OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne na: zorganizowanie cyklu wystaw interaktywnych wraz z warsztatami naukowymi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie
mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)
na: zorganizowanie cyklu wystaw interaktywnych wraz z warsztatami naukowymi dla gdyńskich
szkół podstawowych, biorących udział w realizacji projektów edukacyjnych pn: „Małe skrzydła,
wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” oraz „Rozwiń
skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” dofinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
1. Zamawiający
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, woj. pomorskie,
NIP 586-002-28-60
www.gdynia.pl,
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji
tel. 58 761 77 00
fax: 58 761 77 03
email: wydz.edukacji@gdynia.pl
Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
2. Postępowanie
2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ,
ze zm.)
2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektów pn.: „Małe skrzydła, wysokie loty –
program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” oraz „Rozwiń skrzydła –
program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” dofinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie cyklu wystaw interaktywnych wraz
z warsztatami naukowymi dla gdyńskich szkół podstawowych, biorących udział w realizacji
projektów edukacyjnych pn: „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego
wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” oraz „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego
wsparcia gimnazjów w Gdyni” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014 – 2020
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru umowy stanowiący
Załącznik nr 5 do ogłoszenia.
3.3. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
CZĘŚĆ 1: INTERAKTYWNE WARSZTATY NAUKOWO – TECHNICZNE
CZĘŚĆ 2: ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE
3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3.5. Kody CPV:
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
4. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: październik 2017 – czerwiec 2018
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
5.1 Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
5.1.1 zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji wystaw interaktywnych bądź
warsztatów naukowych lub innych form zajęć edukacyjnych odpowiadającym zakresem
przedmiotowi zamówienia, w liczbie co najmniej 2 wystaw bądź warsztatów dla każdej części
zamówienia na kwotę min. 50 000 zł brutto każda, przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie.
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.1.1.1 Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane
są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.1.1.2 Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
5.1.1.3 Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
5.2.1 Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.1., jeżeli Wykonawca
na potwierdzenie spełniania warunku przedstawi wykaz usług wykonanych lub wykonywanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
– referencje, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik
nr 4 do Ogłoszenia.
5.2.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego należy złożyć oświadczenia wskazane w pkt 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
6.1 Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do
oferty).
6.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2
do ogłoszenia),
6.1.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2a
do ogłoszenia)
6.1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do
ogłoszenia),
6.1.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1
ustawy Pzp.
6.1.5. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (załącznik
nr 4 do ogłoszenia) oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie – referencje.
6.2 Wszystkie oświadczenia, o których mowa w ppkt 6, składane są w oryginale, zaś dokumenty,
o których mowa w ppkt 6.1.4, mogą być składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca lub
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
6.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia –
nie spełnia”.
6.5 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących dokumentów lub uzupełnienia brakujących/ zawierających błędy dokumentów,
w tym pełnomocnictw.
7. Wykonawcy występujący wspólnie
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku,
do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego
z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Sposób przygotowania oferty
10.1. Wymagania ogólne:
10.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, bądź na dwie części zamówienia.
10.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi
w ogłoszeniu.
10.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie
lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty i oświadczenia
sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta
powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę
podpisała.
10.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
10.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być
czytelne.
10.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10.2. Oferta składa się z:
10.2.1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do
ogłoszenia);
10.2.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2
do ogłoszenia);
10.2.3. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2a do
ogłoszenia);
10.2.4. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do
ogłoszenia);
10.2.5. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (załącznik nr 4
do Ogłoszenia),
10.2.6. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny
w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres
internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr do ogłoszenia.
10.2.7. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub
wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów
potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału
bądź notarialnie potwierdzonej kopii.
11. Opakowanie oferty
11.1 Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym,
nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym
na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
„Oferta dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi na:
zorganizowanie cyklu wystaw interaktywnych wraz z warsztatami naukowymi dla gdyńskich szkół
podstawowych, biorących udział w realizacji projektów edukacyjnych pn: „Małe skrzydła, wysokie
loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” oraz „Rozwiń skrzydła –
program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” dofinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014 – 2020.
część …… Nie otwierać przed 22.09.2017r. godz. 11.00”
11.2 Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
12. Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy
pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane
w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta
należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy
opatrzyć napisem “WYCOFANE”.
13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Edukacji Urząd Miasta Gdyni
adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37, pok. C 100.
13.2. Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2017r., godz. 11.00.
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2017r. godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd
Miasta Gdyni, adres: 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37 w pok. B 103.
13.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
13.5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający zamieści
informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.
13.6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i formie
przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie (za pośrednictwem
poczty, posłańca lub osobiście) faksem, lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1
Ogłoszenia.
14.1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Justyna Giez – stanowisko: główny specjalista, tel. 58 761 77 23; od poniedziałku do piątku
w godz. od 08:00 do 16:00.
Marta Burkiewicz – stanowisko: główny specjalista tel.: 58 761 77 24; od poniedziałku do piątku
w godz. od 08:00 do 15:00,
14.2. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia, kierując
swoje zapytanie pisemnie (mailem ) na adres Zamawiającego, podany w pkt 13.1 Ogłoszenia.
14.3. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie.
14.4. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej.
14.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed terminem składania
ofert. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Zamawiającego.
15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
15.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
15.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
15.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty wyrażona zostanie
w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
15.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz
wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu
wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane
z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
15.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
15.6. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych
w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny
w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie
i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą.
16. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
16.1. Kryteria oceny ofert:
cena (C) – waga kryterium 60%,
koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia (K) – waga kryterium 40%
16.2. Sposób oceniania ofert:
w kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 60 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia dla części,
na którą składana jest oferta podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1
do ogłoszenia), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów
obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa cena oferty brutto
C=[------------------------------------- x 60%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt
cena oferty ocenianej brutto
Obliczenia będą zaokrąglane do 2 miejsca po przecinku.
w kryterium „koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia”:
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają wykluczeniu, z wykorzystaniem skali 0-20
punktów, dla każdego ocenianego elementu w ramach tego kryterium. Punkty będą przyznawane
według w/w skali jako ocena odzwierciedlająca stopień spełnienia preferencji/oczekiwań wyrażonych
w treści przyjętych elementów składowych. Maksymalnie w tym kryterium oferta może uzyskać 40
punktów.
W oparciu o treść oferty Wykonawcy ocenie podlegać będą następujące elementy:
1) Wstępny scenariusz przygotowania i przebiegu wydarzenia - jego atrakcyjność, szczegółowość,
wieloaspektowość, wariantowość (zaproponowanie rozwiązań alternatywnych).
2) Wstępny desing realizacji wraz z planem - jego atrakcyjność i funkcjonalność.
Każdy z nich będzie oceniany w skali:
0 pkt – propozycja nie spełnia oczekiwań wyrażonych w ocenianym elemencie;
4 pkt – propozycja w bardzo niskim stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym elemencie;
8 pkt - propozycja w niskim stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym elemencie;
12 pkt - propozycja w średnim stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym elemencie.
16 pkt - propozycja w wysokim stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym elemencie.
20 pkt - propozycja w bardzo wysokim stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym
elemencie.
16.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów
(P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
P= C + K
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
K - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,, koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia”
16.4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert
jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
16.4.1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
16.4.2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
16.4.3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziałów w postępowaniu lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
16.5. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazali braku podstaw do wykluczenia.
16.6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych
omyłek rachunkowych,
5) Wykonawca nie wykaże że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy
18.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana
zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
18.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który
stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.
18.3. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie
internetowej Zamawiającego.
18.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
18.5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady
współpracy uczestników postępowania.
19. Zmiany postanowień umowy
Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających
przewidzenia w ogłoszeniu na usługi społeczne.
20. Pozostałe postanowienia
20.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego ogłoszenia na usługi
społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
20.2 Wykonawcy nie przysługuje prawo do złożenia odwołania na zasadach opisanych
w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 15.09.2017
Data udostępnienia informacji: 15.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.10.2017 08:22 Aktualizacja treści Justyna Giez
28.09.2017 11:30 Aktualizacja treści Justyna Giez
15.09.2017 12:59 Aktualizacja treści Justyna Giez
15.09.2017 12:56 Aktualizacja treści Justyna Giez