c) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. prowadzenie zajęć dodatkowych, przygotowywanie do udziału
w konkursach, turniejach naukowych  lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów).
 Wyżej wymieniona osoba wskazana przez Wykonawcę, może uczestniczyć w realizacji  maksymalnie dwóch części zamówienia.

5.1.2.  oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.1.2.1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane
są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.1.2.2.  Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.1.2.3. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.2.     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

5.2.1. Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.1., jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku przedstawi Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, wraz z  informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
5.2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia wskazane w pkt 6.1.1., 6.1.2., 6.1.5.
 

6.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawcaw celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

6.1 Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).

6.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6.1.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2a do ogłoszenia)
6.1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do ogłoszenia),
6.1.4. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami; w zakresie warunku określonego
w pkt 5.1.1. wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
6.1.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga
się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
6.2. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6, składane są w oryginale,
zaś dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.5, mogą być składane w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
6.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
6.5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących dokumentów lub uzupełnienia brakujących / zawierających błędy dokumentów, w tym pełnomocnictw.

7. Wykonawcy występujący wspólnie.

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie
w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
 

8.      Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
 

9.      Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Marta Burkiewicz – stanowisko: główny specjalista tel.: 58 761 77 24; od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00,
Justyna Giez – stanowisko: inspektor, tel. 58 761 77 23; od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00.

11. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

Kryteria oceny ofert:
cena (C) – waga kryterium 60%,
doświadczenie (D) – waga kryterium 40%

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Edukacji Urząd Miasta Gdyni adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska
35-37, pok. B 102

Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2017 r. , godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2017 r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37 w pok. B/103. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, woj. pomorskie,
NIP 586-002-28-60
www.gdynia.pl,
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji
tel. 58  761 77 00
fax:  58 761 77 03
email: wydz.edukacji@gdynia.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
1) Tekst, który należy zmienić:
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
 
Numer sekcji: 3
 
Punkt: 3.4. W ogłoszeniu jest: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, z zastrzeżeniem, że każda osoba którą dysponuje do realizacji zamówienia, będzie wykonywała nie więcej niż dwie części zamówienia.
 
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, z zastrzeżeniem, że każda osoba którą dysponuje do realizacji zamówienia, będzie wykonywała nie więcej niż dwie części zamówienia na poziomie gimnazjum, oraz nie więcej niż dwie części zamówienia na poziomie ponagdimnazjalnym (łącznie 4 części zamówienia).
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
 
Numer sekcji: 5
 
Punkt: 5.1.1.
 
W ogłoszeniu jest: Wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400)
i dodatkowo posiadającą:
a) wykształcenie wyższe:  co najmniej tytuł nauczyciela mianowanego  (dot. nauczycieli)
o wykształceniu w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia; lub co najmniej tytuł doktora (dot. wykładowców)w dziedzinie zgodnej
z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia;
b) co najmniej 5 lat stażu pracy dydaktycznej w szkole gimnazjalnej/ ponadgimnazjalnej
w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia,
lub co najmniej 3 lata stażu pracy dydaktycznej na uczelni wyższej w kierunku zgodnym
z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia;
c) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. prowadzenie zajęć dodatkowych, przygotowywanie do udziału w konkursach, turniejach naukowych  lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów).
 
Wyżej wymieniona osoba wskazana przez Wykonawcę, może uczestniczyć w realizacji maksymalnie dwóch części zamówienia.
 
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą:
a) wykształcenie wyższe:  co najmniej tytuł nauczyciela mianowanego  (dot. nauczycieli) o wykształceniu
w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia;
lub co najmniej tytuł doktora (dot. wykładowców)w dziedzinie zgodnej z przedmiotem nauczania wskazanym
w danej części zamówienia;
b) co najmniej 5 lat stażu pracy dydaktycznej w szkole gimnazjalnej/ ponadgimnazjalnej  w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia, lub co najmniej 3 lata stażu pracy dydaktycznej na uczelni wyższej w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia;
c) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych
(np. prowadzenie zajęć dodatkowych, przygotowywanie do udziału w konkursach, turniejach naukowych  lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów).
 
Wyżej wymieniona osoba wskazana przez Wykonawcę, może uczestniczyć w realizacji  maksymalnie dwóch części zamówienia na poziomie gimnazjum, oraz dwóch części zamówienia na poziomie ponagdimnazjalnym (łącznie 4 części zamówienia).
 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
 
Numer sekcji: 10
 
Punkt: 10.1.1.
 
W ogłoszeniu jest: Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
w odniesieniu do jednej,  lub kilku części zamówienia, z zastrzeżeniem, że każda osoba którą dysponuje
do realizacji zamówienia, będzie wykonywała nie więcej niż dwie części zamówienia.
 
W ogłoszeniu powinno być: Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do jednej,  lub kilku części zamówienia, z zastrzeżeniem, że każda osoba którą dysponuje do realizacji zamówienia, będzie wykonywała nie więcej niż dwie części zamówienia na poziomie gimnazjum, oraz nie więcej niż dwie części zamówienia na poziomie ponagdimnazjalnym (łącznie 4 części zamówienia).
 
 
Punkt: 10.3.1.
 
W ogłoszeniu jest: Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami
w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym
na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
 
„Oferta dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni
z Pomorza - GDYNIA”– który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
część …… Nie otwierać przed 07.06.2017 r. godz. 10.15”
 
 
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
 
„Oferta dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni
z Pomorza - GDYNIA”– który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
część …… Nie otwierać przed 14.06.2017 r. godz. 10.15”
 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
 
Numer sekcji: 12
 
Punkt: 12.2.
 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2017 r. , godz. 10.00.
 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2017 r. , godz. 10.00.
 
 
Punkt: 12.3.
 
W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2017 r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37 w pok. B/103 
 
 
W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2017 r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37 w pok. B/103 
 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
 
Numer sekcji: 14
 
Punkt: 14.2.
 
W ogłoszeniu jest: Jeden nauczyciel (wskazany w wykazie załączonym do oferty – zał. Nr 4 do ogłoszenia)
może prowadzić zajęcia dla maksymalnie dwóch grup uczniów.
 
W ogłoszeniu powinno być: Jeden nauczyciel (wskazany w wykazie załączonym do oferty – zał. Nr 4
do ogłoszenia) może prowadzić zajęcia dla maksymalnie dwóch grup uczniów na poziomie gimnazjum,
oraz maksymalnie dwóch grup uczniów na poziomie ponagdimnazjalnym (łącznie 4 grup).
 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
 
Numer sekcji: 18
 
Punkt: 18.3.
 
W ogłoszeniu jest: Dla każdej z części zamówienia zostanie podpisana osobna umowa. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia jednej umowy na dwie części zamówienia w przypadku wygrania przez jednego Wykonawcę dwóch części postępowań.
 
W ogłoszeniu powinno być: Dla każdej z części zamówienia zostanie podpisana osobna umowa. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia jednej umowy na cztery części zamówienia w przypadku wygrania przez jednego Wykonawcę czterech części postępowań.
 
  
 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 31.05.2017
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2017 07:57 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
25.07.2017 08:04 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
06.06.2017 09:30 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
01.06.2017 10:41 Zmiana załącznika Marta Burkiewicz
31.05.2017 15:25 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
31.05.2017 11:28 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
31.05.2017 11:28 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
31.05.2017 11:23 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz