Ogłoszenie na usługi społeczne: Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu "Rozwój szkolenictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie
mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

1. Zamawiający
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, woj. pomorskie,
NIP 586-002-28-60
www.gdynia.pl,
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji
tel. 58 761 77 00
fax: 58 761 77 03
email: wydz.edukacji@gdynia.pl
Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
2. Postępowanie
2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 138o ust. 2-4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,
ze zm.)
2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego
w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014 – 2020. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz szkoleń
dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu: „Rozwój szkolnictwa
zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” działanie 03.03. Edukacja Zawodowa
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – etap I.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 7 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiących
Załącznik nr 6 do ogłoszenia.
3.3. Zamówienie zostało podzielone na 8 części:
Część 1 obejmująca: kurs - Obsługa żurawi, liczba uczestników: 35 osób; w roku 2017
Część 2 obejmująca: szkolenie - Obsługa towarowa i magazynowa w portach i terminalach, liczba
uczestników: 3 osoby; w roku 2017
Część 3 obejmująca: szkolenie - Zarządzanie hotelem, liczba uczestników 30 osób; w roku 2017
Część 4 obejmująca: kurs - Kurs sommelierski, liczba uczestników: 30 osób; w roku 2017
Część 5 obejmująca: szkolenie - Zmiany w przepisach ADR, liczba uczestników: 6 osób; w roku 2017
Część 6 obejmująca: kurs - Cisco CCNA – ICDN 1, liczba uczestników: 16 osób; w roku 2017
Część 7 obejmująca: kurs - Wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych,
liczba uczestników: 30 osób; w roku 2017
Część 8 obejmująca: kurs - Świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji, obsługi i napraw urządzeń
zawierających substancje kontrolowane, liczba uczestników 20 osób; w roku 2017
3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć
ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.6. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
3.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia, a treścią udzielonych
wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed terminem składania
ofert. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Zamawiającego.
3.9. O udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (np. konsorcja, spółki
cywilne). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie umowy.
3.10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w niniejszym Ogłoszeniu oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do
Ogłoszenia.
4. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: październik 2017r. – grudzień 2017r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
5.1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
5.1.1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej
związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek posiadania kompetencji lub uprawnień
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej.
5.1.2. Zdolności technicznej lub zawodowej:
5.1.2.1. Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów lub szkoleń
odpowiadających zakresem przedmiotowi zamówienia w danej części zamówienia,
w liczbie co najmniej dwóch szkoleń lub kursów przeprowadzonych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie.
5.1.2.2. Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą (trenerem szkolenia lub kursu)
skierowaną do realizacji przedmiotowego zamówienia i odpowiedzialną za przeprowadzenie
kursu lub szkolenia, z doświadczeniem w zrealizowaniu co najmniej dwóch szkoleń lub
kursów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w danej części zamówienia.
5.1.3. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.1.3.1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane
są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.1.3.2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
5.1.3.3. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
5.2.1. Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.1., jeżeli Wykonawca
na potwierdzenie spełniania warunku przedstawi dokument potwierdzający, że wykonawca
jest wpisany do odpowiedniego rejestru zawodowego instytucji szkoleniowych.
5.2.2. Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.2.1., jeżeli Wykonawca
na potwierdzenie spełniania warunku przedstawi wykaz usług wykonanych lub
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie - referencje. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
5.2.3. Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.2.2., jeżeli Wykonawca
na potwierdzenie spełniania warunku przedstawi wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz
z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5
do Ogłoszenia.
5.2.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego należy złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia,
że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
6.1 Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do
oferty).
6.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2
do ogłoszenia),
6.1.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2a
do ogłoszenia)
6.1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3
do ogłoszenia),
6.1.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1
ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego
dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG),
6.1.5. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do odpowiedniego rejestru
zawodowego.
6.1.6. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (załącznik
nr 4 do ogłoszenia) oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie – referencje.
6.1.7. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami (załącznik nr 5 do ogłoszenia).
6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
6.2.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4. składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.2.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2.1.
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze
wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób,
złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie
wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w ppkt 6, składane są w oryginale, zaś dokumenty,
o których mowa w ppkt 6.1.4 oraz 6.1.5, mogą być składane są w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio
wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
6.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia
– nie spełnia”.
6.6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących dokumentów lub uzupełnienia brakujących/ zawierających błędy dokumentów,
w tym pełnomocnictw.
7. Wykonawcy występujący wspólnie
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do
oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej
kopii.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego
z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
oceniane będzie łącznie.
7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Sposób przygotowania oferty
10.1. Wymagania ogólne:
10.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
w odniesieniu do jednej, lub kilku części zamówienia.
10.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi
w ogłoszeniu.
10.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie
lub pismem odręcznym (formularz ofertowy wraz z załącznikami wypełnić niebieskim
długopisem). Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty i oświadczenia sporządzone
w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie
wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta
powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę
podpisała.
10.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
10.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być
czytelne.
10.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10.2. Oferta składa się z:
10.2.1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1
do Ogłoszenia);
10.2.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2
do Ogłoszenia);
10.2.3. oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2a
do Ogłoszenia);
10.2.4. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3
do Ogłoszenia);
10.2.5. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (załącznik nr 4
do Ogłoszenia),
10.2.6. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami (załącznik nr 5 do Ogłoszenia).
10.2.7. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny
w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres
internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr do ogłoszenia.
10.2.8. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub
wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów
potwierdzających zasdy reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału
bądź notarialnie potwierdzonej kopii.
11. Opakowanie oferty
11.1 Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym,
nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym
na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
„Oferta dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
na: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkół
zawodowych w Gdyni w ramach projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni
– ucz się, doświadczaj, pracuj” działanie 03.03. Edukacja Zawodowa Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego – etap I.
część …… Nie otwierać przed 19.09.2017 r. godz. 10.00”
11.2 Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
12. Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy
pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane
w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta
należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy
opatrzyć napisem “WYCOFANE”.
13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Edukacji Urząd Miasta Gdyni
adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37, pok. B 102.
13.2. Termin składania ofert upływa w dniu 19.09.2017 r., godz. 10.00.
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2017 r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd
Miasta Gdyni, adres: 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37 w pok. B 103.
13.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
13.5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający zamieści
informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.
13.6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i formie
przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie (za pośrednictwem
poczty, posłańca lub osobiście) faksem lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1
Ogłoszenia.
14.1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Justyna Giez – stanowisko: główny specjalista, tel. 58 761 77 24; od poniedziałku do piątku
w godz. od 08:00 do 16:00,
Marta Burkiewicz – stanowisko: główny specjalista tel.: 58 761 77 24; od poniedziałku do piątku
w godz. od 08:00 do 15:00,
15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
15.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
15.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
15.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie
wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
15.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz
wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu
wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane
z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
15.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
15.6. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych
w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny
w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie
i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą.
16. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
16.1. Kryteria oceny ofert:
cena (C) – waga kryterium 60%,
doświadczenie personelu (D) – waga kryterium 40%
16.2. Sposób oceniania ofert:
w kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 60 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia dla części,
na którą składana jest oferta podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1
do ogłoszenia), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów
obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa cena oferty brutto

C=[------------------------------------- x 60%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt
cena oferty ocenianej brutto
Ocena kryterium ceny odbywać się będzie w odniesieniu do poszczególnych części zmówienia,
na podstawie oferowanych cen brutto. Obliczenia będą zaokrąglane do 2 miejsca po przecinku.
w kryterium „doświadczenie personelu”:
Lp. Opis kryterium doświadczenia personelu Liczba punktów
Doświadczenie personelu w realizacji kursów lub szkoleń o tematyce
zgodnej z przedmiotem zamówienia w zakresie danej części zamówienia
40 (max)
a) Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła 3 kursy lub
szkolenia o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w zakresie
danej części zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert;
20
b) Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła od 4 do 8 kursów
lub szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w zakresie
danej części zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert;
30
1.
c) Osoba, którą dysponuje Wykonawca przeprowadziła 9 i więcej kursów
lub szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w zakresie
danej części zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert.
40
W przypadku wskazania w załączniku nr 5 do Ogłoszenia „Wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego” więcej niż jednej osoby do wykonania
przedmiotu zamówienia, Wykonawca do oceny oferty w kryterium doświadczenie podaje
średnią ilość kursów w tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia dot. danej części
zamówienia, przeprowadzonych przez wszystkie osoby wskazane przez Wykonawcę
w załączniku do oferty.
16.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów
(P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
P= C +D
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
D - Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie personelu”.
16.4. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca określi cenę na każdą część
zamówienia oddzielnie w Formularzu Ofertowym.
16.5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert
jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
16.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
16.6.1. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
16.6.2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziałów w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym.
16.7. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazali braku podstaw do wykluczenia.
16.8. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
5) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych
omyłek rachunkowych;
7) Wykonawca nie wykaże że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy
18.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie
poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
18.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy,
który stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.
18.3. Dla każdej z części zamówienia zostanie podpisana osobna umowa. Zamawiający dopuszcza
możliwość zawarcia jednej umowy na kilka części zamówienia w przypadku wygrania przez
jednego Wykonawcę kilku części postępowań.
18.4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie
internetowej Zamawiającego.
18.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
18.6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady
współpracy uczestników postępowania.
19. Zmiany postanowień umowy
Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających
przewidzenia w ogłoszeniu na usługi społeczne.
20. Pozostałe postanowienia
20.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego ogłoszenia na usługi
społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
20.2 Wykonawcy nie przysługuje prawo do złożenia odwołania na zasadach opisanych
w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2a – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Wykaz usług
Załącznik nr 5 - Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 08.09.2017
Data udostępnienia informacji: 08.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2017 10:34 Aktualizacja treści Justyna Giez
17.10.2017 08:18 Aktualizacja treści Justyna Giez
28.09.2017 11:28 Aktualizacja treści Justyna Giez
18.09.2017 12:16 Aktualizacja treści Justyna Giez
15.09.2017 14:28 Aktualizacja treści Justyna Giez
15.09.2017 09:54 Aktualizacja treści Justyna Giez
08.09.2017 11:08 Aktualizacja treści Justyna Giez